Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Toegevoegde Waarde voor Zuid-Holland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Toegevoegde Waarde voor Zuid-Holland

8 minuten leestijd

Het zal bij geïnteresseerden al wel bekend zijn: op D.V. 7 nnaart 2007 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten. Voor de minder en niet geïnteresseerden: blijf alstublieft ook lezen!

Intro

Begin januari was il< bij een bijeenkomst In het provinciehuis in verband met de voorbereiding van de campagne voor de Statenverkiezingen.We spraken over een publiekscampagne van de provincie Zuid-Holland die begin februari 2007 van start gaat. Doel van deze campagne is de betekenis van de provincie onder de aandacht van een breed publiek te brengen, juist met het oog op de Statenverkiezingen. Regelmatig blijkt dat veel mensen er geen besef van hebben dat er een provinciale overheid bestaat. Dus moeten we ten minste iedere vier jaar uitleggen wat de taken van de provincie zijn en op welke manier politieke partijen daaraan invulling willen geven. Ook nu heeft de provincie Zuid-Holland veel geld gestoken in voorlichting en publiciteit. Dat dit hard nodig is, bleek wel uit het volgende.

Om de bekendheid van de provincie te testen, is er een advertentiecampagne in voorbereiding. Daarin moet duidelijk worden dat de regie voor een aantal beleidsterreinen bij de provincie in goede handen is. In woord en beeld wordt geschetst dat: • Zuid-Holland niet vanzelf in balansblijft; • dat uw huis niet vanzelf op een idealelocatie staat; • dat het openbaar vervoer niet vanzelfgoede aansluitingen heeft; • dat jong en oud niet vanzelf samengaan; • dat ruimte om te ontspannen nietvanzelf gaat en • - tenslotte - dat de duinen niet vanzelf hoog genoeg blijven. Het was opgevallen dat degenen die de test ondergingen wel begrepen dat de genoemde onderwerpen stuk voor stuk erg belangrijk zijn, maar dat zij de afzender van deze boodschap onvoldoende konden ontdekken. Er is dus veel werk aan de winkel!

Grote veranderingen

De Statenverkiezingen zijn om meerdere redenen historisch van aard. Dat zal natuurlijk van iedere verkiezing worden gezegd, maar dit jaar is deze karakterisering zeker van toepassing.

In de eerste plaats gaat het zeteltal van Provinciale Staten van Zuid-Holland terug van 83 naar 55. De Eerste Kamer heeft op 22 februari 2005 met een stem verschil een wet aanvaard, waarin bepaald is dat alle Provinciale Staten van Nederland in zeteltal teruggaan. Ik ga niet meer in op alle ins en outs van die discussie. Aangezien er dus minder te verdelen valt, zal vrijwel iedere politieke partij dus teruggaan in zetels; alle fracties worden kleiner Op grond van een vergelijking tussen het oude zetelaantal en het nieuwe verwacht men nauwelijks verschuivingen. Met andere woorden: het nieuwe systeem zou net zo eerlijk moeten zijn. Feit blijft dat we het werk met minder mensen zullen moeten doen. Laten we hopen en bidden dat er van de vier SGP'ers in Zuid- Holland er minstens twee en liefst drie overblijven!

Het historische karakter zit ook nog in een ander aspect. InformateurWijffels heeft de optimistische verwachting uitgesproken dat er in de tweede helft van februari een nieuw kabinet zou kunnen aantreden. De Statenverkiezingen zijn dan een eerste moment waarop kiezers zich hierover door een stem kunnen uitspreken. Sommige partijen zullendaarvan kunnen profiteren, andere worden er het slachtoffer van. Omgekeerd geldt deze redenering ook wanneer er om allerlei redenen voor 7 maart 2007 nog geen nieuw kabinet is. In beide gevallen worden de verkiezingen dus sterk beïnvloed door de landelijke politieke ontwikkelingen. Aan de ene kant is dit voor kandidaten en politieke partijen in de Statencampagne frustrerend, omdat het dan weer niet gaat om het beleid van partijen in de provincie, om een beoordeling door de kiezer van het werk van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Aan de andere kant is het welhaast onvermijdelijk dat er een verband bestaat met de landelijke politiek. Immers: de uitslag van de Statenverkiezingen bepaalt de samenstelling van de Eerste Kamer, want op dinsdag 29 mei kiezen alle Statenleden van Nederland de leden van de Eerste Kamer Uw stem bij de Statenverkiezingen telt dus sowieso dubbel!

Waar gaan de verkiezingen over?

Aan het einde van de inleiding gaf ik al een blik op de thema's van de provinciale verkiezingen. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, zorg, welzijn en cultuur, recreatie en waterhuishouding zijn de abstracte thema's. Een oplettende lezer zal onmiddellijk opmerken dat het rijk en de gemeenten daar ook over gaan.Wat is dan de specifiek provinciale toegevoegde waarde? De provincie is de overheid die een streel< plan vaststelt, zeg maar een beschrijving met een kaart over de ruimtelijke mogelijkheden.Waar mag een nieuwe woonwijk komen? Aan hoeveel hectare natuur- en recreatieterreinen hebben we behoefte? De provincie gaat over delen van het openbaar vervoer. Hoe fijnmazig moet het regionale openbaar vervoer zijn van zowel bus als trein? De provincie financiert organisaties van patiënten en consumenten. Hoe moeten zij hun geluid laten horen bij de bepaling van het beleid voor zorg en welzijn? De provincie heeft een belangrijke rol in de waterhuishouding en de kustveiligheid. Hoe hoog moeten duinen en dijken zijn?

Toegevoegde Waarde

De SGP in Zuid-Holland wil de Statenverkiezingen ingaan met een programma, dat 'Toegevoegde Y/aarde" als motto heeft. Je hoort regelmatig zeggen dat iets toegevoegde waarde heeft. Bij een dergelijke opmerking kun je er dus van uitgaan dat ergens een positieve bijdrage aan geleverd wordt.Wij vinden dat het begrip "toegevoegde waarde" ook op Zuid-Holland van toepassing moet zijn. Natuurlijk: de provincie heeft op zichzelf toegevoegde waarde als verbindende schakel tussen het rijk en de gemeenten. Problemen met de ruimtelijke ordening, met de natuur en het landschap, met de mobiliteit trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen. Op deze en andere beleidsterreinen liggen belangrijke uitdagingen voor de provincie.Wij vinden bovendien dat er aan het provinciale beleid waarde kan worden toegevoegd vanuit ons programma. Op basis van de Bijbelse grondslag willen we gaan voor Toegevoegde Waarde voor Zuid-Holland!

In ons programma schetsen we bij de verschillende beleidsonderdelen eerst kort en bondig tegen welke problemen we aanlopen. Daarna beschrijven we wat we uiteindelijk willen bereiken. Als laatste geven we aan wat we daarvoor willen doen. Met deze drieslag willen we de lezers een duidelijk inzicht geven in onze aanpak.

Als illustratie geef ik hieronder - enigszins van de hak op de tak - een willekeurige greep uit de vele aandachtspunten.

Binnen de contouren mogen gemeenten bouwen voor eigen behoefte. Bij inrichting van de ruimte moeten rekening gehouden worden met water, de fysieke ondergrond en de verscheidenheid aan natuur- en cultuurlandschappen.

Verouderde bedrijfsterreinen moeten geherstructureerd worden, zodat de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt wordt. Doorgaand goederenvervoer wordt zoveel mogelijk om de bebouwde kom heen geleid. In concessies voor openbaar vervoer wordt opgenomen dat belangrijke woon-werklocaties en nieuwbouwwijken een goede OV-verbinding krijgen. Kleine kernen op het platteland krijgen zo mogelijk een lijnbus of buurtbus of een regiotaxi. Agrariërs moeten voor natuurbeheer, groene en blauwe diensten vergoedingen ontvangen die bedrijfsmatig beheer mogelijk maken. Milieuvriendelijke teelten dienen gestimuleerd te worden. De combinatie van glas en water, het zogenaamde dubbele ruimtegebruik, dient verder uitgewerkt en gestimuleerd te worden. De provincie spant zich in om de financiering van de versterking van de zwakke plekken in de kuststrook te regelen. Zwakke plekken kunnen versterkt worden door, bij voorkeur, uitbreiding van de kuststrook richting zee. Waardevolle open landschappen zoals de open delen van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en de Zuid- Hollandse eilanden dienen hun open karakter te behouden. De doorgaande lijn vanVMBO via MBO in samenwerking met het bedrijfsleven, zoals in het Leerpark in Dordrecht is vormgegeven, dient op meerdere plaatsen opgevolgd te worden. Jeugdzorg buitenshuis dient zo kort als mogelijk te duren en zo dicht mogelijk bij huis plaats te vinden. Het is van groot belang dat voldoende reke­ ning gehouden wordt met de behoefte aan een identiteitsgebonden jeugdzorg. • Gemeentelijke herindeling is bespreekbaar indien daar bij de betrokken gemeenten voldoende draagvlak voor is. Het initiatief hiervoor dient^ dan ook in principe van onderaf te komen, tenzij een gemeente aantoonbaar niet in staat is haar takenpakket goed uit te voeren.

Kandidaten

We hopen dat velen de toegevoegde waarde van ons programma inzien en op de SGP zullen stemmen.We hebben een zorgvuldig afgewogen kandidatenlijst, waarbij ondermeer in de top-5 een schat aan bestuurlijke en politieke ervaring beschikbaar is. Ik doel uiteraard op de vrienden Van Dieren (statenlid, oudwethouder en oud-raadslid). Slingerland (statenlid en oud-dijl< graaf), Van Meeuwen (raadslid en vice-voorzitter van de Drechtraad) en Van der Smit (wethouder en lid algemeen bestuur waterschap). In hun aanduidingen heb ik me beperkt tot hun politiek-bestuurlijke functies.

Samenwerking

In de achterliggende acht jaar heeft de SGP op een goede manier samengewerkt met de ChristenUnie.Wij streven naar voorzetting van deze samenwerking. We zien de noodzaak alleen maar toenemen, omdat het aantal zetels wordt teruggebracht van 83 naar 55.

Ik hoop dat u uit het bovenstaande voldoende hebt kunnen afleiden dat wij gaan voor Toegevoegde Waarde in Zuid-Holland. Omdat de Waarde opgesloten ligt in het Woord van God, ons ten goede.

drs. Senaas Stoop, lijsttrekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Toegevoegde Waarde voor Zuid-Holland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken