Bekijk het origineel

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 3.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 3.

4 minuten leestijd

Na dus een en ander geschreven te hebben over de “offerdienst” ten opzichte van de betekenis van het “bloed” en de verschillende “samenstellingen” ervan, komen we thans tot een derde zaak, namelijk: de “bloed-plenging”.

Dit is de eigenlijke acte van de verzoening, de kérn van Israëls offerdienst. Het komt hier aan op het feit: wàt met bloed wordt gedaan, d.w.z. dat het bloed van het dier terechtkomt op de door God Zelf aangegeven plaats: op het altaar der verzoening! Dààrop werd de bloedstroom gestuit! En dit gold àl de offers van Israël, ja, al vanaf de besnijdenis en daarna van de zondoffers als “zoeno-fers”, bij onwetend bedreven zonden; van de brandoffers, de dankoffers, de spijs- en drankoffers; voorts ook van de “buitengewoneoffers”, n.1. de verbondsoffers, de wijdingsoffers van de priesters en de ijveroffers, om n.1. de geslachtslinie zuiver te bewaren; en ook zelfs van de moord-offers, ten opzichte van verslagenen, van wie de moordenaar onbekend is gebleven.

Dit gold ook van de “reinigingswetten”, namelijk bij de verontreiniging na het aanraken van een dode bij een veldslag. Dan was men zelfs 7 dagen onrein. Bijzonder gold die ontreiniging bij melaatsheid, waardoor alles aangetast werd, zelfs huizen en kleding.

Bijzonder hebben we hier te denken aan de GROTE VERZOENDAG bij Israël, namelijk aan de bok voor Jehova en de bok, welke de woestijn werd ingedreven. We hebben hier vooral ook te denken aan Israëls PAASFEEST. de verlossing uit Egypte, wanneer het bloed van het paaslam bestreken moest worden aan de bovendorpel en zijposten van Israëls woningen!

Lezer(es)? Is het “Bloed van het Lam Gods” ook al aan de deurposten van üw hart aangebracht? ’t Kan zo spoedig te laat zijn, wanneer de Heere uw ziel opeist!

Wij willen thans nog wat nader ingaan op het genoemde feit: Wat met het bloed gedaan werd, zoals we reeds zo even hebben opgemerkt. We wijzen dan op de 4 hoofdrnomenten van de offerdienst, namelijk:

1) De “VOORBEREIDING” of PRESENTATIE van het offer;

2) De “HANDOPLEGGING”

3) De “SLACHTINGSACTIE”

4) De “BLOEDPLENGING”

En in deze symbolen zien we zo treffend afgebeeld en in Christus vervuld de heilrijke zaken van het GODSRIJK!

Vooraf willen we echter nog even opmerken, dat de 3 eerste handelingen uitsluitend door de offeraar geschiedden en droegen alzo een “menselijk-subjectief” karakter. De “bloedplenging” had plaats door de priester en als zodanig droeg zij een goddelijk-objectief karakter.

Treffende gedachten liggen opgesloten in de “VOORBRENGING” van het offer; we zouden kunnen zeggen in de “AANBIEDING” van het offer! Die aanbieding geschiedde door de offeraar zélf. Het woord “offeren” houdt in: ”aanbieden”. Het Hebr. woord voor “offeren” n.1. “aanbieden” luidt in het Hebreeuws: ”KORBAAN” en betekent: “middel tot nadering”. Welk een bemoedigende, ja, vertroostende gedachte en zaak ligt hierin opgesloten voor de schuldige, verootmoedigde zondaar! “KORBAAN” betekent U mag naderen en handelen, ’t Is volkomen gepermiieerd!

En wàarom was dit zo vol van betekenis en vertroosting voor de offeraar? Wel, juist ook in verband met al satan’s bestrijdmgen, zowel tóen als thans! Want. wat kan het verslagen hart van de zondaar met vrees vervuld zijn: het is voor mij, voor zulk een diep onwaardige en schuldige overtreder van Gods geboden, nièt! Want ik heb te zwaar en te lang gezondigd tegen zulk een goeddoend God. Maar hoort het: Korbaan = het mág! Het is u volkomen toegestaan! De apostel wekt de vrezende, bestreden harten op in zijn brief aan de Hebreërs, hoofdstuk 4 vs. 16:

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd!” Lezer(es)! Is er bij u ook zulk een heftige bestrijding? Durft u niet uit te gaan tot de Heere? ’t Is voor mij, voor zulk één niet! Ach, luister toch niet naar die “binnenpraters”! Maar luister naar Hem, Die U zo vriendelijk nodigt en bidt:

“Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid door hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen!” (Jes. 55 : 2).

Betuigt de Heere Zelf niet: “Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het Verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, Uw Ontfermer!” (Jes. 54 ; 10).

Dr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 3.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken