Bekijk het origineel

NA TIEN JAREN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NA TIEN JAREN

4 minuten leestijd

4

Hier volgt dan een en ander uit de statuten van „Bewaar het Pand”.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam „Stichting Bewaar het Pand”. Zij is gevestigd te Meerkerk.

Artikel 2.

De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift, die zij erkent als het onfeilbare Woord van God; zij aanvaardt de drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht (1618 - 1619) als daarop gegrond; zij aanvaardt de Statenvertaling als de meest zuivere Nederlandse Bijbelvertaling.

Artikel 3.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de handhaving der oude Gereformeerde beginselen, in overeenstemming met het gestelde in artikel 2.

Artikel 4.

De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. de uitgave van het blad „Bewaar het Pand”; b. alle andere wettige middelen in de ruimste zin, die naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de stichting.

Artikel 5.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een aantal van tenminste 9 leden.

Ontstaat een vacature, dan wordt daarin voorzien door coöptatie, met dien verstande, dat, zolanger 5 bestuursleden zijn, opengevallen plaatsen niet behoeven te worden aangevuld.

De bestuursleden zijn geheel vrij in hun keus. Bestuursleden genieten geen voordelen.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

a. door overlijden;

b. door bedanken;

c. doordat men de oude Gereformeerde beginselen, in overeenstemming met het gestelde onder artikel 2, niet meer onderschrijft.

Tot zover de statuten. Verdere aanhalingen zijn niet nodig. Het bovenstaande zegt genoeg voor belangstellenden. Ook voor hen, die eventueel in gedachten hebben bij testamentaire beschikking te gunstigen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit dezelfde personen, die de commissie van redactie uitmaken. Dat hoeft niet zo te blijven. Aanvulling van het bestuur is thans niet aan de orde. Er zijn geen vacatures.

We hebben dus deze situatie. Het stichtingsbestuur zal eventueel komende vacatures moeten vervullen door de benoeming van personen, die het doel van de stichting geheel onderschrijven. Het bestuur zal, wanneer er nieuwe redactieleden moeten komen, daarbij ook zijn keus moeten laten vallen op gelijkgezinden. En als er ontmoetingsdagen worden gehouden zal het bestuur een beroep moeten doen op hen, die volledig achter de doelstelling staan, namelijk het bevorderen van de handhaving der oude geréformeerde beginselen.

De voortdurende stijging van het aantal abonnees op ons blad en het ongeveer gelijkblijvend bezoek van onze ontmoetingsdagen en daarbij de financiële bijdragen in giften en collecten zeggen ons, dat men algemeen daarmee uitspreekt, dat men instemt met de wijze waarop het bestuur — de commissie van redactie — het gestelde doel zoekt te behartigen.

Ten slotte nog enkele opmerkingen.

Het is regel dat een blad gevuld wordt door dezelfde vaste medewerkers. In bepaalde gevallen worden soms anderen aangetrokken voor het schrijven van artikelen. Medewerkers kunnen dan op ’n bepaald gebied een deskundig geluid laten horen. Maar de verantwoordelijkheid blijft berusten bij de redactie.

Het is regel, dat op een schooldag steeds andere sprekers worden gevraagd. Dat is te verklaren uit het feit, dat een theologische hogeschool niet in stand gehouden wordt voor een bepaalde groep leden van een kerk, maar voor een hele kerkelijke gemeenschap. Dan is de keus ruim. Maar dat is bij ons niet het geval. Wij zijn uiteraard gebonden aan sprekers, die achter het doel staan. We kunnen het niet anders dan betreuren, dat dit lang niet van alle ambtsdragers en leden van onze kerken gezegd kan worden.

We zouden van harte begeren, dat we op steeds groter kring van medewerkers aan het blad en van sprekers op onze ontmoetingsdagen konden rekenen.

Onze kracht is klein. Alles wacht op de zegen des Heeren. We zijn dankbaar voor de liefde, die wij als medewerkers en sprekers van velen mogen ontvangen en voor de zegen die de Heere door middel van blad en ontmoetingsdagen geeft. De Heere moge ons allen bij de voortduur gedenken en de arbeid ten zegen stellen tot heil van Zijn Kerk en tot verheerlijking van Zijn Naam.

N.B. Al meer dan eens ben ik in aanraking gekomen met vrienden, die onze stichting wilden begunstigen en niet alleen onze stichting, maar ook andere stichtingen, waarvan de grondslag goed en het doel behartigingswaardig is. Ik beschik nu over verschillende gegevens, die ik gaarne ten dienste wil stellen van anderen, die er ook aan denken om in een testament deze stichtingen te begunstigen Gaarne wil ik hen op verzoek inlichten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

Bewaar het pand | 6 Pagina's

NA TIEN JAREN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken