Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De wegbereider voor het Aangezicht des Heeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De wegbereider voor het Aangezicht des Heeren

7 minuten leestijd

“En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het Aangezicht des Heeren heengaan, om Zijne wegen te bereiden” (Lukas 1:76).

Er worden vele liederen gezongen in deze dagen rond de herdenking van de komst van Christus in het vlees. Maar een lied als dit is een geschonken lied, dat de Heere als de getrouwe Verbondsgod in het hart en op de lippen van de stomme Zacharias legde.

Het is waardig om nagezongen te worden door diezelfde Geest. Dan wordt het nu en toen vervuld dat de Heere de tong van de stamelende maakt als de pen van een vaardige schrijver. “Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong der stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis” (Jesaja 35:6).

Zacharia's mond werd gesloten door ongeloof; dat was van hem. Wat een smart en ellende heeft dat ongeloof al teweeg gebracht. Hoor welke veroordeling de engel Gabriel er over uit moest spreken in de Naam Gods toen Zacharias de woorden Gods in twijfel trok. En de engel antwoordde en zeide tot hem: “Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op de dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd” (Lukas 1:19-20).

Die woorden Gods zijn nu heerlijk vervuld. Ondanks de zonden van Zacharias houdt God getrouw Zijn Woord. Wat een les in het leven van Gods oprechte volk, dat de Heere ondanks al ons ongeloof nochtans Zijn belofte zo heerlijk vervult. Daarom mag de mond van Zacharias nu worden geopend om God de eer te geven en Zijn grote werken te prijzen. Hij kon het de dichter nazeggen: “Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest” (Psalm 116:10).

Datzelfde van God geschonken en gewerkte geloof deelt God nog uit; vrij- en almachtig tot de verheerlijking van Gods Naam. Dat is geen besproken geloof, maar een beleefd geloof dat met Zacharias en al de geheiligden een doel kent: Gode alleen zij de eer! Zo mag Zacharias op zo'n heerlijke wijze, verlicht door de Heilige Geest, getuigen van de komst van dat Koninkrijk Gods in die komende Koning en de wegbereider voor Zijn Aangezicht. “En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest, en profeteerde, zeggende (vers 67): En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden.”

Neen, Zacharias sprak niet uit wat hij begeerde of dacht wat dit kindeken moest worden. Maar wat God uit vrije goedheid en ontferming voor dit kindeken had weggelegd tot de verheerlijking van Gods Naam en de komst van Zijn Koninkrijk. Een profeet! Met nadruk geeft de Heere getuigenis dat het een profeet van de Allerhoogste is. Dat wil zeggen: in tegenstelling met zovelen die zich daar voor uitgaven, maar het niet waren. Maar die taak heeft God voor Johannes weggelegd, daarin zal hij van de hemel erkend en gezalfd worden door die Allerhoogste en enige Profeet. Als zo'n leraar is Johannes door de schare gekend en erkend.

De verborgen roeping die van Godswege is geschied tot deze zo voortreffelijke en heerlijke zaak, komt in de openbare erkenning van God en mensen aan het licht. Gods werken zijn zeer wonderbaar op alle plaatsen waar Hij klaar, Zijn heerlijkheid toont krachtig. Niet te keren is het werk van de Almachtige als Hij roept tot de verheerlijking van Zijn Naam en de komst van Zijn Koninkrijk. Daar is alles dienstbaar aan. God roept in Christus geen knechten tegen wil en dank, maar Hij heeft een zeer vrijwillig volk op de dag van Zijn heirkracht.

Wat een voortreffelijk werk om in de dienst van de allerhoogste Profeet de verborgenheden van Zijn Koninkrijk te mogen openbaren. Hij was de voorloper en de wegbereider voor het Aangezicht van Zijn God en Koning. Een profeet om de verborgen Raad Gods tot de zaligheid van Zijn volk te openbaren. Want gij zult voor het Aangezicht des Heeren heengaan om Zijne wegen te bereiden. Waarin dat wegbereidende werk van Johannes door Gods Geest bestond, kunnen wij uit zijn optreden zien. “Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het Woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden” (Lukas 3:2-3).

Van hem heeft de mond van de profeet Jesaja al mogen spreken: “Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!” (Mattheus 3:3). Met grote vrijmoedigheid heeft Johannes een ieder zijn zonden gepredikt en de overtredingen niet bedekt. Die ontdekkende prediking heeft in het licht van de zonde het oordeel niet verborgen. Daarin heeft Johannes op profetische wijze het verleden, heden, en toekomende aan elkaar verbonden in het licht van die grote Godsontmoeting.

Er is maar een middel tot behoud in het licht van de toekomende toorn. Bekeert u! Die waarachtige bekering bestaat in de rechte zielsvernedering en verbrijzeling voor Gods Aangezicht. Het in oprechtheid belijden van onze zonden en de Heere bekennen van onze schuld. Zaliger werk is er niet om in geest en waarheid voor God te mogen buigen en de Rechter van de hemel en de aarde toe te vallen, om genade te leren smeken.

Heeft de prediking van de wegbereiders, dat zijn Gods getrouwe knechten, deze zalige vrucht uit vrije goedheid in uw leven geopenbaard? Is het waar geworden wat de vrucht op de prediking van Johannes de Doper mocht zijn? “En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden” (Markus 1:5). Ontloop toch die zonde- en schuldontdekkende prediking niet, want daar wordt God alleen op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Hier alleen zal de prediking van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt alle waarde krijgen.

Zo werd de weg bereid, zo wordt de weg bereid, zo zal de weg bereid worden tot de laatste is toegebracht. Heb ik zo de weg bereid zien worden in mijn hart en leven? Door die krachtdadige en onwederstandelijke bediening van Gods Geest? Of sta ik die ontdekkende en ontblotende arbeid nog steeds tegen? Dan kan het niet waar worden wat de dichter door het geloof mocht zingen:

Dan wordt gena van waarheid blij
ontmoet;
De vrede met een kus van ‘t recht
gegroet;
Dan spruit de trouw uit de aarde blij
omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels
boog.


Door Hem geleid

Dus wordt des Heeren volk geleid
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schooner glans verscheen
Dan nu, door Gods barmhartigheen,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond'
en ongeval t' ontslaan,
Een star in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan
de kimmen staan.
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht,
Dat hem in schauw
des doods bestraalt,
Op ' vredepad zijn voeten richt.

Lofzang van Zacharias:4-5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 2001

The Banner of Truth | 28 Pagina's

De wegbereider voor het Aangezicht des Heeren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 2001

The Banner of Truth | 28 Pagina's

PDF Bekijken