Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering SGP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarvergadering SGP

9 minuten leestijd

Het Algemeen Reglement van de SGP bepaalt dat te behandelen voorstellen ten minste twee maanden voor de datum van de algemene vergadering aan de kiesverenigingen moeten worden toegezonden en dat die als regel ook worden gepubliceerd in De Banier. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt ook de agenda met de daarbij behorende bijlagen geplaatst. Aan de kiesverenigingen wordt voor elke afgevaardigde medio maart een brochure toegezonden waarin onder meer is opgenomen het jaarverslag van de secretaris, de jaarrekening over 2005 en een accountantsverklaring. Die stukken worden dus niet in De Banier opgenomen.

Agenda 85' ' Jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

D.V. te houden op zaterdag 25 maart 2006 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, tel. 030 - 29 55 42. Aanvang: 9.30 uur

Agenda

I. Aanvang: 9.30 uur 1. I Opening door de partijvoorzitter, ds.A. van Heteren. 1.2 Telefax aan H.M. de Koningin. 1.3 Zingen van de coupletten I en 6van het Wilhelmus.

2. Vaststellen verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 2 april 2005 (zie bijlage 3 van het Jaarverslag 2005).

3. Jaarverslag 2005. 3.1 Vragen naar aanleiding van Jaarverslag 2005. 3.2 Vaststellen balans, staat van batenen lasten en de toelichting daarop (strekt tevens tot décharge van het Hoofdbestuur). 3.3 Voorstel Hoofdbestuur inzakeledenbijdrage 2006 en 2007 (zie Bijlage A).

4. Rede van ir. B.J.van der Vlies, voorzitter Tweede Kamerfractie.

5. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur (zie Bijlage B).

6. Aanwijzen lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen D.V. in 2007 (zie Bijlage C).

7. Mededelingen.

8. Collecte voor de kosten van de maaltijd.

9. Afsluiting ochtenddeel en gebed voor de maaltijd.

PAUZE

10. Gebed na de maaltijd en opening middagvergadering.

11. Opening van de bijeenkomst met het thema "Een kleine spin in een groot web; Over de positie van de SGP in een netwerksamenleving" doorW. Kolijn, algemeen voorzitter van het Hoofdbestuur Direct na de opening zal een nota van de Guido de Brès-Stichting, het studiecentrum van de SGP, over dit onderwerp worden gepresenteerd door de voorzitter van het bestuur van die stichting, de heer drW. Fieret.Aansluitend zal een korte inleiding worden gehouden door de heren G.R.J. van Heukelom, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en ds.J. Koppelaar, predikant te Abbenbroek en bestuurslid van de Guido de Brès-Stichting. Daarna vindt een forumdiscussie plaats o.l.v. de heerW. Kolijn. Naast de twee hierboven vermelde inleiders zal de heer drs. M.W. van Buuren, auteur van de hierboven bedoelde nota, medewerker van de Erasmus Universiteit Rotterdam en kandidaat gemeenteraadslid in Capelle a/d IJssel, deel uitmaken van het forum.

12. Rondvraag (vragen inleveren bij het Hoofdbestuur aan het begin van de pauze).

13. Collecte voor het Verkiezingsfonds.

14. Slotwoord door ds. F. Mallan.

15. Sluiting (15.30 uur).

Te uwer informatie zij nog vermeld dat het Stembureau uit de volgende personen bestaat:

voorzitter: dhr C. van der Berg, Marjoleinlaan 28, 2991 HL Barendrecht

leden: dhr J.G. Heijcoop, Husselsesteeg 25, 3881 LC Putten dhr J.N. Simonse, Kennemerlandlaan 25, 8302 NC Emmeloord dhr C.Westhuis, Middelweg 29, 4I96JG Geldermalsen dhr J. Geuze, Burg. van Berchemstraat 17, 4691 JLTholen dhr G. van der Meyden, Dorpsweg 67, 3738 CB Maartensdijk dhr J. Soet, Heemraadhof 27, 2922 CK Krimpen a/d IJssel dhr S.J. Heetebrij, Burg.Ten Veldestraat 27, 8281 ZN Genemuiden dhr J.C. Ruissen, Fortrapastraat 13, 4431 BT 's-Gravenpolder dhr G. Wijnne, Coragestraat 49, 8081 XG EIburg

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij, ds.A. van Heteren, partijvoorzitter W. Kolijn, algemeen voorzitter drs. PA. Zevenbergen, secretaris

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan, tegenover de hoofdingang van het Jaarbeurscomplex.

Attentie!

1. De leden mogen de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden en de genodigden niet bezetten. Aan de afgevaardigden wordt gevraagd de plaatsen van de genodigden niet in te nemen. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal hebben plaats genomen, hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht het aantal stemgerechtigde leden af te vaardigen overeenkomstig art. 36 van de statuten van de SGR ledere afgevaardigde moet in het bezit zijn van een gekleurde kaart.

3. De afgevaardigden moeten bij aankomst de (ondertekende) gekleurde kaart en vervolgens de volledig door hen ingevulde stembiljetten én de bestelkaart voor de partijrede deponeren in de kist die zich bevindt bij de infobalie in de hal.

4. Elk lid van de partij heeft toegang tot de jaarvergadering, mits hij in het bezit is van een geldige (witte) toegangskaart.

5. Een ieder wordt gevraagd zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van de regelingscommissie. In het gebouw van de Jaarbeurs mag niet worden gerookt.

6. In de pauze wordt u een broodmaaltijd aangeboden. De collecte vóór de pauze dient ter bestrijding van de kosten daarvan.

Bijlage A

Begroting van de SGP-partijkas voor het jaar 2006 en vaststelling van de ledenbijdrage 2006 (met terugwerkende kracht) en 2007

Op grond van de begroting 2006 stelt het Hoofdbestuur in verband met het vervallen van de rijkssubsidie voor om de ledenbijdrage voor het jaar 2007 alsook met terugwerkende kracht voor het jaar 2006 vast te stellen op € 15, =

Bijlage B

Verkiezing leden Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur stelt in de hierna vermelde gevallen de volgende kandidaten voor (telkens in alfabetische volgorde).

I. Aftredend en herkiesbaar. J.P.Tanis a. drs. A.P. de Jong b.J.P.Tanis

II. Aftredend en herkiesbaar, drs. P.A. Zevenbergen a. mnA.D. Muilwijk b. drs. RA. Zevenbergen

Ili.Vacatures ds. J.H, van Paaien en drs. J. van Belzen a. ds. H. van den Belt b. ds. R van der Kraan én c. M.F. van Leeuwen d. mrdrs.Th. R Roest

In verband met het feit dat de aanbeveling met betrekking tot de vervulling van de vacatures van ds. J.H. van Daalen en drs. J. van Belzen pas zeer recent voor het drukklaar maken van deze Bon/er tot stand is gekomen, zal de gebruikelijke nadere informatie over bovenvermelde personen in een volgende Banier worden vermeld.

Bijlage C

Aanwijzen lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen D.V. in 2007

De algemene vergadering wijst ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk Tweede Kamerverkiezingen zullen worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker aan. De kandidaat is ten minste twee jaar lid van de partij en niet ouder dan 65 jaar, tenzij hij reeds zitting heeft in de Tweede Kamer. Het Hoofdbestuur kan, na consultatie van de Raad van Advies, een gemotiveerde aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de agenda voor de jaarvergadering vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te bevatten (art. 15, eerste t/m derde en elfde lid van het Algemeen Reglement).

Het Hoofdbestuur beveelt de heer ir. B.J. van der Vlies aan als lijsttrekker voor de SGP bij de D.V. in 2007 te houden Tweede Kamerverkiezingen. De heer Van der Vlies heeft zich opnieuw bereid verklaard een verkiezing tot lijsttrekker te willen aanvaarden. Het Hoofdbestuur is zeer content over de wijze waarop de heer Van der Vlies zijn ambt uitoefent. Mede gelet op zijn jarenlange ervaring beschikt hij over een grote deskundigheid en veel (parlementaire) ervaring. Daarbij komt dat hij breed het vertrouwen geniet, zowel binnen als buiten de partij. Tot slot zij vermeld dat de partij gediend Is met een zekere mate van stabiliteit en continuïteit nu het zich in een cruciale periode in haar bestaan bevindt.

Overige mededelingen met betrekking tot de partijdag

I. Rondvraag partijdag Met betrekking tot de rondvaag op de partijdag wordt nogmaals het volgende onder de aandacht gebracht. Het zal duidelijk zijn dat in beginsel alleen afgevaardigden het recht hebben om namens hun kiesvereniging vragen in te dienen.

De volgende punten zijn daarbij van belang:

1. de rondvraag is bedoeld voor het stellen van eenvoudige vragen waarvan verwacht kan worden dat die ter plaatse beantwoord kunnen worden;

2. een vraag mag niet het karakter hebben van een voorstel noch de bedoeling hebben om de discussie over afgehandelde agendapunten te heropenen;

3. vragen die nader onderzoek of nadere doordenking nodig hebben, worden op een later tijdstip beantwoord;

4. persoonlijk gerichte vragen wordenniet beantwoord, maar doorverwezennaar betrokl< ene(n).

Het Hoofdbestuur heeft het recht om vragen te beoordelen conform de hierboven vermelde criteria om te bepalen welke vragen voor directe mondelinge beantwoording in aanmerking komen.

2.Toegangskaarten jaarvergadering

• Besturen van kiesverenigingen kunnen toegangskaarten bestellen door overschrijving op Postbankrekening 11 95 60 of Rabobankrekening 35 76 79 148 tn.v. Penningmeester SGP te Elspeet. De betaling dient uiterlijk donderdag 23 februari 2006 op de rekening te zijn bijgeschreven. • Leden die deze vergadering willen bijwonen, dienen zich voor het verkrijgen van een toegangskaart te wenden tot de secretaris van hun plaatselijke kiesvereniging. • Elke kiesvereniging die toegangskaartenbestelt, ontvangt gekleurde kaarten voor het aantal afgevaardigden overeenkomstig artikel 36 van de Partijstatuten en voorts witte kaarten voor niet afgevaardigden. • De prijs per toegangskaart is evenalsvorig jaar € 2, 50 • Bij elke toegangskaart wordt een agendagevoegd.

3. Besteilen partijrede Evenals voorgaande jaren wordt aan alle leden, donateurs en abonnees van De Banier de partijrede in brochurevorm toegezonden. Deze zal gevoegd zijn bij de aan alle leden en donateurs van de SGP toe te zenden Banier D.V. van 7 april 2006.De kiesverenigingen kunnen extra exemplaren voor verspreiding onder niet-leden van de partijrede bestellen door middel van het toegezonden bestelkaartje. De minimumafname is 50 exemplaren a € 0, 20 per stuk, exclusief portikosten. Bestellingen dienen uiterlijk donderdag 23 februari 2006 bij het partijbureau binnen te zijn.

Ontvangen giften en overbetalingen periode: (t/m) 4e kwartaal 2005

Giften Partijkas

(Giro: ll9S60)1 e kwartaal1 1 , totaal2e kwartaal18 , totaal3 e kwartaal Oktober24 20, totaal , totaalNovember12 , totaalDecember Totaal45 130, totaal , totaal€ € € € € € €750 1.083 1.719 3.196 4.333 7.350 18.431

Giften Verkiezingsfonds

(Giro: 77417S3)1 e kwartaal 13 , totaal2e kwartaal3e kwartaalOktoberNovemberDecemberTotaal62-6II38, totaal, totaal, totaal, totaal, totaal, totaal€ € € € € € €24215175-2.2701.5534.291

Giften De Ban er

(Giro: 2903944)1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal Oktober November December Totaal189 35 30 3.720 1.164 520 5.658, totaal , totaal , totaal , totaal , totaal , totaal , totaal€ € € € € € €2.306 411 358 51.030 16.071 8.889 79.065

Overbetalingen De Banier

(Giro: 2903944)1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal Oktober November December Totaal1.51461 1.53456 32 30 3.227, totaal , totaal , totaal , totaal , totaal , totaal , totaal€ € € € € € €16.072814 16.426823 527 626 35.287

Totaal ontvangen: 137.074

De giften voor de Partijkas en de giftenactie onder alle leden voor De Banier brachten in het 4" kwartaal van 2005 ruim € 38.000, - meer op als in het 4" kwartaal van 2004. Een hartverwarmend resultaat na de teleurstellende uitspraak van de Haagse rechtbank. Graag willen wij de vele gevers en geefsters hartelijk dank zeggen voor de gifen die in 2005 zijn ontvangen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

Jaarvergadering SGP

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken