Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Drank- en Horecawet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Drank- en Horecawet

8 minuten leestijd

'Kroegenoorlog langs de Lek', 'Alcoholbeleid is dweilen met de tap open'. 'Nieuw-Lekkerland worstelt weer met illegale horeca'. Enkele krantenkoppen die de aandacht vroegen voor een majeur twistpunt in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. De lokale SGP-fractie heeft in grote mate bijgedragen aan de oplossing van de problemen. Hoe? Dat leest u in dit artikel.

Maatschappelijke onrust

In de gemeente Nieuw-Lekkerland is veel onrust ontstaan. In het verleden werden er veel bijeenkomsten In de familiesfeer georganiseerd in zalen (centra) die geen vergunning hadden volgens de Drank- en horecawet. Het betroffen verjaardagen en bruiloften in een verenigingsgebouw of bedrijfskantine. Ook werden soortgelijke bijeenkomsten gehouden in zalen van kerkgebouwen, die overigens wél over de vereiste vergunningen beschikten. Dit tot groot ongenoegen van Bureau Eerlijke Mededinging (BEM!), de belangenbehartiger van Horeca Nederland.'Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM!) bestrijdt sinds I januari 2000 de oneerlijke concurrentie in de horeca.Veel instellingen houden zich bezig met commerciële horeca-activiteiten, terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn.Vaak geven gemeenten deze instellingen ook nog een steuntje in de rug door middel van subsidies. Een oneigenlijke situatie, die oneerlijke concurrentie voor de horecabranche tot gevolg heeft. Daarom pakt de BEM! in haar ogen duidelijke gevallen van oneerlijke mededinging direct aan, door alle betrokken instanties (gemeenten, politie, sportbonden. Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit, enz.) op te roepen passende maatregelen te nemen. De BEM! is daarin zeer vasthoudend en laat een zaak pas los wanneer die tot tevredenheid van de reguliere horeca geregeld is''. Dit heeft er in Nieuw-Lekkerland toe geleid dat verschillende (kerkelijke) verenigingen hun vergunningen hebben ingeleverd, al dan niet vrijwillig.

Deze werkwijze leverde veel ontevredenheid in de lokale samenleving en politiek op.'Er is door de BEM! een heksenjacht aan de gang. De aandacht richt zich nu op de kleine activiteiten, die niet echt concurrerend zijn. Kijk eens naar wat wel kan en niet alleen naar wat niet kan', zo stelt raadslid Janse (CU) voor in een artikel in De Klaroenl De aanhoudende kritiek van de BEM!, veelal geuit in uitgebreide e-mails, werkt op de zenuwen van inwoners en gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland. Reden genoeg voor SGP-raadslid B. Swets om zich nader op dit probleem te bezinnen. In een interview legt hij uit: 'Als fractie hebben wij geen vrede met de wijze waarop sinds kort invulling wordt gegeven aan de drank- en horecawetgeving in Nieuw-Lekkerland. Ook vanuit de samenleving kwamen signalen dat deze cultuur weer mogelijk moet zijn (...)Veel Lekkerlanders voelen zich in een partycentrum niet thuis.Vandaar dat altijd gebouwen van bijvoorbeeld de kerken hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Daarbij komt dat verschillende lokale ondernemers omzet mislopen omdat men nu uitwijkt naar andere gemeenten. Dat is geen goede ontwikkeling voor de leefbaarheid van een kleine kern.'^

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Lekkerland ziet geen enkele mogelijkheid om de werkwijze aan te passen. Swets neemt daarom contact op met de afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming van de SGP. Mede door bemiddeling van de kamerfractie komt hij in contact met een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het departement dat zich met deze wetgeving bezighoudt. Hij stelt onder andere de concrete vraag: Is de drank- en horecawet van toepassing als in een kerk of verenigingsgebouw alcohol geconsumeerd wordt? Het ministerie geeft hierop een genuanceerde reactie en sluit zeker niet bij voorbaat uit dat er geen enkele bijeenkomst waar drank wordt genuttigd mag worden gehouden als er geen vergunning is. Het is dus pri­

mair van belang om te weten of de betreffende vereniging een Drank- en Horecavergunning heeft. Bij het ontbreken van die vergunning, zijn besloten feesten wel toegestaan, mits er niet indirect wordt betaald voor de consumpties door bijvoorbeeld het heffen van een entreeprijs. Swets deelt de uitkomsten van zijn onderzoek mee in de raadsvergadering van 14 december 2006.Volgens burgemeester Sierksma heeft het onderzoek niets nieuws opgeleverd.Tóch concludeert de burgemeester tegelijkertijd dat er wellicht op een andere wijze met de interpretatie van de wet kan worden omgegaan. De raad besluit om het presidium opdracht te geven een bijeenkomst over dit onderwerp te beleggen. Swets ziet dit als een positief signaal: 'Ik proef uit de reacties een grondhouding om te onderzoeken hoe we hier uit kunnen komen'.''

Informatiebijeenkomst

In het presidium, waarvan Swets plaatsvervangend voorzitter is, stelt hij voor om een openbare informatiebijeenkomst te initiëren, waarin voor- en tegenstanders met elkaar in debat kunnen gaan. Het presidium (en later ook de raad) neemt dit voorstel unaniem over. De bijeenkomst wordt georganiseerd op 22 maart 2007 in de raadszaal van de gemeente. Ook bestuurders en inwoners van omliggende gemeenten worden uitgenodigd, omdat daar hetzelfde probleem speelt. De belangrijkste vraag is of er ook partijen en recepties mogen worden gehouden in zalen die geen horecabestemming hebben. Op deze avond zullen zijn vertegenwoordigd: Koninklijke Horeca Nederland, Bureau Leeuwendaal en twee Nieuw-Lekkerlandse ondernemers. Ook de inwoners zullen ruim de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en met de genodigde sprekers in gesprek te gaan. Swets zal de avond voorzitten.

Tijdens de bijeenkomst, waar veel belangstellenden op af komen, wordt inderdaad op een plezierige wijze van gedachte gewisseld. De heer Hofs van Bureau Leeuwendaal geeft aan dat de Drank- en Horecawet aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: indien een or- ganisatie geen vergunning heeft, kunnen er bijeenkomsten van persoonlijke aard worden gehouden als er voor alcoholhoudende dranken niet betaald behoeft te v/orden, die bijeenkomst een besloten karakter heeft en de verhuur van de zaal en verzorging van de catering niet in één hand zijn. Een dergelijke bijeenkomst is besloten als de genodigden zijn benaderd door middel van een uitnodiging. Mevrouv^ Bestebreurtje, die spreekt namens Koninklijke Horeca Nederland, geeft aan dat het niet zo kan zijn dat de horecaondernemers, die zich aan veel regels moet houden, oneerlijke concurrentie te duchten hebben van ondernemers die geen vergunning hebben. Daarna spreekt de heer Klomp, een horecaondernemer. Hij sluit zich aan bij hetgeen mevrouw Bestebreurtje reeds naar voren heeft gebracht: 'Wij zitten met hoge kosten vanwege 140 regels waaraan wij moeten voldoen. Ik zit bijna altijd achter mijn bureau om aan de stroom van papieren te kunnen voldoen en dat geldt voor verenigingen niet'.^

De laatste spreker, de heer Boer, beheerder van d'Ouwe School (die regelmatig zalen voor het vieren van verjaardagen verhuurt) benadert het vanaf de andere kant. Natuurlijk dient iedereen zich aan de wet te houden, maar het probleem moet niet worden overdreven. BEM! heeft dit nadrukkelijk wel gedaan.Als EHBO-vereniging wordt er wel eens zaalruimte verhuurd voor verjaardagen. De opbrengsten worden gebruikt om de kosten van de vereniging te dekken. De lokale horeca zit helemaal niet te wachten op dergelijke feestjes. Hetzelfde geldt voor beheerders van kerkelijke verenigingsgebouwen. Bijeenkomsten die daar gehouden worden, worden bezocht door mensen die zich in de reguliere horeca niet thuis voelen. Het zijn families die een verjaardag elders organiseren omdat er thuis niet genoeg ruimte is. Moeten die dan verplicht naar de dure horeca? In de zaaltjes waarin de bijeenkomsten gehouden worden, regelen ze bijna altijd zelf hun consumpties. Dat is in de reguliere horeca uiteraard niet mogelijk.

Oplossing

Eigenlijk zijn alle partijen er bij gebaat als het geschetste probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. De rol van de BEM! is daarbij tot nog toe alleen maar contraproductief gebleken. Daarom roept een van de aanwezigen de raad en het college op om op korte termijn met betrokken partijen om de tafel te gaan zitten, om de problematiek op een prettige en juridisch eerlijke wijze op te lossen, zodat de onrust wordt weggenomen.'Ik ben er van overtuigd dat we er uit komen, maar dan wel zonder de BEM!'.'

In de raadsvergadering van 12 april 2007 wordt de bijeenkomst geëvalueerd. Iedereen kijkt met tevredenheid terug. Er zijn weliswaar knelpunten, maar het moet mogelijk zijn om tot een oplossing te komen.Vanuit het college is de stap ondernomen mensen uit te nodigen die tegen knelpunten aanlopen om zodoende daarover helderheid te geven. Of alle knelpunten door de huidige wetgeving wel opgelost kunnen worden, kan de voorzitter uiteraard niet garanderen. Geconcludeerd kan worden dat bij de aanwezigen enige onduidelijkheid bestond over wat wel of niet mogelijk is. Mede dankzij de informatiebijeenkomst is het voor iedereen volstrekt helder wat binnen de wetgeving wel en niet kan. Instanties in Nieuw-Lekkerland die daarover nog eens met het college van gedachten willen wisselen, worden daartoe door de voorzitter van harte uitgenodigd.

Ten slotte

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk hoe belangrijk het is om heersende onrust in raad en samenleving op een doeltreffende wijze weg te nemen. Een openba­ re bijeenkomst zoals door de heer Swets (namens het presidium) is georganiseerd, zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar standpunt helder naar voren te brengen. Door op een dergelijke bijeenkomst ook experts een toelichting te laten geven, wordt bereikt dat iedereen op dezelfde wijze wordt geïnformeerd. Dit leidt er toe dat er veel 'ruis' wordt weggenomen. De bijeenkomst is door iedereen zeer gewaardeerd. Hoewel dit niet een doel op zich was (en ook niet mag zijn) is dit ook positief voor de SG P-fractie. Ook al is de SGP niet de grootste partij in Nieuw-Lekkerland, ook al zit de SGP niet in het plaatselijke college van Burgemeester en Wethouders, tóch kon zij dit maatschappelijke probleem op een doeltreffende wijze helpen oplossen. Communicatie, Voorlichting & Vorming is benieuwd naar andere fracties in het land die op'onorthodoxe wijze' een lokaal probleem hebben gesignaleerd én opgelost. Door kennis te nemen van ervaringen in andere plaatsen, kan goede 'kruisbestuiving' ontstaan. En daar is elke volksvertegenwoordiger bij gebaat.

Just van Toor

Voorlichter

' Bror): www.bemMu ' Regionaal weekblad van de Alblasserwaard 3 De Klaroen, 14 maart 2007 ' De Klaroen, 20 december 2006 = De Klaroen, 4 april 2007 ' De Klaroen, 4 april 2007

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Drank- en Horecawet

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken