Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bezuinigingen in de zorg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bezuinigingen in de zorg

8 minuten leestijd

Dat er op de zorg moet worden bezuinigd is onontkoombaar, maar de vraag is: hoe? Bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte de SGP zich sterk voor het kostenbesparende en waardevolle werk van onder meer de mantelzorgers. Ook is de SGP kritisch over onderdelen van de pgb-plannen van het kabinet.

Op twee punten heeft de SGP de plannen van het kabinet bij weten te stellen: op de adoptiezorg wordt minder drastisch gekort en er blijft voldoende geld voor de opvang van tienermoeders. Hieronder een deel van de bijdrage van Kees van der Staaij.

“Eén van de grootste uitdagingen van de komende jaren, is de beheersing van de zorgkosten. De Algemene Rekenkamer legde hier vorige week nog eens pijnlijk de vinger bij. Er is te weinig zicht op de ontwikkeling van de zorguitgaven en de afgelopen 10 jaar is het budget bijna jaarlijks overschreden. Is er niet meer nodig voor een goede kostenbeheersing? Onverwachte overschrijdingen leiden nu vaak tot correcties, die als onbillijk worden ervaren. Ik denk aan de huisartsen, die als gevolg van gewenst beleid hebben geïnvesteerd in de eerstelijns zorg, maar nu een forse korting krijgen. Welke acties gaat de minister ondernemen om sneller en meer inzicht te krijgen in de effecten van substitutie van zorg? De SGP vindt het belangrijk dat het kostenbewustzijn van burgers vergroot wordt. Wij steunen daarom de wens –al eerder hebben wij die geuit- om patiënten zorgbreed meer inzicht te geven in de kosten van medische behandelingen.”

Mantelzorg

En dan de mantelzorg. Vanouds een punt waar de SGP op hamert. Onze vroegere partijleider Van der Vlies maakte er al naam mee. Staande in die lijn, vervolgde Van der Staaij: “Zonder mantelzorgers komt Nederland krakend en piepend tot stilstand. Dat geldt op allerlei terreinen van de zorg. Nadrukkelijk noem ik in dit verband ook de palliatieve zorg. (…) In het mantelzorgbeleid blijft tot nog toe echter onderbelicht dat mantelzorgers niet alleen zorg leveren, maar ook op andere manieren een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik denk bijvoorbeeld aan de enorme kostenbesparingen omdat mantelzorgers het beroep op formele zorg verminderen. Door deze blinde vlek drukt wet- en regelgeving buiten de zorg vaak onevenredig hard op toch al overbelaste schouders. Denk aan fiscale benadeling met duizenden euro’s. Denk ook aan de zware combinatie van arbeid en mantelzorg. In de toegezegde brief over informele zorg zouden wij graag ook een analyse zien van de problemen in de sociale zekerheid en de fiscaliteit. En natuurlijk ook oplossingen voor de geconstateerde drempels in de sociale zekerheid en de fiscaliteit!”

Tienermoederopvang

Het slot van de SGP-inbreng ging over de opvang van tienermoeders. Hierbij ligt een duidelijke link met de abortusdiscussie. Van der Staaij: “Dat met relatief beperkte middelen soms veel goeds kan worden gedaan, geldt ook voor de tienermoederopvang. Dit voorjaar heeft de staatssecretaris besloten de financiering voor het opvanghuis van Siriz (tot voor kort VBOK, HM) langer te garanderen. Dank daarvoor. Toen is ook toegezegd dat er snel zicht zou komen op de structurele financiering voor tienermoederopvang. Het rapport van de Commissie-De Jong ligt er intussen geruime tijd. Graag snel een reactie en een blijvend goede financiering die aansluit bij de helaas grote vraag naar deze complexe zorg.” Het is verheugend dat het kabinet de wens van de SGP honoreerde om de opvang voor tienermoeders uit te zonderen van de bezuinigingen.

Prostitutie

Deze tienermoederopvang hangt nauw samen met een ander onderwerp dat de SGP de afgelopen periode weer heeft aangekaart. Het prostitutiebeleid. Nog altijd een doorn in het oog van de voorman uit Benthuizen. In een Algemeen Overleg over het prostitutiebeleid zei Van der Staaij het volgende, aanhakend bij een eerder verschenen, vernietigend rapport over het Nederlandse beleid op dit punt.

“Gisteren heeft mevrouw Genova een zwartboek mensenhandel aangeboden aan de Kamer. Daarin schetst zij, evenals in haar boek ‘Vrouwen te koop’, de schokkende problematiek van mensenhandel in ons land. Wie haar verhalen leest, moet wel tot de overtuiging komen dat legalisering van prostitutie geen oplossing gebracht heeft, maar eerder een probleem gecreëerd. Zeer veel vrouwen werken illegaal in de prostitutiesector. De zogenaamde vrijheid om prostituee te zijn, blijkt een kille, papieren werkelijkheid.”

Mensenhandel

“De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel over prostitutie nog in behandeling. De burgemeester van Amsterdam (Van der Laan - PvdA) heeft aandacht van de minister gevraagd voor problemen die bij de uitvoering zullen ontstaan. Wij delen zijn mening dat registratie bij een vermoeden van slachtofferschap van mensenhandel verkeerd is. Dit sluit precies aan bij ons amendement bij de wetsbehandeling. Wie weet dat prostituees onder dwang staan en hen toch registreert, werkt feitelijk mee aan mensenhandel. De SGP steunt zijn pleidooi voor een ‘passend zorgpakket’.

In zijn brief vraagt Van der Laan ook aandacht voor verplichte registratie in de plaats waar de betrokken prostituee werkt. De SGP wilde weten of hij erkent dat een passend zorgaanbod en opsporingsactiviteiten rond mensenhandel alleen effectief zijn als de werkplek ook is in de gemeente van inschrijving. Immers: wat heb je aan een zorgaanbod als niet duidelijk is waar de prostituee werkzaam is?’’

Verderop in zijn debatbijdrage kwam Van der Staaij nog een keer terug op het boek van mevrouw Genova, dat verscheen onder de titel ‘Vrouwen te koop’.

Zo signaleert zij angst bij burgers en ambtenaren om mensenhandel door te geven en onbekendheid met de beste plaats om te melden. Hier moet de regering actie ondernemen. De SGP suggereerde de minister een centraal (anoniem) aanmeldpunt. Er wordt wel al iets ondernomen, maar uit de ‘Korpsmonitor‘ van de politie staat dat slechts 13 korpsen tevreden zijn over de bereikbaarheid van CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel), met name omdat er alleen tijdens kantooruren bereikbaarheid is, terwijl de problematiek vooral buiten de kantooruren speelt. Van der Staaij bepleitte bij minister Opstelten om hier verandering in aan te brengen. Andersom dient er ook meer aandacht te zijn voor de aanlevering van gegevens door de politie bij deze organisatie.

Uitstapprogramma’s

De SGP is blij dat de uitstapprogramma’s succesvol zijn. Deze blijdschap deelt Van der Staaij met minister Opstelten. Wel moet er hulp komen voor prostituees in álle gemeenten van Nederland. Anders hebben prostituees die via mensenhandel naar Nederland zijn gekomen in bepaalde gemeenten geen hulp, en dat zou schrijnend zijn:

“We zijn blij dat de uitstapprogramma’s succesvol zijn. De SGP zet zich hier altijd graag voor in. De minister zet zich in voor een warme overdracht van uitstapprogramma’s , zodat structurele borging op lokaal niveau plaatsvindt. In de praktijk horen we uit bijvoorbeeld Deventer dat die overdracht helemaal niet ‘warm’ is. De toekomst is onzeker. Bovendien is er geen financiering van de werkbegeleiding. Borging op landelijk niveau is gewoon het beste, zoals ook het evaluatierapport zegt. Vooral ook omdat prostitutie en mensenhandel nauw samenhangen. Mensen die wonen in gemeenten zonder programma, hebben anders geen hulp.”

“Bestrijding mensenhandel is een prioriteit, maar vaak hebben makkelijker zaken prioriteit. Hier moet verandering in komen. Ook de straffen zijn nog steeds erg laag. Hogere maximumstraffen zijn natuurlijk goed, maar dit betekent helaas nog geen zwaardere strafoplegging.” Daarom vroeg de SGP aan de regering om na te gaan of er mogelijkheden zijn om vrijgekomen mensenhandelaren te blijven volgen in hun gedrag, net zoals dit bijvoorbeeld bij zedendelinquenten ook kan.

Tenslotte stond Van der Staaij stil bij het probleem van gedwongen abortussen bij prostituees. Het is goed dat het afgelopen jaar de richtlijnen voor signalering van dwang bij abortus zijn aangescherpt. Maar de minister moet wel zien te bevorderen dat bij signalering door een abortuskliniek van een gedwongen abortus meteen adequaat in wordt gegrepen en direct onderzoek te starten naar strafrechtelijke vervolging van de betrokken pooier(s).

SGP-amendement

Inzetten op het terugdringen van prostitutie doet de SGP niet alleen voor wat betreft Nederland, maar ook in het buitenland. Ook daarin volgt de Kamerfractie een bestendige lijn. Eerder deze week stond de begroting Ontwikkelingssamenwerking op de agenda. Samen met het CDA diende Van der Staaij hierbij een amendement in om ook in het buitenland concreet iets te kunnen betekenen voor prostituees die ermee willen stoppen.

De tekst van de toelichting op dat amendement spreekt voor zich: “Sinds 2009 steunt Nederland uitstapprogramma’s voor sekswerkers waarin onder meer aandacht is voor kennis en vaardigheden, onderhandelen, gezondheidsvoorlichting, zelfhulp en emancipatie. Voorlopige resultaten laten zien dat effecten positief zijn, maar nog niet voldoende structureel. Dit amendement beoogt deze programma’s niet abrupt te beëindigen, maar op basis van de resultaten, geleerde lessen en behoefte in de partnerlanden voortzetting te onderzoeken.”

Binnenlandse Zaken

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de heksenjacht op ambtenaren van de burgerlijke stand die fundamentele, principiële bezwaren hebben met het sluiten van een ‘homohuwelijk’. Als het aan de seculiere partijen onder leiding van fanatici in GroenLinks ligt, en de PVV schaart zich ook heel nadrukkelijk in dit kamp, worden die ambtenaren eruit geschopt. Zonder pardon.

SGP-woordvoerder Van der Staaij bracht deze hetze ter sprake bij het debat met minister Donner over diens begroting voor Binnenlandse Zaken. De SGP’er liet geen onduidelijkheid bestaan over de lijn van de SGP:

“Een van de oudste grondrechten in ons land is de gewetensvrijheid. Al in de Unie van Utrecht kreeg dit een erkenning. Die gewetensvrijheid is naar onze mening ook in het geding als ambtenaren van de burgerlijke stand die vasthouden aan de klassieke huwelijksopvatting om hun overtuiging aan de kant worden gezet, zoals recent in de gemeente Den Haag nog gebeurde. Als we niet oppassen, dreigt er een soort ‘gedachtenpolitie’ op dit terrein. Wij vinden het een goede zaak dat het kabinet over de positie van de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies bij de Raad van State vraagt. Wat ons betreft wordt er bij de standpuntbepaling hierover ook in breder perspectief gekeken naar gewetensbezwaren die in de openbare dienst al dan niet mogelijk zijn.”

Integratie

Verder sprak de Tweede Kamer ook nog over het integratiebeleid. Een heikel thema in de huidige Tweede Kamer. Van der Staaij benaderde de plannen van het kabinet met sympathie:

“Voorgaande kabinetten hebben in toenemende mate het belang van de Nederlandse identiteit voor integratie onderkend. Zonder bewustzijn van eigen identiteit maken we het voor nieuwkomers erg lastig om ergens in te integreren. Dit kabinet doet nog een stapje verder. Er liggen voorstellen voor aanscherping van toelatingseisen en eenvoudiger inburgering, waarbij meer nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2011

De Banier | 24 Pagina's

Bezuinigingen in de zorg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken