Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Rondom de schaapskooi en De Stem des bloeds door C.H. Spurgeon.

Uitgeverij Kool b.v. - Veenendaal.

Rondom de schaapskooi is een boek over de christelijke opvoeding der kinderen, voor ouders, onderwijzers en onderwijzeressen aan christelijke- en zondagsscholen. Kortgeleden verscheen er een nieuwe druk. Indertijd schreef drs., nu dr., C.A. van der Sluijs, Ned. Herv. predikant te Veenendaal een voorwoord, waarin hij o.a. het volgende zegt: “Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een groot volksprediker te Londen. Tegelijk was hij een groot kindervriend. En ik denk dat beiden alles met elkaar te maken hadden. Immers, het geheim van zijn leven én van zijn prediking kwam tot uitdrukking in zijn kinderlijke omgang met God. In zijn bijzonder aantrekkelijke persoonlij kheids-structuur domineerde zelfs een merkwaardige kinderlijke eenvoud. Daardoor was Spurgeon zowel voor jongeren als voor ouderen toegankelijk. Hij hield van kinderen, en zij van hem! (.....) Bijzonder aanbevolen bij allen, die met de opvoeding van onze kinderen te maken hebben! En niet in de laatste plaats denk ik dan aan allen, die betrokken zijn bij het werk op zondagsscholen, jeugdverenigingen en jongens- en meisjesclubs. De Heere zegene deze uitgave tot heil van jong en oud!”

We sluiten ons hierbij aan. Het boekje telt 117 blz. en kost ƒ 14,95.

De Stem des Bloeds heeft als ondertitel: een roepstem tot bekering. Het boekje bevat 8 preken en wel over Gen. 42 : 1, 2: Koren in Egypte; Jes. 43 : 2: Brand! Brand! Brand!; Matth. 20 : 28: Bijzondere verzoening; Lukas 16 : 26: Een grote klove; Hebr. 11 : 6: Het geloof; Gal. 3 : 10: Een roepstem tot de onbekeerden; Gal. 4 : 24: Sara en Hagar of de twee verbonden; Hebr. 12: 24: De Stem van Christus’ bloed.

We willen iets overnemen uit de preek over Galaten 4 : 24:

“Toen God de wet op Sinaï afkondigde, was de gedachte verre van Hem, dat ooit enig mens door haar zou behouden worden; het was nimmer zijn bedoeling dat de mens door de wet tot de volmaaktheid zou komen. Maar de wet is een wonderlijke dienstmaagd der genade.

Wie bracht ons tot de Zaligmaker? Was het niet de wet, die in onze oren donderde? Wij zouden nimmer tot Christus gekomen zijn indien de wet niet de tuchtmeester geweest ware om ons tot Hem uit te drijven. Wij zouden nimmer de zonde hebben geweten zonde te zijn, indien de wet het ons niet had geopenbaard. De wet is de dienstmaagd van Sara en heeft opdracht ontvangen om ons te slaan, zodat het stof in beweging zou komen en wij zouden roepen om met bloed besprengd te worden en het stof omlaag te houden. De wet is, om zo te zeggen, de hond van Christus, die achter de schapen moet gaan, en ze tot de herder brengen. Zij is de donderslag, waardoor de goddelozen worden verschrikt, met het doel dat zij zich zouden bekeren van hun dwalingen en God zoeken. Indien wij een goed gebruik weten te maken van de wet, indien wij haar juiste plaats weten aan te wijzen en haar beschouwen als de dienstmaagd van haar meesteres, dan zal het alles wel zijn. Deze Hagar zal echter altijd meesteres willen zijn, zowel als Sara. Sara zal dat nooit toestaan, maar haar steeds hard behandelen en haar uitdrijven.”

Zo gaat Spurgeon verder. We zouden nog meer kunnen aanhalen, maar laat het bovenstaande genoeg zijn om te laten zien welk onderwijs Spurgeon hier geeft.

De preken zijn al eerder in onze taal verschenen. Ze zijn kortgeleden opnieuw uitgegeven. Er blijkt nog belangstelling voor deze lectuur te zijn en dat is goed. Het boek telt 138 bladzijden en kost ƒ 14,95.

Het conciliair proces in het teken van New Age.

Uitgave van Het Zoeklicht, postbus 99, 3940 AB Doorn.

De vereniging Het Zoeklicht bestaat 70 jaar. Johannes de Heer is de oprichter. Het Zoeklicht is een vereniging van christenen uit vele bestaande kerken en gemeenschappen, die het profetisch Woord (de Bijbel) willen onderzoeken en tevens willen letten op de tekenen der tijden. Zo lezen we in een persbericht, door Het Zoeklicht opgemaakt.

We zijn het met de grondslag van deze vereniging niet eens. Op de voorgrond staat niet wat de Heere doet tot behoudenis van zondaren, maar wat de mens moet doen. We laten dit verder rusten. We schrijven dit alleen omdat ons het jubileum-nummer van het tijdschrift werd toegezonden en ook bovengenoemd boekje.

Dit boekje dient zich als volgt aan — zie de achterzijde van de omslag —.

“Vele christenen voelen zich aangetrokken tot het Conciliair Proces (C.P.), omdat zij een antwoord zoeken op de noden van deze tijd. Wat men hierbij echter lang niet altijd beseft is, dat het C.P. ons tevens naar een geheel anders theologisch denken meevoert. Daarom wordt in deze brochure de geestelijke achtergrond van het C.P. doorlicht en de theologische bezwaren omtrent het C.P. duidelijk toegelicht”.

We kunnen telkens weer in de krant lezen over het Conciliair Proces en vragen ons mogelijk af, wat dat inhoudt. Dit boekje kan ons inlichten. Het geeft ons in het kort enig inzicht omtrent de zaak waar het om gaat. Bij andere lectuur hierover kan het goede diensten verrichten.

Het boekje telt 63 bladzijden en kost ƒ 5,90.

Door het Woord, deel 3, door W.A.E. Blijdorp en B. van Bruggen.

Uitgeverij De Vuurbaak bv, postbus 257,3770 AG Barneveld.

Dit boekje bevat bijbellessen voor het voortgezet onderwijs: 1. De tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, 2. Alexander de

Grote, 3. De Makkabeeên, 4. Het Harmonese Huis, 5. Het Huis van Herodes, 3-5. Israël in de tussentijd, 6. De synagoge, 7. De partijen, 8. Rondom de tempel, 9. De sabbat en het sabbatjaar, 10. De jaarlijkse feesten, 11. Mattheüs, 12. Marcus, 13. Lucas, 14. Johannes, 15. Daar is de Messias! 16. In Galilea, 17. Christus’ prediking: de bergrede, 18. De gelijkenissen, 19. De voorbereiding op het lijden, 20 Naar Jeruzalem, 21. Afscheid van Jeruzalem, 22. Weg van Hem..., 23. De overwinning. Deze inhoudsopgave laat zien welk gedeelte van de Schrift hier behandeld wordt. Er komen vele tekeningen en foto’s in het boekje voor. Er worden vragen gesteld en toelichtingen gegeven. Enz. Het maakt alles een zeer goede indruk. We hebben het boekje met veel belangstelling gelezen. We betreuren het dat niet aan de Staten-vertaling de voorkeur gegeven is en dat de naam Heere als Here gespeld wordt. Overigens hebben we veel waardering voor de wijze waarop de schrijvers in kort bestek veel weten te zeggen.

Het boekje is uitgegeven met steun van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen. Het is verschenen in breed formaat, telt 76 bladzijden en kost ƒ 22,90. Er is van dit boek ook een docentenhandleiding beschikbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1989

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken