Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kracht van Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kracht van Overijssel

6 minuten leestijd

De kracht van Overijssel – Inspireren, innoveren en investeren. Met dit motto presenteerden de coalitiepartijen CDA , VVD , ChristenUnie en SGP dit voorjaar het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van de provincie Overijssel. Voor het eerst in de geschiedenis maakt de SGP in Overijssel deel uit van de coalitie die verantwoordelijk is voor dit programma.

Wij meenden ons met het oog op de titel en inhoud van ons verkiezingsprogramma ‘Ruimte om te leven’ niet aan onze verantwoordelijkheid te mogen onttrekken toen er zich een mogelijkheid tot coalitiedeelname aandiende. In deze bijdrage schetsen we in het kort hoe dat gegaan is.

Toen in de nacht van 2 op 3 maart de uitslag van de Statenverkiezingen van die dag bekend werd, bleek dat onze partij opnieuw twee zetels had behaald. Gelet op de hogere opkomst (bijna acht procent in Overijssel) was dit meer dan waarop we ooit hadden durven rekenen. Een stemmenwinst van ruim tweeduizend en een lijstverbinding met de ChristenUnie zorgden middellijk voor behoud van de tweede zetel. Dankbaarheid past ons bovenal jegens God Die alle dingen bestuurt. In Overijssel bleken CDA, ChristenUnie en SP de verliezers. VVD, PVV en D66 waren de winnaars. Ouderenpartij 50PLUS kreeg één zetel en de overige partijen PvdA, GroenLinks en SGP zijn min of meer gelijk gebleven.

Primeur

De fractievoorzitters hadden allemaal ingestemd met een primeur in provincieland, namelijk het voorstel van CDAvoorman Rietkerk om een debat te houden naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Op 10 maart, direct na de beëdiging van de nieuwe Statenleden, vond dit debat plaats. Over drie dingen zouden alle partijen zich uitspreken:

1. De verkiezingsuitslag;

2. De visie op een aantal concrete zaken, met name op het gebied van mobiliteit, landbouw/natuur en sociale kwaliteit;

3. Via moties een uitspraak doen over mogelijke coalities die door een informateur verkend konden worden.

Tijdens dit debat werd opnieuw duidelijk dat de standpunten van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP (en de PVV) op de genoemde thema’s veel overeenkomsten vertoonden, terwijl de PvdA en de overige partijen andere prioriteiten stelden op deze beleidsterreinen. Van de ingediende moties werden er drie aangenomen:

1. E en coalitie van CDA, VVD, Christen- Unie en SGP, ingediend door het CDA;

2. E en coalitie van VVD, CDA, PVV en SGP, ingediend door de VVD;

3. E en coalitie van PvdA, CDA en VVD, ingediend door de PvdA.

Informateur

Mr. J.A.M. Hendrikx, oud-Commissaris van de Koningin in Overijssel en (toen nog) Eerste Kamerlid voor het CDA, was beschikbaar om eerst als informateur en later als formateur op te treden. In een eerste verkennend gesprek hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor een coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP. Het belangrijkste argument hiervoor was een grote mate van programmatische overeenkomsten en de daardoor te verwachten stabiliteit. Aangezien ook CDA en ChristenUnie een voorkeur hadden om deze optie als eerste te onderzoeken, volgde een tweede ronde met een verkennend karakter. Hierbij werd over een aantal thema’s, zoals het vliegveld Twente, behoorlijk doorgepraat. Een aangelegen punt was ook de samenstelling van het college. Het lag voor de hand om in lijn met de gewenste compacte overheid het aantal gedeputeerden terug te brengen. Er werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over een college bestaande uit vijf gedeputeerden. Het CDA en de VVD zouden elk twee gedeputeerden leveren en ChristenUnie en SGP één gezamenlijke gedeputeerde. Aangezien de ChristenUnie ruim twee keer zoveel stemmen had bij de verkiezingen dan de SGP, hebben wij uiteindelijk ingestemd met een kandidaat van ChristenUnie-huize. Wel is met de ChristenUnie de afspraak gemaakt dat, mocht deze onverhoopt om welke reden ook zijn termijn niet afmaken, een opvolger van SGP-huize aan zal treden.

Onderhandelingen

Nadat we het bestuur van onze provinciale SGP-vereniging van het verloop van de besprekingen op de hoogte hadden gebracht en groen licht gevraagd en gekregen hadden om door te gaan, kon de fase van onderhandelen beginnen. Toen werden, om het met de woorden van dhr. Hendrikx te zeggen, “alle verloven ingetrokken”. Daar zijn dhr. Slagman en ondergetekende achter gekomen. Met de onderhandelaars van CDA, VVD en ChristenUnie en de ambtelijke top van de provincie hebben we onder leiding van dhr. Hendrikx dagenlang met elkaar aan tafel gezeten. Een niet-aflatende stroom van stukken, cijfers, conceptteksten, etc. kwam naar ons toe. Een voor ons nieuw maar boeiend proces, waarin het ons af en toe duizelde. In een constructieve sfeer maakten we echter elke vergadering vorderingen op weg naar een akkoord.

Resultaat

De focus lag op de kerntaken van de provincie, dus op het ruimtelijk-fysieke domein. Heel kort samengevat zijn de hoofdlijnen van het akkoord: Het behoud van de sociale kwaliteit van de Overijsselse samenleving. Meer ruimte voor ondernemers en de agrarische sector. Het oplossen van knelpunten op het gebied van mobiliteit. Het investeren in innovatie. Een kleinere provinciale overheid door vermindering van het aantal formatieplaatsen met tachtig. Een structurele bezuiniging van 30 miljoen en een ambitieuze investeringsagenda van maar liefst 992 miljoen.

Perspresentatie

Op 14 april vond de presentatie van het akkoord ‘De kracht van Overijssel’ plaats. Er was veel belangstelling van de pers. In het dertig pagina’s tellende akkoord met een scala aan onderwerpen staat één zin over respect voor de zondagsrust. Wij hadden ervoor gepleit om deze zin op te nemen. Wat er in de praktijk van terecht zal komen valt te bezien, maar er gaat in elk geval een signaal van uit. Dat bleek al direct, want het was opvallend hoe wij hierover door sommige journalisten op een wat zure, spottende toon bevraagd werden. Oud-staatssecretaris van Onderwijs mw. Dijksma, lid van de Tweede Kamer, twitterde zelfs dat in haar provincie Overijssel een zwarte kousencoalitie aan de macht kwam. Gelukkig kwamen er ook veel positieve geluiden uit de Overijsselse samenleving.

Statenvergadering

In de vergadering van 20 april werd het akkoord in de Statenvergadering aangeboden. Zoals te verwachten viel, waren de niet in de coalitie vertegenwoordigde partijen kritisch over de gang van zaken en het bereikte akkoord. Vooral voor de PvdA, die vele tientallen jaren in het college vertegenwoordigd is geweest, waren de druiven zuur. In deze vergadering werden ook de nieuwe collegeleden gekozen, waaronder dhr. B. Boerman uit Kampen als gedeputeerde namens Christen- Unie en SGP. Helaas zag dhr. J. Klaasen, een van de beoogde gedeputeerden voor de VVD, zich genoodzaakt zijn kandidatuur in te trekken vanwege vragen met betrekking tot zijn CV. Een persoonlijk drama voor hem en zijn gezin na acht jaren van grote inzet als gedeputeerde.

Perspectiefnota

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli kwam de eerste uitwerking van het nieuwe akkoord aan de orde. Opnieuw bleek dat de nieuwe coalitie een ander profiel heeft dan vorige coalities. Dit zorgde voor een levendig debat, met een soms scherpe toonzetting. Wij zijn benieuwd naar de volgende belangrijke stap, namelijk de begrotingsbehandeling in de maand november.

De kracht van hunne kracht

Bij de behandeling van de Perspectiefnota is ter inleiding namens onze fractie het volgende gezegd: “Mevrouw de voorzitter, geacht college, geachte collega’s. ‘De kracht van Overijssel – Inspireren, innoveren en investeren’. Voor de SGP is het met het oog hierop een wezenlijke vraag waar wij onze kracht en inspiratie aan ontlenen. Uit welke bron putten wij en welk doel beogen wij? Wat de SGP betreft vinden wij het antwoord op deze vragen heel mooi verwoord in vers 8 van psalm 89 uit de oude psalmberijming (van 1773). Daar staat: ‘Gij (dat is de Heere God) toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht.’ Het is de roeping van overheden om als Gods dienares, in afhankelijkheid van Hem en met Zijn Woord als richtsnoer het algemeen belang te dienen. Het is de wens van de SGP dat onze mooie provincie Overijssel op deze manier bestuurd mag worden. Dan zal het ons goed gaan!”

Dirk van Dijk Voorzitter SGP-fractie provincie Overijssel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2011

De Banier | 32 Pagina's

De kracht van Overijssel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 2011

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken