Bekijk het origineel

DORDTSE LEERREGELS. V

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DORDTSE LEERREGELS. V

5 minuten leestijd

HOOFDSTUK 1/art. 1-18

„Van de goddelijke verkiezing en verwerping”.

Artikel 1 en 2

I. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben alien gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (Rom. 3:19, 23) en: De bezoldiging der zonde is de dood. (Rom. 6:23)”.

II. „Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem geloofd, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (I Joh. 4:9; Joh. 3:16)”.

Uit de strijd, welke onze vaderen van de Dordtse Svnode in 1618-’ 19 gevoerd hebben tegen de dwaalleer van de Remonstranten, hebben we kunnen opmerken, dat zij zeer veel licht des Geestes gehad hebben om de dwaalleer te onderkennen en de leer van de vrije, souvereine genade Gods in Christus duidelijk in’t licht te stellen.

Want Gods Kerk, de levende Kerk naar artikel 27 van de Nederl. Gelocifsbelijdenis, komt op uit de genade, staat door de genade en eindigt of roemt in de genade. Het is de vrijmachtige genade Gods als vrucht van Gods eeuwige verkiezende liefde in Christus. Daarvan mag de Kerk getuigen: „Door U, door U alleen, om’t eeuwig welbehagen!” Hebben daartegenover de Dordtse vaderen’s mensen verantwoordelijkheid niet uit doen komen? Ongetwijfeld. Lees hun vijf artikelen maar door. Echter niet zo, dat zij met die verantwoordelijkheid het geloof en de zaligheid toch in de handen van de mens zelf hebben gelegd, zoals de Remonstranten deden, toen en nu.

Onze vaderen hadden zeer veel onderscheiden licht des Geestes om de dwalingen der Remonstranten te onderkennen, zo merkten we op.

Maar zou deze zuivere onderkenning ook niet noodzakelijk zijn in onze tijd? Zijn die Remonstrantse dwalingen, welke door onze vaderen de voordeur der kerk zijn uitgewezen, niet door de „achterdeur” weer ingeslopen, hetzij openlijk of bedektelijk? En voorzegt de apostel Petrus in zijn tweede brief aan de Thessalonicensen, hoofdstuk 2:11 „En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven?”

Er is helaas bij ons kerkvolk, bij jongeren en ouderen, weinig of heel geen interesse voor de eeuwige en geestelijke zaken, terwijl men toch duidelijk moet zien, dat het er met deze wereld niet zo best uitziet, ja, dat zij naar de ondergang heensnelt! En bovendien: reizen wij niet alien naar de grote eeuwigheid? En: „Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebr. 9:27). Kunnen wij voor de Heere verschijnen „zonder verschrikken”?

Nu zijn we nog in het heden der genade. Het is nog „de dag der zaligheid”. En wijzen onze Dordtse Leerregels niet treffend op de enige weg des behouds, welke ons wordt voorgesteld? Lees eens artikel 3. Wat onroerend luidt dit artikel: „En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde”.

Het is daarom niet hoogst belangrijk, ja, een groot voorrecht, dat God voor onderwijs in de zuivere waarheden van Zijn Woord gezorgd heeft?

Daarom is het zo erg, dat er thans zo weinig belangstelling is voor dat onderwijs, allereerst in Zijn Woord, maar ook door middel van onze belijdenis-geschriften.

Men vraagt: is het wel urgent om vandaag te handelen over allerlei dogmatische uiteenzettingen, zoals bijvoorbeeld over de Uitverkiezing en de Verwerping? Heeft het zin om onze jongens en meisjes op de katechisaties over zulke ingewikkelde dogma’s te spreken? Kunnen we niet beter zwijgen over dat harde leerstuk van de Verkiezing? Brengt het vele ouderen, maar vooral ook jongeren niet in vertwijfeling en in de war? Ja, maak deze leer geen zorgeloze mensen, zoals de Heidelbergse KatechiSmus vraagt? Kunnen we hen niet beter voorhouden (zo zegt men), je bent een zondaar maar Jezus is voor zondaren gekomen. Geloof dat. Dan ben je een kind van God en kun je blij door het leven gaan! Nu ja, die Dordtse Leerregels zijn er wel. Maar wij leven nu in een andere tijd. We kunnen het evengoed op een andere manier zeggen dan de Dordtse vaderen het zeiden. En wat heb je uiteindelijk aan die dorre opsommingen van allerlei dogma’s Daar begrijp ik helemaal niets van. Ja, zo redeneren er zeer velen. Maar is het wel waar, wat men van deze Leerregels zegt? Zijn het inderdaad dorre, koude verhandelingen, zoals over de Uitverkie^ing?

Volstrekt niet! Op welk een eerlijke, maar niet minder tere wijze stellen de Canones van Dordt de waarheden van Gods Woord in het licht. Hoe teer en zielkundig gaan onze vaderen te werk met de zielen der mensen. Met recht zijn deze Canones als „pastoraal” aan te merken.

Want het gaat ten diepste om de persoonlijke bevindelijke kennis van de Goddelijke waarheden. In dit licht wordt ook net leerstuk van de UIT VERKIEZING en de VERWERPING gesteld en behandeld.

De vraag is hier te beantwoorden, of we moeten BEGINNEN bij de uitverkiezing om tot die persoonlijke kennis ervan te komen? Neen. Duidelijk zien we, dat de Canones bij de behandeling van de uitverkiezing beginnen bij de val van de mens in het paradijs: „Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben.” Deze orde zien we ook gesteld bij de grote reformatoren. Calvijn merkt op als het over de uitverkiezing gaat, ”dat we niet boven de wolken gaan vliegen om in Gods Raad in te blikken”. Hierover nader D.V. in een volgende les.

E.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1978

Bewaar het pand | 4 Pagina's

DORDTSE LEERREGELS. V

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1978

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken