Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Haagse propjes

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Haagse propjes

10 minuten leestijd

Ziezo, die lilus zit erop.

Ons verkiezingsprogramma is klaar.Vraag niet hoe - want ik heb het geschreven, dus dan weet-je-'t-v/ei.AI met al een hele hijs, temeer omdat 'wij theocraten' óók democatisch willen zijn en daarom alle partijleden uit het ganse land eerder dit jaar inspraak hebben gegeven.

Resultaat: een karrevracht ideeën en ideetjes; sommige rijp en andere groen, deze uitvoerbaar en gene ondoenlijk, leuke en lelijke, enkele zo van het land en weer andere linea recta uit de studeerkamer - enfin, zó veel dat het Studiecentrum dat belast was met het schiften en rubriceren ervan er geloof ik wel een week mee bezig is geweest. Gevoegd bij het feit dat de programmacommissie die belast was met opstellen van het program ook nog eens gevuld was met een alleraardigst stel eigenheimers, en u begrijpt dat ik letterlijk en figuurlijk een hete zomer achter de rug heb.

Maar daar zul je me niet over horen.

Uiteindelijk is er eerder deze week een programma uit de printer gerold dat qua lengte nu véél méér in overeenstemming is met onze grootte dan het vorige programma, dat meer dan honderd bladzijden telde. Een korter programma dus. Dat heeft zo z'n voordelen, waarvan de allerbelangrijkste is dat de kans dat het program nu ook gelezen wordt stukken groter is dan de vorige keer. En daar gaat het toch om: dat het gelezen wordt.

Doen dus!Maar er zijn ook nodelen aan een kort programma. Het nadeligst vind ik nog dat heel wat geniale suggesties en briljante ideeën het programma n/et hebben gehaald. Sneu natuurlijk voor al die hofleveranciers van de SGP. Die zitten zich na de presentatie van het verkiezingsprogramma eerder deze week natuurlijk suf te bladeren, op zoek naar hun hoogsteigen briljantjes, maar hebben ze tot op heden niet kunnen ontdekken. Als auteur van het programma voel ik me daar uiteraard behoorlijk schuldig over. Reden waarom ik dagenlang heb lopen piekeren: hoe kan ik bij al die gedesillusioneerde partijgenoten een pleistertje op de wonde plakken?

Welnu, na een tijd van denken en het raadplegen van deze en gene (de meeste lezers kennen m'n aard en werkwijze: rustig en bedaard en gehecht aan overleg met anderen die toch altijd weer wijzer blijken te zijn dan ikzelf) heb ik de oplossing gevonden. Gewoon die punten in de Banier vermelden. Misschien dat enkele lezers hun inbreng herkennen - en voor mijn opvolger als programschrijver (begin er nooit aan, zou ik zeggen, maar daar bemoei ik me verder niet mee!) is het misschien een mooi beginnetje voor het volgende program.

Hier komen ze, de programmapunten die de eindversie van het officiële SGP-verkiezingsprogramma dus niet hebben gehaald omdat het programma anders te lang zou zijn geworden. En ik beklemtoon op deze plaats dat dat ook de énige reden is geweest om ze niet op te nemen. Anders was het SGP-program, echt, geloof me, véél en véél te lang geworden.

Hier komen de punten.Voor de goede orde: ze zijn gerubriceerd per beleidster-

Kerk en staat

- Nederland mag niet Roomser zijn dan de paus. Om dat te kunnen beoordelen dient het gezantschap van Nederland bij hetVaticaan te worden gehandhaafd. - Gelet op de uitspraken van paus Benedictus XVI over de islam pleit de SGP ervoor om de uitdrukking'Liever Turks dan paaps' te vervangen door de uitdrukking 'Liever paaps dan Turks'. - Sint Juttemis mag in Nederland nietmeer worden vereerd. In verband daarmee mogen de beelden van deze heilige weer worden bestormd. - De processierups mag alleen wordengetolereerd in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Politieke partijen

- Geert Wilders moet vóór de verkiezingen uitsluitsel geven over de echte kleur van zijn haar. Doet hij dit niet, dan moet hij vier jaar lang worden verplicht om een burka te dragen. - De kroonjuwelen van D66 moeten definitief worden tentoongesteld in een vitrine in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Leden van D66 krijgen in verband daarmee een gratis museumjaarkaart. - De veroordeling van de SGP moetworden ongedaan gemaakt. Als alternatieve straf moet de partij verplicht worden om alle Nederlandse vrouwen van 18 jaar en ouder in te schrijven als erelid. Op basis van dat nieuwe ledental dient opnieuw subsidie te worden toegekend aan de SGR

- Als Wouter Bos premier wordt, moet er meer geld beschikbaar komen voor emigratiesubsidies. - De stelling 'hoe linkser, hoe zuurder'gaat niet op voor de kamerleden en fractiemedewerkers van de Socialistische Partij. - De Nederlandse regering moet de lijsttrekker van de groep-Nawijn voordragen voor de Nobelprijs voor de vrede omdat hij het buskruit niet heeft uitgevonden. - De naam CDA (Christen-DemocratischAppèl) is misleidend en mag daarom naar believen worden vervangen door MDA (Moslim-Democratisch Appèl) en HDA (Hindoe-Democratisch Appèl). - Politieke partijen die verjonging nastreven terwijl de Nederlandse bevolking vergrijst, zijn dom bezig.

Staatkundige vernieuwing

- De SGP is voorstander van de gekozen burgemeester, mits die gekozen wordt door de Kroon. - Aangezien er na alles wat er al over hetreferendum is gezegd absoluut niets nieuws meer over te zeggen is, krijgen politici voor tenminste tien jaar een spreekverbod over dit onderwerp. Hetzelfde geldt voor de invoering van een nieuw kiesstelsel en de gekozen kabinetsformateur. D66'ers die dit tóch doen, moeten ter beschikking worden gesteld van de kloosterorde der Kartuizers. - Gezien haar jarenlange staat van dienst, moet koningin Beatrix lid worden van de ministerraad.

Tweede Kamer

- Het aantal backbenchers in de Tweede Kamer moet worden teruggedrongen door een verbouwing van de vergaderzaal in dier voege dat alle kamerleden vooraan komen te zitten. Dit voorstel mag alleen uitgevoerd worden in combinatie met een grondwettelijk vastgestelde mox/mumgrootte voor Kamerfracties. - Kamerleden die zich afscheiden van defractie waarvoor ze gekozen zijn, moeten worden verplicht aan ieder debat in de Tweede Kamer mee te doen, op straffe van verlies van de schadeloosstelling. - Om het aanzien van de Tweede Kamerte vergroten dient het vragenuurtje te worden afgeschaft. Mocht dat onhaalbaar zijn, dan moet ernstig worden overwogen om dit wedstrijdje ell< aarvliegen- afvangen te laten spelen zonder publiek. In geen geval mogen er radioof tv-opnamen van worden gemaakt. - In de vergaderzaal van de Tweede Kamer moet een vleugel worden opgesteld om Julius Vischjager (Daily Invisible) de gelegenheid te geven om vóór stemming over een motie van wantrouwen een vertederingsconcert te geven.

Integratiebeleid

- Het aantal moskeeën in Nederland moet exact in overeenstemming gebracht worden met het aantal kerken in Saoedie-Arabië. - Islamieten met een minderwaardigheidscomplex van hier tot Mekka krijgen recht op gratis psychische bijstand. Datzelfde geldt voor Japanners met een minderwaardigheidscomplex van hier tot Tokyo. - Allochtone dieren (zoals de Nijlgans, deJapanse oester, de Chinese muntjak, de Amerikaanse eekhoorn of de Afrikaanse halsbandparkiet) die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, moeten worden verplicht om een inburgeringscursus te volgen.Vogels die deze cursus met goed gevolg weten af te sluiten mogen alleen dan worden toegelaten als ze na die cursus in staat zijn om minister Verdonk te trakteren op een fluitconcert op de melodie van het eerste couplet van het Wilhelmus.- Moslimjongens die zich correct gedragen, mogen bij moslimmeisjes een tipje van de sluier oplichten. - Om 'de boel bij elkaar te houden' moethet citeren van Byzantijnse keizers worden verboden en mogen ministers van Justitie in het openbaar geen gedachtenexperimenten meer uitvoeren over de mogelijkheden die de Grondwet biedt om de sharia in te voeren in Nederland.

Buitenlandse zaken

- De Nederlandse regering moet Luilekkerland officieel erkennen en dient zich er tevens voor in te zetten dat Fantasialand lid wordt van de Veiligheidsraad. - Als het Land van Ooit lid wordt de Benelux moet de naam van deze organisatie veranderd worden in Ooitbenelux.

Defensie

- Bij militaire missies in het buitenlandmoeten meer denktanks worden ingezet.

Europa

- Het is een grof schandaal dat er zo veel Europees geld verspild wordt aan het heen-en-weer-reizen tussen Brussel en Straatsburg. Daarom moeten de Europese instellingen worden geconcentreerd in Waterloo. - Als Turkije lid wordt van de EU moet Nederland zich aanmelden als lid vande Organisatie van Amerikaanse Staten(OAS).

Justitie

In coffeeshops mag voortaan alleen nog maar koffie worden geschonken.

Emancipatiebeleid

- De passage in Lou de Jongs 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' dat koningin Wilhelmina "de enige man" was in de regering moet worden geschrapt omdat die discriminerend is voor vrouwen. - De naam van het Clara Wichmannproefprocessenfonds moet worden gewijzigd in Clara Wichvrouw-proefprocessenfonds, dit om de doelstelling van deze organisatie beter tot uitdrukking te doen komen.

Financiën

- Stankcirkels moeten niet alleen om boerderijen worden getrokken, maar ook om financiële instellingen zoals banken en verzekeraars. Hoe meer geld, hoe meer stank, des te ruimer de cirkel. - Net als op (sommige) euromunten, moet er ook op euroMJetten een randschrift worden aangebracht. - Het zogenaamde kwartje van Kok moetworden verrekend met het tientje van Lieftinck en de Zalmsnip.

Economie

- Nu er voldoende marktwerking is ingevoerd, kan de Wet op vraag en aanbod met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Energie en milieu

- De opwarming van de aarde moet worden bevorderd omdat dit wereldwijd leidt tot een forse besparing op de energierekening. - De zeespiegelrijzing moet worden tegengegaan door een verbod op water naar de zee dragen. - Voor de aanpak van fijnstof zullen erlangs de autosnelwegen extra (grote) stofzuigers van Nederlandse makelij (Philips) moeten worden geplaatst.Als het in het kader van de verbetering van de Nederlands-Duitse betrekkingen wenselijk is, mogen dat ook stofzuigers van het merk Miele zijn. - Er moet een tweede kerncentrale komen. Die moet worden gebouwd in Zeeuws-Vlaanderen omdat dit een goede uitstraling heeft op de Belgen. - Zwerfafval mag voortaan worden ingeleverd bij het Leger des Heils.

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

- De AID van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwali­ teit moet strenger toezien op de verkoop van knollen en citroenen. De handel van Arabische liga moet worden verboden.

Dierenwelzijn

Er moet meer geld worden gestoken in nader onderzoek naar de invoering van het brailleschrift voor blinde vinken. Op vergaderdagen van de Tweede Kamer mogen er geen bokken meer worden geschoten. Aangezien er In Nederland al ezels genoeg zijn, moet er een invoerbod komen op ezels.

Verkeer en vervoer

- Om het aantal reizigers in het overbelaste openbaar vervoer te verminderen, moeten de vier grote steden in de Randstad met elkaar worden verbonden door een Achtbaan. - Om een eind te maken aan de overlastvoor de omwonenden, mogen de vijf banen van Schiphol alleen nog maar gebruikt worden als startbaan. Mocht blijken dat dit onvoldoende helpt, dan moet ernstig overwogen worden om de nationale luchthaven ondergronds aan te leggen.

Volksgezondheid, welzijn en sport

- Jongeren die een walkman, discman of MP3-speler aanschaffen moeten worden verplicht om óók een gehoortoestel af te nemen. - Ouderen die last krijgen van verziendheid, moeten van overheidswege een gratis grote-leaer-bijbel verstrekt krijgen. Bij voorkeur één van de Gereformeerde Bijbelstichting, maar als de GBS door haar voorraad heen is mag het er ook één zijn van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Cultuur en media

- Het oratorium 'Die Schöpfung' van de componist Franz Joseph Haydn mag niet meer worden uitgevoerd in seculiere kerken omdat dit muziekstuk in flagrante strijd is met de evolutieleer. - Er moet meer worden geïnvesteerd inde bouw en het onderhoud van orgels. Daarbij moet een uitzondering worden gemaakt voor Stalin- en drankorgels. - Om onnodig en lastig bladeren te voorkomen mogen noten In boeken en tijdschriften voortaan alleen nog maar onderaan de bladzijde worden geplaatst.''' - Sommige rubrieken in het partijbladvan de SGP (De Banier) moeten met een korreltje zout worden gelezen.

Menno de Bruyne

I Bedoeld wordt de bladzijde waarop de ver zing staat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 september 2006

De Banier | 32 Pagina's

Haagse propjes

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 september 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken