Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VWS en Onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VWS en Onderwijs

10 minuten leestijd

De Tweede Kamer zet de vaart er nu goed in. Nog vóór de jaarwisseling moeten alle begrotingshoofdstukken goedgekeurd zijn. Omdat dat in een korter tijdsbestek moet dan normaal, zit de kameragenda de komende tijd dan ook propvol.

Volksgezondheid
Een van de eerste begrotingen die werden afgehandeld, was die van VWS, Volksgezondheid, welzijn en sport. Veel onderwerpen van dit belangrijke beleidsterrein passeerden de revue. Hier een paar krenten uit de pap.

mantelzorg
De SGP ging allereerst in op de mantelzorg, een punt waar Van der Vlies ook vaak aandacht voor vroeg. Van der Staaij, die het stokje overnam, zei er dit over: “Mantelzorgers zijn goud waard. De SGP maakt zich daarom bezorgd over de toenemende druk op mantelzorgers. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal overbelaste mantelzorgers nu is opgelopen van 300.000 naar 450.000. Juist omdat deze mensen de samenleving een heleboel kosten besparen, vindt de SGP dat bezuinigingen op instellingen die vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen, minimaal moeten zijn.”

ethiek
Een ander thema waar de SGP de regering op aansprak is de medische ethiek. Uitgangspunt van de SGP was en is dat het leven door God gegeven is. “Zonder het basisrecht dat het leven beschermd moet worden is elk ander recht –ook het zo vaak geroemde zelfbeschikkingsrecht!– waardeloos,” zei Van der Staaij. Vanuit die gedachte is de SGP er positief over dat óók dít kabinet zich in blijft zetten voor alternatieven voor abortus en euthanasie.

palliatieve zorg
De SGP wil verder dat er snel een eind komt aan de rare kosten-ongelijkheid bij palliatieve zorg. Mensen die ervoor kiezen om thuis of in een hospice verpleegd te worden zijn stukken duurder uit dan degenen die in het ziekenhuis hun laatste dagen (willen) doorbrengen. “Dat moet en kan anders.” De eigen bijdragen voor hospices en thuiszorg kunnen enorm oplopen. Deze rare scheefgroei komt doordat patiënten voor pijnbestrijdingsmedicatie een forse eigen bijdrage moeten betalen als ze die thuis ontvangen, terwijl diezelfde medicatie in het ziekenhuis vergoed wordt. Doe hier iets aan, riep Van der Staaij het kabinet op. Met succes, want de bewindslieden beloofden de SGP op dit punt actie. en onze motie hierover werd breed aanvaard.

comakids
Tijdens de begrotingsbehandeling kwam ook het alcoholmisbruik ter sprake, met name onder jongeren. Hoe erg het daarmee is, blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd bij de Universiteit van Twente: het aantal kinderen onder de 16 dat met een acute alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis belandt (‘comazuipen’), neemt sterk toe. Voor de SGP was deze verontrustende toename reden om schriftelijke vragen aan de regering te stellen. Kern van die vragen: grijp in. Een groot deel van de problemen kan voorkomen worden door de controle op de verkoop van alcohol aan jongeren beter te controleren. Die stelt nu namelijk niets voor. Maar liefst een derde van het aantal ‘comakids’ sloeg zelf de drank in bij een supermarkt of in een café of andere horecagelegenheid! Als dat zo is, is –althans een deel- van de oplossing makkelijk aan te dragen: strengere controle op de naleving van de wet.

Onderwijs
“Onderwijs moet allereerst de brede vorming van leerlingen bevorderen. Bij de beoordeling van onderwijsresultaten verschrompelt het onderwijs momenteel tot de onderdelen rekenen en taal. eenzijdig afrekenen van scholen leidt tot onderwaardering van de hoge doelen van het onderwijs. Beoordeling van leerresultaten gebeurt momenteel niet objectief. Resultaten worden bijvoorbeeld nauwelijks gecorrigeerd naar sociale factoren. Daardoor kan niet vastgesteld worden wat de invloed van de school op de resultaten is. Forse verbeteringen zijn noodzakelijk.”

meesterlijk onderwijs
Dat stelde ‘onze Dijkgraaf’ toen hij de SGP-notitie ‘Meesterlijk Onderwijs’ aanbood aan de nieuwe minister van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveldt. Deze notitie ziet de inzet van vakkundige leraren als sleutel voor onderwijskwaliteit.1

De SGP wil op twee manieren werken aan beter onderwijs. Allereerst moeten scholen sterker worden geprikkeld om te werken aan vakkundige leraren. Daarnaast moet het toezichtkader op de kwaliteit van het onderwijs stevig aangepast worden. Sommige onderdelen zijn nauwelijks meetbaar. Andere punten zijn in strijd is met de didactische vrijheid van scholen. Ook ontbreekt een onafhankelijke wetenschappelijke onderbouwing van het toezichtkader. Die moet alsnog geleverd worden. Bij de begrotingsbehandeling kwam ook een meer praktisch punt ter sprake, ons aangeleverd vanuit het veld. In zijn bijdrage pleitte Dijkgraaf ervoor om nieuwe leraren voor het basisonderwijs weer volledig bevoegd te laten zijn, dus ook voor het geven van alle gymlessen. Nu is het zo dat gymlessen moeten worden gegeven door verplichte vakleraren voor ‘lichamelijke oefening’. Dat kost veel meer en geeft praktisch overbodig ‘gedoe’. Stap weer af van die vanaf 2002 bestaande verplichting, vindt de SGP.

Belastingplan
Ieder jaar bespreekt de Tweede Kamer het belastingplan voor het komende jaar. De Kamer en de nog verse staatssecretaris Frans Weekers hadden daar een hele kluif aan. Voor de SGP was die kluif gereserveerd voor elbert Dijkgraaf, de ‘man van het geld’.

Hij begon zijn inbreng met een bedankje aan de staatssecretaris, die al eerder had beloofd om te proberen begin volgend jaar een zogenaamde startnotitie te presenteren met daarin een schets van de mogelijkheden om het belastingstelsel te hervormen en te vereenvoudigen. Hard nodig!

Het is de SGP al jaren een doorn in het oog dat eenverdieners enorm worden achtergesteld bij tweeverdieners. Dijkgraaf maakte het, ook voor de Kamerleden van andere partijen, aan de hand van een voorbeeld heel inzichtelijk: “Ik noemde het voorbeeld van een alleenstaande vrouw, die in haar eentje evenveel appels plukte als haar twee collega’s samen, contractueel hetzelfde bruto bedrag verdient als beide collega’s samen, maar aan het einde van de maand toch 425 euro minder op haar bankrekening gestort krijgt. Ik merkte bij andere fracties dat zij de uitwerking van dit voorstel praktijkvoorbeeld onrechtvaardig vonden.” Dijkgraaf ging verder: “Ik durf de stelling aan dat de Kamer jarenlang in een Babylonische spraakverwarring heeft verkeerd, aangezien de motie van mevrouw Koser Kaya van D66 eigenlijk hetzelfde verwoordde: ‘overwegende, dat de ene regeling nadelig uitpakt voor samenwonenden zonder kinderen, de andere voor traditionele gezinnen en weer andere voor alleenstaanden, verzoekt de regering te onderzoeken wat er moet gebeuren om het belastingstelsel leefvormneutraal te maken en wat hier de consequenties van zijn.’ Ik vind het daarom jammer dat de staatssecretaris een wig probeerde te drijven toen er een prille liefde ontstond tussen de SGP en een aantal andere fracties. Want mijn collegae en ik lopen wel degelijk tegen dezelfde mechanismen aan die een leefvormneutraler belastingstelsel in de weg staan. Ik vraag de staatssecretaris daarom heel creatief te kijken naar mogelijkheden om het belastingstelsel leefvormneutraler te maken. en dan snap ik heel goed dat uiteindelijk een afweging gemaakt moet worden tussen rechtsbeginselen die voorstaan dat het belastingstelsel leefvormneutraal moet zijn en de effecten op het arbeidsaanbod. Maar als gezaghebbende wetenschappers aantonen dat ons belastingstelsel eigenlijk in strijd is met de rechten van de mens, dan zou dat toch moeten leiden naar een zoektocht met maximale inzet om beide principes zoveel mogelijk te verenigen?”

hoorzitting
Vooruitlopend op de verdere procedure stelde de SGP voor om een hoorzitting te organiseren waarop ervaringsdeskundigen en wetenschappers, fiscalisten en juristen hun mening zouden kunnen geven over deze grote onrechtvaardigheid in ons belastingstelsel. Het voorstel werd ondersteund door een Kamermeerderheid. Wordt vervolgd dus.

woningmarkt
Een ander belangrijk deel van de bijdrage van de SGP stond in het teken van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. De staatssecretaris bleek op dit punt niet bepaald toeschietelijk. Omdat dit mede de hypotheekrenteaftrek betreft (het in Den Haag beruchte hwoord), is dat politiek gezien begrijpelijk, maar inhoudelijk op den duur onhoudbaar. Op enig moment zullen we hier niet aan ontkomen.

Wat de SGP wil? een onderzoek waarin wordt bekeken of de hypotheekrenteaftrek, het eigen woningforfait en de overdrachtbelasting geleidelijk afgebouwd kunnen worden in ruil voor lagere belastingtarieven. Daarmee worden vier problemen opgelost: 1) er wordt minder geld rondgepompt, 2) de mobiliteit op de woningmarkt neemt toe doordat de overdrachtsbelasting verdwijnt, 3) toekomstige huizenprijzen zullen minder snel stijgen en 4) lagere tarieven bevorderen de economische groei enorm.

Koningschap
“Een uitzonderlijke combi,” noemde Kees van der Staaij het, de samenwerking tussen nota bene de aartsvijanden PVV en D66. Ze bevechten elkaar te vuur en te zwaard, maar de heren Wilders en Pechtold hebben elkaar omarmd in een poging om koningin Beatrix te onttronen.

Aanleiding voor de toorn van PVV en D66 is de kabinetsformatie. D66 ziet een zwart democratisch gat in de kabinetsformatie, en bij de PVV-voorman is het vooral chagrijn over zijn veronderstelling dat de koningin hem niet zo ziet zitten. Daarom moet de koningin ‘als een haas uit de regering’ en weg worden gehouden bij de kabinetsformatie.

kabinetsformatie
De SGP staat hier heel anders in. Van der Staaij: “Over de rol van het staatshoofd bij de formatie kan ik kort zijn. (…) De speelruimte van de koningin tijdens de formatie wordt vooral bepaald door de politici. Wijzen de adviezen die Hare Majesteit krijgt één richting op, dan volgt zij in de praktijk de richting van die de adviezen. Anders is het als de politici er niet uitkomen, als de formatie op een dood punt zit. Dan is er iemand nodig om de door de politici in de politieke blubber gereden kar weer in beweging te krijgen. Die ‘iemand’ is in de Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen de koningin. en dan zeg ik: wie kan dat eigenlijk beter doen dan ons staatshoofd, de boven de partijen tronende koningin. Zij geniet breed vertrouwen bij de bevolking, al was het maar omdat niemand in Nederland beter getraind is in bovenpartijdigheid dan koningin Beatrix.”

regering
Een bredere discussie gaat over de ‘modernisering’ van het koningschap. Van der Staaij: “Ik loop hier al een poosje rond, en ik weet ook uit de literatuur hoe vaak deze discussie al is gevoerd. tegen deze achtergrond merk ik op dat deze discussie zó’n hoog oude-koeien-uit-de-sloot gehalte heeft, dat ik moet glimlachen om het woord modernisering.

Kort en goed, en het zal u wellicht verbazen, maar voor ons standpunt hierover verwijs ik naar de minister-president van het tweede paarse kabinet, de heer Kok. Hij presenteerde in 2000 zijn notitie ‘Beschouwing over het koningschap’. Conclusie van dit stuk, dat mede onder verantwoordelijkheid van D66 werd gepresenteerd: “Het constitutionele koningschap en de wijze waarop koningin Beatrix invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid mogen zich verheugen in brede instemming van de bevolking. (…) Heden en verleden hebben laten zien dat het koningschap zich tijdig kan vernieuwen en aanpassen aan de veranderende samenleving.” De SGP was en is het daar van harte mee eens. en de SGP beklemtoont daarbij nog maar eens dat ons constitutionele bestel, zeker als het gaat om de rol van het staatshoofd, heel afgewogen is en ruimte laat, ook zonder ook maar een letter aan de wet te veranderen, om te evolueren. Ons geschreven en ongeschreven staatsrecht zit vol, zoals we dat in goed Nederlands zeggen, checks and balances. Het heeft bewezen voldoende ruimte te bieden om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij.”

Een verouderde modernisering is aan de SGP dan ook niet besteed.


Noot:
1 De notitie Meesterlijk Onderwijs is te vinden op de website van de SGP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2010

De Banier | 24 Pagina's

VWS en Onderwijs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken