Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

...VAN DE SGP-KIESLIJST

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

...VAN DE SGP-KIESLIJST

8 minuten leestijd

Nummer 2: Mr. C.G. van der Staaij

1. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee u zich bezighoudt?

Als lid van een kleine fractie krijg je natuurlijk met veel onderwerpen te maken.Vooral op het terrein van Justitie (veiligheid, strafrecht, terrorismebestrijding)en buitenlandse zaken en defensie (bijv.missie in Afghanistan, positie van Israel, opkomen voor vervolgde christenen, zorgvoor aidswezen, etc.) is er heel wat aande orde. Maar ook met onderwerpen opbijvoorbeeld het terrein van Verkeer enWaterstaat (water, verkeersveiligheid).Binnenlandse Zaken (bijv. grondwetsdiscussies en herindelingen) en Wonen (steunvoor starters), Ruimtelijke inrichting enMilieu houd ik mij bezig. Altijd belangrijkekwesties in overvloed dus!

2. Wat vindt u van al de ophef rond ex-minister Donner met betrekking tot de 'sharia discussie'?

Daar kon je op wachten! In het interview zelf sprak de minister geen kwaad woord over de 'sharia' en leek het erop dat er geen enkele mogelijkheid zou zijn om groepen die de rechtsorde omver willen werpen een halt toe te roepen. Het was daarom begrijpelijk dat hierover opheldering werd gevraagd.

3. Wat is het laatst door u gelezen boek?

Onlangs heb ik het boek van Henk Bakker uitgelezen over "Ze hebben lief, maarworden vervolgd' over christendom in detweede eeuw en nu. Boeiend en leerzaam

om na te denken over de parallellen met onze tijd. Wat mij opviel was onder meer, dat anders dan nog wel eens gedacht wordt, verdrukking van buiten niet als vanzelf eenheid onder christenen brengt!

Nummer 3: Dr. E. Dijkgraaf

1. Hoe groot schat u de kans in dat u na de verkiezingen de Kamer ingaat?

Menselijkerwijs zullen we er alles aan doenom die kans te vergroten. Met het heleteam zullen we ons volop inzetten om hetgedachtegoed van de partij naar voren tebrengen. Ook wil ik alle lezers oproepenom hieraan mee te werken. Niet alleendoor te stemmen op de SGP, maar zekerook door ambassadeur van onze partij tezijn. Overtuig mensen in uw omgeving dat22 november D.V. naar eer en gewetengestemd moet worden. Het zou prachtigzijn als dat resulteert in drie zetels. Maareigenlijk willen we natuurlijk veel meerzetels! Nederland zou er goed mee zijn.Tegelijkertijd moeten we het niet van onswerk verwachten. Tijdens de vorige verkiezingscampagne was er een SGP'er die aanhet einde van de avond stelde "de stemmenzijn al geteld hoor!" Dat geeft rust, wat deuitslag ook zal zijn.

2. Welke thema's hebben uw bijzondere belangstelling? Waarom?

Vanuit mijn opleiding en werk als economisch onderzoeker spreken thema's als devergrijzing, sociale zekerheid, economischeontwikkeling en overheidsfinanciën mijbijzonder aan. Tal van problemen vragen de komende jaren om een verstandigeoverheid die zich niet overal mee bemoeit, maar wel oplossingen biedt waar dat nodig is. Het mooie is dat ook voor dit soortvraagstukken bijbelse lijnen getrokkenkunnen worden die waardevol zijn vooronze samenleving. Zo lijkt de discussieover de huizenmarkt op het eerste gezichtwaardevrij, maar dat is niet zo. Door hetoverheidsbeleid is er een structureel tekortaan woningen waardoor de huizenprijzengigantisch gestegen zijn. Steeds meerjonge stellen kopen daarom een huis opbasis van twee

inkomens. Als er dan kinderen mogenkomen, moeten beide blijven werken. Wehebben daarom concrete voorstellen ontwikkeld om daar iets aan te doen. Dat kaner op termijn toe leiden dat huizen beterbetaalbaar worden en ouders meer tijd enzorg kunnen besteden aan hun kinderen.Huizenmarktbeleid is daarmee gezinsbeleid!Zo heeft overheidsbeleid op tal van punteninvloed op keuzes die mensen maken. Onsbeleid is erop gericht dat mensen beter instaat worden gesteld die keuzes te makendie principieel verantwoord zijn.

3. Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Ik moet bekennen dat ik niet veel hobby'snodig heb om mijn vrije tijd te vullen. Mijnwerk als adjunct-directeur bij een onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit, de bestuursfuncties die ik vervul en natuurlijk het werk voor de SGP zorgen ervoor dathet grootste deel van mijn doordeweeksetijd gevuld is. Daar heb ik echter wat opgevonden door mijn reistijd als hobby tegaan beschouwen. De dagelijkse ergernis over files heb ik omgezet in een stukontspanning door me te verplaatsen in eenCadillac van 30 jaar oud. Oude auto's interesseren me en dit is een mooi staaltje vaneen Amerikaans kwaliteitsproduct. Na 30jaar loopt hij nog als een zonnetje, terwijlje nog goedkoop rijdt ook! Op gas zijn dekilometerkosten laag, terwijl wegenbelasting en afschrijving nihil zijn. Natuurlijkmoetje wat meer investeren in onderhoud, maar per saldo rijd je goedkoper dan ineen Opel Astra. Daarnaast lees ik graag, speel ik orgel en ben ik sinds kort leerlingbeiaardier.

Nummer 4: Drs. H.G. Leertouwer

1. Kunt u zich kort voorstellen aan de lezers van De Banier?

In Barneveld ben ik geboren (1949) engetogen. Sinds 1973 ben ik als docentgodsdienst werkzaam aan de reformatorische schotengemeenschap "Guido de Brés"te Rotterdam, tegenwoordig een locatievan het Wartburg College. Na zeven jarenin Lekkerkerk te hebben gewoond, verhuisden mijn vrouw en ik en de kinderenvanwege de gifaffaire in Lekkerkerk-Westin 1980 naar onze huidige woonplaatsKrimpen aan den IJssel. Wij hebben zeskinderen van wie er nog drie thuis zijn.In 1982 kwam ik in de gemeenteraad vanKrimpen aan den IJssel en werd tevensfractievoorzitter van de SGP/GPV-fractie, later uitgebreid met de RPF en inmiddels SGP/ChristenUnie-fractie geheten.De fractie bezet inmiddels 6 van de 21raadszetels en heeft al decennia lang eenSGP-wethouder in het college van B& W.

2. Wat is voor u de drijfveer om u met christelijke politiek bezig te houden?

De belangstelling voor christelijke politiekis vooral in de jaren '70 van de vorigeeeuw gegroeid. Met name de wijze waaropde toenmalige leider van de SGP, wijlends. H.G. Abma de vragen van hierbenedenplaatste in het licht van hierboven heefteen onuitwisbare indruk op mij gemaakt.Door woorden van de Schrift op een bijbels verantwoorde wijze toe te passen opde politieke werkelijkheid kreeg praktischepolitiek een geestelijk karakter.

Sinds mijn aantreden in de Krimpense raadheb ik het als een opdracht ervaren omin het licht van Gods Woord het beste tezoeken voor de hele plaatselijke gemeenschap. Dat kon gelukkig al die jaren doorin een goede harmonie met de hele fractie, ook de leden van de Christenunie.

Overigens ligt er nog een aardige parallellietussen mijn komst in de Krimpenseraad en de vraag dit jaar om op de vierde plaats van de landelijke lijst te staan. In1982 wilde het bestuur van de plaatselijkekiesvereniging bewust de volle kerkelijkebreedte in gereformeerde zin betrekkenbij het opstellen van de kandidatenlijst.Men wilde een kandidaat erbij uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Een soortgelijkedenkwijze valt mij nu op bij het verzoekdat mij bereikte voor de landelijke lijst.

Dat is een bewuste uitnodiging aan allen die de gereformeerde belijdenis lief hebben binnen de Protestantse Kerk in Nederland om voluit mee te blijven doen binnen de SGP.

3. Gaat u zich intensief bezighouden met de campagne?

Van iemand op de vierde plaats mag dat worden verwacht en daarom was mijn eerste reactie afwijzend. Vanwege mijn werk op school, in de gemeenteraad en ook als ouderling in de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard ben ik op korte termijn daartoe eenvoudig niet in staat. Bij monde van de heer Kolijn werd mij verzekerd dat ik me hiervan ontslagen mocht achten.

Nummer 5: Dhr. J.P. Tanis

1. Kunt u zich kort voorstellen aan de lezers van De Banier?

Ik ben 45 jaar, woon in Sliedrecht, ben getrouwd en vader van vier dochters en eenzoon. Kerkelijk ben ik aangesloten bij deChristelijke Gereformeerde Bethelkerk terplaatse.

Ik ben opgegroeid in een 'SGP-nest', betrokkenheid bij de partij is me als het waremet de paplepel ingegoten. Als vanzelfben ik daarom actief geworden binnen deSGP; eerst als voorzitter van de plaatselijkekiesvereniging, en vervolgens als voorzitter van de SGP-jongerenorganisatie. Eenuiterst boeiende periode waar ik met veelplezier aan terugdenk. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren lid van het Hoofdbe­ stuur, tevens raadslid in mijn woonplaats.Ik ben werkzaam als financial controller bi; FME-CWM, de werkgeversorganisatie in demetaal- en elektrotechniek.

2. Wat is voor u de drijfveer om u met christelijke politiek bezig te houden?

De ontwikkelingen in onze samenlevin laten zien dat er dringend behoefte is aa duidelijke structuren. Het individualisrr wordt steeds meer verankerd in wet- e regelgeving. Dat heeft op termijn funest gevolgen voor onze samenlevingl

Ik ben er van overtuigd dat de bijbeli waarden en normen, die ons als richtsnot zijn gegeven, de leidraad zouden moete zijn bij de inrichting van onze samenlf ving. Tot eer van God én tot welzijn va ons volk. Met Gods hulp probeer ik daar ee bijdrage aan te leveren.

3. Welke thema's hebben uw bijzonde belangstelling? Waarom?

Mijn bijzondere interesse heeft de zo' voor de medemens, die om wat voor rede hulp nodig heeft. Dit betreft een bres scala van beleidsterreinen; aspecten a minimabeleid, ouderenbeleid en jeugdzo komen dan aan bod, waarbij prevent hoog op de agenda moet staan. Juist b dit beleidsterrein moet de SGP proberen c waardevolle geboden die ons aangerei worden vanuit Gods Woord te vertalen politieke besluitvorming.

Daarnaast heeft financiën uiteraard mi interesse, dat spreekt vanzelf, omdat c aansluit bij mijn dagelijkse professie.

Een ander onderwerp waar ik me op plaï selijk niveau mee bezig heb gehouden het thema bestuurlijke vernieuwing. C raakt het vraagstuk van de betrokkenhc van de burger bij de politiek, op we wijze de overheid de dienstverlening be* aan kan laten sluiten bij de wens van burger, maar ook de wijze waarop polit de burger tegemoet treedt.

'Mijn bijzonde interesse heef de zorg voor d medemens'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

...VAN DE SGP-KIESLIJST

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 2006

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken