Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Weerbarstige werkelijkheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Weerbarstige werkelijkheid

8 minuten leestijd

In het voorjaar van 2005 kwam Staphorst in het nieuws met verruimingvande sluitingstijdenvan de horeca. Welke worstelingdit betekent voor een dagelijksbestuurdervan de gemeente, leest u in deze Doelwit van de hand vanSGP-wethouderRron.

De gegroeide situatie

Volgens de APV is in de gemeente Staphorst de sluitingstijd van uitgaansgelegenheden op zaterdagavond om 23.30 uur Dit tijdstip is voor bepaalde horecabedrijven in werkelijkheid al jarenlang geen praktijk meer Aan deze horeca-inrichtingen is in de 90-er jaren jaarlijks een ontheffing van het verplichte sluitingsuur verleend. In 1999 is er een poging gedaan om tot een officiële verruiming van de sluitingstijden te komen; dat is echter in het slop geraakt. Daarna zijn er geen permanente ontheffingen meer verleend.

Gevolg is dat bij enkele uitgaansgelegenheden van het verordende tijdstip wordt afgeweken. Praktisch varieert de sluitingstijd van zaterdag op zondag van 01.30 uur bij de één tot 03.30 uur of soms nog later bij de ander De disco hanteert als begintijd voor de sluiting 00.30 uur Dan gaat de eerste en grootste groep vertrekken. Uiteindelijk is om 01.30 uur de hele tent leeg. Overigens is dat sluitingstijdstip van half één in de weekendnacht voor meerdere reformatorische ouders in de wijde regio een doorslaggevend argument om ermee in te stemmen dat zoon of dochter naar de disco of het uitgaanscentrum in Staphorst gaat. Maar dit terzijde. Omdat de wérkelijke sluitingstijd afwijkt van de APV is er geen sprake meer van handhaving. Maatschappelijk gesproken is een sluiting om 00.30 uur vroeg te noemen, althans in vergelijking met omliggende gemeenten en de landelijke trend. De leefstijl bij veel jongeren laat zien dat men in de weekends pas tegen tienen 's avonds van huis gaat om de volgende dag tijdens het ochtendgloren terug te keren.

De politie wil lokaal niet optreden, omdat ingrijpen volgens de geldende verordening rellen zal teweeg brengen. Uit recente ervaring weten we hier dat de vlam gauw in de pan kan slaan. Conclusie: er is in de loop der jaren een gedoogsituatie gegroeid. Daarvoor moeten we niet naar de éérst-aansprakelijke wijzen. In feite is het een zaak van het totale gemeentebestuur Een gevolg is wel dat de gemeente er geen grip meer op heeft. En de burgemeester zit nu met de handen in het haar, omdat noch het één noch het ander volgens boekje gebeurt, terwijl hij wel de eerstverantwoordelijke is voor openbare orde en veiligheid.Terecht constateert hij dat dit gelet op de taak van de lokale overheid onverantwoord is, voor de politie niet werkbaar is, voor de horecaondernemers onduidelijkheid geeft en naar de gemeenschap toe niet te verdedigen is. Vandaar de noodzaak tot een Plan van Aanpak te komen waarin handhaafbareafspraken worden vastgelegd tussen gemeente, horeca en politie.

Ontwikkelen nieuwe situatie

Namens het hoofd van de politie (de burgemeester) worden er bijeenkomsten belegd waarin zowel ondernemers van de horeca als vertegenwoordigers van politie en gemeente van gedachten wisselen over de sluitingstijdenproblematiek. Hierbij komt ook de landelijke horecaondernemersbond in beeld. De vraag luidt: Hoe nu verder? Voor de zaterdagavond terugkeren naar'half twaalf sluiten' ziet niemand als een werkbare en reële optie. Integendeel! Meerderen vertolken gevoelens van de jongere generatie die blijk geven van sluiting op een veel later tijdstip.Trouwens, dat signaal heeft het college ook zélf te horen gekregen in contacten met jongeren. In de huidige situatie gaan sommige jongeren na het sluitingstijdstip bij de lokale disco naar omliggende plaatsen om daar'verder te stappen', het zogenaamde horecatoerisme. Een vurige wens van horeca en politie is om de sluitingstijden af te stemmen op de naburige gemeenten. Dat betekent pas dichtgaan op zondagmorgen 04.00 uur of later Naar aanleiding van een ambtelijke beleidsnotitie beslissen B& W om de sluitingstijd voor doordeweekse dagen te stellen op 01.00 uur Dat komt overeen met de gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland.Tegelijk wordt vastgelegd dat de sluitingstijd voor de nacht van vrijdag op zaterdag 02.00 uur mag worden; dat is eveneens conform genoemde buurgemeenten.

Voor de nacht van zaterdag op zondag wordt een vijftal varianten aangedragen: a. voortzetting huidige situatie, dus ruimere openingstijden gedogen; b. verordende tijdstip in de APV van23.30 uur hanteren, dus handhavend ingrijpen bij overtreding; c. sluiting om 02.00 uur; dit sluit aan bijde buurgemeenten en bovendien moeten dan alle horecagelegenheden zich hieraan houden; d.de geldende APV-sluitingstijd van23.30 uur aanhouden, mét de mogelijkheid voor de burgemeester om ontheffing te verlenen tot 02.00 uur; e. sluitingstijdstip ongewijzigd laten endaarnaast gebruikmaken van een voorschrift in de exploitatievergunning om een aantal horecabedrijven ruimere openingstijden toe te kennen.

Het zwaartepunt komt te liggen bij de nacht van zaterdag op zondag. In het college van B& W werd van elk lid een keuze gevraagd over welke variant.Toen dacht ik: Mag je de verantwoordelijkheid neerleggen bij enkel de burgemeester? Onttrek ik mij dan niet aan mijn bestuurlijke aansprakelijkheid? Hoe gaat het dan als ik dienstdoe als locoburgemeester? Dat aspect geeft nog een speciaal accent.Argumenten die het tot een moeilijke afweging maken. Principieel vind ik het niet juist om te doen alsof deze kwestie alleen voor rekening van de burgemeester komt. Nee, naar mijn mening is dit een gemeenschappelijke taak en een algemeen belang. Puur theoretisch gedacht ben ik snel klaar met een principiële en afwijzende reactie. Maar wie aan de andere kant van de tafel zit, weet dat er méér aan de hand is. Die wordt geconfronteerd met de weerbarstige werkelijkheid en daar worstel ik mee.

Als loco heb je óók te maken met openbare orde en veiligheid. Is het reëel te denken dat het sluitingstijdstip teruggebracht kan worden naar half twaalf of praat je dan tegen beter weten in? En als ouders niet in staat zijn jongeren te weerhouden van discobezoek, hebben ze dan wel invloed om zoon of dochter vroeger te laten thuiskomen? Je wordt geplaatst voor een dilemma. Enerzijds de begeerte dat de zondagsrust wordt gerespecteerd (dan praten we nog niet over zondagsheiliging). Anderzijds de drang dat een besluit in bestuurlijk opzicht werkbaar én handhaafbaar moet zijn. Wat een worsteling voor een bestuurder

Standpuntbepaling

Lezer, hebt u al een keuze gemaakt uit de 5 varianten? Optie a valt toch af, nietwaar? Gedogen willen we eigenlijk niet meer. Is optie b een betere keus? Een vraag tussendoor: Kijkt u vanuit de stoel of vanaf de straat? Ik bedoel, zijn het voor u denkbeeldige situaties of hebt u bestuurlijk te maken met de praktijk van alledag? (Tussen haakjes: onze zeskoppige vertegenwoordiging koos als enige fractie van de raad principieel voor deze optie. Goed verstaan: ik stem dit ook toe maar bestuurlijk gezien geeft mij dit de indruk dan met struisvogelpolitiek bezig te zijn.) Hebt u inmiddels optie c bestudeerd? Binnen de raad spraken CDA, GB/WD en PvdA deze voorkeur uit.Vervolgens optie d.Als je hiervoor kiest, krijg je dan het verwijt van een schone-handen-politiek? Een feit is wel dat geen enkele raadsfractie dit als reële optie naar voren bracht.Tenslotte optie e. Een keuze van de CU. Eventueel is het CDA bereid óók hiervoor te kiezen "om eruit te komen", zo luidde de argumentatie.

De komende tijd wordt de procedure tot besluitvorming voortgezet. Er zal overleg plaatsvinden met vertegenwoordigers van de horeca over het onderwerp exploitatievergunningen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden bij opname van (verruimde) openingstijden in de APV enerzijds en bij exploitatievergunningen anderzijds. Aan een exploitatievergunning kunnen voorschriften worden verbonden inzake beperking overlast, dus bescherming van het woon- en leefklimaat rondom horecabedrijven en bescherming van de openbare orde nabij die gelegenheden. Bij exploitatievergunningen is maatwerk te leveren. Zodra dat overleg tussen gemeente en horeca tot overeenstemming leidt, gaat een conceptvoorstel naar de raadscommissie. Waarschijnlijk leidt dat tot het voorstel om "de variant van 23.30 uur met mogelijkheid verlenging tot 02.00 uur via een exploitatievergunning" vast te stellen.

Welk standpunt heeft de SGP-bestuurder ingenomen? Het hoge woord moet eruit. In het B& W-overleg heb ik naar voren gebracht géén voorstander te zijn van verlenging sluitingstijd op doordeweekse dagen.Voor de nacht van vrijdag op zaterdag de sluiting op 02.00 uur te stellen, daarin kan ik meegaan. Ten aanzien van variant d en e zeg ik principieel nee. Uit bestuurlijk oogpunt meen ik echter, gelet op de openbare orde, node akkoord te gaan, zij het onder restrictie! Het voorbehoud is dat de betreffende uitgaansgelegenheden zich dan vestigen op het bedrijventerrein! Zowel disco als muziekcafé en café/snackbar bevinden zich op locaties binnen intensieve woonomgeving. Ik vind het dan onverantwoord midden in een dichte woonbebouwing de nachtelijke horecasluitingstijden uit te breiden. Zoiets betekent immers een ingrijpende verstoring van de leefbaarheid. Zo'n beslissing komt pas na veel worsteling en dan bedoel ik niet alleen de ratio. Opnieuw ben ik bepaald bij de weerbarstige werkelijkheid waarin we leven.Terug naar de situatie van zoveel jaren geleden is vragen om moeilijkheden. Dat is veelvuldige confrontaties riskeren. Sinds begin vorig jaar is de verstandhouding met groepen jongeren weer genormaliseerd. Weet echter dat je dit niet handhaaft met de knuppel of de ME.

Collega-wethouders zullen het gekenschetste eerder herkennen dan raadsleden en die weer beter dan verenigingsleden.Aan de zijlijn staan is makkelijker maar in de branding te verkeren moeilijker Je functioneert in een spanningsveld. Je zou het graag zwart/wit zien maar zo werkt het niet. En toch moet je besturen.Toch dien je de openbare orde te bewaren en te bewaken.Toch het algemeen belang te dienen.

Bij het houden van Algemene Beschouwingen plegen wij nogal eens het 3''' vers van de Morgenzang te citeren. Daarnaast echter spreekt het 4''" vers mij nog méér aan: "Zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig ga; en scheld ons alle misdaan kwijt, o Heer', Die vol ontferming zijt."

Staphorst, augustus 2005

Ws. Bron

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 2005

De Banier | 20 Pagina's

Doelwit · Weerbarstige werkelijkheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 2005

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken