Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Dringende oproep

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Dringende oproep

5 minuten leestijd

In een van zijn eerste optredens in de Tweede Kamer (10 november 1922) citeerde ds. Kersten met instemming dr. Colijn die op een vergadering van de Anti Revolutionaire Partij had gezegd dat het parlement een wereld van het compromis is. "Geen praktisch staatsman mag dit ooit uit het oog verliezen. Maar op één punt moet men onverbiddelijk zijn. Daar past geen vergelijk. Daar is onaandoenlijkheid uit den booze. Bij wat ingaat tegen het Woord des Heeren". Het meest ideale is om nooit voor een compromis geplaatst te worden, hoewel dat in onze gevallen samenleving, ook wat ons persoonlijk leven betreft, onmogelijk is. Aan het sluiten van compromissen kleven gevaren. De zo geprezen "gulden middenweg" kan een sluiproute zijn om het geweten te stillen. In dat besef heeft het Hoofdbestuur zichzelf, gezien de omstandigheden, indringend de vraag moeten stellen, of binnen bijbelse grenzen een vergelijk mogelijk is. U begrijpt dat het gaat over de voorstellen tot statutenwijzing.

Verloop

Op 20 april jl. is de brochure "Man en vrouw schiep Hij hen", met voorstellen tot statutenwijziging en vaststelling van een samenwerkingsregeling aan de partij aangeboden. De grote opkomst deed ons goed. Uiteraard kon er op die avond niet inhoudelijk gediscussieerd v/orden. De stukken v/erden immers pas na afloop uitgereikt en de voorafgaande toelichtingen door ondergetekende en de heren Van der Vlies en Den Boef vaaren hoofdzakelijk informatief van aard. De zorgen die door sommigen veerden geuit en de vraagtekens die werden gezet, zijn begrijpelijk. Ais Hoofdbestuur zijn wij geruime tijd bezig geweest met deze discussie; een moeilijke worsteling tussen enerzijds de groeiende zekerheid dat een grondige bezinning noodzakelijk was en anderzijds de vrees een weg in te slaan waarin we de Heere tegen zouden krijgen. Dan is het zelfs meer dan begrijpelijk dat onze bestuurders van kiesverenigingen, die in één keer de brochure en de voorstellen gepresenteerd krijgen, zich afvragen waar dit allemaal heengaat, in de bedoelde bijeenkomst is zowel door het Hoofdbestuur als namens al onze parlementariërs de dringende oproep gedaan alle betreffende stukken zorgvuldig te lezen.

Situatie

Wij dienen allen doordrongen te zijn van de ernst van de omstandigheden waarin wij als partij verkeren én van de crisissituatie waarin wij ongetwijfeld komen te verkeren indien de voorstellen in de huishoudelijke vergadering van 24 juni D.V. geen tweederde meerderheid, halen. Om alle leden volledig te informeren en bij deze discussie te betrekken treft u bij dit nummer van ons partijblad de genoemde brochure en de voorstellen met bijbehorende toelichtingen aan. Reglementair moeten de voorstellen in een ledenvergadering van de kiesvereniging behandeld worden. Eventuele amendementen op de voorstellen (de brochure wordt u ter kennisname aangeboden, deze kan niet geamendeerd worden) moeten voor 27 mei D.V. door het Hoofdbestuur zijn ontvangen. Ons welgemeend advies is om de voorstellen van het Hoofdbestuur over te nemen.

Reacties

"Die staat dan uit aan elke kant; het oordeel van het ganse land".Volgens Jacob Cats een onontkoombaar gevolg van publieke bezigheden. Daar kunnen wij als SGP over meepraten. Niet zozeer als het gaat om aandacht voor de inzet van vele SGP-vertegenwoordigers en bestuurders in parlementen, staten en raden; dat wordt in gesprekken met de journalisten meer geprezen dan dat we erover kunnen lezen. Als het gaat om het zogenaamde vrouwenstandpunt mogen we echter over belangstelling niet klagen. Het viel te verwachten dat de voorsteilen tot een statutenwijziging aandacht zouden trekken. Ik ga in deze korte bijdrage de vele reacties in de media niet uitvoerig bespreken. Hierover slechts een paar opmerkingen. We hebben dankbaar kennis genomen van reacties waarin, met alle begrip voor de pijn en moeite, steun betuigd wordt aan het Hoofdbestuur. Door de media is over het algemeen haarscherp gesignaleerd dat de bijbelse onderbouwing van het beginselprogram bevestigd is. Daarom, wegens de ongewijzigde beginselen, durf ik de voorstellen ook te verdedigen! Temidden van andere reacties werd in het RD van 21 april jl. gesteld dat, volgens de kanttekeningen bij I Korinthe 14: 34, "vrouwen eigenlijk niet het woord mogen voeren in vergaderingen waar mannen zijn". Deze tekst komt in de SGP-brochure ook aan de orde als één van de bijbelse bewijzen dat "het publieke regeerambt de vrouw niet toekomt". Waar de kanttekeningen spreken over "openbare vergaderingen" maakt de geïnterviewde, indien het citaat juist is opgetekend, er een algemene regel van. Dit is niet gegrond op de tekst, staat ook niet in de kanttekening en vindt geen enkele steun bij de grootste der reformatoren. Calvijn immers merkt op dat het gaat om een "heilige vergadering"; een "geordende bediening". Hij erkent dat er zulk een nood kan komen "dat der vrouwen stem geeist wordt".Vervolgens stelt hij dat de uitsluiting van de vrouw van de "openbare bediening" (overheid) verhindert dat zij het gezag van het "publieke leraarambt" (kerk) zou vervullen. Men leze Calvijns commentaar op I Korinthe 14: 34 en 35 en neme zijn opmerking aan de "godzalige lezer" dat de apostel hier spreekt over "middelmatige dingen" ter harte.

Oproep

De dringende oproep is om de brochure en de voorstellen eerlijk te toetsen aan Gods Woord. Als het om des gewetenswil niet anders kan dan moet het zwaarste het zwaarste wegen, maar niet anders dan na een zorgvuldige kennisname van alle stukken, biddend om licht en wijsheid, in de gestalte van die van Berea, "onderzoekende, dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren" (Hand. 17: 11).

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 mei 2006

De Banier | 32 Pagina's

Van de voorzitter · Dringende oproep

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 mei 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken