Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Utrecht: 'Ruimte om te leven'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Utrecht: 'Ruimte om te leven'

7 minuten leestijd

'Ruimte om te teven', dat is liet motto waarmee de statenfractie in Utrecht de verl< iezingen mee in gaat. in deze slogan zit een dubbele bodem. Aan de ene kant gaat het over de beschikbare ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Maar de diepere laag is het pleiten voor de ruimte van Gods geboden in de Utrechtse samenleving. Ruimte voor geestelijk leven dus.

Speerpunten

De SGP heeft haar verkiezingsprogram ma samengevat in tien speerpunten die allen verwijzen naar ons verkiezingsmotto. Dat zijn: ruimte voor gezag, veili ge en leefbare ruimte, bevi^oonbare ruimte, bev^eegruimte, bedrijfsruimte, ruimte voor water en natuur, ruimte voor dieren, landelfjl< e ruimte, culturele ruimte en ruimte voor elkaar Hieronder zullen de tien speerpunten kort de revue passeren.

1. Ruimte voor gezag

De provinciale overheid moeteen respectvolle overheid zijn.Serviceverlening is daarom een must. De provincie is echter ook een gerespecteerde gezagsdrager, die zich ervan bewust is Gods dienares te zijn. De provincie treedt daarom indien nodig ook op. Gedogen van milieuovertredingen is bijvoorbeeld niet aanvaardbaar Ook bevordert de provinciale overheid de heiliging van de zondag, bijvoorbeeld door het tegengaan van grote evenementen op zondag, en gaat zij het misbruik van Gods Naam tegen. Dit is meer dan 'respect moet je doen'.

2. Veilige en leefbare ruimte

Volgens de SGP moet de provincie met de haar ten dienste staande middelen de veiligheid in de Utrechtse samenleving bevorderen. Rampenplannen van gemeenten moeten daarom up-to-date zijn en gemeenten oefenen met zekere regelmaat de aanpak van grote rampen. De provincie bevordert ook de leefbaarheid in de samenleving, bijvoorbeeld door de ondersteuning van plaatselijke initiatieven. Daarbij vragen zowel de kleine kernen als de stedelijke centra elk een eigen aanpak.

3. Bewoonbare ruimte

De provincie moet er volgens de SGP naar streven om de achterstand die gedurende de afgelopen jaren in de woningbouw is ontstaan, in te lopen. Daarbij wordt ruimte geboden aan kleine kernen om ten minste in hun eigen woningbehoefte en werkgelegenheid te voorzien. Zo is de SGP niet blij met de recent ingevoerde provinciale bindings­ eis waarbij bijvoorbeeld burgers uit Utrecht zich in kunnen schrijven voor een woning in Baarn. De SGP ziet liever de regionale binding terug, zodat de druk op de vrije woninglocaties eerlijker verdeeld wordt.

4. Beweegruimte

Op dit moment is Utrecht als verkeersknooppunt in het hart van Nederland onvoldoende in staat om aan de mobiliteitsbehoefte te voldoen; met voortvarendheid dienen daarom investeringen in verkeer en vervoer ter hand genomen te worden. Indien nodig worden nieuwe wegen aangelegd, maar hierbij wordt ook heel goed naar het milieu gekeken. De opgelaten proefballon rond de A2/2 verdient wat de SGP betreft geen schoonheidsprijs. Het gaat hierbij overigens niet alleen om de automobili­ teit, maar ook om fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en transport overwater

5. Bedrijfsruimte

De provincie stimuleert waar mogelijk de economische bedrijvigheid, zowel ten dienste van hoogopgeleiden (op het terrein van de kenniseconomie) als van mensen met een lage beroepsopleiding. Er dient bijvoorbeeld voor gezorgd te worden dat er, gespreid over de gehele provincie, tijdig voldoende bedrijfs- en kantoorterreinen beschikbaarkomen.

6. Ruimte voor water en natuur

Zorg voor waterbeheer en -kwaliteit, milieu en natuuren landschapsbeheer zijn kerntaken van de provincie; daarom dient er onvermin­ derd aandacht te zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (een provinciebrede zone waar natuur de vrije hand krijgt) en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (behoud van belangrijke cultuurelementen in het landschap, bijvoorbeeld terpen). De wateropgave - bijvoorbeeld een gebied voor drinkwater - wordt in goed overleg met alle belanghebbenden aangewezen. In een dergelijke gebied worden namelijk allerlei andere ontwikkelingen als bijvoorbeeld het houden van koeien, stil gelegd. Beslissingen in de polder Groot Mijdrecht Noord moeten zorgvuldig genomen worden. De inspraak van de burgers en betrokken ondernenners dienen daarbij een serieuze plaats in te nemen.

7. Ruimte voor dieren

In het kader van het bevorderen van een vitaal platteland dient er onverminderd aandacht te zijn voor de Agrarische Hoofdstructuur (agrarisch ruimtegebruik als standaard onderdeel van het grondgebruik in de provincie) en wordt het Reconstructieplan, waarin de toekomstige ontwikkeling van het oostelijke deel van de provincie is vastgelegd, loyaal uitgevoerd. De belangen van het Groene Hart worden in samenspraak met betrokkenen behartigd.

8. Landelijke ruimte

Zorg voor het behoud van het unieke landelijke gebied door het inschakelen van agrariërs en particuliere grondbezitters ten behoeve van landschaps- en natuurbeheer Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vergoeding voor het onderhouden van bos of andere natuurgebieden.

9. Culturele ruimte

Het cultuurbeleid van de provincie kenmerkt zich door de inzet voor het behoud van monumenten, zoals de Utrechtse molens, kerken en ander cultuurhistorisch erfgoed. De provincie stimuleert kunstuitingen die zich gebonden weten aan de ethische normen van Gods Woord. Zo heeft de SGP zich recent ingezet om de nijpende problemen rond de restauratie van de kerk in Wilnis onder de aandacht bij de provincie te brengen.

10. Ruimte voor elkaar

Met inachtneming van de bevoegdheden van andere overheden of maatschappelijke instellingen, neemt de provincie maatregelen om de sociale samenhang en zorg te stimuleren; daarbij heeft zij aandacht voor de sociale groepen die het meest kwetsbaar zijn: ouderen en hulpbehoevenden, maar ook voor de integratie van allochtone inwoners. Daarbij valt de denken aan investeringen die gericht zijn op veiligheid, huisvesting of kwaliteit. Ook op het terrein van de jeugdzorg heeft de provincie de taak om een evenwichtig beleid te voeren. De huidige problemen bij Bureau Jeugdzorg Utrecht dienen daarom voorvarend aangepakt te worden, zodat de zorg voor jongeren niet in de knel komt.

Randstadprovincie

De komende statenperiode zal belangrijk worden als het gaat om de positie van de Randstad. Die positie staat immers onder druk. Diverse politieke partijen en andere bestuurlijke organisaties hebben er voor gepleit om de Randstadprovincies te laten fuseren tot één provincie. Eén grote Randstadprovincie zou immers een veel betere concurrentiepositie opleveren ten opzichte van het buitenland. De SGP gelooft niet zo in één grote Randstadprovincie, de provincie is immers een van oudsher gelegitimeerde bestuurslaag. Overigens zullen discussies over de omvang en taken van een eventuele nieuwe Randstadprovincie zoveel tijd vergen dat de beoogde concurrentieslag evenwel niet gemaakt kan worden.

Kandidaten

Huidig fractievoorzitter de heer M.F. van Leeuwen, sinds acht jaar statenlid, neemt aan het einde van deze periode afscheid wegens drukke werkzaamheden in het onderwijs. Huidig statenlid R. Bisschop is door bestuur en leden gekozen als zijn opvolger en zal daarom de lijst'trekken'. Op nummer twee staat de heer J. van de Lagemaat uit Woudenberg. Hij heeft als raadslid ervaring opgedaan en is een waardevolle aanvulling binnen de fractie. De derde man op de kandidatenlijst is de heer J.W Benschop uit Lopik. Laatstgenoemde was al sinds een jaar actief als commissielid en ook hij heeft ervaring als raadslid. Plaats nummer vier wordt bezet door drs. L.M. Bos uit de gemeente Woerden.

Verkleining

De verkleining van de Staten (in Utrecht krimpen de Staten van 63 naar 47 zetels) zal ook voor de SGP haar weerslag hebben. Om de tweede zetel te behouden zullen we meer stemmen nodig hebben dan bij vorige verkiezingen het geval was. Aan de andere kant mag er dankbaarheid zijn als we ook in de komende periode de mogelijkheid zouden krijgen om ruimte te vragen voor Gods Woord en de heilzame werking van Zijn geboden.

Campagne

De SGP in Utrecht voert een actieve campagne. Naast het verkiezingsprogramma, een verkiezingsmagazine en een verkiezingsfolder, worden er in samenwerking met de plaatselijke kiesverenigingen een zestal regiobijeenkomsten belegd waar lijsttrekker Bisschop aan het woord zal komen. Ook zal op elk van deze avonden een forum worden gevormd waarin naast de lijsttrekker ook de nummer twee of drie van de lijst zitting zal hebben. Daarnaast zullen er ook lokale SGP-politici aan het woord komen.

Informatie

Voor actuele informatie over de Utrechtse campagneactiviteiten verwijzen wij u naar onze website v/ww. sgputrecht.nl. Ook kan hier het verkiezingsprogramma geraadpleegd worden.

dr. R. Bisschop, lijsttrekker J.M. van Eckeveld, fraaierr)edewerker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

Utrecht: 'Ruimte om te leven'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken