Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus’ titels

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus’ titels

5 minuten leestijd

“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde.” Openbaring 1:5a

Het laatste bijbelboek bevat niet de openbaring van Johannes, maar die van Jezus Christus. Hij heeft deze openbaring van God Zijn Vader ontvangen en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven (1:1).

Op zijn beurt richt Johannes zich tot de zeven gemeenten die in Azië zijn en bidt hen genade toe en vrede ‘van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde’ (vers 4, 5a). Johannes wijst helemaal van zichzelf af. Verbannen zijnde naar het eiland Patmos, ‘om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus’ (vers 9), ontvangt Hij van de Heere visioenen aangaande de voor Zijn kerk op handen zijnde en zo aangrijpende gebeurtenissen. Johannes wijst van zichzelf af naar de Drie-enige God. Als laatste spreekt hij hier van de Zoon van God, Die hij drie titels geeft: getrouwe Getuige, eerstgeborene uit de doden en Overste van de koningen der aarde.

Getrouwe Getuige
Jezus Christus is de getrouwe Getuige. Dat is Zijn eerste titel. ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem voor ons verklaard’ (Joh. 1:18). Jezus heeft het evangelie Gods verkondigd. Als Profeet tijdens Zijn omwandeling op de aarde. Door Zijn dood heeft Hij als Priester het evangelie verzegeld. Want door Zijn dood heeft Hij verzoening teweeggebracht voor des doods schuldige zondaren. Door Zijn dood vermorzelde Hij satans kop, bluste Gods toorn en opende de deur naar het paradijs. Door Zijn sterven getuigt Hij heerlijk van Gods vrije en onverdiende genade voor zondaren, ja voor vijanden en verstokte ongelovigen. Getrouw heeft Jezus Christus getuigd van ’s mensen ellende en ‘s Vaders welbehagen. Zijn boodschap was geen ja en neen, maar ja in Hem (2 Kor. 1:19). Al stuitte Zijn boodschap op verachting, Hij veranderde niet. Vast bleef Zijn Woord dat wijst op ’s mensen totale verlorenheid en Gods oneindig rijke ontferming. Maar ook bleef Hij daarin trouw aan Zijn Vader, dat Hij Zijn leven aflegde op Golgotha’s kruis. Hij trad de pers, kroop als een worm in Gethsemane’s hof, verdroeg de bittere smaad en schande, stortte Zijn onschuldige bloed en stierf een vervloekte dood.

Zijn trouw is tegengesteld aan onze ontrouw. Wij verlieten God onze Maker, en keerden Hem de rug toe. Wij zondigen elk ogenblik. Wij verloochenen Hem dag bij dag. Maar Hij kan Zichzelf niet verloochenen, noch Zijn belofte noch Zijn verkoren volk. Daarom is er hoop voor een ontrouw volk. Want God is getrouw. Hij kan niet liegen. Hij houdt Zijn Woord immer stand.

Eerstgeborene
Jezus’ tweede titel is eerstgeborene uit de doden. Nooit stond iemand uit de doden op, al is het dat sommigen werden opgewekt, waaronder Lazarus en het dochtertje van JaÏrus. Jezus Zelf kon door de dood niet vastgehouden worden. De dood moest Hem loslaten. Zegevierend trad Hij uit het graf tevoorschijn. Hij overwon niet alleen de satan, delgde niet alleen de schuld, maar vernielde ook dood en graf. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Nu moet elk mens nog sterven. Ook Gods kind. Maar de gelovige verwacht de heerlijke opstanding des vleses op de jongste dag wanneer Christus terugkeert. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, ‘in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin’ (1 Kor. 15:52). De dood heeft niet het laatste woord. Zo zullen doden de stem horen van de Zone Gods, en zij zullen leven. De Heere maakt dode zondaren levend. Eenzijdig roept en trekt Hij hen, onwederstandelijk, machtig en toch zeer liefdevol.

Overste
Jezus Christus, Die alle machten overwonnen heeft, ook de duivel, de hel en de dood, heerst over de gehele aarde. en hij die Hem te voet valt, hoeft voor geen koning te vrezen, noch hoge raad, noch minister. Al laat de Allerhoogste meer en meer verdrukking voor Zijn volk toe, Hij begeeft en verlaat hen nimmer. Dat Christus Overste is van alle koningen der aarde wordt helaas bij ons moeizaam geloofd. Immers, miljoenen verwerpen Hem welbewust of veinzen voor Hem te bukken. Al vele decennia is de christelijke kerk in haar zichtbare gestalte in onze ‘vrije’ westerse samenleving op haar retour. Wereldgelijkvormigheid, dwalingen en valse leringen, onkunde, geesteloosheid en dode orthodoxie vormen een dodelijke bedreiging voor haar. Toch is Jezus Christus Overste. Ook in Nederland. Hij houdt Zijn kerk in stand. Laat het ons gebed zijn dat de Heere opnieuw Zijn Koninklijke heerschappij bij ons vertoont. Dat Hij hen die vreemdelingen zijn van Zijn dienst tot bekering brengt. Dat Hij Zijn kerk in ons land en daarbuiten verlevendigt. Ja, dat Hij zondaars ontdekt en verbrijzelt. Opdat Jezus Christus Overste zal zijn over alle koningen der aarde. Ook u bent een koning. een koning die zich uit alle macht tegen dé Koning verzet. Een vijandige koning bent u, totdat deze Koning en Overste u uw wapens ontneemt, u doet buigen voor Zijn recht, en u zaligmaakt van uw zonde, ongeloof en verzet. Nog roept deze Overste van alle koningen der aarde u toe: ‘Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord! Verhardt u niet; neemt Zijn genâ ootmoedig aan’ (Ps. 95:4, 5 ber.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 2010

De Banier | 32 Pagina's

Christus’ titels

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 2010

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken