Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Europese Rekenkamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Europese Rekenkamer

5 minuten leestijd

VORIGE WEEK HEEFT DE EUROPESE REKENKAMER HAAR VERSLAG OVER DE BE­ STEDING VAN DE EU-BEGROTING IN 2006 GEPRESENTEERD IN HET EuROPEES PARLEMENT (EP). ZOALS EERDERE JAREN HEEFT ZIJ OOK DIT JAAR EEN AFKEU- ? 8ENDE VERKLARING AFGEGEVEN OVER DE MEESTE GEBIEDEN WAAROP DE EU GELD UITGEEFT.DE KOMENDE MAANDEN ZAL HET EP DE PROBLEEMPUNTEN BE- PREKEN MET DE VERANTWOORDELIJKE COMMISSARISSEN, DE ANDERE INSTEL- JNGEN EN DE LIDSTATEN.AAN DE HAND VAN DEZE BESPREKINGEN WIL HET EP ', N HET VOORJAAR VAN 2008 BESLUITEN OF DE INSTELLINGEN ZICH VOLDOENDE HEBBEN GEKWETEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER IN 2006, HET ZOGENOEMD /ERLENEN VAN KWIJTING.

Toetsing

Hoe komt het oordeel van de Europese iekenkamer tot stand? Zij toetst allererst de betrouwbaarheid van de rekelingen. Die dienen immers een volledig en juist beeld te geven van de financiële esultaten over het jaar en van de activa -'•n passiva aan het einde van het jaar. Daarover is zij positief.

Daarnaast toetst de Rekenkamer de echtmatlgheld en regelmatigheid van de jnderllggende transacties. Dit betekent iat de ontvangsten en betalingen juist noeten zijn berekend en moeten voldoen aan de regels. Hiervoor kijkt zij krlvisch naar de controlesystemen van de •uropese Commissie (EC) en neemt zij teekproeven om te zien of het geld aan •'et bestemde doel Is besteed, of de rebels zijn nageleefd en de juiste documen- 'en voorhanden zijn. Hierover is zij krifisch voor wat betreft een groot deel van ^le EU-uitgaven. De oorzaken van deze •outen zijn nalatigheid, de Ingewikkeldheid van de regels en vermoede poginen om fraude te plegen.

Is er dan geen vooruitgang geboekt? Ja, er Is één beleidsterrein dat een positieve Htzondering vormt: de landbouw. Dit 'leeft met name te maken met de invoe- 'ing van de bedrijfstoeslagregeling (BTR) en een nieuw Geïntegreerd Beheer- en Controlesysteem (GBCS). Hiervoor moeten de lidstaten databases bijhouden, werken met Identificatie van land en dieren en met gecoördineerde controles. Een aandachtspunt vormen echter de agromllieumaatregelen In het kader van de plattelandsontwikkeling. Deze tonen een hoge foutenfrequentie als gevolg van de vaak Ingewikkelde subsidievoorwaarden.

Teveel regels

Voor de andere beleidsterreinen zijn de resultaten helaas een stuk minder positief dan voor de landbouw. Opvallend zijn de structuurfondsen waar het foutenpercentage erg hoog blijft. De fouten betreffen de declaratie van niet voor vergoeding In aanmerking komende uitgaven, het niet volgen van inschrijvingsprocedures en het onvoldoende onderbouwen van opgevoerde kostenposten. Het probleem komt erop neer dat er veel fouten worden gemaakt doordat er teveel (verschillende) regels zijn en de regels te Ingewikkeld zijn. De Rekenkamer heeft bovendien kritiek op het toezicht In en van de lidstaten. Die is onvoldoende doeltreffend en de EC controleert het functioneren ervan te weinig. Er worden ook te veel fouten geconstateerd bij het rechtstreeks door de EC beheerde Interne beleid. Dit heeft vooral te maken met vergoedingen aan begunstigden die de kosten voor projecten te hoog hadden opgegeven. Om het hardnekkige probleem bij de structuurfondsen op te lossen. Is aanpassing van het wettelijke kader nodig. Zolang dat nog niet is gebeurd, dient Intensieve controle de fouten zoveel mogelijk te beperken.

Verklaringen

Gebreken In de controlesystemen bevinden zich dus zowel bij de lidstaten als bij de EC. Binnenkort zal het EP de problemen in detail bespreken In de parlementaire Commissie Begrotingscontrole. De resultaten van deze hoorzittingen zijn van invloed op het besluit van het EP om kwijting te verlenen. Het gebeurt wel dat de kwijting wordt uitgesteld naar het najaar zodat tussentijds verbeteringen kunnen worden afgedwongen. Kwijtingverlening is dus bepaald nog niet vanzelfsprekend. In dat licht wil de eurofractie bezien of het EP al In april kwijting wil verlenen of dat uitstelt tot het najaar. Een concrete stap op weg naar verbetering In het beheer en de controle van de EU-ultgaven zouden "nationale verklaringen" kunnen zijn. Deze verklaringen, geopperd door ex-minister Zalm, zijn In de drie afgelopen jaren ook gevraagd door het EP in zijn kwijtingverslagen. Het komt erop neer dat een lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het correcte beheer van de EU-gelden, bijvoorkeur op ministersniveau. Nederland heeft het afgelopen jaar als eerste een dergelijke verklaring afgegeven voor een deel van de EU-gelden. Enkele andere lidstaten zijn ook bezig met het invoeren van zo'n nationale verklaring. Het Is daarbij cruciaal dat de verklaring van hoge kwaliteit Is. Dekt het alle EUultgaven die door de lidstaat worden beheerd? Geeft het niet een te rooskleurig beeld van het beheer door de lidstaat? Alleen dan geeft het een beter inzicht in de juistheid van de bestedingen en de zwakke schakels in de keten.

Zowel overheden als burgers moeten er Immers op kunnen vertrouwen dat de EU-ultgaven effectief worden beheerd en gecontroleerd. De kritiek van de Rekenkamer moet ook dit jaar aanzetten tot het aanbrengen van de noodzakelijke verdere verbeteringen hierin. Bij de begroting van 2008 spreekt het EP van "het Europa van de resultaten". Hier liggen twee problemen waarbij resultaat geboekt moet worden: verbetering van de controle en vereenvoudiging van de regels. Een gezamenlijke taak voor de EC, de lidstaten en het EP!

Frank van der Maas

Beleidsmedewerker Eurofractie Christen- Unie-SGP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

Europese Rekenkamer

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken