Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Gemeenschappelijke regelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Gemeenschappelijke regelingen

5 minuten leestijd

Wellicht hebt u het zelf ook zo meegemaakt. Een gemeenschappelijke regeling draaide het afgelopen jaar erg slecht en u werd daar pas met de programmaverantwoording mee geconfronteerd. Had je als gemeenteraad eerder kunnen ingrijpen? Wie had de signalen dat het verkeerd zou kunnen gaan op moeten pakken? Had u het zelf aan kunnen zien komen? In Waddinxveen willen wij als PCW'-fractie afspraken maken over de benoeming van leden en de voorbereiding van en terugkoppeling vanuit vergaderingen van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regelingen

Een overzicht van gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen tref je meestal achter in de jaarrekening aan. Het zijn veelal stichtingen, gemeenschappelijke regelingen of PPS^-constructies waarin een gemeente participeert. Voorbeelden zijn regionale milieudiensten, een regionale grondbank, een regionaal bedrijventerrein en dergelijke. De achtergrond van dergelijke regelingen is dat wanneer meer partijen een beleidsvoornemen gezamenlijk uitvoeren er kosten worden bespaard, er efficiënter en met meer deskundigheid wordt gewerkt. Er zijn nogal wat gemeenschappelijke regelingen waarin veel geld omgaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een regionale grondbank. Het is de vraag of de betrokken gemeenteraden er voldoende grip op hebben en waar nodig kunnen sturen.

Verbonden partijen in begroting en verantwoording

Het is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht om in de jaarrekening een paragraaf op te nemen over gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen.Van een verbonden partij is sprake wanneer er zowel een bestuurlijk als financieel belang is (bestuurder in het bestuur en financiële aansprakelijkheid). Het BBV schrijft voor dat gemeenten beleid ten aanzien van deelnemingen moet vaststellen. Denk aan een nota deelnemingen, waarin aangegeven wordt welke verbonden partijen en welke deelnemingen er zijn.

Informatieplicht college/burgemeester

Op grond van de artikelen 169 lid I en 180 lid I van de Gemeentewet is het college (of de burgemeester) verantwoording verschuldigd over het door het college (of burgemeester) gevoerde beleid. Deze artikelen bevatten de zogenoemde 'verantwoordingsplicht'. Zij is verplicht de gemeenteraad daarbij alle inlichtingen te verstrekken die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (artikelen 169 lid 2 en 180 lid 2 Gemeentewet). De zogenoemde 'inlichtingenplicht'. Dit betekent dat het colle­ ge, wanneer collegeleden zitting hebben in een algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, de gemeenteraad moet informeren. Maar er zijn ook situaties waar alleen raadsleden in een algemeen bestuur zitten. Het is dan maar de vraag of het college nog een informatieplicht heeft.

Wel of geen raadsleden in regeling

In veel gemeenschappelijke regelingen nemen alleen leden van het college zitting in zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.Achtergrond is veelal het gegeven dat gemeenschappelijke regelingen worden gezien als uitvoeringsinstanties. In deze visie passen geen raadsleden in een gemeenschappelijke regeling: dit doorbreekt de dualistische verhouding.

Vanuit een ander gezichtspunt is echter wel ruimte voor raadsleden in een gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling moet namelijk gezien worden als verlengd lokaal bestuur omdat er, weliswaar misschien in ondergeschikte mate, kaderstellende activiteiten zijn.

De beoordeling van de vraag of raadsleden in het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling zitting moeten hebben is, naar mijn mening, afhankelijk van het takenpakket van de gemeenschappelijke regeling. Een algemeen bestuur dat kaders stelt zal dus moeten bemenst worden door raadsleden terwijl de uitvoering een verantwoordelijkheid is van het college (dagelijks bestuur). Dat sluit geheel aan bij de rollen van raad en college.

Aanleiding discussie

Medio juni-september 2007 worden in de Zuidplasgemeenten (en de Provincie Zuid-Holland) de gemeenschappelijke regeling ROZ^ behandeld. Nadat deze gemeenschappelijke regeling is vastgesteld, moeten ook de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden benoemd. Op een themaavond heeft onze fractie aangegeven dat een goede voorbereiding en terugkoppeling van de gemeentelijke inbreng in een gemeenschappelijke regeling essentieel is.Vandaar uit hebben wij direct de stap gezet naar een oplossingsrichting, namelijk dat het wenselijk is criteria vast te stellen en afspraken te maken. Criteria en procesafspraken waaraan raadsleden, die lid zijn van een algemeen bestuur, moeten voldoen. Hoewel andere fracties niet op voorhand steun hebben toegezegd, werd wel het nut van dergelijke afspraken onderschreven.

Notitie

Voordat de notitie bij het presidium werd ingediend, heeft de PCW-fractie intern uitvoerig over de inhoud van gedachten gewisseld. Naast inbreng vanuit de fractie is ook informatie ingewonnen bij enkele griffiers en diverse SGP/CUraadsleden uit de regio.Voor het formuleren van criteria is contact gelegd met een personeelsfunctionaris.

Behandeling notitie

Na overleg met de griffie heeft de PCW-fractie de notitie aangeboden aan het presidium met het verzoek dit te behandelen in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. Omdat de eerstkomende vergadering pas medio september plaatsvindt, kan nog niets gezegd worden over de uitkomst van de behandeling.

Tot slot

Beseft moet worden dat benoemingen in commissies en algemene regelingen altijd politieke benoemingen zijn, met als 'risico': minder zorgvuldige voorbereiding en politieke in plaats van deskundige vertegenwoordiging. De (juridische) afdwingbaarheid van procesafspraken is niet aanwezig. Maar vanuit het oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding, vertegenwoordiging en terugkoppeling is het goed om met elkaar afspraken te maken.

Mr C.P.W. (Peter) van den Berg

Gemeenteraadslid in Waddinxveen namens Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW: SCP/CUIHKV). Als raadslid lid van het algemeen bestuur van Gouwepark (= gemeenschappelijke regeling

De notitie van de PCW-fractie is op te vragen bij Peter van den Berg: info@kiespcw.nl en te downloaden vanaf de website: vmw.kiespcw.nlldocumenten

' Protestantse Combinatie Waddinxveen ^ Publiek Private Samenwerking ^ Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidpi

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Gemeenschappelijke regelingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken