Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 2.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 2.

9 minuten leestijd

Dan beklimt ds. Procee de kansel en leest het gedeelte na de opstand van Korach, Dathan en Abiram in Num. 16 :41-50. De tekst voor de intrede prediking is vers 48: ”En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd die plaag opgehouden”.

De glorie van God is het hoofddoel van de prediking. En die wordt gevonden door de opbouw van de gelovigen en de zaliging van zondaren. Aäron stond met het rokende wierookvat om stervende mensen te redden van het verderf. God wil daarvoor sterfelijke mensen gebruiken. Zij krijgen het recht om de volle raad Gods te preken. Hun taak is om hen te redden, die ten dode gegrepen zijn.

Het thema voor de preek is: Aäron staande tussen de doden en de levenden. Ten eerste: de noodzakelijkheid van dat werk, ten tweede het wezen van dat werk, ten derde het resultaat van dat werk.

Het was een ernstige situatie waar Mozes en Aäron in gekomen waren. Zij hebben voor Farao gestaan. Toen hebben ze gezien hoe de Heere hen bevrijdde van de vijand. Zij hebben in een moeilijke situatie gestaan toen het volk boog voor het gouden kalf. Toen heeft Mozes voor het volk gebeden bij God. Maar nu waren zij in de meest gevaarlijke situatie die zij ooit ondervonden hadden. Het volk kwam in opstand. De Heere antwoordde door een geopende aarde en 250 werden door het vuur van de hemel verteerd.

Nadat dit alles gebeurd was zouden wij verwachten dat het volk met ontzag vervuld was. Dat zij zachtjes naar hun tenten zouden terugkeren. Maar de volgende dag beschuldigen zij Mozes en Aäron dat zij hen gedood hebben. Opnieuw verschijnt de heerlijkheid des Heeren.

De Heere zegt dat zij weg moeten gaan. Maar Mozes en Aäron gaan niet weg. Zij vallen op hun aangezichten voor de Heere. Zij zoeken het welzijn van het volk. Zij bidden om genade voor het volk dat de dood verdiend heeft. Bij andere gevaarlijke omstandigheden kon Mozes zijn toevlucht nemen in de Heere. Maar nu zal het hele volk door de Heere weggevaagd worden. De plaag is begonnen.

Hier zien we de ernst om in de handen van de levende God te vallen. Dat is ons beeld. Wij zijn van nature ook zo. Wij zijn opstandelingen tegen God. Wij hebben een opstandig hart. Misschien zien wij dat niet dat wij onder de toorn Gods liggen. De Schrift zegt dat wij dood zijn in de zonden en misdaden. Hij die niet in de Zoon gelooft, de toorn Gods blijft op hem.

Zie op Golgotha hoe Gods toorn op de Heere Jezus rustte. Zien wij dat wij kinderen des toorns zijn? Vrezen wij voor het rechtvaardig oordeel van God? Het is een zaak van eeuwig leven of de eeuwige dood. De Heere begeert verlorenen te zaligen. De Heere stelt daarom Zijn dienstknecht Aäron met het wierookvat te midden van de mensen. Door de prediking roept God mensen tot het eeuwige leven. Door Zijn dienaren roept Hij tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus.

De plaag was begonnen. Slechts een ding kan redden. Aäron moet het wierookvat nemen uit het heiligdom. Dat werd gebruikt om de liefelijke reuk door het voorhang in het Heilige der Heilige te laten binnen dringen. Dat was de plaats waar de Heere woonde. De wierook was een beeld van de gebeden tot de Heere der Heirscharen. De wierook werd aan gestoken met vuur van het brandofferaltaar. Dat altaar wees op de verzoening met God door de offerande. Voorbeden zijn alleen mogelijk op grond van de verzoening. Dat gaat samen. Dan gaat Aäron met het teken van de verzoening en de voorbede naar buiten, naar het stervende volk. Daar vallen aan de ene zijde de mensen dood neer. Maar aan de andere zijde leven mensen. Niet omdat zij beter zijn. Maar alleen omdat de Hogepriester daar staat.

Het Woord van God spreekt van de Heere Jezus. Dat woord heeft kracht om mensen op de knieën te brengen. Zo mag een prediker heen wijzen naar de verhoogde Christus. De prediking van het kruis is een kracht Gods. Dat Woord is onuitputtelijk. Het Woord heeft vele aspecten. De wet wordt gepredikt. Zondaren worden verslagen in het hart. Het vernieuwende werk van de Heilige Geest wordt gepredikt. De weg van de rechtvaardiging door het geloof. De verzoening door het bloed van Christus wordt verkondigd. De liefde van Christus wordt verklaard. Dat is het Woord wat in de gemeente verkondigd mag worden. Laat er gebeden mogen worden om de zalving van de Heilige Geest.

In Aäron is het beeld van een dienaar te zien. Hij verliest geen tijd. Iedere preek die gehouden wordt kan voor iemand in de kerk de laatste zijn. Ook jonge mensen komen om door auto ongelukken.

Aäron had ook liefde voor zijn volk. De liefde van Christus wordt verkondigd al haat het volk de voorganger. Hoe gaan wij om met de schapen die zich van ons afkeren? Liefde houdt staande ook in tijden van aanvechtingen.

Aäron was ook een dapper man op de plaats waar de mensen dood neervielen. Aäron dacht niet aan zijn eigen leven. Hij had één wens om zijn dienst te volbrengen. Een dienaar begeert dat zondaren zalig worden. Aäron is een type van Christus. De Heere Jezus is in de wereld gekomen om vijanden met God te verzoenen. Hij offerde Zichzelf aan het kruis.

Aäron stond daar als een hulpeloze redder. Hij stond daar alleen. De Heere Jezus heeft de pers alleen getreden. Alleen de verdienste van de Heere Jezus maakt zalig. Wanneer iemand zegt: dat alles ken ik niet, bedenk dan dat wij is geen enkel opzicht Christus kunnen helpen om ons zalig te maken. Hij is een volkomen Zaligmaker. Door Hem alleen worden zondaren zalig.

Aäron staat op de grens met de dood. Maar hij hoeft die lijn niet over te gaan. Christus is de grens van de dood gepasseerd om verloren zondaren zalig te maken. Daarom is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het resultaat zien we als Aäron daar alleen staat. Tot hiertoe en niet verder gaat de plaag. Alzo werd de plaag opgehouden. De mensen die schuilen achter Christus worden gezaligd. Dan zal geen dood meer treffen als de Heere Jezus tussen u en de toorn van God staat. Deze zal Hij leiden naar het hemelse Kanaän. Waar zult u zijn als de laatste bazuin geblazen wordt? Buig voor Hem en smeek Hem om uw hart te openen. Hij is getrouw tot het einde.

De Heere wordt na de prediking gedankt voor Zijn trouwe zorg. Gebeden wordt om de zegen op de prediking van het Woord nu en in de toekomst. Gezongen wordt Psalter 276 (Psalm 102).

Namens de kerkeraad spreekt daarop oud. E. Wursten na de eerste ontmoetingsavond opnieuw woorden van welkom aan de nu bevestigde predikant. Hij gewaagt van de wonderen Gods die gezien worden, maar die niet te doorgronden zijn. Gods trouw stemt het hart tot dankbaarheid. In de achterliggende zeven jaar moest geleerd worden dat zo de Heere het huis niet bouwt tevergeefs arbeiden de bouwlieden. Nadat ds. Procee in het voorjaar drie zondagen de gemeente had gediend heeft de Heere zegen daarop gegeven. Gebeden wordt of de Heere in rijke mate Zijn Geest wil schenken aan de predikant, opdat hij geleid mag worden in de geheimenissen van Christus. Ook de gemeente wordt op het hart gebonden dat de Heere Zijn eer aan geen ander geeft. Verwacht het niet van een prediker, maar van zijn Zender.

Het volk van God wordt gevraagd om aan de predikant voortdurend te denken in hun gebeden. Mozes heeft in de strijd tegen Amalek overwonnen door het gebed. Maar toen hij vermoeid werd hebben Aäron en Hur zijn armen ondersteund aan beide zijden. En de Amalekieten werden verslagen.

En aan allen die nog een vreemdeling van deze zaken zijn wordt op het hart gebonden om zelf ook de Heere te smeken dat dit het aangename jaar des Heeren moge zijn. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Opdat wij een geestelijke opleving zouden mogen ontvangen. Dat er als een Jakob te Pniël net zolang gesmeekt zal worden tot wij door de Heere gezegend worden. De Heere is gebonden aan Zijn eigen werk dat Hij vindt in een aanhoudend gebed. Dan zal de Drieënige God alle eer ontvangen.

De consulent ds. C. Schouls en de andere voorgangers wordt gedankt voor de hulp tijdens de vacante periode. De kerkeraad van Dundas wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor deze dienst. Vele afgevaardigden worden bedankt voor hun aanwezigheid. Gode zij daarvoor alle dank.

Ds. C. Schouls begroet hem namens de kerken en spreekt over de woorden van 1 Petr. 4 : 10: Een ieder, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij die aan de anderen, als goede uitdelers van de menigerlei genade Gods. Hij wenst dat de collega’s als broeders en vrienden samen mogen optrekken tot welzijn van het kleine kerkverband waar toch heel wat werk voor gedaan moet worden.

Ds. Procee bedankt ds. Hamstra voor de bevestiging, in oud. E. Wursten de gemeente voor de hartelijk ontvangst. Verwacht het niet van een sterfelijk mens maar verwacht alles van de Heere en Zijn Geest. Ds. Schouls wordt bedankt voor het welkom in de kleine Free Ref. Church. Op Urk wonen meer Chr. Geref. leden dan in het hele kerkverband te Canada. Maar de Heere is niet afhankelijk van een groot aantal mensen. Al hebben wij kleine kracht, wij hebben het Woord Gods te bewaren. Dat geve de Heere.

Vrouw en kinderen wordt gewezen op Mark. 10 : 29-30. Na het opleggen van de zegen zingt de gemeente tenslotte de lofprijzing van Psalter 315 (Psalm 117): Praise Jehovah all ye nations....

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Bevestiging en intrede Ds. G.R. Procee te Hamilton 2.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken