Bekijk het origineel

Oud Vossemeer - Tholen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Oud Vossemeer - Tholen

8 minuten leestijd

Het was voor deze gemeenten op woensdag 17 augustus j.l. een bijzondere dag. In 1946 sloten zij zich bij het verband van de Christelijke Gereformeerde kerken aan. Tevoren had Ds. W. Baaij deze gemeenten gediend. Daarna had Oud Vossemeer nooit een eigen dienaar des Woord gehad, maar wel ambtelijke bijstand vanuit Tholen genoten. Tholen heeft meermalen een eigen herder en leraar gehad, maar deze gemeente was nu al 25 jaar vacant. In 1963 nam Ds. J. van Doorn daar afscheid.

Het beroepingswerk heeft vele jaren stil gelegen. Beide gemeenten zijn klein en dan vraagt het grote offers wanneer er een eigen dienaar des Woords is.

De behoefte aan een eigen herder en leraar werd hoe langer hoe meer gevoeld. De kerkeraden hebben al lang geleden contacten met elkaar gezocht. Ze zijn tot overeenstemming gekomen omtrent het gezamenlijk beroepen van een dienaar. De gemeenten stemden daarmee in. Er werd al enkele keren een beroep uitgebracht, maar vergeefs.

Het beroep van Oud Vossemeer in samenwerking met Tholen werd met een gunstige uitslag bekroond. Ds. A.G. Boogaard van Bussum kreeg het beroep en nam het aan. Er werd in Oud Vossemeer een huis aangekocht dat geschikt is voor pastorie. Er kwam spontaan uit beide gemeenten zoveel geld binnen dat de overdracht kon plaats vinden. Het is inmiddels wat verbouwd en opgeknapt en door de familie Boogaard betrokken.

Op 17 augustus j.l. had de bevestiging en intrede van Ds. Boogaard plaats in een dienst die gehouden werd in het kerkgebouw van de Hervormde kerk te Tholen, dat voor deze gelegenheid welwillend door de kerkvoogdij ter beschikking was gesteld. Het is een prachtig monumentaal gebouw, dat al eeuwen oud is en vele herinneringen oproept. Het doet weldadig aan in zo’n gebouw een dienst mee te maken.

Toen de dienst om 7 uur aanving was het gebouw geheel gevuld. Er waren velen van elders gekomen, zelfs van zeer ver weg. We zagen o.a. bezoekers uit Urk, Elburg, Doornspijk en andere plaatsen. Er was een bus met belangstellenden uit Bussum, de vorige gemeente van Ds. Boogaard.

De bevestiging vond plaats door Ds. M.C. Tanis van Sliedrecht-centrum, die jarenlang op bid- en dankdagen in Oud Vossemeer voorging en ook op andere wijze nauw aan beide gemeenten verbonden is.

Hij liet na votum en zegen zingen Ps. 66 : 6; las vervolgens de 12 artikelen en Handelingen 10 : 34-43. Hij ging voor in gebed.

Na het voorlezen van de tekst liet hij zingen Ps. 108 : 2. De tekst was Handelingen 10 : 42en 43 met als hoofdgedachte: de goddelijke opdracht. Gods knechten zijn te herkennen aan: 1. de goddelijke roeping, 2. de goddelijke zending, 3. de goddelijke opdracht. Daarbij moet het woord goddelijk bijzonder worden onderstreept.

We willen uit deze rijke woordbediening enkele dingen naar voren brengen. Welzalig hij die een persoonlijke roeping kent uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Ook hij die mag weten geroepen te zijn tot het ambt. De Heere roept, Hij wijst een gemeente aan, Hij geeft vereniging met de plaats waar gearbeid moet worden. De opdracht blijft gelden tot het einde toe. Eens zal rekenschap moeten worden afgelegd.

De Heere heeft geboden den volke te prediken, uit te bazuinen, zoals een heraut de boodschap van zijn vorst moest overbrengen. Een echte heraut nam kennis van de boodschap. Hij liet het merken tijdens het proclameren. Hij doet er niets af en voegt er niets bij. De evangelieboodschap moet door de ziel van de prediker gaan. Zij is het waard. Er is ook sprake van betuigen. De dienaar staat achter het woord. Hij moet spreken met klem, met overtuiging. Gepredikt moet worden, dat Christus van God is verordineerd tot een Rechter van levenden en doden.

In het paradijs is God Rechter geworden. Die genade ontvangt heeft daar kennis aan. Het gaat er om zonder verschrikking voor Hem te mogen verschijnen. De schuldbrief moet worden veranderd in een vrij brief. De Rechter doet recht aan hen die dag en nacht tot Hem roepen. Dit is ter waarschuwing en tot versterking geschreven. De prediking moet Schriftgetrouw zijn. Wanneer een dienaar daarbij leeft zijn er gebedsworstelingen, opdat het Woord gezag moge hebben.

Wat moet worden betuigd? Dat een iegelijk die in Hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal. Het eerste gedeelte van de tekst wijst er op waar we heenreizen, het tweede op de vrije genade. We worden gewezen op het Lam Gods. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft Zichzelf Gode geofferd. Hij is nog werkzaam. Dat werk is niet tijdgebonden. Het is een wonder vergeving der zonden te ontvangen. Het wordt al groter wonder. Vergeving is dat de Heere niet meer op de zonde terugkomt. Ook dat ik in de rechte verhouding tot God geplaatst word.

Een iegelijk die in Hem gelooft. Dat is doordat de Heere eerst heeft liefgehad. Spreker wijst op Calvijn die hier belangrijke dingen naar voren brengt. Ook dat de wedergeboorte nodig is. De Heere Jezus sprak: Ik ben met u. Het gebed wordt dat de Heere het steeds weer wil laten merken, ook bij het sterven.

Aan het einde van de prediking laat Ds. Tanis zingen Ps. 65 : 1. Daarna leest hij het formulier tot de vragen. Ds. Boogaard staat op en na het stellen van de vragen antwoordt hij daar duidelijk op: ja ik, van ganser harte. Ds. Tanis wenst hem van harte toe dat hij dicht bij de Schrift mag leven en dat hij deze legt bij het hart van zijn gemeenten. Hierna spreekt de bevestiger de gemeenten Oud Vossemeer en Tholen toe. Hij laat ons allen staande Ds. Boogaard toezingen de eerste vier regels van Ps. 67 : 1.

Na het lezen van het slot van het formulier en gebed zingen we Ps. 89 : 3, 9 en 15. Tijdens het zingen wordt gecollecteerd en komt Ds. Boogaard in de plaats van Ds. Tanis op de kansel.

Ds. Boogaard leest Psalm 51 : 12-21 en laat daarna zingen Ps. 51:8. Zijn tekst is Psalm 51: 15: Heere, open mijn lippen enz.

Hij wijst er op, dat de Heere lieflijk zijn hart naar beide gemeenten heeft overgebogen. Het thema van zijn preek is: het gebed van David. waarin naar voren komt 1. zijn onmacht, 2. zijn kracht.

We geven een korte samenvatting. De Heere heeft mensen geschapen om Zijn lof te verkondigen. Daar is niets van terecht gekomen. Integendeel. We verkondigen de lof van mensen. David begeert de lof des Heeren te verkondigen. Dat is alleen het geval wanneer de Heere het leert, David was in zonde gevallen. De Heere heeft hem in de schuld gebracht. David is om genade gaan smeken. Dat heeft ook een dienaar nodig. De tweede Adam heeft de lof des Heeren verkondigd. Zijn hart was onbezoedeld. Hij heeft op aarde gesproken van het recht Gods. Hij heeft er ook aan voldaan.

De kracht van de bidder is dat de Heere nog in mensen werkt door Zijn Geest. Het is genade van God dat de mens weer Gods lof gaat verkondigen. Gods lof is dat de Heere uit het ganse menselijke geslacht Zich een gemeente verkoren tot het eeuwige leven bearbeidt. Enz. David spreekt de Heere aan als Allerhoogste. David mag zich voor Hem vernederen. De Heere wil lippen openen, opdat Zijn lof verkondigd wordt. Zo zal de dienaar des Woords moeten smeken. Zo zal hij ook moeten verkondigen.

Het is onmogelijk dat de Heere wordt verheerlijkt bij de mens vandaan, maar de Heere zorgt voor de verheerlijking van Zijn Naam. De Heere neemt redenen uit Zichzelf. Zondaren die zondaar gemaakt worden gaan Gods lof verkondigen.

Verkondigd moet worden dat de Heere zondaren roept en ook trekt. Het werk van de Heere Jezus moet worden uitgestald, ook het werk van de Heilige Geest.

In de praktijk van het leven zal blijken dat men steeds weer nodig heeft het smeken om opening der lippen. Is het u al nood geworden dat u eerrover Gods geworden is? Moge het een gebed van ons allen zijn. Dan is er nood.

De Heere heeft Zich een volk geformeerd om Zijn lof te verkondigen. Het is met vallen en opstaan. Hier is nooit de volmaaktheid. Eens wel. Dan kunnen ze niet meer zondigen. Dan hebben ze nooit meer een gesloten mond. Dan is het: Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen. Amen.

We zingen Ps. 40 :8. Na het dankgebed zingen we Ps. 145 :6. Daarop spreekt Ds. Boogaard de zegen uit.

De dienst is afgelopen. Er worden nog verschillende toespraken gehouden. Eerst komt de burgemeester van Tholen aan het woord, daarna Ds. B. de Graaf te Zierikzee namens de classis Middelburg, vervolgens Ds. Verheul, Hervormd predikant, namens de plaatselijke kerken, en tenslotte ouderling Iz. J. van Gorsel namens de beide gemeenten. Hij laat ds. Boogaard en zijn gezin staande toezingen Ps. 119 : 9, even gewijzigd. Ds. Boogaard spreekt nog een kort dankwoord uit. We zingen Ps. 77 : 8.

Het was een stijlvolle dienst. De menigte verliet het kerkgebouw. De genodigden gingen naar De Wingerd, het Hervormde verenigingsgebouw, waar zij de familie Boogaard konden begroeten en nog een kopje koffie met een broodje konden gebruiken voor ze de reis naar huis moesten ondernemen. Daar ontmoetten we nog verschillende vrienden en bekenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Oud Vossemeer - Tholen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken