Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN BRIEF

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EEN BRIEF

6 minuten leestijd

Grand Raids, Mich. Augustus, 1937

Veel geliefde kinderen en kleinkinderen.

Uw moeder zal, met de hulp des Heeren, probeeren eenige letteren to schrijven. Zeker hebt ge daar al verlangend naar uitgezien. Wij mogen u dan melden, dat wij het alhier met onze kinderen, door des Heeren ondoorgrondelijke liefde, goedheid en trouw, nog redelijk wel maken. We mochten ook van ulieder welstand vernemen, hoewel al weer een poos geleden.

De Heere overlaadt ons hier bij onze kinderen en vrienden, met vele gunstbewijzen. Veel liefde en vriendschap mogen we ondervinden. En dat aan onwaardigen! Mocht ik mijne onwaardigheid meer in de praktijk doorleven. O, dan wordt het minste groot! Dan wordt ik nog al eens verlegen onder de weldaden des Heeren, die Hij aan zulk een ontrouw en alles verbeurdhebbend schepseltje bewijst. Hij doet het niet om onzentwil, maar om Zijns grooten Naams wil. Die zal er alleen in verheerlijkt worden, en onze zielen er door vernederd en verootmoedigd.

Ja, geliefde kinderen! daar mag ik door des Heeren vrije liefde en genade in Christus Jezus, deze dagen nog al eens verkeeren. Het is ook zoo groot nog zoovele zegeningen van den voetbank Zijner voeten to mogen genieten; daar toch alles zoo diep verzondigd is. Daar geeft de lieve Geest Gods, Die we toch zoo in alles noodig hebben, wel diepe indrukken van. Die doet dan wel zien, door welken duren prijs Christus die verworven heeft voor al de Zijnen, nl. door dat bloedige lijden en strijden van mijnen dierbaren Borg en Zaligmaker, de Zone Gods. Nog grooter wordt het alles, zoo Dien Dierbaren Ontfermer, ons weer eens zalig bedient naar de ziel met die verworven weldaden van Zijnen troon. En dat zulke wederspannigen en ellendigen! O, ik kan dat niet in woorden uitdrukken!

De lieve Geest Gods doet zien de walgelijkheid en verfoeielijkheid van zichzelven. Dat leidt tot vernedering en onze nietigheid voor den hoogen God. Die het kent, verstaat mij wel. Maar dan dat wonder van vrije genade, om door Christus Jezus, het hoofd weer eens uit de gebreken to mogen opheffen, door dat dierbare geschonken geloof in zijn eenig Hoofd Christus Jezus; Die al Zijn volk zalig maakt van hunne zonden. O, dat mag de ziel weer dan zoo zalig ondervinden; dat Hij geen zonde ziet in Zijn Jacob en geen overtreding in Zijn Israël.

Het was mij zoo zoet Zijne liefelijke stem weer eens to mogen hooren en Zijne zoete gemeenschap to smaken, en dat na zulk een lange afwezigheid. Mijn zonden daarvan de oorzaak. Maar hoe heerlijk en troostrijk als we lezen dat Johannes zegt: “Kinderkens, indien gij gezondigd hebt, wij hebben een Voorspraak bij den Vader.” Dan wordt het juk weer eens van het kinnebakken opgelicht, en de ziel voeder toegereikt, en dat van een dienende Jezus. Die van Zijne zalige lippen deed vloeien: “Ik ben niet gekomen om gediend to worden, maar om to dienen.”

O, geliefde kinderen! ik mocht de vrucht daarvan ondervinden. Hij sprak: “Ik heb de gevangenis van Jacob gewend, en de misdaad Mijns volks weggenomen; en al hunne zonden bedekt.” U moet het zelf maar wat uitbreiden en tusschen de regels inlezen. Ik kan er maar een weinig van stamelen. Maar hoe bitter worden dan de zonden; ja, zeer bitter!

Ik lag een langen tijd besloten, en kon ik niet uitkomen. O, wat was ik van binnen gebonden. Op het laatst veel strijd en aanvallen op mijnen staat. Ja, soms overviel mij de vrees, ik zou nog openbaar komen en sterven als een huichelaar. Het was mij nu en dan bange. De slaap week wel van mijne oogen. Ja, het is soms een strijd op leven en dood. Ik kon daar toen niet zoo uit spreken; maar als de ziel bij verniewing daar weer eens uit verlost mag worden, wat komt er dan een ruimte. Niet alleen voor mij, maar ook voor Zijn bedrukte volk en knechten. En dan dat geloof to oefenen dat de Heere niet zal begeven noch verlaten; neen, ook niet in de bangste tijden.

Nu, we hopen daarover nog wel eens met elkaar to kunnen spreken. Ik mag er tot heden toe, nog bij oogenblikken zalig in verkeeren. Om dan met innerlijken vrijmoedighend te naderen tot den troon der genade; niet alleen voor mijzelven, maar ook voor anderen. Velen mag ik medenemen.

We kregen aangename brieven van enkelen van het volk aldaar. (Toen onze moeder deze letteren schreef was ze bij hare kinderen in Grand Rapids. In September tot ons in Passaic weerkeerende, overleed zij op het einde van het jaar in sterk verlangen naar de eeuwige heerlijkheid.—J. V. Z.) Wil hen allen hartelijk groeten en bedanken. Groet ook Neeltje T. als u bij haar komt. Wat zal het ook voor haar een groote verlossing zijn, als de Heere haar opneemt. Ach, mocht de Heere spoedig komen, om haar in gestikte kleederen tot den Koning te leiden, zooals Hij haar beloofd heeft!

We verlangen wel bij oogenblikken weer bij ulieden te zijn, en onder het volkje in uw midden, te mogen verkeeren. De Heere mocht ons nog wat believen to sparen, en als dat Zijn heilige wil mocht zijn[ Die is toch alleen heilig, wijs en goed.

Van velen alhier moet ge de hartelijke groete hebben. Ge zijt samen nog al eens in ons midden. We mogen hier en daar met veel aangenaamheid onder het volk des Heeren verkeeren. We hadden ook een gezelschap bij N. aan huis. Het ging dien middag goed. De lieve Geest gaf getuigenis van binnen. We waren er allen van onder den indruk.

Nu zal ik weer afbreken. Hartelijke groeten aan den Kerkeraad en al het volk. Ook gegroet van uw vader. Hij maakt het bijzonder goed. We krijgen hier veel regen, en dan soms bijzonder heet. De Heere regeert!

Gegroet van uw liefhebbende moeder,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1946

The Banner of Truth | 16 Pagina's

EEN BRIEF

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juni 1946

The Banner of Truth | 16 Pagina's

PDF Bekijken