Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De verstandige kent tijd en wijze

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De verstandige kent tijd en wijze

4 minuten leestijd

Reeds eerder heb ik een korte toelichting gegeven op de procedure die moet leiden tot besluitvorming. Dat geldt wanneer het Hoofdb estuur (HB) komt met een concreet voorstel. Voortijdige standpuntbepaling van derden in de media heeft helaas geleid tot verwarring binnen de partij. Dat is de reden geweest om in het RD enige toelichting te geven. Tevens vormt dit de aanleiding voor deze bijdrage in ons partijblad.

Arrest van de Hoge Raad

Kennis van het arrest van de Hoge Raad is van belang voor een goed zicht op het kader waarbinnen de bezinning in het HB dient plaats te vinden. De Hoge Raad heeft in 2010 bepaald dat de Staat een maatregel moet treffen die effectief (wat betreft het passief kiesrecht voor vrouwen) is en de minste inbreuk maakt op de grondrechten van de leden van de SGP (wat betreft haar opvatting). De toenmalige minister, mevr. Spies, heeft de SGP schriftelijk verzocht haar te melden welke gevolgen onze partij verbindt aan de uitspraak van het Europese Hof.

De reikwijdte van het arrest

Toen het HB het traject van bezinning startte, heeft zij eerst advies ingewonnen over de strekking van het arrest van de Hoge Raad. De tweeledigheid van dit arrest (effectieve maatregel en met minste inbreuk op grondrechten) vraagt om een zorgvuldige uitlijning. Het advies van juristen, maar ook het overleg op het ministerie van BZK heeft onze opvatting bevestigd, dat het arrest van de Hoge Raad, noch de uitspraak van het Europese Hof de SGP dwingt om haar opvattingen over het passief kiesrecht voor vrouwen te wijzigen. Wel is het zo dat de uitspraak van de Hoge Raad als geldend recht moet worden beschouwd en dat onze interne regelingen in reglementen en of statuten hiermee niet in strijd mogen zijn. Dat is zonder meer een inbreuk op de vrijheid van onze partij. Niet voor niets was de reactie van de toenmalige voorzitter, de heer Kolijn, “diep geraakt en teleurgesteld te zijn door het vonnis van de Hoge Raad”. De bevestiging van het arrest door het Europese Hof betekent echter dat er een maatregel getroffen moet worden.

Denkrichtingen in bezinning

Het Hoofdbestuur heeft, na ampel beraad, gemeend zich niet te moeten onttrekken aan het nadrukkelijk verzoek van de minister. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen, hopen we te zijner tijd met u te delen. Op grond van het voorgaande moge het duidelijk zijn dat er geen wijziging van art. 10 (onze opvatting over passief kiesrecht voor vrouwen) wordt voorgesteld. Allerlei reacties in deze richting berusten op suggesties die niet van het HB afkomstig zijn! De bezinning op de uitspraak richt zich conform de opvattingen van gerenommeerde juristen en conform het gevoerde overleg met diverse instanties en conform de brief van minister Spies op de wijze waarop invulling kan/moet worden gegeven aan het geldend recht. Dat betekent dat er geen juridische belemmeringen in onze reglementen/statuten mogen staan, die het passief kiesrecht voor vrouwen formeel blokkeren. Geen eenvoudige opgave! Dat beseft het Hoofdbestuur terdege en daar heb ik in mijn vorige bijdrage al uitdrukking aan gegeven. Mede in het licht van de complexiteit en de gevoeligheid van dit dossier, heeft het HB eind november een klankbordbijeenkomst georganiseerd met een behoorlijke delegatie SGP’ers uit de diverse geledingen. Het was een zeer nuttige bijeenkomst en van de opbrengst daarvan zal dankbaar gebruik worden gemaakt. De uitkomst van de doordenking zal het HB, de Raad van Advies gehoord hebbend, begin januari communiceren met de kiesverenigingen. In december ontvangen de besturen van de pkv’s al informatie over de planning van de eventuele toezending van de stukken en de data waarop dan regionale voorlichtingsbijeenkomsten in januari voor de bestuursleden van de pkv’s zullen worden georganiseerd.

Tijd en wijze

Terug naar het begin: voortijdige informatie door uw algemeen voorzitter over zaken waar nog geen besluit over genomen is, zou buitengewoon onzorgvuldig overkomen. Is dat eigenlijk ook niet het geval met het in de media voortijdig publiceren van standpunten van hen die zich betrokken voelen bij de SGP, maar niet het geduld kunnen opbrengen tot het voorstel van het HB aan de openbaarheid is prijs gegeven? Is het Hoofdbestuur niet het door de leden gekozen orgaan en daarmee bevoegd gezag, dat o.a. als taak heeft besluitvorming conform het reglement middels een voorstel voor te bereiden? Vervolgens leiden voorbarige publicaties tot allerlei suggesties alsof het standpunt gewijzigd wordt, c.q. zou moeten worden. Het lijkt erop alsof er sprake is van een bewuste versmalling van een beginselproblematiek tot een statuten- en reglementenproblematiek, tot en met de uitsmijter van de juridische trukendoos. Jammer! Ik doe dan ook een dringende oproep om de Koninklijke, de Bijbelse weg te bewandelen. Hebt u welgemeende adviezen, gedachten of zorgen, laat het ons schriftelijk weten of vraag een gesprek aan met een delegatie van het HB. Deze vorm van betrokkenheid wordt zeker op prijs gesteld! Zoek niet bewust de openbaarheid via een open brief of via de kerkelijke en landelijke pers in dit stadium. Houd in gedachten wat er staat in Prediker 8:5b: “en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten”. Matthew Henry schrijft hierover in zijn Bijbelverklaring het volgende: “Esther heeft, om met Ahasveros te handelen, zich zeer veel moeite gegeven om beide tijd en wijze te weten en dienovereenkomstig is zij geslaagd… Onze ondernemingen zullen dan waarschijnlijk welslagen, als wij er de rechte tijd voor weten te kiezen.

M.F. van Leeuwen, algemeen voorzitter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 2012

De Banier | 24 Pagina's

De verstandige kent tijd en wijze

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken