Bekijk het origineel

Vrede bij God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrede bij God

6 minuten leestijd

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”.

Luther in zijn jeugdjaren als vrolijke student en volop van het leven genietend, kwam niet aan God toe. Na die bliksemstraal vlak naast hem werd het anders. Op één moment werd hij geconfronteerd met de dood, met God, met een heilig en rechtvaardig God.

De alles-overheersende vraag werd: hoe vind ik een genadig God, hoe kan ik God ontmoeten zonder verschrikken. Luther ging in het klooster; hij ging vasten en zichzelf tuchtigen. Tenslotte kroop hij op zijn knieën de Pilatustrap te Rome op.

Luther wilde zich met God verzoenen, en hij zag niet dat de verzoening van God moet en alleen kan uitgaan. Met al zijn werken vond hij niet de vrede. Totdat hij in de Romeinenbrief las dat de rechtvaardiging is door het geloof en dat daaruit voortvloeit de vrede bij God. Toen - door Woord én Geest - is Luther het lied van Paulus gaan zingen.

Paulus’ zang vangt aan met “wij zijn gerechtvaardigd”. Eerst - gelijk alle mensen - onrechtvaardig , een overtreder van Gods wet, een zondaar, een schuldenaar; daarom de eeuwige straf waardig. Doch nu rechtvaardig verklaard, vrijgesproken van schuld en straf, al de zonde, al de schuld weg, voor eeuwig weg, en de toorn en de vloek en het doemvonnis, alles weg. God ziet een gevallen mensenkind aan alsof het niet gevallen is. God ziet een mensenkind dat vrij- en moedwillig ongehoorzaam is geweest aan alsof het alle gehoorzaamheid heeft volbracht. God keert het loon uit op de volbrachte gehoorzaamheid: het eeuwige leven.

Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof! Door niets anders. Door het geloof alleen!

Op het geloof komt het aan. Zonder het geloof zijn we niet gerechtvaardigd, leven we als onrechtvaardige naar de dag toe waarop wij gesteld worden voor de Rechter, de

Rechtvaardige en de Waarachtige......U gaat nu toch niet rustig verder? Op dit ogenblik klopt de bewogen God op de deur van uw hart......

God eist het geloof. Die eis is rechtens. Vanwege het feit dat God u goed en naar Zijn evenbeeld heeft gemaakt. Vanwege het feit dat Hij tot u komt als een belovend God. Daarom moogt u niet komen aan het recht van Zijn eis.

U dient er wel voor op te passen dat u de eis des geloofs niet maakt tot een nieuwe wet. Een wet, waaraan wij eerst moeten voldoen om dan door God gerechtvaardigd te worden. Dit gevaar is niet denkbeeldig. Het past bij een mens die leeft bij een verbroken werkverbond, en dit onderstreept, dat het evangelie van vrije genade niet is naar de mens. We zijn daar vijanden van. Wie echter meent, dat de mens toch nog een beurt krijgt, geeft het uit-genade-alleen de doodsteek. Het geloof is gave Gods. Hij geeft het daar waar erom gebeden wordt.

Het ware geloof komt van Boven, en richt zich op Boven. Het richt zich op Jezus Christus. Het heeft Hem als inhoudt, Hem Die alles heeft volbracht, Die aan het vloekhout heeft gehangen. Daar is Zijn lijdelijke gehoorzaamheid én Zijn dadelij ke gehoorzaamheid. Het ware geloof verbindt aan Hem. Twee worden tot één. Al mijn ongerechtigheid wordt Zijn ongerechtigheid; al Zijn gerechtigheid wordt mijn gerechtigheid. Mijn ongehoorzaamheid wordt Zijn ongehoorzaamheid, en Zijn gehoorzaamheid wordt mijn gehoorzaamheid. Hier is die wonderlijke ruil. Door de geloofsverbinding wordt al het mijne het Zijne, en al het Zijne het mijne.

Verlangend? Heilsbegerig? Dorstend naar de vastheid, de zekerheid des geloofs? Ja - u wordt geroepen om roeping en verkiezing vast te maken. U moogt niet op een misschien voortgaan. Neen - u wordt niet geworpen op u zelf! U wordt geworpen op Hem Die het geloof werkt én het geloof versterkt: de Heilige Geest. Die Geest brengt tot het geloofslied vanwege de geloofsvereniging met de Christus.

De rechtvaardiging door het geloof geeft een kostelijke vrucht: de vrede bij God. Vrede-, dit is een ontzaglijk rijk woord. Er zijn haast geen woorden te vinden om aan te geven de inhoud ervan. Het is die vrede, die alle verstand te boven gaat. Vrede - dat wil zeggen: de scheiding is opgeheven, de breuk is geheeld, de vijandschap is teniet gedaan. Er is verzoening. Een vijand van God is met God verzoend. Er is gemeenschap. God heeft de mens weer en de mens God. Vrede - dat wil ook zeggen: alles op de rechte plaats, in de juiste verhouding. God weer God en de mens mens; Schepper en schepsel: Koning en onderdaan. Nog rijker: Vaderen kind. God zegt Mijn kind en dat kind zegt: Abba - Vader. Volkomen verzoening. Weer in de nabijheid, in de gemeenschap van God. Geen toornend God meer, maar een barmhartig Vader, mijn, onze Vader, Die in de hemelen is. Daar komt nu geen nagelschrabsel van ons bij. We erkennen het: dit is gemakkelijker uit te spreken dan te leren. Doch God Zelf door de Heilige Geest leert dit al Zijn kinderen. Hij laat vastlopen. Hij leert dat we niet één zucht kunnen toedoen. Hij plaatst voor de onmogelijkheid aan onze kant. Hij doet een streep halen door al ons werken om de vrede te verkrijgen. Hij leert verstaan dat die vrede door Eén is verworven: door de Heere Jezus Christus. Jezus Christus is onze vrede, door Hem en in Hem alleen.

Wij hebben vrede, zingt Paulus. Neen - geen wens: mogen wij vrede bij God hebben. Het is een stellige uitspraak. Die vrede ligt verankerd in doorboorde en zegenende handen. En Hij is Dezelfde, gisteren en heden en in der eeuwigheid.

Kent u die vrede?

U zegt: dat is te hoog en te groot. Het zijn slechts uitzonderingen. Slechts bijzonder bevoorrechten, begenadigden, ’t Is nog al wat om uit te spreken: wij hebben vrede bij God. Ik moet niets hebben van die hoogvliegers.

’t Zal nog zij n met een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren gaan!

Mag ik u vragen: wordt u ontdekt aan uw vijandschap tegen genade-alleen, wordt u ingewonnen voor genade-alleen?

Vrede bij God, dat is sola gratia - uit genade alleen. Dat wordt hier geleerd. Uit genade alleen - daarom zelfs voor de grootste der zondaren.

Vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Moet u het ook van het gegeef hebben?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Vrede bij God

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken