Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie · Want Hij komt...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie · Want Hij komt...

5 minuten leestijd

rich­ Wont Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld ten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Psalm 96 : 13

De komst van de HEERE

Van alle profetische woorden - ook die in de Psalmen - geldt, dat ze zeer vast zijn en dat we wèl doen als we daarop acht geven als op lichten, schijnend in een duistere plaats.

In de Psalmen 96 en 98 klinkt: de HEE­ RE komt om de aarde te richten! Deze dagen zingen we vaak.'Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; dit slaan al 's aardrijks einden gade, nu onze God Zijn heil ons schenkt' Dan blikken we terug op het wondere geheim van de vleeswording van

Gods Zoon.Toch is het niet alleen maar terugzien, maar ook vooruit en vooral omhoog zien!Immers, in de Kerstboodschap komt God tot ons met Zijn gericht. Wat betekent dat? De Schriften prediken: niemand rechtvaardig; niemand, die God zoekt; niemand die goed doet ook niet één.

Ook na ontvangen genade is Davids bede gepast: "W; 7 Uwe knecht door schuld verslagen, o HEER' niet voor Uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Uw gezicht." In de komst van Jezus Christus wordt het bevestigd. Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Geen plaats voor Hem in herberg en hart. Bittere werkelijkheid: "Zo Gij in 't recht wilt treden, o HEER' en gadeslaan, onze ongerechtigheden; ach, wie zal dan bestaan? "

Nochtans betuigt de HEERE ook nu in de komst van Zijn Zoon, dat Hij tot verzoening de ganse dag Zijn handen uitstrekt naar wederstrevende mensen. Dat gaat altijd door het gericht heen. "Komt dan en laat ons tezamen richten". Dat gericht vinden we telkens waar en wanneer de Heere een mens ter verantwoording roept. In het paradijs kwam de HEERE tot de eerste mensen. Denk aan de Sinaï. Maar denk bijzonder aan het gericht van de heilige God, voor Wiens aangezicht majesteit en heerlijkheid zijn (vs. 6), voor Wiens aangezicht de ganse aarde moet schrikken (vs. 9), op Golgotha. Daar wordt ons welverdiende oordeel zichtbaar en hoorbaar gepredikt.'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? ' De zinsnede uit het Avondmaalsformulier: 'lk voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven' is voluit Bijbels! Daarin wordt zowel onze diepe nood als het wonder van genade aangewezen. De Heere is gewillig om te redden. Mag die genade in Christus onze drijfkracht zijn in al ons spreken en handelen, ook binnen onze partij?

Het gericht dat wordt uitgeoefend

Na wat we hierboven schreven, zegt de tekst erbij, dat de HEERE de wereld zal richten met gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.

Die toetsstenen horen onlosmakelijk bij elkaar Immers, het gaat niet om menselijke gerechtigheid en waarheid. Nee, het gaat om Goddelijke zaken. Door Woord en Geest leren we belijden dat onze gerechtigheden wegwerpelijke klederen zijn. Daarmee kunnen we nooit staande blijven in het gericht! De Waarheid Gods is ook van een totaal andere orde. Pilatus vroeg: "Wat is waarheid? " Wij hebben allemaal onze waarheden, vrijzinnig en rechtzinnig. Maar daarmee zullen we omkomen! Het gaat om de Waarheid des HEEREN, namelijk de volmaakte Waarheid, vlees en bloed geworden in Hem, Die sprak: "Ik ben de Weg èn de Waarheid én het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." Hij, Die geen zonde gekend noch gedaan heeft, in Wiens mond geen bedrog of onrecht is gevonden, heeft Zich vrijwillig in het gericht Gods begeven. Hij werd tot zonde gemaakt, "opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem."

Is dat het grootste wonder in ons leven geworden? Mogen wij persoonlijk van dat heilgeheim weten? Als we dat nog missen, laat ons daar om vragen. Als we voor eigen rekening staan, zal het ons tot een eeuwige aanklacht worden: "Gij hebt niet gewild!" De tijd dringt. We hebben ons te haasten om ons levens wil en te bedenken wat tot onze vrede dient.

Deze adventstijd maakt ons gewaar dat wat nodig is gekend te worden, door de Zaligmaker volbracht is. Hij stond op uit de doden en voer ten hemel op vol eer. Hij zag Zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen.

Christus’ wederkomst

Wij belijden met de Kerk der eeuwen niet alleen datjezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaaldter helle, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader, maar ook dat Hij zal komen om te oordelen^

de levenden en de doden. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zal dat met vrees of met vreugde zijn, lezers? Ja, dat eerste verstaan we.Welk kind van God ziet daar niet tegen op? En toch kan het met vreugde zijn! In de NGB artikel 37 wordt gezegd van de gelovigen en uitverkorenen, dat zij met heerlijkheid en eer gekroond zullen worden. Het valt of staat met de vraag, of we het met de apostel mogen zeggen: "Niet meer ik, maar Christus leeft in mij." En dan eindigt die belijdenis met de aangrijpende woorden: "Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere." O, laat er dan geen stilzwijgen zijn, maar de bede om door de werking van de Geest van Christus te roepen:

Ik ben nooddrufiig, arm en naakt, o God, mijn Helper uit ellenden; haast U tot mij, wil bijstand zenden; Uw komst is 't die mijn heil volmaakt

Gezegende dagen toegewenst!

ds.j.H.C. Olie, Spijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

De Banier | 32 Pagina's

Meditatie · Want Hij komt...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken