Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Maatschappelijke opdracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Doelwit · Maatschappelijke opdracht

8 minuten leestijd

Als bestuurslid van het WORG heb ik het congres bezocht.Tegelijk luister je met een oor voor het ambtelijke leven. Helder werd door de sprekers benadrukt de plaats van het reformatorisch onderwijs in Nederland. Daarbij werd gewezen op de noodzakelijke houding tot overheid en burger. Wat de heer Van der Vlies meegaf: 'Waakt over de identiteit van de refozuil', trof mij. Daar heb ik over nagedacht. Als reactie op het congres wens ik daarom dat zowel besturen, directies, personeel, kerk, gezin, etc, het pand ons door de vaderen toe betrouwd niet van binnenuit zullen uithollen! Waakt en bidt en laat overheid en burger merken in leer en leven dat wij reizigers zijn op weg naar de Rechterstoel en eeuwigheid met een gedoopt voorhoofd.

De bijeenkomst in Vianen heb ik als boeiend en leerzaam ervaren.Wat mijn aandacht vooral trok, is het spanningsveld tussen identiteit en de maatschappelijke opdracht van een levensbeschouwelijke identiteitsinstelling. Het streven een maatschappelijke opdracht te vervullen, betekent in geen geval dat de identiteit moet verwateren. Integendeel! Het is van wezenlijk belang voortdurend te werken aan een duidelijk herkenbare identiteit, die vast is verankerd in bijbelse waarden en normen. Een sterke identiteit biedt de instelling een solide basis om te werken aan de maatschappelijke opdracht. Ik hoop dat bestuurders van reformatorische instellingen doordrongen zijn van het besef dat het achteloos uitgaan van vanzelfsprekendheden en dode letters op het gebied van identiteit op termijn einde oefening betekenen voor hun instellingen. Het gaat mij niet om het koste wat kost instandhouden van een reformatorische zuil, maar om het positief waarderen dat er instellingen zijn die vanuit een bijbelse identiteit een opdracht hebben te vervullen in een seculiere samenleving.

op vrijdag 2 maart 2007 vond in Hotel Vianen een congres n)et bovengenoemde titel plaats. De SGP was een van de organisatoren van dit congres. In dit Doelwit leest u een verslag van deze dag.

De ruim driehonderd aanwezigen worden welkom geheten door de heer RW. Moens, beleidsmedewerker identiteit bij deVGS en tevens 'trekker' van de werkgroep die het congres organiseerde. Deze werkgroep bestond verder uit vertegenwoordigers van het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum, Driestar Educatief, de RMU, het Reformatorisch Dagblad en de SGR De heer Moens opent het congres met het lezen van Jozua 24. Hij spreekt enkele woorden naar aanleiding van vers 15b: 'maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen'.'We mogen dankbaar zijn voor de positie die onze zuil nog mag hebben, maar niet vergenoegd worden. We moeten oog voor de ander hebben. Christen zijn vraagt ook rentmeesterschap'.

Van der Vlies: 'wees zuinig op identiteit!'

De eerste spreker is kamerlid Van der Vlies. Hij schetst enkele ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het reformatorisch onderwijs en de positie van de reformatorische zuil. Nederland is al eeuwen lang een pluralistisch land, maar wel lang met een christelijke hoofdstroom. Dat is nu niet meer het geval.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het gezag meer en meer onder druk komen te staan. Secularisatie en individualisering hebben hun spoor door de samenleving getrokken, waardoor verbanden wegvallen. Ook is door globalisering en internationalisering de blik verruimd. Nu traditionele verbanden wegvallen, ziet de overheid zich genoodzaakt maatschappelijk wenselijk gedrag via scholen te bewerkstelligen, aangezien ze daar nog invloed op heeft. Zo krijgt het onderwijs steeds meer taken, die niet de kerntaak van het onderwijs raken. In veel gezinnen ontstaat er, mede door het verschil in opleidingsniveau, een generatiekloof. Het aantal jongeren met psychosociale problemen neemt hand over hand toe. De ontwikkeling van de brede school is hier een reactie op. De overheid probeert deels via scholen maatschappelijke vragen op te lossen.Te denken valt aan aandacht voor waarden en normen, integratie, media-educatie etcetera. Het is voor reformatorische scholen van belang dat ze hun waarde voor de samenleving aantonen. Daarbij moeten ze zorgvuldig omgaan met het bewaken van hun identiteit.Als ze dat niet doen, verliezen ze hun bestaansrecht. Verder adviseert Van der Vlies de scholen te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving, een open mind te hebben naar buiten toe om zo jongeren op te voeden die een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.Tot eer van God en tot heil van de naaste.

Büdgen: 'waar zijn de identificatiefiguren? '

Daarna spreekt de directeur van het Wartburgcollege, de heer Büdgen, de zaal toe. Hij begint zijn toespraak met het karakteriseren van een tweetal identificatiefiguren, die vanuit de liefde tot God burgerschap in de praktijk brachten en zo leesbare brieven van Christus waren. Christus, Die het verlorene zoekt. Dit brengt spanningen met zich mee. We zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld.We mogen niet de hemel prijs geven en ons slechts richten op het aardse, maar ook niet het aardse prijsgeven, aangezien we allen onze roeping hebben. Hoe gaan we daarmee om? Zien we in onze mede-

ds. G. Pater, Opheusden

mr. Sytse de Jong, wethouder Staphorst

ds. G. Pater mens in de eerste plaats de zonde die bestreden moet worden, of zien we hem als een schepsel van God? De Bijbel geeft heldere richtlijnen hoe we ons in de wereld hebben te gedragen.Te denken valt aan Jeremia 29 vers 7 en Romeinen 12 vers 18. In de tijd van het Oude Testament leefde het volk Israël beschermd, in de tijd van het Nieuwe Testament echter, leefde de christenen midden in de wereld, net als wij.Wat is vandaag de dag ons streven? Streven we er naar om de westerse Joods-christelijke waarden overeind te houden? Een bibliocratie? Büdgen neemt de pluriforme samenleving als uitgangspunt.Als het om burgerschap gaat, zijn er vier belangrijke aandachtspunten die aan de orde dienen te komen: 1. Respect: respect geven kan alleen alsje zelfrespect hebt. Leerlingen moeten gewortelde beginselen hebben. 2. Ontmaskeren: leerlingen moeten hetverschil tussen waarheid en leugen uitgelegd krijgen. 3. Duiden: leerlingen moeten de samenleving leren kennen en stelling kunnen nemen. 4. Identificatiefiguren: leerlingen hebbensprekende voorbeelden nodig die weten hoe je als christen in een onchristelijke omgeving moet functioneren. Hier ligt ook een taak voor de school als het gaat om het vormen van docen­ ten, die vaak meer beschermd zijn opgevoeddan de leerlingen.Voor alles iseen leven dichtbij de Heere nodig.

Vermeulen: 'het reformatorisch onderwijs 'doet' het goed'

Professor Vermeulen, lid van de Onderwijsraad, gaat in op de vraag hoe de reformatorische school invulling kan geven aan haar maatschappelijke opdracht. Ook hij meent dat de overheid veel verantwoordelijkheden richting scholen schuift, omdat dit het enige verband is waar ze nog sturing aan kan geven.Vermeulen: 'We leven in een periode van desillusie en zorg. Cohesie wordt gemist'. In feite is de houding van de overheid te duiden als een verlegenheidsopstelling. Er zijn twee vormen van burgerschap: het formele staatsburgerschap en de houding, de morele attitude, die het formele burgerschap moet vullen. Als het gaat om deze houding, dan onderscheidt Vermeulen een drietal niveau's: de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de school (schoolburgerschap), de bereidheid om de naaste te helpen (maatschappelijk burgerschap) en de bereidheid om het formele burgerschap vorm te geven.Vanuit dit oogpunt is hij een groot voorstander van de maatschappelijke stage. Het bijbrengen van 'politiek engagement' is vaak te veel gevraagd. Wanneer Vermeulen het reformatorisch onderwijs vergelijkt met het openbaar onderwijs ten aanzien van het invullen van burgerschap, dan scoort het reformatorisch onderwijs goed.'Reformatorische scholen worden vaak badinerend benaderd. Persoonlijk word ik daardoor geïrriteerd', aldus Vermeulen.'Ze scoren in elk opzicht beter'.Vermeulen waarschuwt scholen ook om zuinig te zijn op hun identiteit. Persoonlijk verwacht hij niet dat het reformatorisch onderwijs op de tocht staat: 'elke school die een dam opwerpt tegen de individualisering van de maatschappij, heeft legitimiteit'.

Forum

Aan het slot van de middag is er een plenaire forumdiscussie onder leiding van de heer E. van Dijkhuizen. Er wordt onder andere gediscussieerd over de vraag of de reformatorische school gezien moet worden als een 'bastion' of een 'bushokje'. Ook komt de spanning rondom het aannamebeleid aan de orde.Vastgesteld wordt dat elke (lokale) situatie anders is.Tevens wordt geconcludeerd dat een congres over deze materie zeer zinvol is.

Het is voor ons wel duidelijk dat wij in Kootwijkerbroek in een totaal andere situatie verkeren dan in Rotterdam-Zuid. Dit ontslaat ons echter niet van de opdracht om in contact te komen of kennis te maken met onze omgeving en de leerlingen zich bewust te maken van die omgeving. Naar aanleiding van de schoolplanontwikkeling, waar we momenteel middenin zitten, en het congres van 2 maart, wordt op onze school dan ook nagedacht over onderwerpen als brede school, burgerschap, de brede identiteit en de relatie met de schoolomgeving. We waren met een stevige delegatie vanuit de directie, het bestuur en het personeel naarVianen gekomen.Wat ons betreft was het congres aanvullend op dat waar we al mee bezig waren.

Guus Knopen, directeur Rehobothschool Kootwijkerbroek en raadslid gemeente Barrteveld

Just van Toor Voorlichter

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2007

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Maatschappelijke opdracht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 maart 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken