Bekijk het origineel

Achtergrond · Praktische beginselen (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Achtergrond · Praktische beginselen (4)

5 minuten leestijd

Artikel I

'De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van ons volk getieei op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods'. Zij stelt Gods Woord centraal. Dat is de bron. De overheid is een macht van God geordineerd. Zij is ook een menselijke ordening. Immers, mensen worden geroepen tot het regeren. Het is goed om nu te bezien wat de roeping is van de overheid en de onderdanen. Wat leert de Schrift ons? Ik richt me voornamelijk op de tekstgedeelten: Rom. 13: 1-3; I Tim. 2: 1-3; I Petrus 2: 13-14. Andere schriftgedeelten over de roeping van overheid en onderdanen komen later in de diverse artikelen van het Program van beginselen aan de orde.

Gods dienares

De overheid Is er om het kv/ade te straffen. Zij is van God gezonden tot straf wel der kwaaddoeners (I Petrus 2: 14). Ook Paulus wijst in zijn beschrijving van de roeping van de overheid, dat de oversten zijn tot vrees voor de kwaden (Rom. 13: 3). De zogenoemde zwaardmacht heeft de overheid ontvangen om de misdadigers te straffen, zelfs ook met de dood te straffen (Rom. 13: 4/kanttek. 22). De overheid is Gods dienares, een wreekster tot straf van

degene die kwaaddoet (Rom. I 3: 4). Individuen mogen zichzelf niet wreken. God komt de wraak toe en Hij zal het vergelden (Rom. 13: 19). De overheid is Gods dienares om van

Godswege te wreken (Rom. 13/kanttek.4/kanttek. 23). Daaruit blijkt wel welke bijzondere plaats en verantwoordelijkheid de overheid van God ontvangen heeft.

Samenbinden en bijeenliouden

De SGP staat dus geen neutrale overheid voor. De overheid is ook geroepen het goede te belonen. Petrus geeft aan dat zij van God gezonden is tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen (I Petr 2: 14). En Paulus vermaant de Romeinen: "Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben" (Rom. 13: 3). Wie het goede doet, zal door de overheid geprezen worden. Het Is de taak van de overheid in de samenleving goede initiatieven te steunen en te stimuleren.

Wat Is het goede? Gods Woord laat ons daarover niet in het ongewisse. Het kwade straffen en het goede belonen. Dat is de taak van de overheid. De Statenvertalers geven in hun kanttekening aan, dat die twee zaken als zenuwen zijn die het lichaam van de staat samenbinden en bijeenhouden (Rom. l3: 3/kanttek. 17). Als het aan belde of aan één van belde ontbreekt, zal het lichaam van de staat uiteenvallen. De harmonie raakt uit het zicht. Dan is de overheid het spoor bijster.

Een goede overlieid

Uit Gods woord komt nog een taak van de overheid naar voren. Zij moet er zorg voor dragen dat haar onderdanen een stil en gerust leven lijden In alle

godzaligheid en eerbaarheid. Calvijn onderscheidt drie gevolgen die wij mogen ervaren als er sprake is van een goede overheid. (I) Een stil en gerust leven kunnen we lijden als de overheid haar zwaardmacht hanteert. De onderlinge vrede tussen mensen wordt er door bevorderd. (2) Een leven in godzaligheid is mogelijk als de overheden 'arbeiden om de religie te onderhouden', de dienst van God te beschermen en eerbied voor de heilige dingen bevorderen. (3) Een leven in alle eerbaarheid is mogelijk als de overheid waakt over de openbare eerbaarheid. De Statenvertalers verbinden godzaligheid aan de godsdienst of de eerste tafel van Gods wet. De eerbaarheid staat in hun opinie voor de tweede tafel van de wet (I Tim. 2: 2/kanttek. 5). Zij stellen dat de rechte overheden bewaarders of beschermers van beide tafels van de tien geboden zijn. Het is dus voluit bijbels om te stellen dat de overheid de roeping heeft beide tafels van de wet Gods tot gelding te brengen in de samenleving.

Onderworpeniieid

'Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen'. Dat Is de eerste eis die geldt voor de onderdanen. Onderworpenheid houdt in: gehoorzamen, erkennen en eer bewijzen.Waarom onderworpenheid? Niet alleen uit vrees voor straf, maar ook'om der consciëntie wil'. Onderworpenheid is Gods eis. Onze consciëntie zal gaan spreken als wij de overheid niet gehoorzamen, erkennen en eerbewijzen. De overheid Is toch Gods ordinantie? Lichtvaardig spreken over overheidspersonen mag dus niet. Ongehoorzaamheid goed praten door te wijzen op die 'goddeloze' overheid is niet gegrond op het Woord. Dan kijken we waarschijnlijk naar de mensen die de overheid vormen, maar beseffen niet dat de overheid Gods ordinantie Is. De onderworpenheid blijkt onder andere uit de plicht'schattingen' te betalen (Rom. 3: 6).

Onderworpenheid In alle dingen die niet strijden tegen het Woord van God

(Rom. l3: 2/kanttek. 9). Ik wijs in dit verband op Hand. 4: 19: "Oordeelt gij of het recht is voor God; ulieden meer te horen dan God", en op Hand.5: 29: "Men

moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen.". Lichtvaardige ongehoorzaamheid is niet naar het Woord. Een beroep op het geweten mag ook niet oppervlakkig plaatsvinden. Het geweten moet genormeerd zijn naar Gods Woord. De overheid is Gods ordinantie. De discipelen kregen een verbod om nog langer te spreken in de naam van Jezus Christus. Dat ging tegen het Woord in. Daarom legden zij dat verbod naast zich neen

Onderdanen hebben ook de plicht te bidden voor de overheid. Wat is het gevolg? 'Een gerust en stil leven lelden (...) In alle godzaligheid en eerbaarheid'. Bidden alleen voor een christelijke overheid? Nee, Calvijn wijst op jer. 29: 7, waar Jeremia oproept om voor de vrede van Babel te bidden: 'En zoekt den vrede der stad (...) en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben'. Het welzijn van de overheid betekent het welzijn van het volk.

Artikel 1

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

drs. P.A. Zevenbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

Achtergrond · Praktische beginselen (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken