Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De plannen van Balkenende IV

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De plannen van Balkenende IV

13 minuten leestijd

VOL VERWACHTING WERD ER UITGEKEKEN NAAR DE EERSTE BEGROTING VAN HETVIERDE KABINET-BALKENENDE. ZOWELHET AAN HET BEGIN VAN DIT JAAR ON­DERTEKENDE REGEERAKKOORD ALS DE 'RECLAMEFOLDER' NAAR AANLEIDING VANDE I 00-DAGENTOUR WAREN NOG BETREKKELIJK VAAG. DE PREMIER EN DE VICE-PREMIERS V E R W E Z E N D A A R O M KEER O P KEER N A A R D E B E G R O T I N G V O O R 2 0 0 8 .DAARIN ZOU HET KABINET LATEN ZIEN WAT HET CONCREET WAARD WAS.

Kleur

Welnu, een deel van die belofte Is inderdaad ingelost. In de begrotingsstukken staan meer concrete beleidsvoornemens dan in de eerdere stukken. Maar v^ie had gehoopt dat het CDA/PvdA/CU-kabinet duidelijk (geestelijk) kleur zou bekennen, blijkt te veel gehoopt te hebben. En wat betreft de duidelijke Bijbelse punten, zijn de eerdere v^oorden keurig netjes herhaald, maar nog steeds niet omgezet in daden. Maar wat niet is, kan nog komen...

Daags na de presentatie van de kabinetsplannen debatteerde de Tweede Kamer over de troonrede en de Miljoenennota. Alle fractievoorzitters mochten een voor een hun kritiek of lof spuien. Het patroon was voorspelbaar De regeringspartijen deden alles om zo dicht mogelijk bij elkaar en bij het kabinet in de buurt te blijven, terwijl de oppositiepartijen het kabinet zo zwart mogelijk afschilderden.

SGP-fractievoorzitterVan der Vlies zat noch in het ene, noch in het andere amp. Hij bewierookte het kabinet niet, naar deed ook niet mee met degenen Jie slechts kritiek hadden. Dat is ken- 'nerkend voor de SGP: kritiek waar no- : iig, lof waar mogelijk. Dat leidde tot een 'venwichtige bijdrage, die hieronder nagenoeg integraal is afgedrukt.

Positief christelijk

Van der Vlies: "Temidden van de geestelijke verwarring in de wereld, waaraan ook ons volk niet geheel ontkomt, is steeds dringender de eis dat in wetgeving en bestuur voor alles Gods wet tot opperste richtsnoer worde genomen.' Ik hoor al denken: woorden van een stevig formulerende SGP'er zeker. Nou, het zit wat anders. Het zijn woorden die koningin Wilhelmina uitsprak in haar troonrede op 21 september 1937, op twee dagen na 70 jaar geleden. Zij bepleitte een doelbewust streven van de regering naar versteviging van de positief-christelijke grondslagen van de samenleving, dat met vermijding van toespitsing van tegenstel­ lingen door innerlijke redelijkheid overtuigt. Woorden gesproken onder de politieke verantwoordelijkheid van de antirevolutionair en eerste minister Colijn. Woorden die aan actualiteit en urgentie niet hebben ingeboet.Woorden die ons confronteren met wat er in die 70 jaar zoal is veranderd.Woorden die de SGP juist daarom indringend onder de aandacht wil brengen, niet vanuit heimwee naar het verleden, echt niet, maar juist met het oog op de toekomst van ons land.

Het behoeft geen betoog dat de fronten drastisch zijn verschoven. Ontkerkelijking en secularisatie hebben hun slag geslagen. Atheïsme en ietsisme lijken nu eerder de norm. Materialisme, een onverzadigbaar kapitalisme, individualisering, zelfbeschikking en dergelijke zetten voor een groot deel de toon. Gelukkig komt er meer en meer zicht op de schaduwkanten van dit proces. Dat wordt hoog tijd. Niet voor niets wordt de laatste jaren sterk benadrukt dat wij samen verder moeten en dat religie weer in is. Beslissend is daarbij wel op welk kompas wij reizen. De SGP staat met overtuiging in de joodschristelijke traditie en betreurt het daarom dat daaraan onlangs in een adem en kritiekloos het bijvoeglijk naamwoord islamitisch werd toegevoegd.Wij keren ons tegen wat is gaan heten de islamisering van onze samenleving en de uiterlijke verschijningsvormen daarvan. Daarover is hier onlangs uitvoerig van gedachten gewisseld.Wij hadden en hebben echter wel ernstige bedenkingen tegen de toon van het debat over dit thema.

Stijl van het parlement

Dat brengt mij bij een punt van toenemende zorg, namelijk de stijl van ons parlement. Welk beeld zetten wij nu neer? Goede omgangsvormen en beschaafd taalgebruik zijn geen overbodige luxe. Dat is geen fatsoensrakkerij, maar een kwestie van beschaving.

Geen vergroving van woorden en opgeroepen beelden of vergelijkingen, geen verruwing van spelregels. Denkt men nu echt dat woorden aan kracht winnen door die te mengen met krachttermen? De SGP-fractie roept het parlement op - wij allen dus - zich niet langer zo te kijk te zetten en zich zo potsierlijk te gedragen. Een debat wint aan kracht door argumenten, niet door het gebruik van krachttermen en wat dies meer zij.

Wij vertegenwoordigen het Nederlandse volk. Het volk moet daarin vertrouwen kunnen hebben.Wij moeten dat verdienen. De regering moet niet buiten de volksvertegenwoordiging om steun zoeken bij de burgers, zoals tijdens de 100dagentour leek te gebeuren. Het risico is niet denkbeeldig dat op die manier de parlementaire democratie op termijn wordt ondergraven. Niet het volk geeft de regering haar mandaat. Dat loopt in onze beproefde staatsrechtelijke verhoudingen via het parlement. Een regering kan niet zonder een gezaghebbend parlement dat zelfbewust tegenspel biedt. Parlementair fatsoen, een waardige stijl en uitstraling bij een inhoudelijk scherp debat schragen dat gezag. Ik daag al mijn collega's uit hierop in tweede termijn te reageren.

Wisselend beeld

De Miljoenennota 2008 levert voor mijn fractie een wisselend beeld op. Er zitten natuurlijk plussen en minnen in, ook in de concretisering van wat wij in juni in het kader van het Beleidsprogramma hebben besproken. Er tikken ook nog wel enkele tijdbommen onder het gepresenteerde beeld.Vergeef mij deze woordkeuze, want die is een beetje beladen in deze tijd.

Ik loop de pijlers langs, beginnend met de voor ons op dit moment belangrijkste, namelijk nummer 4. In die pijler stapelen de problemen zich namelijk gigantisch op: klantenstops in de thuiszorg, handen en geld tekort in de verpleeghuiszorg, wachtlijsten in de jeugdzorg.Wanneer kunnen wij die gênante werkelijkheid nu eindelijk definitief achter ons laten? Ik noem verder tekorten in budgettering van ziekenhuizen, AWBZ-zorg, dreigend kwaliteitsverlies schippersinternaten, personeelsschaarste in zorg- en onderwijssector en zelfs een dreigend debacle als wij niet snel optreden.

Ik ga even verder met het onderwijs. Bestrijding van de schooluitval: prima. Invoering maatschappelijke stage: uitdagend. Maar wat is er nu echt beschikbaar voor het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar? Daar is ruim I mid. voor nodig, en dat is groot geld. Wij weten intussen dat minister Plasterk ervoor gaat. Maar doet minister Bos dat ook? Graag helderheid. Het is een goede zaak dat er een akkoord is met de woningbouwcorporaties. Mijn fractie zal de uitwerking van dat akkoord toetsen op de te verwachten effecten. Eerlijk gezegd ademt een en ander nogal de oude linkse maakbaarheidfilosofie, iets waar mijn fractie nooit in heeft kunnen geloven.

Krachtige steun geven wij aan diverse voornemens op het terrein van jeugd en gezin. In ons programma ligt hier ons eerste speerpunt. Door integrale aanpak door alle betrokkenen blijkt veel te kunnen worden bereikt. De tijd van vrijblijvendheid is nu toch echt voorbij. Jongeren die in de problemen komen, moeten stevig worden begeleid en waar nodig aangepakt, zo ook de ouders.Wel dient daarbij de principiële vraag in het oog worden gehouden - en die moet nog worden beantwoord - hoe ver de overheid daarmee mag en l< an gaan. Er is immers sprake van een privédomein met soms onwelgevallige consequenties voor de publieke ruimte.

De participatietop heeft tot een pakket afspraken geleid: scholing, vorming, integratie, re-integratie, preventie, voorzorg liever dan nazorg en dergelijke. Mijn fractie zou graag zien dat de regering een taakstellend tijdpad maakt waarin alle afspraken op een rij staan zodat niemand voor zijn verantwoordelijkheid kan weglopen. Over het ontslagrecht zijn de meningen sterk verdeeld. Zelfs in werkgeverskringen ontstaan scheurtjes bij de vraag naar de opportuniteit van versoepeling naast de breder gedragen vereenvoudiging. Mijn fractie hecht meer waarde aan vereenvoudiging dan aan versoepeling.

Autonomie als norm

Met meer dan gewone belangstelling hebben wij de beleidsbrief over medischethische kwesties gelezen. Er staan, eerlijk is eerlijk, goede dingen in. Die worden echter nog te weinig concreet gemaakt hier en daar De kern van het verhaal is nog steeds de keuzevrijheid van de individuele burger, dus autonomie als norm in plaats van beschermwaardigheid van alle leven. Dat vinden wij ronduit teleurstellend. Het Deltaplan inburgering is positief.Wel vragen wij in deze programma's aandacht voor het helaas nog altijd groeiende antisemitisme. Graag een concrete toezegging op dit punt.

Buitenland

In pijler I springt de Nederlandse inzet in crisisbeheersingsoperaties er natuurlijk uit. Binnenkort moet worden besloten of wij in Uruzgan blijven of niet. Eén ding is duidelijk: als wij er blijven, dient er voldoende budget beschikbaar te zijn. Wij denken dat de gereserveerde middelen daarvoor ontoereikend zijn. Het defensiebudget moet met meer dan de 200 miljoen extra in 201 I worden versterkt. Ik zeg kort nog iets over het nieuwe Europese verdrag en het referendum daarover. De lijn van de SGP-fractie is helder: wij waren en zijn tegen referenda.Wij zijn daar dus ook niet voor als het ons misschien wel eens goed uitkomt. Geen selectief gewinkel. Punt. Uit.

File

Pijler 2 richt zich op een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie. Dat is terecht. Het verminderen van de regeldruk en bijvoorbeeld het slim inzetten van de mogelijkheden van ICT zijn prima, maar hoe lang moeten wij nog wachten op de veel te lang uitblijvende kwaliteitsslag in het openbaar vervoer? Hoe lang staan wij nog bijna dagelijks vast in de file? Alle ambities en inzet ten spijt, het schiet al jaren niet echt op, letterlijk zelfs. Het zal niet in alle opzichten meteen anders kunnen, maar moet de invoering van de kilometerheffing nu echt even lang duren als de file op de A2 of de A12? Vijf procent groei per jaar van het openbaar vervoer is erg ambitieus en vraagt om meer dan gewone daadkracht. Er moet veel sterker worden ingezet op de relatief milieuvriendelijke wijze van transport door de beroepsbinnenvaart als alternatief voor het wegtransport. Is de regering daartoe bereid?

Nestkastjes

Pijler 3 betreft de duurzame leefomgeving. Het tegengaan van de verrommeling van de ruimte, een vitaal platteland, energiebesparing en een beter dierenwelzijn zijn prima doelen. Wie zou er tegen zijn? De realisering ervan is echter een moeizaam karwei. Het is een kwestie van mentaliteit. Het gaat vooral om gedragsveranderingen bij burgers. Een dagblad kopte kernachtig: "Nestkastje ophangen willen we wel, de auto laten staan gaat te ver". Offer voor milieu? Jawel, maar vooral de buurman. Dat schiet niet op. De geboekte milieuwinst wordt teniet gedaan door consumptiegroei.Wij zullen constructief meedenken over passende maatregelen: een ecotai< s op vliegtickets én fiscaal beleid op roetfilters, agrarisch natuurbeheer met meer jaren zekerheid én klimaatneutrale kassenteelt met subsidies daarvoor en een betere innovatieinfrastructuur

Ik wil het ook nog even hebben over de biobrandstoffen. De vraag daarnaar neemt toe, die zijn goed voor het milieu en goed voor de boerenstand, maar zij zijn niet overal goed voor. De OESO waarschuwt dan ook voor het promoten van deze milieuvriendelijke energiedrager Die drijft de voedselprijs namelijk op, de milieuwinst is gering en die heeft invloed op de marktpositie van de ontwikkelingslanden. Men dient zich, aldus de OESO, veel meer te richten op restafval dat onbruikbaar is voor de voedingsindustrie. Dat vind ik een indringend signaal.Vandaar de vraag: wordt het niet hoog tijd om een integrale beleidsnota biobrandstoffen te maken? Het is ons overigens niet ontgaan dat een interdepartementale werkgroep daar al mee bezig is. Mijn vraag is dan ook klip en klaar: wanneer komt het resultaat daarvan naar de Kamer?

Waterkust- en waterbeheer vergen blijvende aandacht en prioriteit. Het is goed dat oud-minister Veerman van zijn erf is gehaald om zich daarover te buigen. Uiteraard wachten wij de resultaten daarvan af.

De visserijsector bevindt zich in zwaar weerWat doet het kabinet voor deze hard werkende sector?

Detailhandel

Veiligheid, stabiliteit en respect vallen onder pijler vijf. Die heeft een hoge prioriteit. Extra inzet verdient steun. Dit geldt ook voor de veiligheid op straat en in en rondom de winkels. Collega Van Geel was al zo vriendelijk om mijn motie daarover even te noemen. Die motie is aanvaard, maar nog niet uitgevoerd. Dat zit mij dwars.Vandaar klip en klaar nu de vraag: is de regering bereid om de initiatieven van de zijde van de detailhandel om de veiligheid in en rondom de winkels te bevorderen, te ondersteunen met - dat is de suggestie van de detailhandel - bijvoorbeeld de subsidiëring van landelijke coördinatoren? De redenering van de detailhandel is dat hiermee een behoorlijke slag geslagen kan worden. Op die manier is met weinig geld veel winst te boeken.

Klachtenbureau

In pijler zes willen wij nog graag de vinger leggen bij onze verantwoordelijkheid voor de immateriële rijkdom: cultuur en media. Mijn fractie overhandigde een dezer dagen een nota aan minister Plasterk met ideeën over de wijze waarop waarden en normen in de media versterkt zouden kunnen worden. Hij reageerde constructief en zegde toe, na te denken over enkele suggesties, bijvoorbeeld over een klachtenbureau voor ouders en anderen die tegen een bepaalde kwestie waren aangelopen, alsook de rol van de ouders, meer algemeen, bij het bevorderen van wat"mediawijsheid" is gaan heten.Wij vertrouwen erop dat de minister van OCW dit jaar met concrete voornemens zal komen.

Een laatste punt op dit terrein: wordt er nu al dan niet getornd aan de omvang van gemeenteraden, de aantallen wethouders enzovoort? Wij willen die afslanking helemaal niet. In het beleidsprogramma staat klip en klaar dat het betreffende onderdeel van het wetsvoorstel wordt ingetrokken. (...)

Gezin ontmantelen

In de sfeer van de uitgavenbeperking en het lastenbeleid kom ik nogal wat tegen waartegen ik bezwaar heb. Bijvoorbeeld op het terrein van het gezinsbeleid. Met de ene hand bouwt het kabinet aan het gezin. Dat is terecht. Het was hard nodig.

Maar dan moet het niet met de andere hand terugnemen en afbreken. Ik doel 0( de bezuiniging van 100 miljoen op de kin derbijslag. Ook mijn collega's hebben dat genoemd.Waarom toch? Ook zijn wij faliekant tegen de versnelde afschaffing var. de overdraagbare algemene heffingskorting. Het is triest dat uitgerekend dit kabinet dit gezinsvriendelijke model sneller dan aanvankelijk was gepland zal ontman telen. Gezinsvriendelijkheid is geen zaak van woorden, maar moet zichtbaar zijn i daden.

13

De SG P-fractie kiest voor een constructief kritische houding tegenover dit kabinet. Ons uitgangspunt is en blijft Bijbelge normeerde politiek. In zijn Abel Herzberg-lezing stelde minister Donner recent dat deugd noch moreel motief maatstaf kan zijn voor overheidshandelen. Bijbelse waarden en normen, zoals barmhartigheid, grootmoedigheid en me dedogen, noemde hij persoonlijke drijfve ren. Maar ik stel daar tegenover dat deze toch ook gelden in de politiek, als persoonlijke drijfveren. Mij dunkt dat dit een toch iets andere insteek is.Wij hoeven van de overheid geen heilige te maken om haar toch, naar Romeinen 13, te blijven aanspreken op haar hoge roeping on het kwaad te beteugelen en het goede te bevorderen. Zij is daartoe geroepen en gemandateerd als Gods dienares, land er volk ten goede. Wie weet hoe het het lam dan bij de wolf vergaat, om bij de door minister Donner aan het OudeTes tament ontleende beeldspraak te blijven. Hij zal toegeven dat dit niet vrijblijvend is. Het wordt nu eenmaal van onze hand geëist."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

De plannen van Balkenende IV

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 2007

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken