Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

Onderzoek Irak

Bij de SGP en GroenUnks, en inmiddels ooi< . bij D66 en bij de beesten, staan ze op het standpunt: dat als je maar lang genoeg blijft zagen en zeuren, je je zin wel krijgt. Misschien krijgen ze op termijn wel gelijk, maar op dit moment hebben ze het bepaald nog niet.Waar het om gaat, is het onderzoek dat deze partijen per se willen naar het besluit van Nederland om politieke steun te geven aan met name de Verenigde Staten en Engeland toen die landen in 2003 besloten om niet langer meer te talmen en de Iraakse dictator Saddam Hoessein daadwerkelijk aan te pakken.

De Tweede Kamer sprak er voor de negende of tiende keer over Het besluit van het toenmalige kabinet-Balkenende I om die oorlog politiek te steunen, was ingegeven door het vaststaande feit dat de beul van Irak keer op keer in woorden en daden liet blijken zich niets, maar dan ook helemaal niets aan te trekken van de buitenwereld.'Meneer' lapte herhaaldelijk uitspraken van de hele internationale wereld aan zijn laars. Dat feit, gevoegd bij de wetenschap dat langer praten en onderhandelen zinloos was, was voor het Nederlandse kabinet én voor een ruime Kamermeerderheid, waaronder de SGP, genoeg om de geallieerde aanval te steunen.

Van der Staaij, die namens de SGP het debat over een mogelijk onderzoek voerde, liet duidelijk blijken het in 2003 genomen besluit nog volledig te steunen.Weliswaar plaatste hij de staatsrechtelijke kanttekening dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de handelwijze van de PvdA (een parlementair recht mag niet gebruikt worden als wisselgeld tijdens de kabinetsformatie), maar de SGP had en heeft geen behoefte aan zo'n onderzoek. De zaak was en is glashelden En het is een goedkope en doorzichtige redeneertruc te zeggen dat je daarmee de indruk wekt wat te verzwijgen. Als Groenlinks en D66 dat nu aldoor roepen, is dat een zeldzaam zwaktebod van die partijen: ze kunnen geen enkel feit aandragen om zo'n onderzoek alsnog te rechtvaardigen. De SGP voelt er dan ook niks voor om een premie te zetten op links gejengel.

Veteranen(zon)dag

Het bericht dat de veteranendag van de Koninklijke landmacht dit jaar op zondag zou worden gehouden was voor de SG P-fractie reden aan de bel te trekken bij minister Van Middelkoop van Defensie. Of dat bericht juist was, wilde Van der Staaij weten, en of de minister wilde bevorderen dat deze dag zou worden verplaatst naar een andere weekdag.

Van Middelkoops antwoord kwam bijna per ommegaande. Het bericht klopte. De minister erkende dat het ook bij de gemeenten waar e.e.a. plaats zou moeten vinden moeilijk lag, en dat daarom is besloten om de veteranendag van het Commando Landstrijdkrachten alsnog naar een andere datum te verplaatsen. De vraag of de zondag ook in de toekomst kan worden beschermd door dan geen open dagen of soortgelijke gebeurtenissen te plannen, werd iets omzichtiger beantwoord. De bedoeling van open dagen is om zo veel mogelijk mensen kennis te kunnen laten maken met de krijgsmacht. En aangezien voor veel mensen deze gelegenheid zich vooral voordoet in het weekeinde, "kan de zondag niet in alle gevallen worden gemeden, " aldus de bewindsman.

Topinkomens

Het was een van de weinige geslaagde optredens van de lijsttrekker van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar: op hoge toon eiste de PvdA-lijsttrekker van zijn opponent premier Balkenende drie voorbeelden van maatregelen om de topinkomens in Nederland aan te pakken.Toen Balkenende het antwoord schuldig bleef, vroeg hij naar twee voorbeelden, en toen ook dat niet lukte, vroeg de PvdAvoorman om slechts één voorbeeldje. Doch ook dat ene voorbeeld kon Balkenende niet noemen. Daarmee had de PvdA-lijsttrekker zijn punt gescoord: het CDA doet niks aan de topinkomens, de PvdA wél.

Die lijsttrekker was Wouter Bos. Inmiddels is hij minister van Financiën in het vierde kabinet-Balkenende. (Tussen twee haakjes: tijdens de campagne had hij nog plechtig beloofd nooit minister onder Balkenende te zullen worden, maar goed.) Nu wil het geval dat opnieuw blijkt dat de topinkomens zijn gestegen, en niet zo weinig ook. Het was dan ook niet meer dan logisch dat partijen als Groenlinks en de SP wel eens wilden weten wat de PvdA in het alge­ meen, en Wouter Bos in het bijzonder, dacht te gaan doen aan deze idioot hoge inkomens.

Tijdens een spoeddebat kwam het antwoord: feitelijk niets. Daarbij gebruikte de minister van Financiën bijna dezelfde argumenten als die welke premier Balkenende gebruikte tijdens het lijsttrekkersdebat. Zoals: de overheid heeft

geen greep op de salarissen in de particuliere sector En: de Nederlandse belastingtarieven behoren tot de hoogste in Europa. En; we moeten een moreel appèl doen op de bedrijven. En: we moeten rekening houden met onze concurrentiepositie. Allemaal argumenten waar de SGP volledig mee kan instemmen, betoogde fractievoorzitter Van der Vlies. Alleen is het contrast tussen lijsttrekker Bos en minister Bos wel héél erg groot.

Overigens: minister Bos heeft natuurlijk wel gelijk. Hoe pijnlijk het ook is, er is gewoon weinig tot niets te doen aan deze extreem hoge beloningen. Als het zou gaan om belastinggeld, dan ligt het anders. Dan kan de overheid wél beperkingen opleggen, maar hier gaat het om de particuliere sector En dan is alleen drang mogelijk, geen dwang!

Burgerlijke stand

Wat een bescherming had moeten zijn voor ambtenaren die het'homohuwelijk' geen huwelijk vinden, lijkt averechts te hebben uitgepakt. De passage in het regeerakkoord waar de CU trots op was omdat die ambtenaren beter zou beschermen, blijkt niet te werken. Het COC, daarbij geholpen door coalitiepartner PvdA, is de aanval op die passage begonnen - met succes. Want gewetensbezwaarde ambtenaren die tot voor kort nog gewoon hun werk konden doen, voelen zich nu al in de hoek gezet. En in tal van gemeenten is, met de PvdA voorop, afgesproken dat er voortaan alleen nog maar ambtenaren mogen worden benoemd die uitdrukkelijk hebben verklaard mee te zullen werken aan een 'homohuwelijk'.

Een van de gemeenten waar deze kwestie zich toespitst, is Smallingerland. Daar legde een wethouder van nota bene de CU zijn functie van trouwambtenaar neer omdat hij niet kon leven met een aangenomen motie over het'homohuwelijk'.Voor de SGP was dat bericht reden om het kabinet te herinneren aan het regeerakkoord.Weliswaar is de tekst van dat akkoord ronduit wazig, maar de bedoeling ervan is helder: gewetensbezwaarde trouwambtenaren moeten gewoon hun werk kunnen blijven doen. De teneur van de SGP-vragen is dan ook duidelijk: kabinet, doe iets. Nü, want nü vallen overal in het land de beslissingen. Als je eerst wacht tot er allerlei gesprekken en overlegjes zijn gevoerd, ben je te laat. De Christen- Unie, aan wie de vragen werden voorgelegd om mee te tekenen, had daar geen behoefte aan.

Postwet

Er is de laatste jaren al heel wat'geliberaliseerd'. Dat wil zeggen: op tal van gebieden is er hard aan getrokken om meer concurrentie in te voeren. Of het nu gaat om het telefoneren, de gezondheidszorg, notariële kosten of de energievoorziening, overal is marktwerking ingevoerd. De filosofie die er achter zat en zit is dat daardoor veel producten en diensten goedkoper worden.

Soms ging die vlieger op, soms ook niet. De SGP heeft veel van deze voorstellen gesteund. Maar niet alle, al was het maar omdat bepaalde sectoren nu eenmaal moeilijk overgelaten kunnen worden aan de markt. Neem de gezondheidszorg. Natuurlijk mag en moet er aan gewerkt worden dat er in die sector efficiënter en goedkoper wordt gewerkt, maar als je 'de markt' loslaat op de zorg voor zieken en andere hulpbehoevenden, is dat, zeker als dat niet heel goed doordacht en begeleid wordt, vragen om grote ongelukken.

Een sector waar de marktwerking maar mondjesmaat werkt, is die van de postbezorging. Het kabinet wil daar nu meer vaart achter zetten.Voor de SGP is het bepaald geen uitgemaakte zaak dat we hier mee zullen instemmen. De SGP liet in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Postwet weten grote aarzelingen te hebben bij de hele operatie zoals die nu door het kabinet aan de Kamer is voorgelegd. Die aarzelingen hebben vooral te maken met het feit dat de bezorging van post een dienst van algemeen belang is die sociaal en maatschappelijk van grote waarde is.

In een uitvoerig betoog zette SGPwoordvoerderVan der Vlies zijn zorgen uiteen. Een groot nadeel is bijvoorbeeld dat Nederland op dit punt helemaal voorop loopt in Europa.Als wij als eersten de markt opengooien en de buren nog niet, kan een kind raden wie daar de dupe van zijn: de Nederlandse bedrijven, want die moeten dan opboksen tegen de stevige concurrenten van over de grens. Een ander twijfelpunt betreft de dienstverlening in die gebieden waar de postbezorging niet of nauwelijks lonend is: in de minder makkelijk te behappen gebieden.Wie garandeert dat er daar nog gewoon post wordt bezorgd?

Het moge helder zijn dat de SGP de liberalisering van de postmarkt niet ziet zitten.

Eerste Kamer

Het is een nieuwigheidje van de Eerste Kamer: een debat met en over (de totstandkoming van) het nieuwe kabinet. Was dat tot op heden iets waarvan men aan het Binnenhof vond dat dat toch vooral een kwestie is van de uitgesproken politieke Tweede Kamer, 'voortschrijdend inzicht' bij o.a. de PvdA en de ChristenUnie leidde ertoe dat de altijd veel terughoudender en minder verpolitiekte Eerste Kamer het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer nog eens dunnetjes over deed.

En dus betrad namens de SGP fractievoorzitter Holdijk het spreekgestoelte in de Senaat. Dat hij zelf het nut van deze sessie in de Chambre de Reflexion niet inzag, maakte de SGP'er al direct duidelijk.Temeer omdat de regeringsverklaring van het kabinet "buitengewoon algemeen en abstract" is, aldus Holdijk. Wat moet je dan met elkaar wisselen? Er worden wel allerlei mooie ambities geformuleerd, ambities waar iedereen het wel mee eens kan zijn, maar concrete en afrekenbare doelen zijn er nog niet. Daartoe heeft het kabinet de inmiddels beroemde lOO-dagenpauze voor ingelast. Pas omstreeks september kunnen we dus wat meer zeggen.

SGP-positie

Uiteraard stond de SG P-woordvoerder in zijn 'fractieverklaring' even stil bij het feit dat er in dit kabinet ook enkele leden zitten van de CU, een partij waarmee met name de Eerste Kamerfractie van de SGP al sinds vele jaren nauwe banden onderhoudt.

Om de eigen positie van de SGP te markeren, zei Holdijk het volgende: "Mijn fractie wenst de CU geluk met deze kabinetsdeelname. Ik voeg daaraan toe dat wij hen niet benijden en evenmin beklagen, maar hen vooral veel vasthoudendheid toewensen. (...) Wat onze fractie betreft, mag het kabinet op een loyale, maar niet op een serviele houding rekenen. Mijn fractie wenst even vrij te staan tegenover dit kabinet als tegenover alle voorgaande kabinetten." Die laatste opmerking was duidelijk bedoeld voor al diegenen die SGP en CU in de Senaat, vanwege de jarenlange traditie van samenwerking, als een eenheid beschouwen. Dat is niet zo, en gezien de nieuwe verhoudingen kan het geen kwaad dat feit nog eens duidelijk te markeren.^

Rol overheid

Een apart punt van bespreking was de visie van dit kabinet op de taak en plaats van de overheid. Het nieuwe kabinet straalt een beetje uit dat het toch vooral gezien wil worden als "grote hulpverlener". De overheid en de regering als "bondgenoot" en "partner". Niet boven of tegenover de burgers, maar ernaast. Holdijk zette hierbij z'n vraagtekens: "Dat lijkt meer retoriek dan werkelijkheid, althans tamelijk eenzijdig, en zou een ontkenning betekenen van de primaire taak van de overheid (in de termen van de Nederlandse geloofsbelijdenis): het bedwingen of intomen van de ongebondenheid van de mensen." Of, zoals de SGP'er het in zijn tweede termijn verwoordde: "We moeten onderkennen dat de overheid nu eens tegenover, en dan weer naast de burger komt te staan."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2007

De Banier | 32 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 april 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken