Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wordt vervolgd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wordt vervolgd

4 minuten leestijd

OP DE VERBLIJDENDE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE VOLGDE EEN TE­ LEURSTELLEND ARREST VAN HET HAAGSE GERECHTSHOF. UITERAARD ZAL DE SGP, EN NAAR VERWACHTING OOK DE STAAT, IN BEROEP GAAN (iS CASSATIE AANTEKENEN) BIJ DE HOGE RAAD. OOK DAT HOEFT NOG GEEN EINDSTATION TE ZIJN. TE VREZEN VALT DAT DEZE KWESTIE ONZE PARTIJ VOORALSNOG BLIJFT ACHTERVOLGEN.

Verwarrend

In De Banier van 21 december 2007 is aandacht besteed aan de gunstige uitspraak van de Raad van State. Daardoor moest de Staat alsnog subsidie verlenen aan de SGP. De verantwoordelijke Minister heeft over dit besluit niet lang nagedacht. Binnen enkele dagen werd de subsidie over 2006 en het voorschot voor 2007 ontvangen. Maar één dag voordat de lezers ons partijblad ontvingen, deed het Haagse Gerechtshof, een maand eerder dan verwacht, een uitspraak die ons ernstig teleurstelde. Dit arrest bevat twee elementen: I) Het Gerechtshof oordeelt, met de Raad van State, dat het vonnis van de rechtbank Den Haag (gedaan in september 2005), wat betreft de opdracht aan de Staat om de subsidie aan de SGP stop te zetten, vernietigd moet worden. De helderheid die hiermee wordt geschapen, is winst. 2) Het Gerechtshof heeft de rechtbank gevolgd in de opvatting dat de Staat in actie moet komen tegen de SGP Het Gerechtshof acht het namelijk "onrechtmatig dat de Staat niet optreedt tegen deze vrouwendiscriminatie". Dit deel van het arrest is uiterst teleurstellend.

Juristen kunnen het keurig uitleggen, maar voor de 'gewone burger' is het nauwelijks te bevatten dat een rechtbank tot zo'n vérgaand vonnis kan komen (stopzetting subsidie aan de SGP) dat vervolgens door de Raad van State èn door een Gerechtshof weer vrolijk wordt vernietigd. Niet minder verwarrend is het dat het oordeel van het Gerechtshof over het tweede element (wel of niet in actie komen tegen de SGP) haaks staat op de opvatting van de Raad van State. De laatste oordeelt: "Ook een partij wier gedachtegoed wat betreft de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen afwijkt van heersende opvattin­ gen en actuele rechtsontwikkelingen dient, behoudens ieders verantwoordelijkheid ingevolge het strafrecht, onbelemmerd te kunnen deelnemen aan het publieke debat." Het Gerechtshof meent echter: "De Staat is gehouden om maatregelen te nemen die er daadwerkelijk toe leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent." Het is nu aan de Hoge Raad om uit te maken welke opvatting het meeste recht doet aan onze hooggeroemde grondwettelijke rechten en vrijheden.

Grondrechten

Het Gerechtshof beseft dat er grondrechten in het geding zijn. Daarom wordt de Staat opgedragen om "die maatregel" in te zetten "die effectief is en tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de (leden van de) de SGP". De eenvoudigste oplossing zou geweest zijn dat het Hof de uitspraak van de Raad van State, en de onderliggende argumentatie, geheel gevolgd had. Het Gerechtshof hanteert evenwel, in tegenstelling tot de Raad van State, een minimalistische uitleg van de vrijheid van godsdienst ten gunste van het recht op gelijke behandeling.Voor zover er, volgens het Hof, sprake is van een inbreuk op de godsdienstvrijheid raakt deze "niet de kern maar slechts de buitenste schil van dit grondrecht". Met deze uitspraak wordt een principiële wissel omgezet ten gunste van het'gelijkheidsbeginsel'. De SGP pleit uiteraard niet voor ongebreidelde rechten en vrijheden. Rechten en vrijheden waardoor in ons land criminele organisaties nauwelijks aan te pakken zijn, die misbruikt worden om de Koningin te schofferen, ja nog meer, die het zelfs mogelijk maken om ongehinderd de Koning der koningen te lasteren en Zijn heilzame geboden te veronachtzamen. De wrange vruchten zijn aanwijsbaar. De erkenning dat grondwettelijke vrijheden niet oeverloos mogen zijn, neemt niet weg dat de uitleg die het Gerechtshof geeft aan de reikwijdte van de vrijheid van godsdienst zeer aanvechtbaar is. Daarom zijn wij verplicht tegen dit arrest cassatie aan te tekenen bij de Hoge Raad. We gaan er vanuit dat de Staat, gelet op de principiële rechtsvragen die hier in het geding zijn, dit eveneens zal doen. Dit arrest kan ook gevolgen hebben voor andere organisaties die op godsdienstige leest geschoeid zijn.

Profetisch

Het arrest brengt de profetische woorden die Groen van Prinsterer in 1857 sprak, toen de strijd voor de Bijbel op de openbare school verloren werd, in herinnering. Hij nam ontslag als Kamerlid en zei: "Wat wij op dit moment meemaken is het meest beslissende moment in ons staatkundig bestaan sinds eeuwen (...) de Christelijke staat wordt verlaten, de geseculariseerde, straks de humanistische, staat ingevoerd. De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn, misschien niet aanstonds, maar zeker op den duur. Het Nederlandse volk wordt aan verderfelijke invloeden prijs gegeven". Eén van de waarschuwende stemmen tegen die 'verderfelijke invloeden', de kleine SGP wordt gezien als de 'beroerder Israels' die uit de politieke arena verwijderd moet worden. Zal dit gebeuren? De Heere regeert en Zijn wil zal geschieden; in de hemel èn ook op de aarde.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

Wordt vervolgd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken