Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jeugd van Benthuizen kan weer spelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jeugd van Benthuizen kan weer spelen

7 minuten leestijd

HOE GAAN WE OM MET DE STEEDS SCHAARSER WORDENDE OPENBARE RUIMTE iN EEN DORPSKERN? MOET ELKE VRIJKOMENDE LOCATIE OPGEVULD WORDEN MET HUIZEN OF PARKEERPLAATSEN? MoETEN WE ONZE JONGEREN NAAR DE RAND VAN HET DORP OF DE STAD VERDRIJVEN OM NOG TE KUNNEN SPELEN? WlLLEN WE ALLEEN NOG MAAR "HANGPLEKKEN" VOOR ONZE OPGROEIENDE JEUGD?

Deze vragen waren begin 2007 voor de fractie van de SGP/ChristenUnie Rijnwoude aanleiding tot het opstellen van een initiatiefvoorstel. Het doel van dit voorstel was duidelijk: De jeugd een plaats geven in het dorp waar zij kunnen spelen, voetballen en elkaar ontmoeten. Binnen een jaar na het indienen van het > /oorstel is er een prachtige speelvoor- 'lening gerealiseerd waar de jeugd zich Dptimaal vermaakt.

Aanleiding initiatiefvoorstel

De openbare ruimte is van ons allemaal. Helaas merken onze jongeren dat niet litijd. Er wordt wel eens gezegd dat de iugd teveel en te gemakkelijk klaagt. 3it is niet altijd waar, maar in dit geval adden ze wel al meer geklaagd over de sringe speelmogelijkheden in het dorp. •; : n terecht!

een potje voetballen was niet meer mogelijk; een goede speelplaats voor jeugd "an alle leeftijden ontbrak.Toen ook nog de allerlaatste echte mogelijkheid, een schoolpleintje, werd "omhekt", kon de jeugd helemaal nergens meer terecht voor een potje voetbal.Voetballen op de straat naast geparkeerde auto's is geen succes en een garantie voor boze buren. Voor onze fractie aanleiding genoeg om eens met de jeugd èn omwonenden gesprekken aan te gaan.

Uit deze gesprekken kwamen de volgende, overigens zeer herkenbare, zaken naar voren: - Ze hadden geen plek voor zichzelf omsportief met elkaar bezig te zijn. - Ze verveelden zich en veroorzaaktenoverlast uit pure baldadigheid. - Ze voelden zich niet serieus genomendoor de gemeente. Al meer dan 4 jaar werd er gesproken met de jeugd en werden er oplossingen beloofd.Tot nu toe was er nog geen enkele belofte nagekomen.

Opnieuw voldoende aanleiding voor onze fractie om de signalen serieus te nemen en verder uit te werken. Extra bijkomend positief punt was dat de jeugd en omwonenden in de gesprekken duidelijk te kennen gaven om over de inrichting mee te denken en met de realisering mee te willen werken! In 2006 werd een deel van een school in Benthuizen (één van de vier dorpskernen van Rijnwoude) afgebroken.Voor de vrijkomende ruimte was snel de eerste invulling vastgelegd: huizen bouwen en parkeerplaatsen aanleggen. De gemeenteraad stemde hier echter niet mee in en wilde zich nader oriënteren op andere mogelijkheden. Na ruim één jaar was er nog altijd niets gebeurd en verpauperde de locatie zienderogen. Zo erg zelfs dat er gesproken werd over het "Moeras van Benthuizen". Voor de fractie SGP/ChristenUnie vormde dit, samen met de uitkomst van de gesprekken met jeugd en omwonenden, begin 2007 de aanleiding tot het uitwerken van een initiatiefvoorstel'. Het doel van het voorstel was eenduidig en helder: bestem de vrijgekomen locatie voor onze jongeren en maak een mooie speelgelegenheid waar jeugd van alle leeftijden zich kan vermaken.

Het initiatiefvoorstel

In het voorstel werd een expliciete opdracht aan het college geformuleerd: 1) Een inrichtingsonderzoek voor een speelvoorziening voor alle leeftijdscategorieën uitvoeren op de bedoelde locatie en; 2) de uitslag van dit onderzoek in juni/ juli 2007 presenteren, samen met een heldere financiële en ruimtelijke haalbaarheidsanalyse en een concrete termijnplanning van realisatie.Het voorstel is door de griffier beoordeeld op compleetheid en consistentie en daarnaast is gekeken of voldaan werd aan de eisen die gesteld worden voor initiatiefvoorstellen. Om voorafgaand aan de behandeling in de gemeenterad na te gaan of er een breder draagvlak voor dit initiatiefvoorstel zou zijn, is het voorstel aangeboden aan de coalitiepartners CDA en PvdA. Deze waren zeer enthousiast. Uiteindelijk is besloten het voorstel namens de coalitiepartijen aan de raad aan te bieden. Een meerderheid voor het voorstel was nu al een feit.Aan ons om de ande- re drie partijen te overtuigen om toch vooral in te stemmen met het voorstel. De invulling van het voorstel staat niet op zichzelf. Het sluit perfect aan op de nota"Rijnwoude veiliger....leefbaarder" en op de Kadernota "Opgroeien in de gemeente Rijnv/oude" die onlangs nog zijn geactualiseerd. In de nota's wordt een integrale benadering en samenv^erking voorgestaan met daarbij veel aandacht voor belangrijke functies als ontmoeten, participatie en vrijetijdsbesteding.

Een betere onderbouwing van het nut en noodzaak van de speelvoorziening konden we eigenlijk niet hebben!

In de raadsvergadering van 8 maart 2007 is het voorstel behandeld en raadsbreed aangenomen. Een zeer positief signaal naar onze jeugd: er is geld en een concreet plan. Op naar de uitvoering!

Na deze raadsvergadering is de gemeentelijke organisatie snel van start gegaan en heeft zij een openbare informatiebijeenkomst belegd. In deze bijeenkomst zijn vrijwilligers gevraagd om te participeren in een werkgroep. Het streven was een werkgroep te vormen met minimaal vertegenwoordigers uit de jeugd, ouders en omwonenden. Deze vertegenwoordigers samen met de jeugdbeleidsmedewerker, jongerenwerkers en de wijkagent, heeft in een aantal bijeenkomsten een drietal modellen ontwikkeld. De drie modellen zijn getoetst aan de hand van de opgestelde criteria waaraan de speelvoorziening moest voldoen. Uiteindelijk heeft de ambtelijke organisatie één van de drie opties verder uitgewerkt. Het uitgewerkte voorstel is op II juli 2007 in de raad behandeld voor goedkeuring en kredietaanvraag. Een grote meerderheid heeft met het voorstel ingestemd en daarmee het college de opdracht gegeven een speelvoorziening in te richten voor alle leeftijdscategorieën. Dit betekent dat de locatie moest voorzien in speelvoorzieningen voor kleine kinderen (speeltoestellen), voor de jongere jeugd (tafeltennis en basketbal) en voor de oudere jeugd (voetbalen).

Kanttekeningen

Gedurende het traject werd duidelijk dat bij direct omwonenden de angst bestond dat vooral het plaatsen van een voetbalkooi ongewenste consequenties

zou kunnen hebben. Gevreesd werd voor een grote aantrekkingskracht voor de oudere jeugd en alle mogelijke (geluids)overlast hierdoor. Daarnaast waren er vraagtekens bij een eventueel risico van verdrukking van de jongere kinderen door de mix van doelgroepen. Op deze punten is serieus ingespeeld: 1. Door gebruik van geluidsarme materialen is de overlast beperkt. 2. De inrichting is van wezenlijk belang.Door het goed evenwichtig neerzetten van de speeltoestellen en de voetbalkooi is gestreefd naar een natuurlijke scheiding tussen de gebruikersgroepen. 3. De inrichting is dusdanig dat scootersen bromfietsen worden geweerd.

Een convenant

Met jongeren, jongerenwerkers, buurtbewoners, politie, school, gemeente en wijkbeheer, zijn afspraken in een convenant vastgelegd. Deze afspraken hebben in ieder geval betrekking op het beheren en onderhouden van de speellocatie. Dit is noodzakelijk om ongewenst gedrag te voorkomen. Alle betrokkenen die in het convenant zijn genoemd, hebben zich te houden aan deze afspraken. Belangrijke spelregels voor de gebruikers: I.Geen harde muziek en andere geluidsoverlast; 2. leder ruimt zijn eigen rommel op; 3. Geen vernielingen en graffiti;

4. Een alcoholverbod binnen een straalvan 50 meter rondom de locatie; 5. De speelvoorziening is geopend tussen 08.00 en 22.00. Buiten deze tijder is het rustig; 6. Aanspreekbare contactpersonen binnen de groep.

Uiteraard zullen de gemaakte afspraken regelmatig worden geëvalueerd met alle betrokkenen.

Opening locatie

Op 9 februari jl. werd de locatie officiei. geopend door de verantwoordelijke wethouder van Rijnwoude. Dit gebeurde onder grote belangstelling van jongeren en ouderen. De jeugd heeft hierme< een mooie centrale plaats in de kern gt kregen en heeft het gevoel nu eens ech. serieus genomen te zijn. Als fractie zijn we dankbaar voor de mogelijkheden die ons hiervoor geschonken zijn.

Hans van Kuijk, fractievoorzitter SGPIChris tenilnie Rijnwoude. André Hoogland, burgerlid commissie Ruim lelijke Zaken in Rijnwoude.

De tekst van het voorstel is op te vrager, via het reactieformulier op de website www.sgp-cu-rijnwoude.nl of via telefoonnummer 06-12993710. Op de website J^ ook meer informatie te vinden over de realisering van de speelvoorziening.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

Jeugd van Benthuizen kan weer spelen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken