Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Betuwelijn

Wie Betuwelijn zegt, zegt miskleun. In allerlei opzicht. Of het nu de besluitvorming was die leidde tot de beslissing om de lijn aan te leggen, de aanleg zelf met alle haperingen van dien, of de funeste ingrepen in het landschap en de woonomgeving van de omwonenden, de Betuwelijn staat synoniem voor mislukking. De econoom professor Heertje heeft jaren geleden al eens gezegd dat zelfs als de Betuwelijn compleet wordt aangelegd, het altijd nog beter en goedkoper is om er niet over heen te rijden. Want zelfs het gebruik ervan kost (de overheid) geld en pijn en moeite. Nu al staat vast dat er op de exploitatie van de lijn miljoenen zullen moeten worden toegelegd. Kortom: tel uit je verlies!

De SGP heeft als het om dit peperdure project gaat (Van der Staaij: "een lijn waar we overdag niet van kunnen eten en waar we 's nachts niet van kunnen slapen") een naam op te houden.Van het allereerste begin af aan heeft ons toenmalig kamerlid Van den Berg van z'n grote twijfels blijk gegeven. De berekeningen en voorspellingen die de Tweede Kamer voorgelegd kregen van de zijde van de regering en allerlei belanghebbenden, zijn door de SGP keer op keer tegen het licht gehouden en te licht bevonden. De cijfers en verwachtingen waren op drijfzand gebouwd en veel te rooskleurig.Waar nog bij kwam dat Van den Berg steeds oog had voor het feit dat er een veel goedkoper en schoner en minder luidruchtig alternatief bestond voor het goederentransport vanuit Rotterdam richting het Duitse achterland, namelijk de binnenvaart.

Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat opnieuw over de miskleun van de eeuw.Van den Bergs opvolger op dit dossier, Van der Staaij, herinnerde het kabinet nog eens aan de pijnlijke voorgeschiedenis. Er dreigt nu opnieuw zo

veel overheidsgeld gestopt te moeten worden in de Betuwelijn, dat er zachtjesaan sprake lijkt te gaan zijn van oneerlijke concurrentie

van deze spoorverbinding ten opzichte van de binnenvaart. Dat mag in geen geval, betoogde hij, verwijzend naar een SGP-motie die hierover ooit is aangenomen.Van der Staaij doelde met name op Peijs' plannen om de Betuweroute voor een appel en een ei toe te wijzen aan Prorail en het Rotterdamse havenbedrijf, waarbij het Rijk garant staat voor de exploitatietekorten. Aangezien die gigantisch zijn, lijkt de conclusie onomkoombaar om de Betuwelijn direct na de opening (voorzien voor I januari 2007) weer te sluiten. Hoe dwaas deze conclusie ook lijkt, ze kon wel eens de beste optie blijken te zijn!

Luchtkwaliteit

Zo kan het gaan. De afgelopen jaren hebben regering en Kamer kosten noch moeiten gespaard om vastlopend Nederland weer een beetje vlot te trekken.Vastlopend in de zin van: meer bouwen voor de snel groeiende bevolking en meer wegen aanleggen om de verstopte verkeersaders weer open te krijgen en het verkeer vlotter te laten doorstromen. Een ruime Kamermeerderheid gaf daar groen licht voor, sterker nog: versnelde allerlei procedures en wetgevingstrajecten omdat het besef er was dat we anders helemaal vast zouden komen te zitten. En ziedaar, Brussel vaardigde een wet uit over de luchtkwaliteit, en nu blijkt ineens dat al die bouwprojecten en wegen ineens niet (meer) kunnen. Foutje bij de berekening van de gevolgen van de toepassing van deze EU-richtlijn in de Nederlandse situatie.

Om nu toch te kunnen voldoen aan de eisen van Brussel, is het kabinet welhaast paniekerig bezig om te zoeken naar maatregelen om binnen de EUrichtlijn te blijven.Wat moeten we nu doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, ten minste niet verder te laten verslechteren? De nood is extra hoog nu een door het kabinet bedachte manier om onder de EU-richtlijn uit te komen, door de Raad van State is veroordeeld. Dus nogmaals de vraag: hoe krijgen we de luchtvervuiling binnen de EU-normen?

SGP-woordvoerderVan der Staaij zei bij het zoeken naar een oplossing zijn vertrekpunt te willen leggen bij de gezondheid van de burgers. Er is menselijkerwijs gesproken een rechtstreeks verband tussen de mate van luchtvervuiling en vervroegde sterfte.We moeten dus niet proberen om in Brussel een wat soepeler regeling te bewerkstelligen.Waar de SGP wél aan denkt, en in de Tweede Kamer ook aan de minister voorhield:

- minder hard rijden; concreet: meer 80-kilometerwegvakken in de Randstad; - meer promoten van LPG; - subsidiëring van roetfilters opdieselauto's; - invoering van de kilometerheffing, en - het niet langer buiten schot laten vanscheepvaart en vliegverkeer.

Een punt waar wat extra aandacht naar uitging, was Van der Staaij's voorstel om opnieuw na te denken over een autoloze zondag. Geen nieuw idee, waar bovendien best wel wat haken en ogen aan zitten (de SGP beseft dit maar al te goed), maar toch. In het buitenland blijken de ervaringen met autoloze zondagen goed te zijn (Italië). En niet alleen de luchtkwaliteit is ermee gebaat, maar ook het milieu. Het spaart ook een heleboel brandstof. Kortom: een goede gedachte, die bovendien bijdraagt aan een dag van rust en onthaasting. Nogmaals: geen origineel idee, maar wel goed. Nu alleen nog doen!

Pechtold

De kersverse minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties had

zich een wat leukere vuurdoop in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer kunnen bedenken. Maar het was toch wel een beetje z'n eigen

schuld dat hij z'n ministeriële maidenspeech moest houden over een relletje dat hijzelf had veroorzaakt. Door na een werkbezoek in Limburg een goed woordje te doen voor het verder vrijgeven van de handel in softdrugs wekte hij op z'n minst de indruk afstand te nemen van het kabinetsbeleid, dat er nu juist op gericht is om het gedoogbeleid wat aan te scherpen. Pechtold kwam daarmee in conflict met zijn collega Donner, die verantwoorde- lijk is voor dit deel van het beleid. Uiteraard was de oppositie er als de kippen bij om de beide ministers naar de Kamer te vragen en tegen elkaar uit te spelen - wetend dat als dat zou lukken, er opnieuw een relletje zou ontstaan, misschien wel een ministerscrisis.

Namens de SGP deed Van der Staaij mee aan het spoeddebat, dat was aangevraagd door mevrouw Halsema van GroenÜnks.Waar laatstgenoemde concludeerde dat het nu tijd werd om de wietmarkt gewoon helemaal vrij te geven, pleitte de SGP-woordvoerder voor precies het tegenovergestelde. Punt is een beetje dat vrijwel alle partijen het erover eens zijn dat het huidige halfslachtige beleid failliet is. Met name de burgemeesters van de plaatsen waar de verslavingsproblematiek en de eraan gerelateerde criminaliteit het grootst zijn, willen duidelijkheid.Velen kiezen voor de optie: vrijgeven, en reguleren op daartoe aangewezen plaatsen in of bij de stad. Andere bestuurders kiezen voor de tegenovergestelde remedie: een verbod, gepaard gaand met een harde aanpak en straffe handhaving.

De SGP zit duidelijk op die laatste lijn. Het Nederlandse softdrugsbeleid is niet uit te leggen: het verkopen en kopen van softdrugs wordt door de Nederlandse overheid niet bestraft, maar het telen van wiet en het bevoorraden van coffeeshops wordt wél strafrechtelijk aangepakt. De logica is hier ver te zoeken. (...) Het huidige beleid -waarmee Nederland een koppositie als drugsparadijs heeft opgebouwd- is failliet. Maar om de gevolgen van dat faillissement op te vangen, zou het pas echt een nederlaag zijn als de conclusie zou zijn om alles nu maar verder vrij te geven. "Zo ken ik er nog wel een paar, " zei Van der Staaij ironisch."Om mankracht te sparen bij de opsporing en vervolging van inbrekers wordt inbraak niet langer aangemerkt als strafbaar feit. Zo werkt dat dus niet."

Drugstoeristen

Gevolg van verder legalisering is ook dat Nederland voor buitenlandse drugstoeristen nog interessanter wordt dan het al is.Van der Staaij: "Ik kan mij immers voorstellen dat als ook de handel in wiet volledig wordt gedoogd, dit zeer prijsverlagend zal werken; er is immers geen enkel risico meer aan verbonden. De achtergrond van Leers' denken is uiteindelijk, dat het gebruik van softdrugs nu eenmaal toch niet uit te bannen is. Daarom is het beter om er gecontroleerd beleid van te maken, zoals ten aanzien van alcohol en gokken. Juist bij deze terreinen zien we echter hoe moeilijk het is om werkelijk te reguleren en overmatig gebruik tegen te gaan. Dat zal bij softdrugs zeker niet anders zijn, juist vanwege de verslavende effecten ervan. Gelet op de nadelige gezondheidseffecten en het feit dat het gebruik van softdrugs zomaar een opstapje kan zijn naar hardere vormen van drugs kan dit de weg niet zijn. We mogen ons niet neerleggen bij de aanslagen die vele jongeren op hun lichaam plegen."

"Bovendien zou Nederland zich met het vrijere beleid in internationaal verband nóg veel verder isoleren en internationale afspraken doorkruisen. Dan zijn wij zomaar het énige land ter wereld waar de burgemeester niet rechtstreeks gekozen wordt en de handel in softdrugs volledig is toegestaan. De SGP bepleit daarom een eind aan het softe gedoogbeleid. Iets enerzijds door de vingers zien en faciliteren, en anderzijds bepaalde onderdelen flink aanpakken, is een onhoudbare zaak gebleken. Een omslag in het beleid is daarom nodig, waarbij de handel in drugs en de royale mogelijkheden voor gebruik hard moeten worden aangepakt. Drugsgebruik en coffeeshops moeten verboden worden en dit verbod serieus gehandhaafd. Het leed dat veroorzaakt wordt door deze verdovende middelen kan moeilijk overschat worden."

Gedogen

Tot zover het drugsbeleid. En wat te zeggen van minister Pechtold, die, volgens de CDA-woordvoerder, zich had schuldig gemaakt aan een beginnersfoutje? Van der Staaij was er vrij laconiek over: "Voorzitter, ik moet constateren dat minister Pechtold niet alleen heel voortvarend van start wil gaan op het thema van de bestuurlijke vernieu­ wing, maar ook op staatkundig gebied blijkbaar wel wat ruimte ziet voor verandering. Ik wil hem dat niet al te euvel duiden; de teambuildingssessies van premier Balkenende heeft hij natuurlijk moeten missen. Een inhaalcursus is wellicht wenselijk. Ik ga er althans vanuit dat het kabinet dit niet wil gedogen."

Verplicht ontmoeten

Een citaat uit een publicatie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA: "Dertig jaar lang heeft de PvdA grote invloed gehad op het onderwijsbeleid en dertig jaar lang had de partij het mis. (...) De afgelopen drie decennia waren de bewindslieden op onderwijs vaak van PvdA-signatuur. Zij verzonnen de ene na de andere regel (...), terwijl kennis van de praktijk ontbrak." Eerlijk is eerlijk, aan zelfkritiek ontbreekt het de sociaal-democraten in deze publicatie niet. Maar wie denkt dat de PvdA daar nu lering uit trekt, heeft het mis.

Het was niet voor niks dat SGP-woordvoerder Van der Vlies onlangs dit citaat aanhaalde in de Tweede Kamen Hij deed dat ten overstaan van PvdA-kamerlid Hamer, die (samen met LPF-collega Kraneveldt) een wetsvoorstel indiende om alle scholen in heel Nederland te verplichten (nóg) meer aandacht te besteden aan burgerschap en integratie. En niet alleen bepaalt dat wetsvoorstel dat dat moet, maar het schrijft eveneens voor hóe dat moet. Door verplichte ontmoetingen tussen de verschillende scholen en leerlingen.

Alles goed en wel, betoogde onze onderwijsman, maar hier vervalt de PvdA weer in de oude maakbaarheidsfilosofie. De SGP heeft er geen enkele moeite mee dat op scholen het vak burgerschap en integratie vast onderdeel is van het lespakket. Dat is nu al het geval. Scholen leven per slot van rekening niet in het luchdedige, zij reageren volop op wat er in de samenleving om hen heen gebeurt. Maar het gaat de SGP te ver om nu weer bij wet te gaan voorschrijven hoe de scholen in heel Nederland invulling moeten geven aan het thema integratie. Laat scholen daar vrij in. Ze zijn er mans genoeg voor om dat zelf te doen, luidde de SGP-boodschap. Iedereen, ook in het onderwijs, klaagt over de vele (onnodige) regels en regeltjes. Maar dat geluid is kennelijk nog niet doorgedrongen tot enkelen binnen PvdA en LPF.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 2005

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken