Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeeuwse zaken…

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zeeuwse zaken…

7 minuten leestijd

In november komt in de Staten van Zeeland altijd weer de begroting voor het volgende jaar aan de orde. Daarnaast staat dan ook de zogenaamde najaarsnota op de rol. Het karakter van zo’n najaarsnota is dat die een overzicht geeft van de financiële ontwikkelingen gedurende het komende begrotingsjaar en een meerjarenperspectief schetst op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen.

Bezuinigingen
In het laatste jaar van de zittende coalitie (CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks) ging de aandacht van de Staten vanwege de financiële positie van de provincie Zeeland vooral uit naar de volgende vragen: Worden de afgesproken bezuinigingen gehaald? Noopt de financiële situatie tot verder gaande bezuinigingen? De meningen waren verdeeld. Vooral de VVD zette hard in op het college door het financiële beleid ‘af te kraken’. De meerderheid van de Staten, waaronder de SGP-fractie, uitte grote zorgen over de eventuele toekomstige gevolgen van voorgenomen rijksbeleid (forse kortingen) en de consequenties van de komende herverdeling van het Provinciefonds, maar achtte het prematuur om te besluiten tot verder gaande bezuinigingen. eerst maar eens het bestaande plan tot vermindering van de uitgaven uitvoeren en daarnaast afspreken de budgetten voor 2011 ‘tot nader order’ tot hooguit negentig procent te benutten. Het is aan een volgende coalitie, afhankelijk van de eventuele verminderde inkomsten, om verder gaande bezuinigingen door te voeren.

Algemene beschouwingen
De bespreking van de najaarsnota en de begroting werd zoals gebruikelijk door alle fracties ook benut voor wat algemene beschouwingen. Namens onze fractie werden onder andere de volgende zaken ingebracht:

Opschuiven naar rechts
Een prominent Statenlid van de VVD had in een heel ander verband ‘de kreet geslaakt’: “Van het midden naar rechts. Dat spreekt mij wel aan.” In de algemene beschouwingen werd daarop van onze kant ingehaakt door te zeggen: “De SGP wordt vanouds gezien als een rechtse partij. Dat vanwege het financieel-economische beleid, de principieel Bijbelse uitgangspunten en het staan in de calvinistische traditie. Opschuiven van het midden naar (dat) rechts zien wij als een goede zaak. Vooral vanwege het oog dat de SGP heeft voor het belang van een moreel fundament (Bijbelse waarden) voor te voeren beleid. Schuif dan van midden en links maar op naar rechts!”

Zeeland en het nieuwe regeerakkoord
Uiteraard kwam ook het nieuwe regeerakkoord in onze bijdrage aan de orde. Het ging daarbij om de vraag: wat zijn de financiële gevolgen voor Zeeland? Daarover bestond nog onvoldoende duidelijkheid. Wel helder is de opvatting van het nieuwe kabinet over de ontpoldering van de Hedwigepolder, een polder van driehonderd hectare. In het regeerakkoord staat daarover het volgende: “Nu de verdieping van de Westerschelde is afgerond, wordt in overleg met Vlaanderen een alternatief ontwikkeld voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws- Vlaanderen. Daarbij wordt ook gedacht aan de plannen die eerder door de Zeeuwse waterschappen zijn ontwikkeld.” Namens de fractie is uiting gegeven aan blijdschap, omdat het nieuwe regeerakkoord ten aanzien van de ontpolderingen en in het bijzonder als het gaat over de Hedwigepolder, een andere opstelling kiest dan het vorige kabinet. een verschuiving naar rechts, die de SGP-fractie in de Zeeuwse Staten aanspreekt. Het zoeken naar een buitendijks alternatief wordt door de Zeeuwse SGP-fractie van harte toegejuicht. Indien men erin slaagt een buitendijks alternatief te realiseren, zijn er alleen maar winnaars. Ontpoldering is dan niet nodig en de natuur in de Westerschelde gaat erop vooruit. In de beschouwingen is erop gewezen dat de SGP-fractie al in 1996 (toen er ook grootschalige ontpolderingsplannen waren) nadrukkelijk heeft gepleit voor buitendijkse natuurcompensatie!

Fundament democratische rechtsstaat
Van de zijde van GroenLinks werden wij ervan beticht te zwalken richting de PVV. Namens de fractie is erop gewezen dat wij in ons politiek handelen willen staan op het ‘morele fundament’ (Bijbelse waarden en normen). En dat het alleen mogelijk is om blijvend weerstand te bieden aan krachten die onze democratische rechtsstaat bedreigen, door politiek te bedrijven op basis van dat (christelijke/ calvinistische) fundament.

Omgevingsplan
De provincie Zeeland is druk bezig met het opstellen van een nieuw omgevingsplan voor de periode 2012-2018. In het afgelopen jaar zijn hiervoor diverse regiobijeenkomsten belegd, waarbij gemeentes, maatschappelijke organisaties en burgers uitgenodigd werden hun inbreng te geven. Vooraf was door de provincie Zeeland een discussienota opgesteld, waarin de meeste onderwerpen aan de orde kwamen. Statenleden waren aanwezig bij de regiobijeenkomsten om alle inbreng te horen. De ingebrachte zaken zijn ook vastgelegd in verslagen die de Statenfracties hebben ontvangen. Als SGP-fractie hebben wij ook vanuit diverse Zeeuwse raadsfracties aandachtspunten gekregen, wat we zeer waarderen.

Eind november is in Provinciale Staten een document vastgesteld met de hoofdlijnen voor het nieuwe omgevingsplan. Als SGP-fractie hebben wij middels een (unaniem aangenomen) amendement een wijziging kunnen doorvoeren, waardoor de binnenvaart een duidelijke plaats heeft gekregen in dit hoofdlijnendocument. De binnenvaart is een vervoersmogelijkheid die in Zeeland vanouds aanwezig is, en ook in de toekomst een grote kans verdient. Nu is vastgelegd dat de provincie zich inzet voor het behouden en het zo mogelijk uitbreiden van faciliteiten voor de binnenvaart. te denken valt dan bijvoorbeeld aan loskades.

Thermphos
Problemen rond thermphos hebben de landelijke media gehaald. thermphos is zware industrie. Uit ruwe erts worden fosforproducten gemaakt, die onder meer in de voedingsindustrie worden gebruikt. Wereldwijd bestaan er nog enkele andere vergelijkbare fabrieken, onder andere in Rusland en in de Verenigde Staten, op een locatie ver van de bewoonde wereld. thermphos staat echter midden in een bevolkt gebied. Diverse dorpen en ook veel bedrijven liggen op slechts enkele honderden meters tot een paar kilometer afstand. Bij de productie van de fosforproducten komen veel zware metalen vrij, onder andere het zeer giftige cadmium en kwik. Ook komt de kankerverwekkende stof dioxine vrij, die via de lucht wordt uitgestoten. Sinds 2008 is er bij een verkeerde windrichting ook sprake van een sterke geuroverlast.

De provincie Zeeland is bevoegd gezag voor het verlenen van de milieuvergunning. De laatste milieuvergunning is in 2008 vernietigd door de Raad van State. Sinds die tijd draait thermphos op een gedoogvergunning. Wegens het overschrijden van de in de gedoogvergunning toegestane emissiewaarden (luchtvervuiling) is in november de gedoogvergunning ingetrokken. Feitelijk produceert thermphos nu dus zonder goede vergunning; er wordt teruggevallen op een vergunning van 1993 met enkele aanvullingen. Dit is een zeer ongewenste situatie: er kan nu immers ook niet gehandhaafd worden, want er is geen vergunning. Ook een gedoogvergunning kan niet gehandhaafd worden, deze kan enkel ingetrokken worden. Het is dus zaak om zo snel mogelijk een goede en strenge milieuvergunning te hebben, zodat ook handhavend kan worden opgetreden indien dat noodzakelijk is. De verwachting is dat in januari 2011 de nieuwe vergunning verleend wordt (deze ligt nu ter inzage).

Het overheidsoptreden inzake thermphos staat onder zware kritiek, zeker na een recente uitzending van het televisieprogramma Zembla. Hierin is een beeld ontstaan van een falende overheid die veel gedoogd. Dit beeld is grotendeels onterecht. toch zijn er vragen te stellen bij het optreden van de provinciale overheid. De communicatie met de bevolking moet veel beter, en ook binnen de provincie kunnen er zaken verbeteren. Als SGP-fractie hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld. In het interpellatiedebat over thermphos van 19 november is tevens een SGP-motie unaniem aangenomen. Hierin wordt gevraagd om een intern onderzoek binnen de provincie, om te leren van het overheidsoptreden inzake thermphos en hier lering uit te trekken voor de toekomst. Hierbij dient ook bekeken te worden hoe de provincie Zeeland in het algemeen handelt ten opzichte van zware industrie. In het interpellatiedebat is tevens door Provinciale Staten besloten tot het instellen van een onderzoek naar de volksgezondheid en het overheidsoptreden hierbij. Namens de SGP-fractie is Statenlid J.J. van Burg tweede voorzitter van de onderzoekscommissie. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten voor de komende Statenverkiezingen worden gepresenteerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2010

De Banier | 32 Pagina's

Zeeuwse zaken…

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2010

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken