Bekijk het origineel

Ingebruikneming van de nieuwe kerk in Dundas.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingebruikneming van de nieuwe kerk in Dundas.

7 minuten leestijd

De hoofdredacteur ds. Blom, verzocht mij om een kort verslag te schrijven van de kerkdienst waarin de nieuwe Free Reformed Church in Dundas onlangs in gebruik werd genomen. Het spreekt vanzelf dat ik graag aan dit verzoek wil voldoen.

Groei.

Vergeleken met de meeste gemeenten hier in Nederland is de Free Reformed Church in Dundas niet oud. De gemeente is ontstaan in het begin van de jaren vijftig, de tijd waarin veel Nederlanders naar Canada geëmigreerd zijn. Vanaf deze begintijd was wijlen ds. J. Hamstra predikant van Dundas, totdat hij in 1972 met emeritaat ging. Er wordt in de gemeente nog steeds met veel achting over het werk van deze trouwe dienaar des Woords gesproken. In prediking en pastoraat trok hij een duidelijk schriftuurlijk-bevindelijk spoor en de Heere heeft daar Zijn zegen aan willen verbinden. In 1972 werd zijn zoon, ds. G. Hamstra, zijn opvolger als pastor van Dundas. Vijf goede jaren volgden, totdat ds. Hamstra in 1977 het beroep aannam naar Alphen aan den Rijn. Vier jaar lang was de gemeente vacant. Aan deze vacature kwam een eind toen ondergetekende in september 1981 aan de gemeente werd verbonden.

Tijdens al die jaren was de gemeente van Dundas gestadig gegroeid. Al in de tijd toen ds. G. Hamstra de gemeente diende was het kerkgebouw vol, vooral in de middagdien-sten. Daarom werden ér in de vacante periode plannen gemaakt tot het bouwen van een nieuwe, grotere kerk. In die tijd werd een stuk grond aangekocht aan de Weirs Lane, in de directe omgeving van het bestaande kerkgebouw. Het heeft echter tot vorig jaar september geduurd voordat met de bouw van het nieuwe complex kon worden begonnen. En zo verrees tijdens de afgelopen winter en in dit voorjaar een mooi en ruim kerkgebouw, dat aan ruim zeshonderd personen plaats biedt.

Opening

Vrijdagavond 20 juni vond de officiële opening van het nieuwe kerkgebouw plaats. De kerk was afgeladen vol. Naar schatting waren er meer dan 800 mensen aanwezig. Onder de gasten waren afgevaardigden van de plaatselijke overheid, van verschillende gemeenten van ons eigen kerkverband, van de Christian Reformed Church ter plaatse en van de Netherlands reformed Congregations (Gereformeerde Gemeenten) uit de omgeving.

De openingsplechtigheid begon toen de dienstdoende ouderling, br. P, Vanden Berg de kanselbijbel naar binnen droeg. Deze werd geopend waarna het Woord gelezen werd uit 2 Petrus 1:19: “En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten”. Na een kort gebed mocht ik namens de kerkeraad alle aanwezigen hartelijk welkom heten. Woorden van dank werden gesproken aan het adres van allen die op een of andere wijze hadden meegewerkt aan de realisering van dit projekt.

Een bijzonder woord van dank werd gesproken tot de gemeente voor de overweldigende offervaardigheid die met name tijdens de bouw van de kerk telkens weer was gebleken. Hierna kreeg ds. C. Pronk van Grand Rapids het woord. Als praeses van de laatste synode sprak hij woorden van felicitatie namens het kerkverband. Na deze toespraak werden enkele schriftelijke felicitaties voorgelezen, o.m. van kerken die vanwege de afstand geen afgevaardigden konden zenden. Dit gedeelte werd besloten met het zingen van Psalm 122.

Vervolgens werd de eerste dienst des Woords in de nieuwe kerk gehouden. De orde van dienst was de onder ons gebruikelijke. De tekst voor de prediking was 1 Samuël 7:12: “Samuël nu nam een steen, en stelde die tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen”. Met deze woorden had ds. J. Hamstra de eerste steen gelegd van het oude kerkgebouw in 1955. Met dezelfde woorden was de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw in 1985. Dat was ook de reden waarom deze tekst het uitgangspunt was voor de prediking op deze bijzondere avond. Het thema van de prediking was: De steen Eben-Haëzer. Bij deze steen sloegen we een blik achterwaarts, een blik opwaarts en een blik voorwaarts. Als we bij deze steen terugblikken worden we herinnerd aan donkere dagen. Israel had God verlaten Daarom was het harde juk van de Filistijnen over hen gekomen. Twintig jaar geleden was het leger van Israel verslagen in Eben-Haëzer (1 Sam. 4:1) en was de ark in vijandige handen gevallen. Door dat alles was er geen zichtbare verandering in Israel gekomen. Maar nu, twintig jaar later komt er beroering onder het volk: Het ganse huis van Israel klaagt de HEERE achterna! Er komt een wederkeer tot God. Dan wordt Gods hulp weer ervaren: Als de filistijnen opnieuw oprukken trekt de Heere zelf tegen hen ten strijde. Ze worden door Gods adem verstrooid. Zo is het nog vandaag: om werkelijk te beleven wat Eben-Haëzer inhoudt, is waarachtige bekering noodzakelijk. Daarom blikt Israel bij de steen Eben-Haëzer ook omhoog. Want ze zijn ervan overtuigd dat ze zelf niet in staat zijn om de machtige vijand die tegen hen oprukt te verslaan. Machteloos in zichzelf vragen ze Samuël om tot de Heere te roepen. Samuël brengt een offer en pleitend op het brandoffer smeekt hij om Gods genade en Gods hulp. Dan hoort de Heere. Daar ligt ook de enige hoop voor ons in deze nieuwe Eben-Haëzerkerk. Schuldig en machteloos in onszelf leren we pleiten op genade alleen. Dan wil de Heere uit genade horen om het werk van Hem die een machtiger voorbidder is dan Samuël.

Dat geeft ook hoop als we vooruit blikken. De toekomst is voor ons in donkere nevelen gehuld. Maar de God die betoond heeft een Hulp te zijn verandert niet. Zijn hulp zal blijken... mits wij niet weer op het spoor der dwaasheid treden! Na de prediking van het Woord was deze eerste dienst snel ten einde. De Heere had alles wel gemaakt. Na afloop van de dienst bleven velen nog wat napraten en wandelen door het nieuwe gebouw.

Orgel.

Behalve een nieuw kerkgebouw ontving de gemeente ook een nieuw orgel. Het orgel in het oude gebouw zou onvoldoende geweest zijn om de gemeentezang te begeleiden in het zoveel grotere nieuwe kerkgebouw. Daarom werd besloten tot de aankoop van een pijporgel. Het pijprogel werd gerenoveerd en geïnstalleerd door Dubay Organs Company Lmited in Burlington. Het orgel heeft twee klavieren en pedaal. Het heeft 25 sprekende stemmen. Vrijdagavond 11 juli was er een speciale avond waarin het orgel in gebruik werd genomen. Gastorganist was André Knevel, de vaste organist van de Gereformeerde Gemeente in St. Cathari-nus.

Hij bracht verschillende bewerkingen van geestelijke liederen en psalmen ten gehore. Ook was er veel samenzang en het koor van de gemeente zong enkele liederen. Het was een goede en geslaagde avond.

Soli Deo Gloria

Al deze dingen zijn reden tot dankbaarheid. De Heere heeft de gemeente veel geschonken. Het gevaar bestaat dat we in de zegeningen eindigen en Hem die de zegeningen schonk vergeten. God geve dat dat niet gebeuren mag. Hij geve dat vele jaren het evangelie van vrije genade in dit kerkgebouw mag worden verkondigd, dat zondaren tot bekering mogen komen, opdat ook in dit deel van de wereld Zijn koninkrijk moge komen en Zijn Naam worde verheerlijkt.

Hartelijk dank voor dit verslag. De gemeente van Dundas heeft nu een heel mooi kerkgebouw, zoals uit de foto is te zien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Ingebruikneming van de nieuwe kerk in Dundas.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken