Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Er is meer dan abortus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Er is meer dan abortus

10 minuten leestijd

Het is geen geheim dat de SGP fel tegen abortus is. Een grote meerderheid in Nederland vindt dat helaas ouderwets. Dat weerhoudt de fractie er niet van om steeds weer aandacht te vragen voor dit pijnlijke dossier. Zo ook afgelopen week. In schriftelijke vragen aan minister Schippers van Volksgezondheid dringt de SGP aan op betere toerusting van huisartsen voor gesprekken met vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn.

Aanleiding voor het pleidooi van de SGP is een onderzoek waarvan de uitkomsten staan gepubliceerd in het blad Huisarts&Wetenschap. Een van de belangrijkste conclusies is dat één op de vier ongewenst zwangere vrouwen voor het gesprek met de huisarts nog niet weet wat ze gaat doen: aborteren of niet? Dat gesprek is voor die vrouwen en hun ongeboren kinderen dus van essentieel belang. De SGP zou het goed vinden als huisartsen in die gesprekken ook uitdrukkelijk zouden spreken over mogelijke alternatieven voor abortus. In maar liefst 60% van de situaties blijkt dat niet het geval te zijn. SGP-voorman Van der Staaij vindt dat onacceptabel. “Goede en deskundige voorlichting houdt óók in dat open en eerlijk alle mogelijke oplossingen onder ogen worden gezien. Dus ook de mogelijkheid om het kind geboren te laten worden. Er is meer dan abortus,” aldus Van der Staaij. De SGP zou het goed vinden als er in de huisartsenopleiding meer aandacht komt voor dit thema. Ook is te denken aan richtlijnen voor het hulpverleningsgesprek dat de huisartsen voeren.

Arabische regio

Het is de afgelopen tijd onrustig in het Midden Oosten. In de Tweede Kamer is de situatie daar dan ook vaak onderwerp van gesprek. In een overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken had Van der Staaij de volgende bijdrage: (…) “Het is duidelijk dat de nieuwe orde in het Midden-Oosten gestempeld wordt door islamisering, maar dat dit zich uit in een strijd tussen de soennitische en sji’itische variant. Niet voor niets wijzen deskundigen erop dat dit kan leiden tot een desintegratie van staten in deze regio. Onzekerheid troef, derhalve. In die zin geven de Arabische ontwikkelingen mij (…) geen reden ‘tot een mild optimisme’. Dit wordt niet in de laatste plaats ingegeven door de omgang met religieuze minderheden in deze landen.”

Islamisten

Ik was op zichzelf blij met het heldere statement van de minister over de opkomst van de islamisten in verschillende landen. Nederland gaat contacten met hen niet uit de weg, maar de mate waarin hangt wel af van de binding aan democratie, rechtstaat en mensenrechten. Het propageren van geweld is onaanvaardbaar. Positief vond ik, dat de minister hierbij ook de houding ten opzichte van de Joodse staat Israël noemde. Een terechte notie; ik noem hierbij trouwens ook de precaire positie van Joodse minderheden in de Arabische regio. Het is ernstig dat de nieuwe machthebbers openlijk de relatie of verdragen met Israël ter discussie stellen of zelfs stevig onder druk zetten. Ik denk slechts aan Egypte dat de grenzen naar het terroristische broeinest Gaza heeft opengegooid. Welke consequenties verbindt de minister trouwens aan het gesloten akkoord tussen terroristenorganisatie Hamas en premier Abbas? (…)

Syrië

In Syrië eist de revolutie elke week weer doden. President Assad zit vooralsnog stevig in het zadel. Nu Rusland en China een VN-resolutie hebben afgeschoten ziet de toekomst er voor Syrië nog steeds donker uit. De SGP-voorman: “Rusland en China hebben fiolen van westerse toorn op zich geladen na hun veto over een VN-resolutie inzake Syrië. Ook de SGP vindt dit veto zorgelijk. Voornamelijk omdat president Assad dit kan opvatten als een vrijbrief om door te gaan met extreem geweld tegen de eigen bevolking. (…)

Libië

Vorige week bracht Trouw een uitgebreid artikel over de smokkel van Libische wapens naar de Gazastrook. Het schijnt dat de autoriteiten deze smokkel op geen enkele wijze tegengaan. Dit geldt ook de Egyptische autoriteiten. Hamas schijnt op dit moment te kunnen beschikken over steeds zwaardere en kwalitatief hoogstaande wapens. Dit is fnuikend voor de veiligheid van Israël. Op welke wijze wordt druk uitgeoefend op Libië en Egypte om deze wapensmokkel te bestrijden?”

Staatsbezoek VAE en Oman

Het staatsbezoek van koningin Beatrix (en minister Rosenthal en in hun kielzog een handelsdelegatie) aan het Midden- Oosten deed het nodige stof opwaaien in Nederland. Vooral Wilders (PVV) maakte de nodige misbaar. Als de SGP het bezoek zou hebben georganiseerd, zou het bezoek er ook wat anders uit hebben gezien, bijvoorbeeld wat betreft de invulling van de zondag. Van der Staaij liet in de Tweede Kamer weten het teleurstellend te vinden dat de Nederlandse afvaardiging niet heeft gesproken over de benarde positie van christenen in islamitische landen. Van der Staaij: “De minister heeft – samen met ons staatshoofd – een intensief bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten en aan Oman. De minister duidt in zijn brief aan over welke thema’s hij heeft gesproken met zijn gastheren. In dit rijtje miste ik de mensenrechten en de omgang met religieuze minderheden. Wij mogen er toch op rekenen dat de minister deze thema’s met nadruk aan de orde stelt tijdens dergelijke uitgebreide en opgetuigde bezoeken? Is dat ook gebeurd? Laten we niet vergeten: Oman staat op de 27e en de Verenigde Arabische Emiraten op de 37e plek van landen waar de meest intensieve christenvervolging plaatsvindt. Daar mogen we niet stilzwijgend aan voorbij gaan.

Financiële steun

Duidelijk is dat Nederland en de EU bereid zijn om de Arabische regio fors financieel te steunen. Ik dring erop aan dat de verstrekking van geld gepaard gaat met het stellen van randvoorwaarden als het gaat om de eerbiediging van geloofsvrijheid, mensenrechten, rechtstaat en dergelijke. In die zin heb ik grote moeite met het hervatten van steun aan Jemen. Een land waar bekering tot het christendom de doodstraf oplevert. Waarom is niet de lijn gekozen: eerst die wet van tafel en daarna kunnen we praten over steun? Daarnaast heb ik er al eerder op gewezen dat verschillende analisten beweren dat het veel belangrijker is om eerst de besteding van de huidige financiële middelen te verbeteren. In hun ogen word teveel geld niet op optimale wijze besteed. Wordt deze kritiek voldoende serieus genomen, vóórdat er nog meer geld naar deze regio gaat?”

Israel

Ook op een andere manier stelde de SGP in Den Haag het Midden-Oosten aan de orde, en wel in schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Aanleiding voor de SGP-vragen is wat moefti Muhammad Hussein op de Palestijnse Staatstelevisie zei bij de 47e verjaardag van Fatah. De presentator noemde de Joden “afstammelingen van apen en varkens.” De moefti, de belangrijkste geestelijke op de Westbank, citeerde islamitische geschriften: “De dag des oordeels zal niet komen totdat jij de Joden bevecht. De Joden zullen schuilen achter rotsen en bomen. Maar zij zullen roepen: ‘Oh moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.” Van der Staaij wees erop dat de Palestijnen conform de Oslo-akkoorden ophitsing actief moeten bestrijden. In het door Hamas gecontroleerde Gaza zijn deze oproepen normaal, maar in het gebied dat gecontroleerd wordt door Fatah tot op heden niet. De SGP Staaij vindt dat Nederland de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording moet roepen. Als die geen afstand neemt van deze woorden, moet de hulp aan de Palestijnse autoriteit worden beperkt. De SGP wil dat Nederland deze ophitsing ook op Europees niveau aan de orde stelt.

Misbruik Rooms-katholieke kerk

De afgelopen jaren is er binnen de Rooms-katholieke kerk een beerput opengegaan die begrijpelijkerwijs veel aandacht heeft gekregen. Ook de Tweede Kamer wijdde er een debat aan. Van der Staaij stelde dat het goed is dat dit onderzoek is geweest en dat er ook verder wordt gekeken naar situaties waarbij kinderen in gezags- en andere relaties treden met volwassenen. “De SGP heeft met zeer veel waardering kennis genomen van het grondige en evenwichtige rapport dat de commissie- Deetman in opdracht van de Rooms-Katholieke Kerk heeft uitgebracht. Dat rapport biedt waardevolle aanbevelingen voor het hulp bieden en recht doen aan slachtoffers. Erkenning voor die mensen, die soms jarenlang hebben gezwegen. Voor hen die dagelijks de pijnlijke littekens en schrijnende open wonden voelen. Het geeft bovendien goede handvatten voor preventie in de toekomst. Het rapport plaatst deze problemen terecht ook in een breder kader. Het is niet de Rooms-Katholieke Kerk alleen waarbinnen dit ernstige misbruik heeft plaatsgevonden. Het is breder: van de Nederlanders boven de 40 jaar heeft zo’n 1 op de 10 mensen voor het achttiende jaar tegen hun wil seksueel benaderd door een volwassen niet-familielid. De institutionele setting –of het nu om de jeugdzorg gaat of om de Rooms-Katholieke internaten– rechtvaardigt geen andere benadering van slachtofferschap dan waar ook elders. De overheid heeft hier de verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk is die maatregelen te nemen die slachtofferschap beperken en bestraffing van de daders verzekeren. Dat is ook waarover wij het debat met de minister nu hebben. De SGP is er blij mee dat in dit jaar ook de bevindingen van het onderzoek van de commissie-Samsom naar buiten komen. Met de beide onderzoeken is nog niet alles gezegd. De commissie-Deetman vraagt om verder onderzoek naar het algemene verschijnsel van seksueel misbruik van minderjarigen, naar kindermishandeling, huiselijk geweld, gedwongen prostitutie en fysiek geweld in een machts- of gezagsrelatie. Ook de eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie roept op tot een integrale aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Er is dus meer dan genoeg reden om over de volle breedte van het seksueel misbruik actie te ondernemen om slachtofferschap zoveel mogelijk te voorkomen. De SGP steunt het door de regering voorgenomen multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en misbruik.

(…) Minstens zo belangrijk is dat slachtoffers van seksueel geweld een plaats hebben waar zij zo snel als dat voor hen mogelijk is met hun verhaal terecht kunnen. Het is goed om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande instanties als Slachtofferhulp Nederland. (…) Op de Rooms-Katholieke Kerk zelf rust de taak om de aanbevelingen van de commissie-Deetman ruimhartig uit te voeren. Het is verstandig dat de commissie- Deetman zelf ook de opvolging van de aanbevelingen wil bewaken. In het verleden zijn fouten gemaakt. Die moeten waar dat nog mogelijk is royaal worden rechtgezet. Voor de toekomst moet blijvend alles gedaan worden om een veilig klimaat te bieden. Dat is iedereen verplicht. Dat is degene die zich christen –volgeling van Christus- noemt, wel heel in het bijzonder verplicht.”

Kannibalisme

Dijkgraaf vindt het “van de zotte dat de Nederlandse belastingbetalers mee betalen aan een programma waarin kannibalisme wordt gepleegd.” Hij zegt dat naar aanleiding van een in december uitgezonden programma van de publieke zender BNN. In dat tv-programma, Proefkonijnen, aten de twee presentatoren elkaars vlees. “Dat presentatoren van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen is tot op zekere hoogte hun eigen zaak, maar dat zoiets betaald wordt met belastinggeld is gewoon belachelijk,” zegt Dijkgraaf in een toelichting op de vragen. “Van een omroep die gefinancierd wordt uit de publieke middelen mag je enig niveau en kwaliteit verwachten. Met de beste wil van de wereld kan ik kannibalistische praktijken daar niet onder scharen.” Al eerder stelde het CDA hierover vragen aan minister Van Bijsterveldt. De minister verklaarde ‘geen oordeel’ te hebben over het programma. Dat is te makkelijk, vindt de SGP. De Grondwet bepaalt dat de vrijheid van meningsuiting ver gaat, maar nooit grenzeloos is. Zeker bij programma’s van de publieke omroep zou in de Mediawet best een minimum aan eisen kunnen worden opgenomen wat betreft fatsoen en goede zeden. Ook wil de SGP van het kabinet weten hoe het strafrechtelijk precies zit met kannibalisme.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

Er is meer dan abortus

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 februari 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken