Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vernieuwde kracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vernieuwde kracht

4 minuten leestijd

DE VAKANTIEPERIODE, WAARIN OOK ONS PARTIJBLAD MINDER REGELMATIG VER­ SCHEEN, LIGT WEER ACHTER ONS. NA ENIGE WEKEN RUST, ALTHANS WAT ONS DAGELIJKS WERK BETREFT, BEGINT ER VOOR VELEN METEEN EEN ERG DRUKKE PERIODE. NOGAL WAT ZAKEN WORDEN TOT NA DE VAKANTIE UITGESTELD. VER­ VOLGENS KOMEN WE ER ACHTER DAT ER METEEN VEEL WERK LIGT TE WACHTEN. OOK HET VERGADERSEIZOEN, ZOALS VOOR ONZE KIESVERENIGINGEN, DIE REGLE­ MENTAIR IN SEPTEMBER MOETEN VERGADEREN, NEEMT EEN AANVANG.

Afscheid

Per I september heeft de heer Van der Bas een functie buiten de SGP aanvaard. De heer Van der Bas is In het voorjaar van 2001 als hoofd partijbureau in dienst van de SGP getreden.Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij ten gunste van onze partij verricht heeft. Vooral de eerste periode, toen deels ook de taak van algemeen secretaris op zijn schouders rustte, werd er veel, misschien wel teveel, van hem gevraagd. Met name voor ondergetekende, die vanuit het hoofdbestuur, naast de penningmeester, het meest met de heer van der Bas te maken had, is toen de basis gelegd voor bewondering voor zijn werklust en waardering van zijn Inzet.Wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe; in zijn nieuwe werkkring en in zijn verdere werkzaamheden, waaronder ambtsdrager te zijn in Gods kerk.

Activiteiten

Op het SGP-bureau te Gouda Is men weer met frisse moed aan de slag gegaan. Na het'subsidieloze tijdperk' Is besloten om de overheidssubsidie vooral ook aan te wenden voor versterking van de partijorganisatie. De communicatie binnen de partijorganisatie èn vooral ook naar de buitenwereld moet sterk verbeterd worden. Ook aan deskundigheidsbevordering van onze vertegenwoordigers en bestuurders, zou vanuit de partijorganisatie meer gedaan moeten worden. Zo liggen er meer zaken, waarvan we denken dat die in het belang van de partij zijn, die noodgedwongen moeten wachten omdat de huidige organisatie dit niet aan kan; althans niet op dit moment. De vraag Is of onze partijorganisatie daar op berekend is. Daarover wordt nagedacht en ook de komende maanden hard aan gewerkt. Voor de vakantieperiode lijkt het ver weg, maar daarna staat het vergaderseizoen meteen voor de deur. Uiteraard beleggen al onze plaatselijke kiesverenigingen een vergadering vóór I oktober 2008. Of niet? Ondanks gepleegde inspanningen, zoals de gehouden regionale bijeenkomsten, die speciaal gericht waren op de vitalisering van de plaatselijke kiesverenigingen (pkv-en), zijn er veel, naar onze mening zelfs teveel afdelingen, die te weinig activiteiten ontplooien. Er zijn zelfs pkv-en die hun nieuwe statuten nog niet hebben opgestuurd.Van sommigen is ons bekend dat ze al maanden geleden in een ledenvergadering zijn behandeld. Mogen we er van uitgaan dat ze binnen korte tijd op het SGP-bureau arriveren? Ook verwachten we dat de pkv-en die de statuten nog niet vastgesteld hebben dit, hoe dan ook, In september 2008 op hun vergadering zullen agenderen. Een andere zaak waar we de aandacht op wil­ len vestigen is de noodzaak van ledenwerving. Voor het eerst sinds jaren constateren we stagnatie, zelfs lichte daling, van het ledenaantal.Voor een deel lijkt dit toe te schrijven aan fusies van pkv-ei In situaties die wij onder ogen krijgen Is daar meestal niet aan te ontkomen. Maa laat het punt van ledenwerving, de worteling van de SGP In de verschillende kernen, een vast onderdeel van zo'n fusieproces zijn. Overigens vereist het samengaan van meerdere pkv-en tot één gemeentelijke kiesvereniging (gkv), die dan tevens pkv is, goedkeuring van het hoofdbestuur. Het Is gewenst om hierover vroegtijdig met het hoofdbestuur (via de algemeen secretaris) in contact i treden.Wat de waterschapsverklezingei betreft, die gehouden worden tussen I 3 en 25 november 2008 (kandidaatstelling 16 september), hebben onze provinciale verenigingen die taak goed opgepakt. H< is voor de eerste keer dat de SGP als politieke partij in verschillende gebieder met een eigen lijst uitkomt.We vestigen daar graag uw aandacht op! Wat de ver kiezingen in 2009 voor het Europees Parlement aangaat kunnen de pkv-en vóór 31 december de conceptkandidatenlijst verwachten. Er wordt geprobeei om het verdere schema zodanig op te zetten dat de pkv-en die lijst in februari 2009 (in dezelfde vergadering waarin dt agenda van de 'partijdag' aan de orde moet komen) kunnen behandelen. Alles DeoVolente.

Belangen

Het is goed dat velen, met vernieuwde kracht, zich gaan Inzetten voor onze pa tij. Daar roepen wij u voor het komend vergaderselzoen ook toe op. Maar laat ons daarbij niet uit het oog verliezen d er grotere belangen zijn.Welke verwac tingen wij ook van het komend vergadf seizoen ook mogen koestereren, het ; • lergrootste belang is om te kunnen lev in de verwachting waar we op gewezei worden in Jes. 40: 31: 'hAaar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en nie; mat worden'.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

Vernieuwde kracht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 september 2008

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken