Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Overijssel

8 minuten leestijd

De provinciale verlóezingen zijn al weer een tijdje achter de rug. De nieuwe bestuursperiode is begonnen. In deze bijdrage eerst een terugblik op de verkiezingen, vervolgens een reactie op het Overijsselse coalitieakkoord. Daarna kort iets over de vragen die de SGP stelde over een door de provincie gesubsidieerde jeugdtheaterproductie met minder nette inhoud en tot slot iets over onze motie met betrekking tot de renovatie van stoomgemaal d'Olde Mesiene in de gemeente Zwartewaterland.

Uitslag verkiezingen

Op 7 maart was een heel groepje SGPers present op de uitslagenavond in het provinciehuis in Zvi/olle. Fractieleden met wat supportende familieleden, bestuursleden, lijstopvolgers en raadsleden volgden nauwgezet de statistieken op de borden. De uitslag van Zwartewaterland kwam binnen. Procentueel gezien was er enige stemmenwinst geboekt. Er werd gespeculeerd; heeft de motie over het stoomgemaal (zie verderop) misschien een positieve invloed gehad?

Het behoud van de tweede statenzetel had irrealistisch geleken, er waren nu immers meer stemmen nodig per zetel, terwijl de SGP doorgaans qua stemmenaantal geen forse stijgingen kent. Toen de schermen toch een uitslag met 2 zetels voor de SGP vermeldden, was de blijdschap dan ook groot. De door het ANP vastgestelde'officiële' uitslag zaaide even verwarring aangezien de SGP hierin maar I zetel kreeg. De aanwezige SGP-raadsleden uit Staphorst trokken hun rekenmachine en kwamen al snel tot de conclusie dat het ANP geen rekening had gehouden met de lijstverbinding van CU en SGP Dankzij deze lijstverbinding kwam de restzetel niet toe aan de WD maar aan de SGP Wij zijn dankbaar dat het zo heeft mogen lopen.

VoorWD-lijsttrekker Klaassen was het een zure appel, aangezien hij zich al 7 zetels rijk had gerekend. Enkele weken na de verkiezingen bracht hij het tijdens een Provinciale Staten vergadering nogmaals ter sprake, als had de SGP een zetel van de VVD afgepakt. Klaassen liet zich zeer kritisch uit over lijstverbindingen. Fractievoorzitter Van Dijk ging met enkele woorden op de kwestie in omdat op deze manier een verkeerde indruk zou kunnen ontstaan over het verkrijgen van deze zetel door de SGP. De heer Klaassen moest het met hem eens zijn dat het aangaan van lijstverbin-

dingen behoort tot de mogelijkheden binnen de Nederlandse Kieswet, die op democratische wijze tot stand gekomen is.Trouwens, raad eens wie er bij de Eerste Kamerverkiezingen ook in het rijtje stond van partijen die een lijstverbinding aangegaan waren? Juist, de WD. euwe periode

Met ingang van de nieuwe periode wordt de SGP-fractie versterkt door een burgerlid. Ir. Lubbert Talen uit Staphorst, tevens raadslid aldaar, vertegenwoordigt de SGP in de commissie Economie, mobiliteit en bestuur. De fractie is hier erg blij mee.

Nieuw college

'Overijssel, verrassend veelzijdig' was de slogan die je in het verleden verwelkomde als je Overijssel binnenreed. In natuurlandschappen laat Overijssel inderdaad een grote variatie zien. In het politieke landschap is die veelzijdigheid minder groot. Wat betreft de samenstelling van de colleges zou je zelfs kunnen spreken van'Overijssel, voorspelbaar eenvormig'. Na de eerste onderhandelingsronde, geleid door oud-commissaris van de koningin Hendrilo< , werd al vrij snel bekend welke partijen het nieuwe college zouden vormen: CDA, PvdA en VVD. Deze partijen vormen al decennialang het college. De SP en de CU, de partijen die flinke zetelwinst boekten, voelden zich behoorlijk gepasseerd.

Coalitieakkoord in Overijssel

In de Statenvergadering van 26 april werd het coalitieakkoord door de collegepartijen toegelicht en werd het besproken door Provinciale Staten. Het akkoord kreeg de titel '& Overijssel!' mee. Het college wil namelijk vitale coalities vormen met alle partners; burgers, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen en tal van andere organisaties. Deze beoogde samenwerking tussen partners en provincie verklaart de titel van het akkoord. In het akkoord wordt de ambitie uitgesproken 'een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi landschap.'

Reactie op coalitieakkoord

In reactie op het akkoord stelde de SGP dat de toonzetting optimistisch en ambitieus is. In gedeelten van het akkoord kan de SGP zich goed vinden. Zo is er voldoende aandacht voor wonen en werken, evenals voor de vitaliteit van het landelijke gebied. Ook wat ons betreft zijn dit belangrijke zaken. Een klein minpuntje; de positie van de tuinbouw werd niet duidelijk neergezet in de collegeplannen.

Ook met betrekking tot mobiliteit zijn er goede plannen.Wij vroegen ons wel af waar het college heen wil met het luchtverkeer De sluiting of doorstart van Luchthaven Twente is immers een heikele kwestie geweest tijdens de verkiezingen. Geen woord erover in het akkoord. Het college wil experimenten gaan uitvoeren met gratis openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen tijdens culturele en sportevenementen. De SGP heeft daar de nodige bedenkingen bij en vroeg ironisch of het de bedoeling van het college was om supporters gratis vervoer aan te bieden? Dan, wat ons betreft, liever aan oma's die met hun kleinkinderen gaan winkelen. Bij de paragraaf over sociale infrastructuur en cultuur was de SGP teleurgesteld.Veel meer aandacht had er wat ons betreft besteed mogen worden aan de toekomst voor de jeugd. Nogmaals benadrukte, de SGP de waarde van het gezin - juist voor kinderen biedt het veiligheid - en de urgentie van het alcohol- en vandalismeprobleem.Tevens werd opgemerkt dat de positie van gehandicapten ontbreel< t in het al< l< oord. Het college waarborgt de aanwezigheid van een basisinfrastructuur van culturele voorzieningen door ondersteuning van o.a. nnusea, podia en jeugdtheater. De SGP betreurt het dat de provincie als subsidiegever niet wat meer probeert het gehalte van waarden en normen die uitgedragen worden door deze podia, te waarborgen.Wij dachten namelijk gelijk terug aan de vragen die onze fractie gesteld had over de theaterproductie van Gnaffel, waarover verderop in deze bijdrage meer. Wat betreft internationalisering wordt in het akkoord de nadruk gelegd op samenwerking binnen Europa met als doel de vergroting van de beïnvloedingskracht op belangrijke onderwerpen voor de provincies in Brussel.Wij hadden graag meer aandacht gezien voor ontwikkelingssamenwerking; gestimuleerd door de provincie kunnen met name sommige bedrijven, ieder op hun eigen expertiseterrein, een belangrijke partner zijn in ontwikkelingslanden. Verder vond de SGP het een misser dat in het akkoord niet gerefereerd werd aan de waarde van het joods-christelijke gedachtegoed voor de huidige maatschappij. Concluderend stelde de SGPfractie in haar reactie dat ze de komende vier jaar kritiek zal geven waar nodig en steun waar mogelijk is. Het college en Provinciale Staten werd toegewenst dat ze zich niet slechts dienares van het volk zouden weten, maar veel meer dienares van God, de allerhoogste Bestuurder

Vragen over theaterproductie 'De Hompelaar'

Hierboven refereerden we al aan de vragen die door ons gesteld zijn aan Gedeputeerde Staten over een theaterproductie van de onderneming Gnaffel waarin respectloze seksuele passages voorkwamen. De productie was bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aangezien de provincie deze productie fors subsidieert, vond de SGP de volgende vragen richting GS relevant: Ten eerste hoe GS het beoordeelt dat kinderen van rond de IO jaar met respectloze seksuele zinsneden geconfronteerd worden; ten tweede of GS bereid is met de producent in gesprek te gaan over aanpassingen; ten derde of GS bereid is van het jeugdtheater te eisen dat ze ouders duidelijk van tevoren informeren over wat hun kinderen zien en horen in de voorstelling; tenslotte of GS bereid was de subsidierelatie te herzien.

Uit de vage antwoorden van GS werd een ding duidelijk: de provincie als subsidiegever stelt voorwaarden aangaande het aantal voorstellingen etc, maar als het gaat om de inhoud kan en mag alles. Wat betreft de kwaliteit van de voorstelling verschool GS zich achter het oordeel van de Raad voor Cultuur: 'De voorstellingen zijn van een kwalitatief hoog niveau, zijn toegankelijk en spre­ ken tot de verbeelding van kinderen.' Verder schoof GS de verantwoordelijkheid af richting scholen en culturele commissies; die immers'een eigen vrije keuze hebben om het aanbod wel of niet af te nemen.' De SGP-fractie betreurt het zeer dat in dezen het belang van het kind niet voorop staat.

Motie stoomgemaal d'Olde Nesiene

Mede dankzij een motie van de SGP is de financiering van restauratie van stoomgemaal d'Olde Mesiene in Zwartewaterland, zo goed als rond. Wat was er aan de hand? De grondwaterstand in de polder Mastenbroek is verlaagd ten gunste van de landbouw. Echter, hierdoor zijn de houten funderingspalen gaan rotten en als gevolg daarvan treedt nu verzakking en scheurvorming op.

De stichting Oud Stoomgemaal vroeg bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten een subsidie aan van 350.000 euro. Eind januari hoorde de stichting dat haar aanvraag niet gehonoreerd werd. Hierop diende de SGP bij de behandeling van 'Voorstellen Actiefonds 2007' een motie in waarin Gedeputeerde Staten opgedragen werd in overleg met de gemeente Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland een voorstel te maken voor aanvullende financiering. Na een interessant debat stemden Provinciale Staten bijna unaniem voor deze motie.

N.a.v. vragen onzerzijds in de commissie is inmiddels meegedeeld dat de financiering rond is. De provincie wil 350.000 euro beschikbaar stellen voor de renovatie. De formele accordering door Provinciale Staten moet bij de Najaarsnota nog plaatsvinden maar zal, gezien het stemgedrag aangaande de motie, naar verwachting geen problemen opleveren.

Van verschillende kanten was er waardering voor de inzet van de SGP-Statenfractie om de restauratie mogelijk te maken.

Dirk van Dijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

Uit de provincie · Overijssel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juni 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken