Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het Hoofdbestuur · Statutenwijziging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het Hoofdbestuur · Statutenwijziging

6 minuten leestijd

Op 24 juni jl. heeft de Algemene Vergadering van onze partij met de vereiste 2/3 meerderheid ingestemd met wijziging van de statuten. Daarmee wordt het lidmaatschap van de SGP opengesteld voor zowel mannen als vrouwen. Welke gevolgen heeft dit besluit voor degenen die in hun geweten moeite hebben met het genomen besluit en welke betekenis zou dit besluit kunnen hebben voor de lopende procedures zijn veelgestelde vragen. Op beide vragen zal kort worden ingegaan.

Een gewetenszaak

Tijdens de weken voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering zijn de voorstellen besproken binnen de kiesverenigingen. Daar vonden de inhoudelijke discussies plaats. Bij verschillende vergaderingen was een lid van het Hoofdbestuur uitgenodigd om een toelichting te geven en aansluitend in te gaan op vragen en opmerkingen.Wat ons van de bezochte vergaderingen in het bijzonder is bijgebleven, is de oprechte en begrijpelijke bezorgdheid dat met de statutenwijziging een stap wordt gezet, die op termijn zal worden gevolgd door een volgende stap, waarbij het regeerambt ook voor vrouwen beschikbaar zal komen. Natuurlijk is niemand bij machte om in de toekomst te kijken, maar het is wel goed nog eens te benadrukken dat in de brochure "Man en vrouw schiep Hij hen" onomwonden wordt gesteld: "Als we alle Schriftgegevens op ons laten inwerken (...) dan komen we tot de conclusie dat de Bijbel het regeerambt voorbehoudt aan de man. Dit is ook de overtuiging die de SGP sinds de oprichting uitdraagt. In artikel 10 van het beginselprogram wordt uitgesproken dat het strijdt met de roeping van de vrouw om zitting te nemen in politieke organen. Het Schriftonderzoek in deze brochure bevestigt deze overtuiging". Het is daarom onze vaste overtuiging dat met de genomen besluiten geen sprake is van verzaking, maar van bevestiging en nadere onderbouwing van het beginsel. Daarmee is echter niet alles gezegd. Er is wel degelijk iets veranderd door de statutenwijziging. De brochure geeft aan dat de voorgestelde openstelling van het lidmaatschap voor vrouwen niet strijdig is met het beginsel dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. Immers geeft artikel IO van het Program van Beginselen aan dat dit regeerambt duidt op specifiek publieke taken, zoals het raadslidmaatschap. De reikwijdte van het regeerambt is daartoe beperkt. Het Hoofdbestuur heeft deze conclusie niet uit eigen beweging getrokken, maar na uitvoerig overleg met de predikanten die betrokken waren bij het schrijven van de eerste vier hoofdstukken van de brochure. Een verantwoorde exegese van Gods Woord is hierin tot uitgangspunt gekozen en niet de tijdgeest of een prangende financiële situatie. Het Hoofdbestuur heeft begrip voor degenen die de voorstellen een stap te ver vinden gaan en wil benadrukken dat binnen onze partij alle ruimte is en blijft voor hen die in hun geweten niet met de voorgestelde wijziging konden instemmen. De statutenwijziging verandert daaraan niets. Het beginselprogramma, de statuten en het huishoudelijk reglement van onze partij vormen het kader waarnaar partijleden zich moeten gedragen en bindt geen gewetens.Van gewetensdwang is in onze partij nimmer sprake geweest. Van een SGP-lid mag wel verwacht worden dat hij zich richt en gedraagt overeenkomstig genoemde documenten. Iets anders is of iemand in zijn geweten niet genuanceerder denkt over deze bepalingen. Die ruimte is er steeds geweest en die zal er ook blijven. Dat geldt ook voor degenen die de wijzigingen niet ver genoeg vinden gaan. Laten we daarom proberen elkaar aan te blijven spreken en vast te blijven houden rond het beginsel, zonder het eigen geweten daarbij te hoeven kwetsen, opdat we eenparig zouden doen wat onze hand vindt om te doen om Gods Woord in onze sterk geseculariseerde samenleving tot meerdere erkenning te brengen.

Lopende gerechtelijke procedures

Een andere veelgehoorde vraag is welke gevolgen de statutenwijziging zal hebben voor de lopende gerechtelijke procedures. Het Hoofdbestuur onderhoudt daarover contact met de advocaat die de belangen van onze partij behartigt. Het voorspellen van mogelijke gevolgen is op dit moment niet opportuun en ook niet verstandig. Daarom slechts een paar opmerkingen. In de eerste plaats richtte de grieven van degenen die om de subsidiestop hebben gevraagd zich tegen het statutaire onderscheid dat er nu niet meer is. In de tweede plaats is van het gehandhaafde onderscheid tussen mannen en vrouwen voor wat betreft het regeerambt in de brochure zeer uitvoerig en beargumenteerd aangegeven dat dit onderscheid niet slechts uit een SGP-traditie voortspruit, maar is gegrond op de Bijbel.Wanneer een rechter ooit geroepen zal worden over dit onderscheid te oordelen, is nog duidelijker dan voorheen dat de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder de beoefening ervan in het publieke domein, aan de orde is. De brochure geeft onzes inziens een bijbelse rechtvaardiging voor het onderscheid aan wie het regeerambt toekomt. Tenslotte: de brochure maakt duidelijk dat de bijbelse plaats van man en vrouw in gezin, kerk en samenleving op geen enkele wijze kan worden gekwalificeerd als onderdrukking of achterstelling van de vrouw. De achterstelling en onderdrukking van vrouwen waartegen hetVN- Vrouwenverdrag zich keert is van een wezenlijk andere orde. Deze gaat uit van de situatie dat vrouwen tegen hun wil bepaalde rechten in een maatschappij worden ontnomen of onthouden zonder dat zij de mogelijkheid hebben zich daartegen met succes te verzetten. Hoe anders is dan de positie van de vrouw in bijbels licht. De Heere gaf haar een ereplaats. Hopelijk mag de brochure ertoe bijdragen dat niet alleen in de eigen achterban het besef zal groeien dat het 'vrouwenstandpunt' een zaak is van de diepste overtuiging, namelijk gegrond op Gods Woord, maar dat ook degenen die pleiten voor een subsidiestop tot het inzicht mogen komen dat de SGP op geen enkele wijze SGP-vrouwen weerhoudt van rechten die zij in overeenstemming met de eigen diepste overtuiging begeren te verkrijgen.

AG. Bregman en M.j.W. Hoek (leden Hoofdbestuur)

Verhuizing partijbureau

Zoals u weet, is het partijbureau van de SGP al jarenlang gehuisvest aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. In de achterliggende jaren zijn steeds meer medewerkers in dienst gekomen bij de (geledingen van de) SGR Ook zijn de aan een hedendaags kantoorpand te stellen eisen in die tijd erg veranderd. Het als steeds nijpender ervaren ruimtegebrek en de weinig efficiënte indeling van het huidige pand zijn voor het Hoofdbestuur aanleiding geweest om naar een alternatief om te zien. Inmiddels is besloten een gedeelte van een kantoorpand te huren in Gouda. Wij hopen de partij D.V. met ingang van I september 2006 van daaruit nog beter van dienst te kunnen zijn. Nadere informatie - bijvoorbeeld over nieuwe adresgegevens, telefoonnummers, etc. - zullen wij in een volgend nummer van De Banier opnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

Van het Hoofdbestuur · Statutenwijziging

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 juli 2006

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken