Bekijk het origineel

HET WONDER VAN IMMANUEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

HET WONDER VAN IMMANUEL

11 minuten leestijd

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandment with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures; Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Proverbs 2:1-5

Men noemt Zijn naam wonderlijk. Jes. 9:5

Part I

Wij zullen Kerstfeest vieren onder zeer bange omstandigheden. De groten der aarde grijpen naan steeds verder uitbreiding van hun macht en gebied. In naijver op elkander verblind; door vrees voor elkanders groeiende macht aangegrepen, leggen zij het op elkanders ondergang toe. In stee dat de Protestantsche volken elkander zoeken tot bewaring van de overblijfselen der Reformatie, gaan zij een strijd tegen elkander aan op leven en dood. En God heeft hen aan de dwaasheid van hun hart overgegeven gelijk eens de inwoners van Sichern, toen er vuur uitging van Abimelech en de burgers van Sichern verteerde en het huis van Millo; en vuur uitging van de burgers van Sichern en van het huis van Millo en Abimelech verteerde. Nog een weinig en de wereld is voor de derde maal in een eeuw weder een oorlogstoneel.

En te midden van al de vreeselijke verwoestingen van den oorlog klinkt de stem uit Bethlehems velden: “Vrede op aarde”. Welk een tegenstelling!

Maar wie kan nu nog aan zulk een boodschap gelooven? Vier Kerstfeest met een kerstboom zonder wortel en versierd met wat lichtjes en geschenken, dat kan nog, maar spreek toch niet langer van den geboren Vrede-Vorst. Sinds het Kerstwonder geschiedde is het eeuw na eeuw er verre van geweest, dat vrede op aarde heerschen zou. Oorlogen, pestilentien, hongersnooden, moeite en verdriet zijn van de wereld niet weggenomen. Onnoemelijk is het leed, dat doorstaan wordt. Het gansche schepsel zucht, ook onder alle wereldsch gejoel en vreugdbedrijf, dat geen verlossing brengen en geen voldoening schenken kan.

En toch, hoewel de wereld met al haar goed en vreugd geen verlossing brengen kan, toch keert zij zich van Christus af, zoekend alleen aardsche vrede en weigerend den vrede met God.

Voorwaar, de wereld gaat door bange weeen heen, den dag des oordeels tegemoet. Het aardrijk is om der zonden wil vervloekt en die vloek is is niet weg te nemen door eenig schepsel. Eens zal de wereld in vuur en vlam gezet worden door de komst van den Man, door Wien God haar oordeelen zal. Dan zal er komen een nieuwe hemel en een nieuwe arrde, waarop gerechtigheid woont. Maar tot zoolang woont en werkt de ongerechtigheid en zal God twisten met de inwoners der wereld; en zullen de roode en zwarte en vale paarden van oorlog en honger en dood rijden.

Maar juist te midden van en in scherp contrast met die namelooze eilende en schrikkelijke woelingen op de wereld klinkt het kerstgeroep uit Bethlehem: “Vrede op aarde”. Want de geboren Immanuel is gekomen om een vrede te verwerven, die alle verstand te boven gaat. Het is geen vrede van deze wereld. Zijn vrede gaat verre uit boven al wat wereld is en wordt van haar gekend noch verstaan. Al bulderde het kanon over geheel de aarde; al vochten alle natien met een elkander verterende woede, de vrede, door de engelen bezongen, blijft voor het volk van God. Die vrede is het wonder van Gods genade; vrucht van de verzoening der zonden; gunsten te midden van zonden en ellenden. De wereld moge spotten en Christus miskennen en Zijn werk loochenen, doch er is een volk, dat den vrede Gods in het hart ervaren mag, die de vrucht is van Hem, Die geboren werd in Bethlehems stal. O, werde het zoo Kerstfeest voor ons. Wij zouden uitroepen:

Het is een wonder in onz’ oogen,

Wij zien het, maar doorgronden’t niet.

Van het wonder van Immanuel wilde ik u thans gaan spreken; van Hem van Wien Jessaja 9:5 reeds profeteerde:

“Men noemt Zijn Naam Wonderlijk “.

Dat woord heeft Jesaja door den Heiligen Geest gesproken van Christus. Door Hem zal het volk, dat in duisternis wandelt een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduwen des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Hij is de overwinning der Zijnen, gelijk ten dage der Midianieten, die Gideon in den naam des Heeren versloeg en de kleederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs. Hij is het geboren kind en tevens de gegeven Zoon; mensch geworden en Waarachtig God gebleven. Zijn Naam is Wonderlijk. Hij verscheen Manoach en als deze vroeg: “Wat is Uw naam, opdat wij U vereeren wanneer Uw woord zal komen”, antwoordde Hij: “Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam, Die is toch Wonderlijk”. Jesaja heeft op Hem het oog. Men noemt Zijn Naam Wonderlijk.

Ja Wonderlijk is Hij en wonderlijk de geboorte in Bethlehems stal.

Deze Geborene is de Zone Gods; eenswezens met den Vader en den Heiligen Geest; van gelijke heerlijkheid met Hen; God uit God; Licht uit Licht; waarachtig God, te prijzen in der eeuwigheid. Het Kindeke in Bethlehems stal is het Woord; door Hetzelve zijn alle dingen gemaakt en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. De volmaakte engelen bedekken hun aangezicht voor Hem en Hij ligt neder in de kribbe, in de gedaante geworden als een mensch. Wie kan het vatten? Zijn naam, dat is Hij Zelf, is Wonderlijk. Het gaat alle begrip des menschen te boven, dat God geopenbaard is in het vleesch. Maar dit wonder is niet geschied om begrepen te worden. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen en den kinderkens geopenbaard naar het welbehagen des Vaders.

Door geen anderen weg kan de vrede Gods op aarde verkregen worden dan door den dood van den Zone Gods. De Zondaar moet door God met God worden verzoend. Zoo groot is het werk, dat moest gewrocht worden om een gevallen Adamskind dat met God in oorlog Staat, den vrede te verwerven, dat hemel en aarde met al hun bewoners daartoe niet in staat waren. Een eeuwige voldoening moet aan het geschonden recht Gods gegeven; de volle toorn Gods tegen de zonde gedragen worden om den weg van welbehagen te openen en Zijn liefde en barmhartigheid in zondaren te kunnen uitstorten. Satans kop moest vermorzeld en de zonde van haar verdoemende en heerschappij-voerende kracht beroofd, worden, om ten eeuwigen verderve in hun macht gebondenen vrij te maken. De verlossing van verloren zondaren ging aller schepselen macht te boven. Niemand was waardig het Boek van Gods eeuwigen raad te nemen en zijn zegelen te verbreken, dan alleen het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

O, wonder van des Vaders eeuwige liefde. Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eenig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. In dezen weg zal God verheerlijkt worden in de zaligheid der uitverkorenen, wier namen zijn geschreven in het boek des levens, om door de diepte van den val heen, met behoud van al Gods deugden, eeuwig Zijn lof te zingen. Men noemt Zijn Naam Wonderlijk, want in Hem is het eeuwig welbehagen, waarvan de engelen gezongen hebben en waarvan het volk zingen zal, dat den Gegevene des Vader door het geloof mag leeren kennen: Door U, door U alleen, om’t eeuwig

welbehagen.

Zouden zij zijn naam niet Wonderlijk noemen?

In de kribbe ligt de Zone Gods in ons vleesch. Hij is onzer een geworden. Nauwelijks zal bestaan een vriend voor een vriend te sterven, maar Christus bevestigt Zijne liefde tot Zijn volk dat Hij voor hen gestorven is toen zij nog vijanden waren. En Hij is gekomen om te sterven. Dit ligt reeds in Zijn arme geboorte. Hij, die Rijk was, is arm geworden, om door Zijn armoede hen rijk te maken, die schuldig zijn tot het oordeel van den eeuwigen dood. Wie ooit iets van de eeuwige liefde van Christus smaakte, moet Zijn naam wonderlijk noemen. God de Zoon gaf Zichzelven, opdat vijanden worden met God verzoend. In aller eeuwen eeuwigheid zal de kerke Gods dezen geboren Zionskoning prijzen. En hoe zal zij Hem eeren? Als de waarachtige God; bovenal te prijzen in der eeuwigheid. Zoo aanbaden de herders het Kindeke in de kribbe en zoo leert Gods volk Hem eeren. Van nature kennen wij Hem niet, zoomin als de Joden in wier midden Hij Zijn Goddelijke majesteit toonde van achter het voorhangsel Zijner vernedering, in Zijn leer en in Zijn wonderen. Maar zij verwierpen Hem, zoo menigmaal als Hij getuigde de Zone Gods te zijn. Hoe godsdienstig wij ook zijn mogen; hoe Gereformeerd wij ons ook noemen: zoo onze harten niet vernieuwd zijn door Gods genade, blijft het wonder voor ons verborgen, in Bethlehem gewrocht. Maar het aan zijn diepen ellendestaat ontdekte, gansch verloren volk, zal bij de geloofsaanschouwing van dit Kindeke keer op keer uitroepen: Zijn naam is Wonderlijk. Hij is Gods Zoon; de Verwerver der zaligheid. Stervende zag Jacob op Hern, toen hij uitriep: “Op Uwe zaligheid wacht ik, Heere!” Simeon nam het Kindeke in zijn armen en omhelsde door het geloof het wonder van de vleeschwording des Zoons Gods, onder den uitroep: “Nu laat Gij Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord, want mijne oogen hebben Uw zaligheid gezien”. Ja waarlijk het geloof ziet den Zone Gods, Persoonlijk Zieh vereenigd hebbende met onze menschelijke natuur. O wonder aller wonderen. Hij is Immanuel: God met ons.

Zijn liefde is wonderlijk; zij gaat de liefde der vrouwen te boven. Die liefde verzoent vijanden met God en maakt de zielen dronken van hemelsche vreugde. Wonderlijk, ja Wonderlijk is Zijn naam.

Hij werd mensch. Hij de Zone Gods, is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij was waarachtig mensch, met ziel en lichaam; mensch uit de menschen, behoorende tot het geslachte Adams. Zouden wij niet met verwondering moeten worden aangedaan bij Bethlehems kribbe? Hier ligt de eenige, waarachtige, volkomen Zaligmaker neder. Wij hebben in ziel en lichaam gezondigd en beide onderworpen aan den eeuwigen dood. Maar zie hier de Gezalfde des Vaders in ziel en lichaam kornend om in beide de straf te dragen en den toorn Gods weg te nemen Op ons rust de zonde van Adams bondsbreuk Zij wordt ons toegerekend. Maar zie hier Immanuel, uit Adams geslacht geboren, opdat op Hern de zonde van Zijn uitverkorenen zal gewenteld, worden en zij van vloek en doem voor eeuwig worden verlost. Men noemt Zijn naam Wonderlijk. Ja, Hij is Wonderlijk; de Borg; de Middelaar; de schulddrager en verzoener voor de Zijnen. Hij moest waarachtig God Zijn, om een eeuwige waardij aan Zijn kortstondig lijden bij te zetten; maar ook Hij moest waarachtig mensch zijn om te kunnen lijden en sterven en het oordeel Gods voor Zijn volk te dragen en weg te nemen En als waarachtig mensch is Hij geboren in Bethlehems stal. Wonderlijk, Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mensch.

Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven, Gaat al het schoon der menschen ver te boven.

Wonderlijk is deze Geboorte te meer, daar zij geschiedde uit een maagd. Het woord der profetie is vervuld geworden: Zie een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en gij zult Zijn naam Immanuel heeten”. Wat in haar was, is gewrocht door den Heiligen Geest, opdat Hij het heilige zijn zou, dat uit Maria werd geboren. Alle Adams nakomelingen zijn in ongerechtigheid geboren en in zonde ontvangen. Niemand geeft een reine uit een onreine. Maar uit Maria is Hij geboren, Die zonde gekend noch gedaan heeft, ondat Hij ontvangen is van den Heiligen Geest. Hij wrocht het wonderwerk in Maria en zij droeg den eeuwigen Immanuel naar het vleesch in haren schoot tot de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude en zij baarde haren eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de Kribbe. Voorwaar: Meer dan Abraham is Hij.

(wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1979

The Banner of Truth | 20 Pagina's

HET WONDER VAN IMMANUEL

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1979

The Banner of Truth | 20 Pagina's

PDF Bekijken