Bekijk het origineel

De Heilige Geest verheerlijkt Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heilige Geest verheerlijkt Christus

6 minuten leestijd

“Die zal Mij verheerlijken”.

Wat eens op de Pinksterdag te Jeruzalem plaats had, noemen we de aanvang van de werkweek van de Heilige Geest. God als Schepper van hemel en aarde had Zijn werkweek, en Hij sprak: het is volbracht. Jezus Christus als Man van smarten had Zijn werkweek, en Hij sprak: het is volbracht. De Heilige Geest als Herschepper heeft ook Zijn werkweek, en ook Hij zal spreken: het is volbracht. En het resultaat van Zijn arbeiden zal zijn een verloste schare voor de troon van God en het Lam. Johannes op Patmos heeft reeds die schare gezien en horen zingen: Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

Het werk van de Heilige Geest omvat velerlei. De Schrift laat ons dat zien. Om maar iets te noemen: de Geest is het Die levend maakt; Hij leidt in alle waarheid; Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel; Hij herschept en herstelt.

Al Zijn werken kunnen we samenvatten in één: Hij verheerlijkt Christus. Dit zegt het woord van de Heere Jezus overduidelijk. Al het arbeiden van de Heilige Geest heeft dus dit ene thema, deze ene bedoeling.

Dat betekent, dat Hij niet gekomen is om Zelf centraal te staan, om Zelf verheerlijkt te worden, om een nieuwe Geestesreligie te maken, om mensen te brengen tot aanbidding en verheerlijking van Hem.

Begrijpt u mij goed — het woordje “Die” van de woorden van de Heere Jezus: “Die zal Mij verheerlijken” wijst de Heilige Geest duidelijk aan als Persoon. Hij is niet een kracht, maar een Persoon. En als de derde Persoon van de drieënige God heeft ook Hij recht op onze aanbidding en verheerlijking. Doch het blijft: in al Zijn werken plaatst Hij Christus centraal en leidt Hij naar en tot de verheerlijking van Christus.

Het Woord van de Heere Jezus zegt ook, dat niet de mens vervuld met de Heilige Geest centraal komt te staan. De Heilige Geest is niet gekomen, opdat mensen verheerlijkt zouden worden, ’t Zit ons wel in het bloed: iets te willen worden. We trachten het wel, op alle terreinen, zelf op kerkelijk terrein. Wij willen graag op de troon zitten. Wij willen gekroond worden. Wij willen doen knielen aan onze voeten. Wij willen aanbeden en verheerlijkt worden. Zo in de trant van “ik heb de Geest en nu moet u voor mij buigen”.

Of: “ik ben kind van God, wee u, indien u Gods oogappel aanraakt”. Of: “ik ben bekeerd en nu heb ik altijd gelijk en kan ik de lakens uitdelen”.

Niets van dat alles. Het is tegen de Schrift. We hangen een onschriftuurlijke leer aan. We bevinden ons op een dwaalweg. De Heilige Geest plaatst noch Zichzelf, noch een mensenkind in het middelpunt. Waar dat machtig gebeuren is, dat Goddelijke wonder: het vervuld worden met de Heilige Geest, daar komt Christus centraal te staan, daar gaat alles van een mens en in een mens zich concentreren op de Christus. Zo openbaart zich het Pinksterwonder, zo treedt het naar buiten, zo wordt het zichtbaar. Op geen enkele andere wijze’. Zo getuigt de Heere Jezus; zo getuigt de Schrift; zo getuigt het geïnspireerde Woord.

In dit Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest gaat het allereerst om de belijdenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, de Gezondene van de Vader. De Geest brengt door het Woord tot de belijdenis dat Christus is de Christus der Schriften. Vlees en bloed openbaren ons dat niet. Natuurlijk — daar is het historisch geloof. We zijn erbij opgevoed. En we zullen dat niet moeten wegwerpen. Maar het is geen levend geloof. Het houdt ons op de plaats waar we van nature zitten: in de stad des verderfs. Er is geen uitgang, geen volgen. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest worden blinde ogen geopend. Dan wordt Christus gezien en is er een opstaan en volgen.

Jezus Christus is de Zaligmaker van God gegeven. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest worden we ontdekt aan onze verlorenheid en gaan we roepen om de Zaligmaker: geef mij Jezus of ik sterf; buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

Jezus Christus is Middelaar. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest leren we zien dat we God kwijt zijn, dat we met God verzoend moeten worden. Dat Jezus Christus de enige Middelaar is om het met God in orde te maken.

Jezus Christus is Borg. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest worden onze zonden tot schuld voor God. Ik moet betalen, en ik heb geen cent. Dan die betalende Borg, die Plaatsbekleder, die Schuldovernemer.

Jezus is de Christus, de Gezalfde, de Profeet, de Priester en de Koning. Door het Christus-verheerlij kende werk van de Heilige Geest wordt Hij de enige Profeet en Leraar. Ik weet het niet meer. Ik kom aan Zijn voeten terecht om door Hem onderwezen te worden in de weg der zaligheid. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest wordt Christus de Priester. Niet meer mijn offers, maar Zijn offer. Zijn afkondiging vanaf het kruis van de verzoening door voldoening. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest leren we niet mijn bidden, maar Zijn bidden. Zijn hogepriesterlijk bidden aan de rechterhand van Zijn Vader, zal brengen bij Hem. Door het Christus-verheerlijkende werk van de Heilige Geest wordt Christus de Koning. Ik koning af, ik van de troon af, ik in het stof neergebogen. Hij op de troon, de Koning der koningen. Bij U, mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel en heilrijk lot. Ik slechts onderdaan: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Hij is de Koning van Israëls God gegeven. De Koning Die beschut en bewaart. Die brengt in Zijn paleis. Door het Christus-ver-heerlij kende werk van de Heilige Geest straks geen arm zondaar meer, niet meer onvolmaakt, geen oude mens meer, maar tenvolle vernieuwd, tenvolle het beeld van God, tenvolle profeet, priester en koning, om te staan voor de troon van God en het Lam, om daar te zijn tot de eeuwige verheerlijking van God en het Lam, om daar eeuwig God en het Lam te verheerlij ken. De eeuwige doxologie, de eeuwige lofverheffing zal daar zijn.

De werkweek van de Heilige Geest loopt ten einde. Weldra zal klinken ook uit de mond van de derde Persoon van de drieënige God: het is volbracht. Dan zal er zijn de schare die niemand tellen kan, de zangers aan de glazen zee.

Kent u dat Christus-verheerlijkende werk? Wordt Christus alles? De Heilige Geest zal Christus verheerlijken. Hier reeds en straks geheel en al.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De Heilige Geest verheerlijkt Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken