Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SGP-jongerendag 2008

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SGP-jongerendag 2008

15 minuten leestijd

BUITEN STOND ER EEN STEVIGE WIND. 'S NACHTS WAS ER OP VERSCHILLENDE PLAATSEN ONWEER GEWEEST. BiNNEN IN HET WORLD FoRUM CONVENTION CENTER IN DEN HAAG HIELDEN DE SGP-JONGEREN DE JONGERENDAG OVER KLIMAATVERANDERING EN DE ROL VAN POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ BIJ HET VOR­ MEN VAN HET KLIMAATBELEID. VOOR DE SGP-JONGEREN WAS DEZE DAG EEN MIDDEL OM AANDACHT TE VRAGEN VOOR KLIMAATVERANDERING. OoK BINNEN DE SGP EN HAAR (JONGE) ACHTERBAN. VOOR DE SGP-JONGERENORGANISATIE WAS HET EEN GESLAAGDE DAG, WAARIN HET THEMA IN EEN MIX VAN LUDIEKE ONDERDELEN EN STEVIG DEBAT STEVIG IS NEERGEZET.

Het absolute hoogtepunt op de agenda van de SGP-jongeren is de tweejaarlijkse SGP-jongerendag. De laatste edities werden telkens door ongeveer duizend jongeren bezocht. Ook dit jaar weer. Op zaterdag I maart 2008 was het opnieuw zoven Het thema was '(Kli)maat houden'. De nadruk deze dag lag op klimaatverandering en de rol van het oude begrip 'rentmeesterschap' daarin. Een belangrijke doelstelling was om klimaatverandering op geheel eigen wijze aan de orde te stellen en aandacht te vragen voor dit thema binnen de SGP en de reformatorische kring. Politieke meningsvorming, bewustwording, doordenking vanuit het bijbels gefundeerde gedachtegoed over rentmeesterschap en het binden van jongeren aan onze partij waren de drijvende motieven om deze dag gedegen in te vullen en vorm te geven. Opnieuw bleek dat ons beginsel hoogst actueel is.Vanuit de Schrift leren we immers dat een goed rentmeester vanuit de liefde tot zijn Schepper handelt en dat de schepping daarom ook op Zijn warme zorg en aandacht kan rekenen.Vanuit de liefde moeten we de schepping bouwen en bewaren. Die motivatie en opdracht heeft helder doorgeklonken.

Voorbereiding

Bij de voorbereiding van de Jongerendag is nagedacht over de opzet van de dag. Globaal koos de organisatie van de Jongerendag voor twee 'inhoudelijke' blokken: 's morgens een debat over klimaatverandering en de politiek en 's middags een 'talkshow' over oplossingen, uitdagingen en kansen in de toekomst voor de politiek en het bedrijfsleven. Bewust is er gekozen voor prof. Salomon Kroonenberg als 'inleider'. Niet vanwege zijn principiële standpunt (de hoogleraar geologie baseert zijn positionering op een heel ander uitgangspunt dan Gods Woord, doordat hij uitgaat van miljarden jaren evolutie), maar vanwege zijn originele en reactionaire invalshoek in het huidige klimaatdebat. Evenals de SGP-jongeren plaatste Kroonenberg dan ook zijn twijfels bij de gedachte dat het klimaat door beleid'maakbaar' of'corrigeerbaar' is. In het openingswoord is vanuit Job 38 hier vanuit een bijbels perspectief op gewe­

zen. God heeft de mens een maat gesteld in kennen en kunnen. Dat komt juist rondom de schepping duidelijk naar voren. Dat moet ons bescheiden en voorzichtig maken.Vandaar ook het motto 'maat houden'. Dat raakt het ambitieniveau op klimatologische beleidsterreinen maar ook hetgeen we denken te weten. Eens zal onze Schepper ons de maat nemen. Dan is het van levensbelang om te kunnen schuilen achter Hem die in alles de maat volmaakt heeft gehouden. Omdat Hij Schepper en Levensvorst is, moet ons levensdevies zijn: Soli Deo Gloria.

Amersfoort aan Zee

Salomon Kroonenberg had tijdens de ochtenddiscussie de lachers meerdere keren op zijn hand. Zijn benadering was weliswaar erg wetenschappelijk, maar hij wist dit te combineren met een vleugje humor en maakte zijn verhaal helder door illustraties en beeldende toelichtingen. In het debat met Paulus Jansen en Elbert Dijkgraaf bleek Kroonenberg allesbehalve een voorstander van mitigatie. het tegengaan van klimaatverandering, te zijn.Volgens hem was het uiteindelijk de beste methode je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Met veel humor noemde hij hier dat Nederlanders dan maar weer terpen moesten gaan bouwen. En wat serieuzer: volgens Kroonenberg is het vooral belangrijk ontwikkelingslanden bij te staan."Zij hebben vaak niet de (financiële) middelen zich aan te passen aan een veranderend klimaat." Volgens Kroonenberg is de hype rond klimaatverandering overdreven: "Zolang de mensheid bestaat, veranderd het klimaat ook." Volgens de Delftse hoogleraar heeft de mensheid het allemaal al een keer meegemaakt, "alleen hebben onze voorouders dat niet doorverteld." Volgens hem spreken we over 'Amersfoort aan Zee', maar zijn we vergeten dat Amersfoort eens aan zee lag. In de laatste ijstijd lag het peil van de Noordzee 120 meter lager dan nu, en "wij maken ons zorgen over 20 centimeter in een halve eeuw." Een ander punt is het energiebeleid.Volgens Kroonenberg is het verkeerd dat dit aan het klimaatbeleid wordt gekoppeld."Van die koppeling moeten we af. Het is goed om zuinig om te springen met onze energie, omdat ze gewoon dreigen op te raken." Een goed punt wat door de SGP-jongeren gedeeld wordt. Maat liouden dus.

Debat

Na de toespraak van Salomon Kroonenberg volgde het debat tussen hem en de politici Paulus Jansen (SP) en Elbert Dijkgraaf (SGP).Volgens Jansen kan het wel zo zijn dat Amersfoort al eens aan zee heeft gelegen."Toen woonden er echter beduidend minder mensen in de randstad." Het debat onder leiding van Riekelt Pasterkamp maakte de tegenstelling '•-ussen de sprekers nog helderder. Kroonenberg liet merken niets te voelen voor de suggestie van Dijkgraaf om CO^ in de grond op te slaan. Jansen toonde tegen alles in een exponent te zijn van de linkse milieubeweging die maar al te graag het klimaat willen voorstellen als slachtoffer van menselijke ballast. Kroonenberg daarentegen bleef onverstoorbaar.Volgens hem wordt het niet gelijk warmer. Van sneeuw in Jeruzalem ligt de professor niet wakker."Als het 30 jaar lang aannoudend sneeuwt in Jeruzalem, ja dan zeg je: het lijkt erop alsof het daar warmer wordt." Gelach in de zaal.

Hernieuwde aandacht

In de aanloop naar de Jongerendag hebben de SGP-jongeren zich bezonnen op het thema. Het leidde tot de uitgave van een nieuw SGP-jongerenmanifest door het Politiek Bestuur, met de titel 'De schepping en de mens'. In dit manifest roepen de SGP-jongeren de partij op een integrale visie te vormen op rentmeesterschap in een veranderend klimaat. Dit wil niet zeggen dat de SGP-jongeren vinden dat de SGP niets doet. Integendeel. De inzet rondom deze thematiek vraagt om een toespitsing op de actualiteit. Daarbij mogen de bijdragen van onze fractie rond dit thema meer voor het voetlicht gehaald worden.Veel 'groene' meningsvorming en bijdragen verdienen een plaats in een integrale visie rondom de verandering van het klimaat. Rentmeesterschap, milieu- en energievraagstukken spitsen zich in de actualiteit hier op toe. Het is belangrijk dat de SGP stevig meedoet in het debat over klimaatverandering, vanuit haar eigen beginsel van rentmeesterschap. Daarbij moet onze (consumerende) houding in het licht van een goed rentmeesterschap leiden tot een geactualiseerde, herkenbare, (zelf)kritische en samenhangende visie. Ook mogen we ons hiermee, gekoppeld aan de actualiteit rondom het klimaat, stevig profileren. Ook Elbert Dijkgraaf toonde zich content met de oproep van de SGP-jongeren. In zijn 'statement' benadrukte het SGP kandidaat-Kamerlid dat het klimaat ons, de SGP, aangaat."Dat is glashelder, het klimaat laat je, als het goed is, niet koud. Het is letterlijk de bijbelse opdracht om maat te houden, wat dat betreft is het thema van de Jongerendag juist gekozen." Volgens hem moeten we uitgaan van het'voorzorgsbeginsel'. Dat veronderstelt aandacht en actie, aldus Dijkgraaf."Wat dat betreft was ik blij met het opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad waarin de SGP-jongeren vinden dat de partij in de toekomst hard werk moeten maken van dit thema." Volgens Dijkgraaf is het belangrijk dat de krachten binnen de partij zich bundelen. Dat is ook iets wat de SGP-jongeren in hun manifest bepleiten. Het opinieartikel vormde een extract van dit document. Wellicht kan ook het Wetenschappelijk Instituut daar een rol in spelen. De SGPjongeren noemen het voorbeeld van een reeks 'expertmeetings' in de aanloop naar een breed congres waar de partij een geactualiseerde, integrale visie zou kunnen vormen. Uit de toespraak van Dijkgraaf bleek in ieder geval dat deze oproep weerklank heeft gevonden bij verschillende geledingen binnen de SGP

Bergrede

Kritische en positieve geluiden wisselden elkaar af in de bijdragen van de verschillende sprekers. Daar is bewust voor gekozen. Daarbij mocht een heldere bijbelse lijn niet ontbreken. Om die reden was ook ds. H. van den Belt gevraagd een

lezing te houden. Zijn indringende rede stond in schril contrast met de bijdrage van professor Kroonenberg. Beide wetenschappers, maar redenerend vanuit een fundamenteel verschillende basis. Opmerkelijk is dat beiden vanuit een divers vertrekpunt redenerend, toch uitkomen op een gelijk­ waardig standpunt: we moeten af van de idee van de 'maakbaarheid van de aarde'. Van den Belt bepaalde de jongeren bij klimaatverandering vanuit een bijbels perspectief. Dat betekent een afwijzing van de 'maakbaarheidgedachte', die is, zo benadrukten de SGP-jongeren ook in hun manifest, een onderdeel van de sociaal-democratie.

75 jaar SGP-jongeren

De dag stond niet alleen in het teken van het klimaat. In het middagprogramma was ook ruimte gemaakt voor het startsein van het jubileumjaar van de SGPjongeren, de organisatie bestaat op 24 januari 2009 75 jaar Special guest bij dit programmaonderdeel was Gerdi Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer.Verbeet en de SGP-jongeren kenden elkaar al sinds mei 2007 toen de SGP-jongeren bezig waren met een actie tegen taaiverruwing in de politiek. Ze heeft het manifest 'Woorden wegen' met veel belangstelling in ontvangst genomen en is daarop met een delegatie uit het SGP-jongerenbestuur in gesprek gegaan. Ze adviseerde de jongeren in dit gesprek elke fractievoorzitter in de Tweede Kamer te benaderen en het gesprek aan te gaan. Tijdens de Jongerendag werd Verbeet geïnterviewd door Sander Kok. Na het interview mocht Verbeet het jubileumjaar symbolisch openen en presenteerde ze een quiz, waarin ze Van der Vlies' kennis testte over de geschiedenis van de SGPjongeren. Ze complimenteerde Van der Vlies dat hij deze vragen wilde beantwoorden voor het congres: "geen enkele fractievoorzitter van welke partij dan ook zou dit doen."Graag hadden de SGP-jongeren gezien dat minister-president Balkenende ook aanwezig zou zijn op de Jongerendag. Hij was enthousiast, maar bleek niet te Kees Jansen

De jongerendag heeft indruk gemaakt. Niet alleen hebben de SGP-jongeren laten zien dat ze in staat zijn een conferentie van zwaar kaliber neer te zetten. Wat bij mij is blijven hangen is de lezing van dhr Kroonenberg. Hij was erg prikkelend en durfde, ondanks dat hij ook een aantal bedenkelijke getallen hanteerde, toch tegen de klimaathetze in te gaan.Toch had ik graag gezien dat er meer ruimte zou zijn voor sceptici, zodat we met een nog meer uitgebalanceerd verhaal naar huis hadden kunnen gaan. Zeer zeker verdienen deze dagen aanbeveling omdat ze veel jongeren verenigen, aansporen en uitdagen na te denken en hun positie te bepalen. Erg sterk vond ik de aansporing van de SGPjongeren aan de partij om met een integrale klimaatvisie te komen en de aanzet daarvoor, die gepresenteerd werd in de vorm van een nota.

Marjan Nitrauw

Als je tegen mij zou zeggen SGP-jongerendag 2008, dan zeg ik ijsberen. Wat mij bij is gebleven van deze dag is, dat de opening goed en stevig was. Pakkend. Het verhaal van de professor greep mij door de leegte, wij hebben duidelijk houvast aan het Woord van God. Ik vond het vooral ook heel positief dat Verbeet het jubileumjaar mocht openen.

Marjet Ligtenberg

Lang van te voren had ik de datum van de Jongerendag al in m'n agenda gezet. Het is altijd zo'n boeiende dag. Dat komt vooral door de afwisseling die in het programma zit. Eerlijk gezegd trok het onderwerp mij totaal NIET. Maar door de manier waarop het gebracht is heb ik er toch redelijk mijn aandacht bij kunnen houden en er ook nog iets van opgestoken. Eén tip nog: zing aan het einde het Wilhelmus. Dat heb ik gemist. Een beetje vaderlandslievend mag wel is mijn mening.

Elise Pijffers

De sterke openingsact van Al Gore. De mensen hadden hierdoor gelijk de problematiek voor ogen. Bewustwording was voor mij de meerwaarde, het leidde tot heldere inzichten over oplossingen en de mondialiteit van het probleem. Ook vond ik goed het verschil tussen het gedachtegoed van Kroonenberg en ons christelijke fundament zoals ds. H. van den Belt dat verwoordde. De mens mag als rentmeester de aarde beheren.

Linda Hazenboom

Uiteindelijk kan ik terug zien op een zeer geslaagde dag. Wisselende sprekers wat erg leuk en interessant was!! De 'club' van de SGP-jongeren is een leuke, ontspannen, open, enthousiaste club wat ook naar buiten uitgestraald wordt. Om wat dieper in te gaan op de sprekers, ik denk dat wij hier duidelijk voor ogen moeten zien, zoals ds. van den Belt het ook benoemde, dat dit duidelijk tekenen zijn van de eindtijd. Dat we daar maar mee bezig mogen, moeten zijn.

IN HET DEBAT RONDOM DE NoTA DIERENWELZIJN, BEGIN FEBRUARI, GEBRUIKTE E PARTIJ VAN DE DIEREN (PVDD) HAAR GEHELE SPREEKTIJD VOOR HET INDIE- EN VAN EEN GROOT AANTAL MOTIES. DE MEESTE MOTIES, ONDER ANDERE ÉÉN IE EEN VERBOD OP VISSENKOMMEN VOORSTELDE, ZORGDEN VOOR VEEL REACTIES S^l DE TV/EEDE KAMER EN DAARBUITEN. DoOR DE KOMST VAN DE PVDD LIJKT !ET ONDERWERP DIERENWELZIJN NOG SOFTER GEWORDEN TE ZIJN, IETS DAT OORKÓMEN MOET WORDEN. DIERENWELZIJN IS BELANGRIJK!

Als christenen moeten wij zeker niet uit het oog verliezen dat dieren medeschepselen zijn. Niet gevormd door'toevallige processen', maar door een Schepper Als mensen hebben we een taak gekregen als opziener en rentmeester In Psalm 100 staat ook dat we de Heere met blijdschap moeten dienen, want "Hij heeft ons gemaakt (en niet wij)". Op een andere plaats wordt genoemd dat heel de schepping juicht tot Gods eer, dat zijn óók de dieren! Enkele aspecten rondom het thema die we in dit artikel de revue willen laten passeren, zijn de meetbaarheid van dierenwelzijn, de balans tussen ecologie en economie en de plaats van dierenwelzijn binnen de discussie over schepping en rentmeesterschap.

Dierenwelzijn

Wanneer er over dierenwelzijn gespro- !< en wordt, wordt de'lichamelijke en geestelijke gezondheid' van dieren bedoeld.Wettelijk is vastgesteld dat dieren vrij zijn van honger en dorst, fysiek ongerief, pijn en ziektes, angst en stress. Daarnaast moet het dier natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ook al beroepen actiegroeperingen zich graag op wetenschappelijke inzichten, dierenwelzijn is niet meetbaar of wetenschappelijk te onderbouwen'. Hoewel dierenwelzijn dus niet meetbaar is, kan wel gekeken worden of de wijze van het houden van dieren ethisch aanvaardbaar is. Een voorbeeld is het pijnloos doden van jonge haantjes, deze worden gedood omdat hanen geen eieren kunnen leggen en ook niet genoeg vlees opleveren. De handeling veroorzaakt weinig dierenleed, maar is het ethisch aanvaardbaar om in Nederland per jaar 25 miljoen eendagshaantjes te doden om de prijs van eieren en kippenvlees laag te houden?

Veehouderij

De meeste veehouders zal het welzijn voor hun dieren zeer na aan het hart liggen.Toch blijft de veehouder een ondernemer en veehouderij een bedrijfsmatig proces. Er moet geld verdiend worden. De veehouderij in Nederland is er op ingericht om kostenefficiënt en goedkoop te werken. De prijs in de supermarkt is wat telt. Dit laatste kan een negatief effect hebben op de manier hoe dieren gehouden worden. Daarom is het goed dat er in Nederland al goede wetgeving bestaat voor de wijze hoe 'productiedieren' gehouden moeten worden.Toch moeten impopulaire maatregelen niet uitgesloten worden als dierenwelzijn écht in het gedrang komt. Het is interessant om naar andere landen te kijken hoe zij dierenwelzijn gewaarborgd hebben. In verschillende sectoren van de veehouderij is het een feit dat Nederlandse vlees geëxporteerd wordt en dat in de Nederlandse supermarkten buitenlands vlees te koop is. Behalve dat dit onnodig vervoer van (geslachte) dieren met zich meebrengt, is het de grote vraag hoe de betreffende dieren in het buitenland gehouden worden. Het is daarom belangrijk dat afspraken over dierenwelzijn op Europees of mondiaal niveau gemaakt worden, hoewel eerst geprobeerd moet worden met meerdere landen tot overeenstemming te komen voor goede afspraken over dierenwelzijn.

Toekomstvisie

Lange termijn visie is belangrijk bij het onderwerp dierenwelzijn. Het is daarom ook goed dat er bijvoorbeeld nu al een debat gaande is over het alternatief voor de legbatterij. Deze vorm van het houden van leghennen wordt vanaf 2012 verboden in Europa. De vraag is of er nu opnieuw geko­ zen moet worden voor kooihuisvesting zoals de minister voorstelde, of moeten legkippen gehouden gaan worden in grotere aantallen in één hok? Deze laatste mogelijkheid, ook wel Kleingruppenhaltung genoemd, wordt door CDA, ChristenUnie, PW, SGP en WD ondersteund. Een belangrijk argument om juist op deze manier leghennen te houden, is dat er sprake is van een beter welzijn voor de hennen. Daar komt bij dat dit systeem ook reeds in Duitsland wordt toegepast, een land waar veel Nederlandse eieren naartoe geëxporteerd worden. Het voorgaande is een voorbeeld waarbij het ecologische en economische argument bij elkaar komen. De dieren hebben een beter welzijn en de afzet van producten is beter gewaarborgd. Het gaat om ingrijpende maatregelen. Daarom is een snelle besluitvorming van belang. De gevolgen voor ondernemers kunnen namelijk groot zijn.

Bijbels geluid

Hoewel dierenwelzijn niet eenvoudig te meten is, kan wél getoetst worden of bepaalde aspecten van veehouderij ethisch en/of maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Er moet geprobeerd worden zoveel mogelijk als Europese landen op mondiaal vlak tot afspraken te komen over dierenwelzijn. Deze keuzen moeten niet slechts gemaakt worden uit economisch oogpunt dat dieren benadert als gewone productiemiddelen, maar met de gedachte dat de dieren een wezenlijk onderdeel van de schepping uitmaken. Durven we, als het welzijn van dieren in gevaar komt, onze taak van rentmeester van de schepping hoger te stellen dan ons eigen economisch gewin? De Partij van de Dieren gaat hierin te ver Zij lijkt het lot van dieren belangrijker te vinden dan dat van mensen. De SGP echter als partij voor het leven kan door actief in het debat over dierenwelzijn van zich te laten horen, een duidelijke visie ten aanzien van dierenwelzijn en schepping laten blijken.

Izak Boot

Pieter Koen

Commissie Duurzame Ontwikl< .eling en Landbouw ' Leenstra et al. 'D/erenge/uk is niet te meten'. Artikel in universiteitsblad Resource van Wageningen UR 31 januari 2008, pagina I 9.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

SGP-jongerendag 2008

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken