Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Algemene beschouwingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Algemene beschouwingen

17 minuten leestijd

Troonrede van Van der Vlies

De boodschap van het kabinet-Balkenende op Prinsjesdag was helder: het gaat weer goed met Nederland. De koningin, de premier zelf, en later ook nog eens de minister van Financiën straalden uit dat het kabinetsbeleid geslaagd is. En inderdaad, als je kijkt naar de cijfers van de Miljoenennota en de begroting, dan ziet het er op dit moment stukken rooskleuriger uit dan een paar jaar geleden. De oppositie bestrijdt dat natuurlijk, maar dat is nu eenmaal de taak van de oppositie. Feit is gewoon dat Nederland nu verhoudingsgewijs beter 'boert' dan voorheen en ook beter dan de landen om ons heen.

Dat 'beter' slaat echter vooral op de economische cijfers. Daar mogen we niet geringschattend over doen, want zonder economische voorspoed en gunstige bedrijfsresultaten kan een land niet bestaan. Maar een gezonde economie is niet het allerbelangrijkste.Voor het welzijn van burgers is van minstens zo groot belang dat de zaken ook moreel en geestelijk op orde zijn. En kan van het kabinet-Balkenende worden gezegd dat de bewindslieden zich alle mogelijke moeite hebben getroost om materieel winst te boeken, de inzet op het immateriële vlak stak daar al met al toch bleekjes bij af.

Die constatering was de kern van de boodschap van Van der Vlies bij de algemene politieke beschouwingen. Als ieder jaar, wordt in de Banier de SGP-inbreng zo goed als integraal weergegeven. Beschouw het als de troonrede van irVan der Vlies.

Onverwachte hoek

"Om maar meteen met een rasechte socialist te beginnen, niet minder dan één van de auteurs van het PvdA-verkiezingsprogramma: de heer Steve Stevaert (gouverneur van Belgisch Limburg) zei begin september Nederland, en dus ons allen, de wacht aan over "dat waanzinnige idee dat opgang maakt over het recht de andere mens te mogen kwetsen". Een moment van verdwazing noemt hij dat. Hij verwacht dat Nederland er een economische prijs voor betaalt, als geen fundamentele correctie optreedt. Een opmerkelijk geluid, dat een verband legt tussen beschaving en economische groei, tussen het waarden- en normendebat én de financieel-economische draagkracht van ons land. Een geluid uit onverwachte hoek. Zo horen we het ook eens van een ander!

Onder wel heel bijzondere omstandigheden voeren wij deze algemene politieke beschouwingen. Een minderheidskabinet, niet beperkt in bevoegdheden. maar wel in mogelijkheden. Nog vorige week een wissel op twee ministerposten.We zitten letterlijk aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. De verleiding is groot om grotere brokken uit verkiezingsprogramma's te citeren. Hoe dan ook, het zijn de eerste en tegelijk laatste algemene politieke beschouwingen tegenover dit kabinet, dat te boek staat als Balkenende-3, maar beter Balkenende-2b genoemd kan worden.

Vruchten

Vorige week werd in de troonrede de balans opgemaakt. Het gaat weer goed met ons land. Natuurlijk, het is goed dat de burgers duidelijk wordt waarom al die ombuigingen en pijn van de achterliggende jaren nodig waren en dat nu de vruchten daarvan kunnen worden geplukt. Drie jaren van ombuigen en bezuinigen immers, liggen achter ons. Jaren waarin de SGP-fractie zich bij herhaling heeft afgevraagd of de last wel gelijk werd verdeeld en de sterkste schouders het meest werden aangesproken. Ik herinner aan onze motie die een harde bodem in het koopkrachtverlies legde van ten hoogste 1%, ik denk aan onze inzet voor chronische zieken, gehandicapten en ouderen.Voor hen was het bepaald niet eenvoudig.

Nu is het beeld positiever: iedereen gaat er in koopkracht op vooruit. Dit beeld is vanzelfsprekend meer dan welkom. Het ontstond door drastische maatregelen die de kabinetten-Balkenende troffen, gevoegd bij een internationaal aantrekkende economie. Over het geheel genomen, stonden we als fractie achter dit beleid, vanuit de overtuiging dat er iets moest gebeuren, wilde de zaak niet helemaal vastlopen. Steun, maar niet tot elke prijs en voor alles. En laten we eerlijk zijn, niet zelden gaven juist onze stemmen de doorslag. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Het gaat weer goed met ons land, zo was het blijde signaal. Zeker, dat stemt dankbaar, maar toch Is dat echt zo? Is dat over voldoende breed terrein zo?

Onbeschaafd

Moet de discussie over waarden en normen niet overtuigd en overtuigend worden vervolgd? Wij denken van wél. Fatsoen, respect, verdraagzaamheid; natuurlijk, wie zal het belang er van ontkennen, noodzaak en urgentie betwisten! Het gaat uiteindelijk nog dieper. De heer Stevaert noemde het een moment van verdwazing te opteren voor de ultieme consequentie van de vrijheid van meningsuiting die ligt in het óók door hém verfoeide, vermeende recht op kwetsen. Zoiets dóe je gewoon niet, dat is onbeschaafd en polariseert. Je ziet dat bij de cartoonkwestie, je ziet dat bij Madonna met haar kruisscène. Bepaalde zaken zijn godslasterlijk, allereerst om die reden doe je dat niet, althans, behoor je dat niet te doen. En toch, helaas, het gebeurt! Ik denk aan bepaalde culturele programma's, aan bepaalde uitingen in de media.We mogen daar niet over zwijgen. Dat kunnen we niet, dat willen we niet. De Heere Jezus waarschuwt tegen het geven van ergernis en sluit af met de raad: Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar (Markus 9). Zout is zuiverend, bederfwerend, duurzaam, nodig voor je jezelf en je optreden.Vrede houden in woord en daad. Hoe wil de regering met deze zaken verder? De voorgestane morele hervorming is nog veel te weinig in concrete daden omgezet.

Een andere nog niet opgeloste kwestie die ons zeer aangrijpt, is die van de botsing van godsdiensten en culturen. Het is ook opmerkelijk stil over de thema's inburgering en integratie die hier nauw mee samenhangen. Enkele politieke stromingen verbinden aan deze probleemstelling de ultieme consequentie de godsdienst resoluut naar het eigen privé-domein van mensen te verwijzen. Alsof dat mogelijk is en afgedwongen kan worden. Een strikte scheiding van kerk en staat, met als consequentie een scheiding van religie en politiek. Dat is echt ondoenlijk. Onheus dus, onhistorisch en onwerkelijk. Politiek bedrijfje vanuit je overtuiging!

Sharia

Wij staan in de joods-christelijke traditie, de cultuur of identiteit van ons land is er verregaand door bepaald. De overheid ontkomt er naar onze stellige overtuiging niet aan vroeg of laat kleur te bekennen, en gezien de actualiteit liefst zo snel mogelijk. Het sharia-debat met minister Donner spreekt in dezen boekdelen. De minister-president gelooft toch ook niet dat we er komen met alleen mensen die de norm in de mens vinden? Het ijkmerk ligt in de universele kracht van het Woord van God en Zijn Wet. De slagboom van het Verlichtingsdenken met haar ver doorgevoerde gelijkheidsdogma moet daarom omhoog om de overheid doorgang te verschaffen tot een hernieuv/d besef van Gods dienares (Romeinen 13) te zijn, zó land en volk ten goede en tot zegen. Kwestie van roeping en plicht! In de voetstappen van de grote Leraar der gerechtigheid, Jezus Christus, in Wie hét leven is.

Het gaat weer goed met ons land. O ja?

Wie herinnert zich niet de voornemens aan het begin van de kabinetten Balkenende I en II over enkele zwaar geladen ethische thema's? De Wet afbreking zwangerschap zou worden geëvalueerd, zo ook de euthanasiewetgeving, zo ook de Winkeltijdenwet. Ik breng in herinnering de zogeheten nuloptie voor gemeentebestuurlijk beleid bij de opheffing van het bordeelverbod. Ik noem de ambtenaar van de burgerlijke stand die moeite heeft met het sluiten van een verbintenis voor het leven tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wat is er nu precies bereikt? Ik erken dat de val van het kabinet Balkenende II de spreekwoordelijke stok stak tussen de spaken van een in veel van de genoemde gevallen draaiend wiel. Klemmende vraag is of deze dossiers over de verkiezingen heen schuiven, met alle onzekerheden van dien. We gaan toch niet terug naar af? Hoe ziet de minister-president dit alles? Heeft het CDA-smaldeel er wel genoeg achterheen gezeten? Een gemiste kans! We hadden juist gehoopt op daadkracht. Belofte maakt toch schuld?

Wat wel goed is gegaan, is de nieuwswaardigheid van de troonrede. Daarvan Was hoegenaamd niets uitgelekt. Hare Majesteit had de primeur in het aankondigen en motiveren van het beleid voor het komende jaar. En zo hoort het! Geen beschadiging of uitholling van het staatsrechtelijke moment: Prinsjesdag als de parel aan de kroon van de parlementaire democratie!

Loonmatiging

Het kabinet is er voor het eerst na vele jaren in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Er is zelfs een klein overschot. Dat is uiteraard een compliment waard. Het gaat er nu om de strakke discipline vast te houden. Het gevaar immers, ligt onder zulke omstandigheden op de loer om de teugels wat te vieren. In die strik moeten we niet lopen integendeel. Ik neem aan dat de regering dit met mij eens is. Juist nu er weer wat ruimte is, moeten kansrijke trends als loonmatiging, efficiency, deregulering en dergelijke worden gecontinueerd. Het zou onverstandig zijn als bijvoorbeeld de loonwensen werden opgeschroefd. Ook dat zal de regering met mij eens zijn.

Waar dat moeilijker ligt, zijn de voornemens om de kinderopvang gaandeweg goedkoper te maken. Rechtstreeks door rijkssubsidiëring en indirect door het verplichte werkgeversdeel.Wij vinden deze maatregelen contrair aan ónze centrale doelstelling voor de eerstkomende jaren, namelijk weer meer investeren in de opvoeding van onze kinderen, weer meer investeren in onze jeugd. Het grootste deel van de jeugd maakt het op zichzelf goed. Maar van een veel te groot deel geldt dit helaas niet. Eén op de zeven jongeren zit in de jeugdhulp, steeds meer jongeren hebben de psychiater nodig, veel te veel jongeren verlaten de school voortijdig en dolen vervolgens maar wat rond, de verslavingsproblematiek neemt onder jongeren eerder toe dan af. Het overmatige alcoholgebruik neemt onder zeer jeugdigen zelfs dramatisch toe. En hun ouders, als die nog bijeen zijn, zijn gestresst door dat lastige combineren van hun betaalde arbeid met de zorgtaken. Een ontstellende werkelijkheid in ons land.

Eer en geweten

Natuurlijk, wij beseffen dat er niet maar zo één-op-één conclusies te trekken zijn, ook dat niet alle kwalen en tekortschieten door de overheid kan worden voorkomen. Er moet ons echter veel aan gelegen liggen om naar eer en geweten te kunnen zeggen al het ons mogelijke ertegen te hebben gedaan. Niet vanuit een paternalistische drijfveer, maar omwille van een onbevangen inzet tot een voor iedereen veilige, leefbare en gezonde samenleving. Een samenleving die geborgenheid biedt. Wij worden allen geroepen om alles wat daar haaks op staat, zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de Bijbeise waarden en normen die zegenrijk zijn. Als we daarin tekortschieten, is ons dat tot schuld!

Nu gebeurt er best het één en ander. De Operatie Jong, de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg, in het onderwijs, op de grens van opleiding en arbeidsmarkt.Wij steunen bijvoorbeeld de voorgenomen maatregel om jongeren tot 23 jaar in een traject van scholing of stage vast te houden. Dat is een goede! Die moet zo snel mogelijk effectief zijn.

Maar we moeten doorpakken. Een kindgebonden budget voor alle ouders met kinderen tot 6 jaar, terugdraaien sollicitatieplicht alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar, verplichte bemiddeling bij echtscheiding, zeker als er de zorg is voor kinderen thuis, renteloze leningen voor jonge starters op de woningmarkt. Zie ons eergisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Mouwen

De bereikbaarheid en beschikbaarheid van verdovende middelen (coffeeshops) en alcohol voor jongeren moeten verder worden aangepakt.Wij zeggen niet dat er niet in beweging gekomen is. Maar we moeten verder Datzelfde geldt voor geweld en vrouv^ernederende beelden in de media. Daarvoor is er aandacht geweest. Eerlijk is eerlijk. Verschillende parlementariërs hebben hun nek uitgestoken. Dat is positief. Maar nu het effect, het resultaat. Wanneer we vanuit de oude reflexen blijven denken, zoals censuur of betutteling, blijft een robuust plan van aanpak moeilijk. Media-educatie, heldere markering en informatie over programma's, aanscherping van het strafrechtelijke kader om ongewenste uitingen, alle zelfregulering ten spijt, onverhoopt te kunnen aanpakken. Stroopt de regering de mouwen hiervoor nog eens op?

Wat mijn fractie al geruime tijd eigenlijk helemaal niet bevalt, is het budgettaire perspectief voor defensie. We zijn meer gaan doen voor minder geld. Na de Tweede Wereldoorlog is nog nooit zulk een zwaar beroep gedaan op onze krijgsmacht als nu gebeurt. Hoe lang is dit met een krimpend budget vol te houden? Daar moet dan toch echt een schep bovenop? Je kunt niet altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Graag een concrete reactie.

Er wordt in de Miljoenennota extra geld uitgetrokken voor verduurzaming van landbouw en visserij. Dat is op zichzelf goed, maar wellicht nog te weinig. Wij willen graag binnen de taakstelling van de Rijksbegroting ruime middelen om de omslag in bedrijfsvoering in deze vanouds beeldbepalende bedrijfssectoren beter te ondersteunen. Wij willen daar op terug komen bij de behandeling van deze onderdelen in de begroting. Mogelijk al volgende week bij de financiële beschouwingen.

Vorig jaar diende ik een amendement in, dat door de Kamer werd gesteund, om een mantelzorgforfait te introduceren. Dit punt haalde zelfs de troonrede. Dat deed onze fractie uiteraard deugd. Wij wachten de verdere invulling met de nodige spanning en vanzelfsprekend grote belangstelling verder af. Beslissend zal voor ons zijn dat de mantelzorgers, die aan de gestelde criteria voldoen, de tegemoetkoming helemaal zelf zullen krijgen.Wanneer kunnen we de concrete voorstellen inwachten? Over een maand? Eenzelfde belangstelling kennen we voor een aanvaarde, door ons ook vorig jaar met succes ingediende motie, die moet regelen dat middenstanders worden ondersteund in het treffen van veiligheidsinvesteringen aan hun pand. Hoe gaat dit verder?

Niet zoetsappig

De SGP-fractie staat vierkant achter alle maatregelen die de terrorismebestrijding krachtig bevorderen. Politie en justitie, met hun verbijzonderde taken op dit actuele terrein, verdienen alle ruimte. De veiligheid op straat, in de metro, op de perrons en in de parken, moet omhoog. Dat is altijd al zo, ook zonder de specifieke dreiging van terreur Daar komt dus deze taakstelling nog eens overheen. Bestrijden aan de bron moet, waar mogelijk, krachtig worden aangepakt.Wij leven in een rechtstaat en dat moet zo blijven. Dat dwingt tot zorgvuldigheid in het afwegen van zaken, maar met het zaaien van haat tegen de medemens moet niet zoetsappig worden omgegaan. Hoe ziet deze agenda er in de ogen van de deels vernieuwde ministersploeg uit?

De Nationale Conventie staat op het punt haar eindrapport uit te brengen. Op de inhoud daarvan kunnen we uiteraard niet vooruit lopen. Mijn fractie heeft al wel de procedurele vraag hoe en wanneer op de aanbevelingen van dit rapport wordt gereageerd. Dit gelet op de bijzondere politieke constellatie. Aanleiding tot deze Conventie is de tanende betrokkenheid van de burger bij de politiek. Eerder dan de structuur is de cultuur van het openbaar bestuur en de politiek aan snee. Gezag en vertrouwen moet je verdienen. Aanspreekbaarheid en betrouwbaarheid behoren te lonen. Laten de burgers op 22 november kleur bekennen!

Mijnheer de voorzitter, het zou weer goed gaan met ons land. Ik heb betoogd dat het anders en beter kan, en dus ook anders en beter moet. Daarbij moet mij nog wél een opmerking van het hart, en dat is deze. Bij alles wat wij hier vandaag en morgen bespreken, moeten we wel in het oog houden dat er een schril contrast is tussen hoe wij het hier hebben én de vele schrijnende noden elders in de wereld. Ik noem slechts de vreselijke toestand in Darfur Daar worden dagelijks heel veel mensen het slachtoffer van honger en oorlogsgeweld. Als dit ons onberoerd laat, dooft eerst recht het licht.

De SGP-fractie wenst voor de korte, nog resterende tijd de regering de wijsheid en kracht van God toe om haar verantwoordelijke taak goed te volbrengen."

Aanvaringen

Tijdens het debat waren er overigens een paar aanvaringen te noteren. De meest pijnlijke was die met Groen- Links-fractievoorzitter Halsema. Zij bracht de positie van vrouwen ter sprake en sprak in dat verband over de As van liet Kwaad, bestaande uit Amerikaanse cliristenen, de Rooms-katholieke kerk en islamitische fundamentalisten. De eerste die hier direct bovenop sprong, was Van der Vlies. Wat zij daar precies mee bedoelde? De SGP'er vond deze vergelijking grof, eigenlijk niet kunnen. Haar gelijkstelling was vals, niet alleen omdat die feitelijk niet klopt, maar bovendien omdat -in dit geval Amerikaanse christenen en de Roomse kerkin de hoek worden gezet van bommengooiers en terroristen. Hoe je ook over hen denkt, in die hoek horen zij niet thuis, en wie dat tóch suggereert, is kwaadaardig. Steun kreeg Van der Vlies op dit punt van achtereenvolgens Herben (LPF), Verhagen (CDA) en Rouvoet (CU).

Kinddumpsubsidie

Met evenveel afschuw nam Van der Vlies afstand van -opnieuw- mevrouw Halsema toen zij ettelijke keren in het debat sprak over de aanrechtsubsidie voor vrouwen.Weer zo'n intens gemene benadering, nu van mannen en vrouwen die er bewust voor kiezen om zélf de verantwoordelijkheid voor hun kinderen op zich te nemen, en die kinderen dus niet iedere dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bij de kinderopvang af te leveren. Ze moeten daar niet zelden financiële offers voor brengen, maar die hebben ze ervoor over, omdat ze het beste met hun kinderen voor hebben. Dat zoiets niet in het hoofd van de GroenLinks-politica opkomt, geeft wel aan hoe binnen GroenLinks gedacht wordt over offerbereidheid en onbaatzuchtigheid.Voor

de SG P-lijsttrekker was deze aanval reden om opnieuw in het geweer te komen. Zó mag over deze mensen niet gesproken worden, zei Van der Vlies. Ik heb het toch ook niet over een 'kinderdumpsubsidie'?

Vrijzinnigheid

In zijn tweede termijn haakte Van der Vlies ook nog even aan bij het betoog van mevrouw Van der Laan van D66. Die had met veel verve betoogd hoe goed de vrijzinnigheid toch wel was voor de mensheid, en voor Nederland in het bijzonder Nu trof het dat daags daarvoor de godsdienstsocioloog Heime Stoffels had geconstateerd dat het over en uit is met de vrijzinnigheid. Heel fijntjes merkte de SGP'er dan ook op: "Als je zo luistert naar alle woordvoerders, komen alle stromingen die in het volk leven en die voldoende draagvlak hebben langs. (...).Wij luisteren in de parlementaire democratie naar elkaars verhalen, en zo hoort het ook. Bij het ene verhaal voel je je wat gemakkelijker dan bij het andere. Als mevrouw Van der Laan bijvoorbeeld spreekt over vrijzinnigheid, voel ik mij daarbij ongemakkelijk. Gisteravond werd ik getroost door een beschouwing van de gods­ dienstsocioloog Heime Stoffels, een gerespecteerd man op dat terrein. In zijn commentaar op het SCP-rapport over de godsdienstige veranderingen in onze samenleving stelde hij vast dat de vrijzinnigheid aan haar eigen succes ten onder is gegaan. Daar kon ik mee naar bed!"

voc

Aan het slot van zijn tweede termijn, knoopte Van der Vlies nog even aan bij de opmerkingen van premier Balkenende over de mentaliteit die Nederland kenmerkte toen onze schepen over alle wereldzeeën voeren.Voor de SGP hoort daar iets heel wezenlijks bij, en dat had ik graag óók gehoord van de premier, zei de SGP-woordvoerder.Van derVlies: "De minister-president heeft verwezen naar de VOC. Daarover is onlangs een prachtig boek verschenen. Een fascinerend elan. Een wereldwijde blik. Geweldig. Natuurlijk waren er absoluut ook schaduwkanten. Maar het ging in de achttiende eeuw fout met de VOC en alle pendanten toen de kooplieden hun plaats hadden moeten inruimen voor de renteniers. Laat dat een les zijn. Daarom zeg ik: de schouders eronder De handen uit de mouwen. Maar, op de gezette tijden, de handen alstublieft ook gevouwen."^

Middenmoter

De fractievoorzitter van de SGP was zijn bijdrage aan het debat begonnen met een knipoog naar de vele afscheidingen die zich juist in de afgelopen periode in de Tweede Kamer hebben voltrokken. Nog nooit ontstonden er in zo korte tijd zo veel een- en tweemansfracties. Normaal gesproken komt de SGP bij de algemene beschouwingen zo'n beetje als laatste aan de beurt, maar dit keer niet omdat na Van der Vlies ook de groepen-Nawijn, -Van Oudenallen, - Van Schijndel en -Wilders hun ei nog moesten leggen. "Meestal ben ik hekkesluiter, " zei Van derVlies, "maar nu ben ik langzamerhand een goede middenmoter." En toen uit het gelach bleek dat de Kamer dit grapje wist te waarderen, greep Van der Vlies opnieuw zijn kans: u lacht nu wel, maar dat lachen zal u wel vergaan als u na mij nog een aardige zit voor de boeg hebt om alle sprekers na mij aan te horen...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · Algemene beschouwingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken