Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Je zult maar raadslid zijn!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Je zult maar raadslid zijn!

6 minuten leestijd

Zomaar een opmerking die door een burger werd geuit tijdens een avond waarop over de toekomst van de gemeente Rijnwoude werd gesproken. Als raadslid word je geacht ook bij diep ingrijpende zaken als een herindeling van je gemeente een weloverwogen besluit te nemen. en laten we eerlijk zijn: als raadslid word je meestal niet gekozen om vervolgens je eigen gemeente op te heffen.

Bestuurlijk Rijnwoude
Het college van de gemeente Rijnwoude heeft drie wethouders en een waarnemend burgemeester. er zijn zeventien raadszetels en de gecombineerde fractie SGP/ChristenUnie is met twee zetels vertegenwoordigd in de raad. er is in 2006 een coalitie gevormd van CDA, PvdA en SGP/ChristenUnie. Onze fractie heeft dus ook een eigen wethouder.

Rijnwoude in het Groene hart
Rijnwoude is begin jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan door samenvoeging van de kernen Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. De gemeente telt bijna 19.000 inwoners en ligt in een prachtig open landschap, het Groene Hart, tussen meerdere grote steden. Het Groene Hart is de ‘zuurstof’ voor de Randstad. evenals veel andere gemeenten is Rijnwoude geen eiland in de regio en heeft ze te maken met steeds grotere en grensoverschrijdende opgaven. enkele voorbeelden: de transformatie van de Oude Rijnzone, de Maximabrug, de Rijn- Gouwelijn, het Bentwoud en de Greenport Boskoop. Daarnaast zien we in bestuurlijk land een toegenomen decentralisatie en blijft de vraag actueel of je als gemeente op de groeiende taken berekend bent. Bestuurskrachtonderzoeken zijn daarbij een belangrijk middel.

Rijnwoude heeft oog gehad voor deze ontwikkelingen en is enkele jaren geleden al begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking of zelfs een fusie met andere gemeenten die met identieke problemen te maken hebben. Uitgangspunten daarbij waren in beginsel de ondeelbaarheid van Rijnwoude en een bewuste keuze voor een blijvende Groene Hartgemeente, dus geen aansluiting bij een grote stad. Rijnwoude is trots op het open veenweidegebied en wil dat beschermen tegen de oprukkende verstedelijking. Samen met andere gemeenten wil ze een groene buffer vormen om dit unieke gebied te bewaren voor volgende generaties.

Groene Hartgemeente
Bij alle onderzoeken zijn meerdere opties naar voren gekomen, vanaf Zoeterwoude tot aan Bodegraven. Daartussen liggen Rijnwoude, Boskoop en Reeuwijk en met al deze gemeenten hebben gesprekken plaatsgevonden, meer of minder intensief. Wat deze gemeenten bindt is niet alleen het kwetsbare veenweidegebied, maar (met uitzondering van Zoeterwoude) ook de sierteeltsector en een stuk infrastructuur. In 2004 is door het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld, waarin de boomkwekerijsector in de regio Boskoop is aangewezen als een van de vijf Greenports in Nederland. Dit is voor de regio van groot belang en de ontwikkelpotentie ligt ook voor een groot deel op het grondgebied van Rijnwoude. De Greenport Boskoop draagt aanzienlijk bij aan de wereldhandel in sierteeltproducten. Deze moet dan ook de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, enerzijds door uitbreiding en anderzijds door herstructurering van bestaande gebieden.

Puzzels en knopen
De afgelopen jaren verschenen er diverse rapporten waarin de regio werd opgeroepen zich te bezinnen op de bestuurlijke toekomst. Ik noem als de belangrijkste:
- Discussienota “Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan” uit 2006 van Gedeputeerde Staten, met een vervolg hierop in 2008.
- Rapport “De puzzel passend gemaakt” uit 2007 van adviescommissie-Van den Berg.
- Rapport “De knoop doorgehakt” uit 2007 van Gedeputeerde Staten.

Onderzoek fusie
In de genoemde rapporten werden meerdere varianten aangegeven voor onder andere Rijnwoude. Daarnaast hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden over de bestuurlijke toekomst. In juli 2008 heeft de gemeenteraad van Rijnwoude, mede op grond van alle rapporten en adviezen, de intentie uitgesproken om de mogelijkheid van een fusie met Boskoop te onderzoeken. Hiertoe is een drietal onderzoeken gedaan: een herindelingscan van BZK, een due diligence onderzoek en een strategische toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Verder zijn er in de gemeente veel gesprekken gevoerd met ondernemers en burgers om het maatschappelijk draagvlak te onderzoeken.

Inbreng provincie
De fractie SGP/ChristenUnie is teleurgesteld in de houding van de provincie tijdens het gehele proces. Wij vinden dat de provincie de gemeente onvoldoende faciliteiten heeft geboden. Om te voldoen aan het landelijke beleid wil de provincie zoveel mogelijk de fusiebeweging van onderaf laten komen. Maar als diezelfde provincie inderdaad van oordeel is dat schaalvergroting wenselijk is, dan is het op zijn minst redelijk om daarvoor ondersteuning door middel van faciliteiten te verwachten. Het heeft onze fractie een gevoel van afschuiven van verantwoordelijkheid gegeven. er worden dikke rapporten over puzzels en knopen geschreven, maar wij missen in de praktijk het ook daadwerkelijk passend maken van die puzzel en het echt doorhakken van die knoop.

Daarnaast laten uitspraken van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland ons duidelijk zien hoe hij persoonlijk over deze kwestie denkt. In het VNG Magazine van 23 januari 2009 lezen we op de vraag: “Initiatieven voor herindeling moeten toch van onderaf komen?” als antwoord: “Dat is een politiek gemakzuchtige opvatting om maar geen beleid te hoeven ontwikkelen en niet te besturen.” en in hetzelfde interview zegt hij: “Regie van hogerhand is nodig zodra gemeenten tot stand moeten komen in een gebied waarin een eenduidige, overzichtelijke problematiek en schaal samengaan.” Juist omdat deze persoonlijke opvattingen niet passen binnen de landelijke beleidskaders word je als lokale raad in verwarring gebracht. Ondertussen valt de provincie formeel niets te verwijten, maar het vertrouwen in die provincie wordt wel degelijk geschaad.

Geen fusie met Boskoop
Inmiddels zijn na een intensief traject de onderzoeken naar de mogelijkheden voor een fusie afgerond. Op 12 februari is door de coalitiepartijen in Rijnwoude de stekker eruit getrokken, toen bleek dat de onderzoeken niet de meerwaarde aantoonden die nodig is om een fusie te rechtvaardigen. Maatschappelijk draagvlak ontbrak, toename van de bestuurskracht is niet echt aangetoond en de duurzaamheid van de mogelijke nieuwe gemeente is discutabel. In de raadsvergadering van 12 maart jl. is officieel het besluit genomen om het herindelingsproces met Boskoop te beëindigen.

De toekomst van Rijnwoude
Rijnwoude zal zich na de recente besluitvorming moeten heroriënteren op de toekomst, want zelfstandigheid zal op termijn geen optie zijn. Boskoop blijft alleen al vanwege het grote belang van de Greenport een eerste logische partner bij de verdere oriëntatie. er zal nu eerst een evaluatie plaatsvinden en een sterkte- zwakteanalyse worden opgesteld om de knelpunten helder in beeld te krijgen. Vanuit onze fractie is hier sterk voor gepleit en wij zijn van mening dat Rijnwoude zelf de regie moet houden. Rust is momenteel daarom een verkeerd signaal en wij hechten eraan om nu snel door te pakken en de (on)mogelijkheden op een rijtje te krijgen.

Als fractie houden wij ons vast aan het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2007-2011 en daarin staat klip en klaar dat herindelingen en fusies van onderaf moeten komen, tenzij er naar aanleiding van een bestuurskrachtonderzoek geen verbeteringstraject gestart wordt of dit onvoldoende wordt uitgewerkt. Dan kan de provincie ingrijpen. Onze fractie gaat ervan uit dat het zover niet zal komen en ook niet hoeft te komen.

“Je zult maar raadslid zijn.” Inderdaad niet altijd even eenvoudig en gemakkelijk in te vullen, maar wel een uitdaging wanneer je gemeente je lief is!

Meer informatie via: www.sgp-cu-rijnwoude.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

Je zult maar raadslid zijn!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken