Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Arrest Hoge Raad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Arrest Hoge Raad

4 minuten leestijd

In de vorige Banier hebben we u al enigszins voorbereid op een mogelijke actie van minister Donner richting de Tweede Kamer, als gevolg van het bekende arrest van de Hoge Raad. Inmiddels heeft de minister de Kamer geïnformeerd over het standpunt van het kabinet. De Hoge Raad heeft indertijd de Staat der Nederlanden opdracht gegeven een effectieve maatregel te nemen, die tegelijkertijd de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de leden van de SGP.

Over de inhoud van de brief van de minister aan de Tweede Kamer is uiteraard met ons contact geweest. De reacties uit onze achterban geven gelukkig geen aanleiding om ons uitvoerig te verdedigen. Wel is er begrijpelijkerwijs behoefte aan wat meer informatie over een en ander. Vandaar dat u deze keer niet het gebruikelijke meditatieve artikel van ds. Van Heteren aantreft, maar een extra bijdrage van ondergetekende.

De minister vraagt

Voor het goede begrip hebben we voor onze lezers de kern uit de gevoerde correspondentie gelicht. De minister heeft het Hoofdbestuur op 22 maart 2011 de volgende vragen voorgelegd:

1. Leggen uw statuten of reglementen, inclusief het beginselprogramma, in juridische zin belemmeringen op aan vrouwen die lid zijn van uw partij om zich namens uw partij kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger?

2. Hanteert u bij de vaststelling van de kieslijsten procedures die de verkiesbaarheid van vrouwen belemmeren?

3. Hanteert u bij de beoordeling van de kandidaten die zich beschikbaar stellen andere selectiecriteria dan de geschiktheid om namens uw partij als volksvertegenwoordiger op te treden?

4. Als op een van de hiervoor bedoelde punten belemmeringen bestaan, bent u dan bereid om die op te heffen?

Antwoord van het Hoofdbestuur

Hieronder de samenvatting van de beantwoording door het Hoofdbestuur op deze formeel-juridische vragen:

1. In 2006 zijn de statuten en het algemeen reglement door een besluit van de algemene ledenvergadering gewijzigd, zodat over leden van de SGP als ‘personen’ wordt gesproken. Dit geldt ook voor de kandidaatstelling.

2. De SGP hanteert geen formele selectiecriteria bij de vaststelling van de kieslijsten, anders dan de algemene norm die inhoudt dat het dient te gaan om leden die beginselgetrouw en ten minste twee jaar lid zijn en geschikt geacht worden, waarbij leeftijd, kerkelijke betrokkenheid en werkkring relevante factoren betreffen. Vrouwelijke leden hebben, zoals alle leden, de mogelijkheid om op de ledenvergadering een actieve bijdrage te vervullen. Kandidaatstelling vindt plaats na advies van een selectieadviescommissie.

3. E lke selectieadviescommissie dient, zoals bij elke partij, te zoeken naar leden die in staat geacht mogen worden de beginselen van de partij uit te dragen. Het Program van Beginselen vormt het hart van de partij. Vanuit deze beginselen bedrijven SGP’ers al decennia politiek. Het zogeheten ‘vrouwenstandpunt’ van de SGP is een onderdeel van een meeromvattende visie op Bijbelgenormeerde politiek waaruit de SGP opereert. Van elke kandidaat wordt verwacht dat deze in staat is vanuit deze meeromvattende visie op Bijbelgenormeerde politiek actief te zijn. Het is aan de verschillende selectieadviescommissies hierover een gemotiveerd advies uit te brengen.

4. Nu voornoemde vragen ontkennend beantwoord worden, komt het Hoofdbestuur niet toe aan het beantwoorden van de laatste vraag van de minister, te weten of het Hoofdbestuur bereid is eventuele belemmeringen op te heffen.

Voorzichtig en oprecht

Uit bovenstaande informatie blijkt duidelijk dat het Hoofdbestuur niet alleen formeel- juridisch is ingegaan op de vraagstelling, maar tegelijkertijd óók zijn visie op het omstreden vrouwenstandpunt niet achterwege heeft gelaten. In het beginselprogramma staat immers duidelijk vermeld dat het regeerambt is voorbehouden aan de man. Overigens wordt het grondwettelijk recht om dat als beginsel te hanteren ook niet door de Hoge Raad betwist. Maar de vrijheid om naar dat beginsel te handelen, mag niet leiden tot formeel-juridische belemmeringen. Over dat laatste gaat de brief van de minister.

Intussen kan de vraag rijzen of het Hoofdbestuur de suggestie wil wekken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Niets is minder waar: het is een teken van de tijd waarin wij leven, dat de oudste partij van Nederland zich op deze wijze moet verantwoorden. Anderzijds getuigen de brieven van minister Donner van wijze terughoudendheid. Dat mag eveneens opgemerkt worden.

Terecht is opgemerkt dat ons optreden in deze gevoelige materie ‘voorzichtig als de slangen’ is. Wij achtten het daarnaast óók onze plicht om ‘oprecht als de duiven’ te zijn.

NB. Elders in dit nummer van De Banier (pag. 12) is het persbericht afgedrukt, dat in nauwe samenwerking met onze Tweede Kamerfractie tot stand is gekomen. Wilt u de correspondentie in haar geheel lezen? Zie www.sgp.nl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

Arrest Hoge Raad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken