Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Impressie partijdag 2008

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Impressie partijdag 2008

10 minuten leestijd

OP ZATERDAG I 5 MAART JL. IS WEER DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADE-ING VAN DE SGP GEHOUDEN, DE PARTIJDAG. ZOALS INMIDDELS GEBRUIKELIJK, , ZAL HET 'OFFICIËLE VERSLAG* VAN DEZE VERGADERING WORDEN OPGENOMEN^ HET D.V. VOLGEND JAAR UIT TE BRENGEN JAARVERSLAG 2008. O M DE LEDENN DONATEURS VAN DE SGP - DEZE BANIER WORDT AAN ALLE LEDEN EN DO-ATEURS TOEGEZONDEN - EEN INDRUK TE GEVEN VAN HET VERLOOP VAN DEZEAG, WAAROP ONDER MEER PENNINGMEESTER J.D. HEIJKAMP AFSCHEID NAM EN. L. DE KNEGT WERD GEKOZEN TOT LID VAN HET HOOFDBESTUUR, WORDTlERONDER OVER ENKELE ZAKEN VERSLAG GEDAAN.

Opening

De partijvoorzitter, ds. A. van Heteren, , et een ieder hartelijk welkom op een lor de SGP nieuwe vergaderlocatie - •tVan Lodensteincollege te Amersfoort n spreekt de wens uit dat van een jede vergadering sprake zal mogen zijn. ij opent de vergadering met het laten ": : ogen van Psalm 73 vers 14, leest vervol- . ns Amos 3 : I -15 en gaat voor in ge- ; ('d.

De partijvoorzitter spreekt een openingswoord uit naar aanleiding van Amos ^' : 8a, luidende: 'De leeuw heeft gebruld, "ie zou niet vrezen? ' Amos profeteerde in een tijd van welvaart en van rijkdom. Hij heeft vooral gearbeid onder hetTienstammenrijk. Hij was een veeherder uit Thekóa, een profeet die het Woord van God heeft uitgedragen zonder aanziens 'es persoons. Hij heeft de zonden aangewezen onder het volk van Israël. Een 'olk dat bijzonder was beweldadigd, maar ook heel ver was afgeweken van God. Het was een v\^onder dat Amos nog nnocht spreken in de naam van de Heere. Het zou immers rechtvaardig zijn geweest als de Heere niet meer liet waarschuwen. Het is dan ook Gods lankmoedigheid dat Amos gebruikt wordt om dat nog wel te doen. 'De leeuw heeft gebruld'. Amos neemt daarmee een beeld uit de natuur Als een leeuw brult, dan is hij zeker van het bemachtigen van zijn prooi, dan sidderen de andere dieren. Met het brullen van een leeuw wordt het profetisch spreken van Amos aangeduid en van alle profeten die ernstig en waarschuwend gesproken hebben tegen de zonden en de overtredingen. Amos heeft gesproken, nee ten diepste heeft de Heere gesproken door middel van Amos. 'De leeuw heeft gebruld'. Het volk werd door hem ernstig gewaarschuwd, de zonden werden eerlijk aangewezen vanuit een bewogenheid met zijn volks- en tijdgenoten. Amos had te zeggen wat de Heere hem ingaf om te spreken. Het oordeel komt. 'De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? ' Vanuit dit Schriftgedeelte kunnen lijnen worden doorgetrokken naar de dag van vandaag. Hoe is het in ons land? Hoe vele zonden en overtredingen tegen de Heere worden er begaan? Al wat God verbiedt, lijkt goed genoemd en gepraat te worden. Het gevaar van gewenning van de zonden, het zich erbij neerleggen, is zo groot. Amos is ons tot een voorbeeld in het naspreken van Gods Woord. Niet onbehouwen, maar eerlijk en bewogen. Brult heden ten dage de leeuw nog wel? Wordt nog wel voldoende gewaarschuwd? In het kerkelijke leven? Tegen het toe- en afdoen aan en van Gods Woord? Vandaag gaat het vooral om het politieke leven. Wat hebben volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SGP vrijmoedigheid en vooral ook getrouwheid nodig om Gods Woord onverkort te laten doorklinken in het politieke leven. 'De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? ' Velen van het volk van Israël vreesden niet. Zij gingen voort op de ingeslagen weg. De oordelen zijn uiteindelijk gekomen. Er was geen sprake van bekering ondanks de woorden van Amos. Is het zo in grote lijnen ook niet bij ons? Wat is het een zegen als onze politieke vertegenwoordigers en bestuurders niet alleen goed van God krijgen te spreken, maar als de Heere daarin ook nog meekomt. 'De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? ' Dat geldt ten slotte ook in het persoonlijke leven. Als wij een vreemdeling zijn en blijven van het wonder van de wedergeboorte en van waarachtige bekering, staan wij erbuiten. Maar het is nog het heden van genade. Laten wij smeken om waarachtige bekering voor onszelf, maar ook voor ons land en ons volk. Tot eer van de Heere en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Hij is als een lam ter slachting geleid, maar zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader. Het volk dat daarin mag delen is pas echt gelukkig en heeft toekomst. 'En mij, hiertoe door U bereid. Opnemen in Uw heerlijkheid'.

Verlaging contributie

Het voorstel van het Hoofdbestuur om de contributie voor 2008 met terugwerkende kracht te verlagen van € 16, 50 tot € I 3, 50 en om de contributie voor 2009 vast te stellen op € 13, 50 wordt met bijna algemene stemmen aanvaard. Een amendement van de plaatselijke kiesvereniging van Waddinxveen om de contributie te handhaven op het huidige niveau wordt ingetrokken nadat het door de desbetreffende afgevaardigde nog van een nadere toelichting is voorzien. Volgens hem zou het beter zijn om in jaren van overvloed het geld in de kas te laten zitten dan nu de contributie te verlagen. Hoewel het Hoofdbestuur het amendement zondermeer sympathiek vindt, wenst het gelet op het grote meeleven van de achterban in de achterliggende jaren, ook in financieel opzicht, een 'gebaar' te maken door de contributie te verlagen naar het niveau van het moment waarop de subsidie werd ingehouden. Tevens is een 'bestemmingsreserve verkiezingen' gevormd zodat voor een aantal komende verkiezingen geen giftenactie behoeft te worden gehouden. De heer Heijkamp benadrukt dat het veel belangrijker is dat plaatselijke kiesverenigingen de financiële ruimte van € 3, = benutten voor vitalisering en de campagne voor de eerstvolgende raadsverkiezingen. Als de partij extra financiële middelen nodig heeft, zal het Hoofdbestuur niet schromen daar alsnog om te vragen.

Wijziging van het Algemeen Reglement

In de vorig jaar gehouden algemene vergadering is een aantal artikelen van het Algemeen Reglement gewijzigd. Dat betrof vooral wijzigingen die voortvloeiden uit reeds eerdere wijzigingen van de partijstatuten. Nu is het voorstel aan de orde om de artikelen 14 tot en met 17 van het Algemeen Reglement te wijzigen Deze wijzigingen hebben te maken met het feit dat uit de evaluatie van de campagne voor de op 22 november 2006 ge houden Tweede Kamerverkiezingen is gebleken dat de procedure van kandidaatstelling - ook als het gaat om die me betrekking tot de verkiezing van Provinciale Staten en het Europees Parlement kan worden verbeterd door onder meer de introductie van een zogenoemde 'selectieadviescommissie'.

Door de plaatselijke kiesvereniging van Kapelle-Biezelinge is een amendement ingediend op het voorstel tot wijziging van het artikel over de Provinciale Statenverkiezingen. De bedoeling van dat amendement is om ervoor te zorgen dat een kandidatenlijst niet eerder door het bestuur van de provinciale vereniging kaï worden vastgesteld dan nadat daarover een ledenvergadering met de plaatselijke kiesverenigingen is gehouden. Omdat het voorgestelde amendement de betrokkenheid van de plaatselijke kiesverenigingen bij, en daarmee van het draagvlak voor, de kandidatenlijst inderdaad kan doen toenemen, heeft het Hoofdbestuur geadviseerd met het amendement in te stemmen. Uit de stemming blijkt dat het amendement met algemene stemmen wordt aangenomen. Met het voorstel wordt met bijna algemene stemmen ingestemd.

Partijrede

De heer ir. B.J. van der Vlies spreekt een .-ede uit onder de titel Trouw, in vreugde of smart', waarvoor hij door de partijvoorzitter hartelijk dank wordt gezegd.

De hierboven bedoelde uitgesproken tei< st betreft enkele hoofdpunten uit de meer uitmerige schriftelijke tekst van de partijrede die als bijlage bij deze Banier is gevoegd.

Afscheid van J.D. Heijl< amp

De partijvoorzitter zegt de heer J.D. He- |kamp met enkele gevoelvolle afscheidsvvoorden hartelijk dank voor alles wat hij ^oor de partij en het Hoofdbestuur heeft gedaan. In financiële onzekere en moeilijke jaren heeft hij de partij een goede koers doen varen. Voor wat betreft de iinanciële toestand van de partij kan hij die dan ook met een gerust hart verlaten. Dat laat onverlet dat het Hoofdbestuur met pijn in het hart afscheid neemt na een bestuurslidmaatschap van zo'n 20 ; aar, waarvan 12 jaar als partijpenning- •neester. De partijvoorzitter wenst de 'neer Heijkamp Gods zegen toe voor de ; oekomst en overhandigt hem als blijk /an dank en waardering een envelop met nhoud en een boeket bloemen.

De heer Heijkamp merkt op met wee- Tioed afscheid te nemen. Hij zal het bestuurslidmaatschap missen, maar hoopt bij gezondheid in volgende jaren de partijdag als belangstellende zeker te zullen olijven bezoeken. Het liefst had hij 'met ïtille trom' vertrokken, maar dat is niet gebeurd. Hij is meer een man van cijfers, veel minder van woorden. Hij zegt de Heere dank voor de hulp en de kracht die Hij verleend heeft om een kleine bijdrage te hebben mogen leveren aan het functioneren van de partij. Hij zegt ook de partijvoorzitter dank voor de hartelijke woorden en de ontvangen attenties. Er is zo'n 20 jaar lief en leed met elkaar gedeeld, waarbij het leed meestal de boventoon voerde. Gelukkig dat de liefde voor de beginselen van de partij steeds voorop stond. Terugziende is het'lief' dan ook blijven overheersen en is er dankbaarheid voor de wijze waarop in de partij kon worden gefunctioneerd. De heer Heijkamp zegt 12 jaar op de 'penningen' te hebben gepast. Het leed was wat dat betreft erg beperkt, al was de inhouding van de rijkssubsidie natuurlijk een dieptepunt voor de partij. Maar de achterban gaf ook toen met gulle hand. Op I januari 1996 was er omgerekend € 590.000 in kas. Hij kan zijn opvolger, de heer Tanis, een bedrag meegeven van €3, 9 miljoen. Dat is een rendement van zo'n 566%. De heer Heijkamp is dankbaar dat de Heere zo rijk heeft gezegend en spreekt zijn grote erkentelijkheid uit voor de leden van de partij die zo vele giften hebben overgemaakt. Zo afscheid nemen, valt niet echt zwaar Hij zegt de partij dank voor het in hem gestelde vertrouwen in de achterliggende jaren en wenst een ieder voor de toekomst Gods onmisbare zegen toe bij de verantwoordelijke taak om de beginselen van de partij uit te dragen. 'Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën'. Daarom: 'Bewaar het pand u toebetrouwd'. De heer Heijkamp besluit zijn toespraak met de wens dat God de partij tot een rijke zeggen mag stellen voor ons land en ons volk en met een gedicht, waarna hij de partijkas - een Solide Gevulde Portemonnee - symbolisch overdraagt aan de nieuwe penningmeester, de heer J.P.Tanis. De heer Tanis aanvaardt de partijkas, zegt daarvoor dank en merkt met een kwinkslag op dat rendementen vanuit het verleden geen garantie geven voor de toekomst.

Vragen

Nadat de partijvoorzitter de plaatselijke kiesverenigingen nog eens heeft gewezen op het grote belang van het bevorderen van de vitaliteit daarvan, wordt een aantal vragen beantwoord.

Zo is een aantal vragen gesteld met een zelfde strekking (o.m. pkv's Lunteren, Leersum, Doorn en Barneveld) over uitlatingen van de heer H. van Kooten die hij heeft gedaan nadat bekend is geworden dat hij is voorgedragen ter benoeming tot burgemeester van de gemeente Noord- Beveland. Het betreft de uitspraak dat hij als burgemeester bereid is in voorkomend geval op zondag een prijs voor een zeilwedstrijd uit te reiken. De partijvoorzitter antwoordt dat door de algemeen voorzitter, de heerW. Kolijn, zowel in het Reformatorisch Dagblad als in De Banier reeds namens het Hoofdbestuur is gesteld dat een eventuele prijsuitreiking voor een sportwedstrijd op zondag in strijd is met het vierde gebod van de Wet des Heeren en daarmee ook met het Program van Beginselen van de SGP Hier is geen sprake van een 'werk van barmhartigheid of van noodzakelijkheid'. Het Hoofdbestuur hoopt dat het op zichzelf theoretische voorbeeld nooit werkelijkheid zal worden en dat betrokkene dan geen gehoor aan zo'n verzoek zal geven. Als zich zo'n geval in de praktijk voordoet is dat overigens van een andere orde dan wanneer iets gezegd wordt wat niet juist is. In zo'n geval zal in eerste instantie de desbetreffende plaatselijke kiesvereniging moeten beoordelen of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden. Ook moet in ogenschouw worden geno-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

Impressie partijdag 2008

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken