Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Boeken van uitgever Hardeinan

Brouwerstraat 59, 6713 AA Ede, tel. 08380-17555

1 Gij zijt ons een toevlucht geweest, door W. van Oostrum-van Voorst.

Het spreken over de viering van de 40-jarige herdenking van de bevrijding op 5 mei 1985 bracht de schrijfster opnieuw in herinnering wat er in die vijf oorlogsjaren is gepasseerd en zij persoonlijk heeft meegemaakt. Zij had een dagboek van een overleden broer en ook eigen aantekeningen uit die tijd. Zo had ze stof om te schrijven. Ze heeft er aan toegevoegd aantekeningen over het sterfbed van haar moeder en grootvader om ze voor het nageslacht te bewaren.

De familie waarover ze schrijft woonde in de omgeving van Ede. We lezen in haar verhaal over allerlei gebeurtenissen in de oorlogstijd. Vele ouderen die zo’n boekje lezen zullen herinnerd worden aan wat ze zelf in die tijd hebben meegemaakt, mogelijk nog veel meer dan in dit boekje beschreven wordt. Jongeren, die alleen van horen zeggen van deze moeilijke jaren weten, doen er goed aan om te lezen wat velen in die oorlogsjaren hebben meegemaakt. Dat wordt zo gemakkelijk vergeten, vooral in deze tijd , die wel lijkt te spreken van vrede en geen gevaar, hoewel we uit Gods Woord kunnen weten wat de toekomst brengen zal.

Het boekje telt 51 blz. en kost ƒ 6,50.

2. ’t Behoeftig volk, door R. Hoogerwerf-Holleman.

Dit boekje gaat over verschillende families uit de streek waar Wulfert Floor gearbeid heeft. Er worden verschillende mensen met name genoemd, die we telkens weer ontmoeten, zoals boer Van Sticht, van Houten, Terlouw en diens dochter Corrie en anderen. Het boekje brengt ons in gezelschapskringen waar mensen samenkwamen, die de Heere vreesden. We lezen ook nog iets over de tijd van de eerste wereldoorlog 1914-1918. Aan het einde vinden we enkele brieven van Corrie Terlouw aan vrienden. De laatste brief is van 3 augustus 1962. De schrijfster ervan was toen 89 jaar. Er worden ook verschillende predikanten genoemd, o.a. Prof. G. Wisse. Terloops wordt vermeld het ontstaan van de Chr. Geref. kerk te Driebergen en de komst van Ds. D.J. van Brummen Jr. De ouderen onder de lezers van ons blad zullen zich die tijd nog kunnen herinneren. En vooral mensen uit die omgeving zullen zich kunnen indenken hoe het vroeger toeging onder mensen die de Heere toebehoorden.

Een enkele opmerking willen we maken. Op blz. 34 gaat het over oude en nieuwe dingen. In de maand mei van 1900 wordt ergens een brief voorgelezen van Mevr. Mollerus aan Terlouw, geschreven in 1876. Dat is dus nu al weer veertien jaar geleden, zegt de schrijfster van het boekje. Dat klopt niet.

Het boekje telt 57 blz. en kost gebonden ƒ 14,90.

Boeken van Kool b.v.

Stationssingel 50, Postbus 177, 3900 AD Veenendaal, tel. 08385 - 13978

1. Alleen vrije genade door L. van der Sluys. Ds. P. Vermeer van Kesteren schreef een Woord vooraf. Hij is oud-catechisant van Van der Sluys en vertolkt veler gevoelens. Hij zegt o.a.: Bij het doorlezen van de verschillende meditaties trof me, hoe groen en fris onze oud-leermeester nog mag zijn. Uit alles blijkt, dat hij niet raakt uitgekeken in het Woord van God. Op de hem zo eigen wijze mag hij een boeiend vertolker zijn van de leer van vrije genade. De titel van deze bundel is in dit verband treffend gekozen. Verrassend is dikwijls de wijze van benaderen, bemoedigend de nodiging tot de vrije genade in Christus. Uit de meditaties spreekt een diepe verwondering over het wondere heil van Gods gerechtigheid, welke zo heerlijk en onvermoed aan het daglicht kwam in de komst van de Zoon van God. Mensen tot dit heil te mogen leiden is altijd de hartelijke wens van onze oud-leermeester geweest. Maar de lezer oordele zelf, hoe dit alles in de verschillende meditaties mag doorklinken.

We willen ons hierbij aansluiten. We hebben wel vragen, b.v. als de schrijver Abraham bij het zoeken van een bruid voor Izak een type noemt van God de Vader en Izak van de Zoon van God en Eliëzer een beeld van de wet en van de Heilige Geest. De heer van der Sluys is godsdienstonderwijzer in de Hervormde kerk en heeft verschillende gemeenten gediend. Hij is nog in een paar gemeenten werkzaam.

Zijn arbeid is gewaardeerd. Het is te begrijpen dat vooral de vele vrienden en bekenden van de schrijver dit boekje graag willen bezitten. Het boek telt 125 blz. met 19 meditaties en kost ƒ 17,95.

2. Twee pastorale brieven van Alexander Comrie.

Deze brieven zijn eerder gepubliceerd door Prof. Dr. M. vanRhijnin “Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis”, nieuwe serie, deel 30, ’s-Gravenhage 1938, als bijlage van zijn artikel over J.L. Verster en zijn vrienden.

Ds. A. Moerkerken schreef in de nieuwe uitgave een Ten geleide, waarin hij o.a. zegt: De brieven zijn geschreven aan de achttiende eeuwse predikant Jean Louis Verster. Ze zijn pastoraal van inhoud en warm van toon. Duidelijk is, dat Verster een — zij het veel jongere — zielevriend van Comrie is. Het zijn pennevruchten van een oude, geoefende theoloog, die door strijd en lijden gerijpt en gelouterd is. De twee fronten, waartegen Comrie jarenlang gestreden heeft, antinomianisme en neonomianisme, worden ook in deze brieven weer zichtbaar.

Aan de brieven gaat vooraf een overzicht van Comrie’s theologische inzichten, geschreven door G.H. Leurdijk. Dat overzicht bevat waardevolle gegevens. Het neemt het grootste gedeelte van het boekje in beslag. Comrie heeft de brieven geschreven, toen hij al emeritus was. Ze behouden hun pastorale waarde.

Het boekje telt 40 blz. en kost ƒ 9,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken