Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere zal opstaan tot de strijd!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Heere zal opstaan tot de strijd!

9 minuten leestijd

“En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden”.

De oogst is nog niet gekomen, omdat de vruchten nog niet rijp zijn. De wederkomst van de Heere Jezus toeft nog, het eindgericht wacht nog, omdat noch het koren noch de druiven rijp zijn. En voordat de sikkels gezonden worden en er gemaaid wordt, moet er nog iets gebeuren. U denkt terstond aan het beest uit de zee en het beest uit de aarde, de anti-christ en zijn valse profeet. Maar ik denk aan de satan. Uiteindelijk is hij het die deze beesten tevoorschijn zal brengen. Ze zijn instrument van hem.

De Schrift zegt ons dat hij zal ontbonden worden. Op drie dingen willen we letten. Allereerst op de persoon. Dan op het moment, en tenslotte op de duur van die ontbinding.

Johannes ziet een engel nederdalen uit de hemel. Hij heeft bij zich de sleutel van de afgrond. De afgrond is de verblijfplaats van de duivelen. Deze engel heeft de sleutel daarvan. Dat wil zeggen: hij heeft macht over de duivelen. Die macht is hem van God gegeven. De duivelen vormen niet een macht naast God, maar ze zijn onder God. ’t Is altijd zo, wanneer satan bestookt, benauwt, zijn giftige pijlen afschiet, dat dit geschiedt onder de toelating van de Heere. Opdat u zoudt heenvluchten tot de almachtige God. Denkt u slechts aan Jozua de hogepriester, die bekleed was met vuile klederen. Satan stond aan zijn rechterhand wijzend op dat vuile kleed. Iemand met zo’n kleed kan geen priester van de Heere zijn. Satan had volkomen gelijk. Ging Jozua toen discussiëren met satan? O neen - dan had Jozua het onderspit gedolven, en had satan getriomfeerd. Jozua kon niet anders dan zwijgen. Hij moest satan gelijk geven. Echter - hij vluchtte tot de Hogepriester Die komen zou, Jezus Christus, en Die heeft het voor Jozua opgelost. Op een wonderlijke en genadige manier. Dus God gebruikt satan, opdat u zoudt heenvluchten tot Christus Die het zonder u, buiten u voor u op Golgotha heeft opgelost. Die daar het witte priesterkleed heeft verworven om God te dienen tot in alle eeuwigheid. God van Zijn troon heeft de engel, die Johannes ziet, gestuurd met de opdracht om de duivelen te binden. De gezant van God grijpt Gods tegenstander aan, en overwint hem, en bindt hem met een grote keten. Hij werpt hem in de afgrond en sluit en verzegelt die boven hem.

Een veelheid van namen wordt in het teksthoofdstuk hem die gebonden is, gegeven. Hij wordt genoemd de draak, de oude slang, de d uivel, satanas. Dat is niet zomaar. Dat wordt opzettelijk gedaan, om zijn geweldigheid aan te tonen. Let er maar op. De naam slang herinnert aan Genesis 3. De slang, waarvan satan gebruik maakte om Eva te verleiden. De slang die, als instrument van satan, bedrog en venijn openbaarde. Hij wordt genoemd de oude slang. Daardoor wordt uitgedrukt, dat hij in zijn bedriegen reeds een eeuwenlange ervaring heeft en daardoor te gevaarlijker is. Zijn tweede naam is duivel.

Daardoor wordt hij getekend als de mensenmoordenaar. De duivel tracht van al wat met zonde samenhangt een strik te vlechten om de mensen zo te vangen en te verderven. En het tweede wezenlijke van de duivel is, dat hij in de waarheid niet staat. De leugen behoort tot zijn bestaan. Liegen is zijn natuur. De leugen is zijn kind. Door het woord duivel wordt hij dus getekend als de verleugende, de sluweling, de lasteraar, de kwaadspreker, die de mensen strikken legt om ze te doen ondergaan. Het woord satan betekent tegenstander. En tekent ons satan dus als Gods grote wederpartijder. En het woord draak wijst op het geweldige, het monstrueuze. De draak is de geweldige wereldbeheerser. God had de mens de heerschappij gegeven. Maar satan heeft de mens door zijn verleiding aan zich onderworpen. Sedert dat moment bezit en oefent hij de heerschappij over de wereld en haar koninkrijken.

Zo zien wij wie hij is die gebonden is geworden, en die ontbonden zal worden. Hij de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas zal ontbonden worden. Hij is gebonden, en toch desondanks gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hoe ervaart de kerk, hoe ervaren Gods kinderen zijn grote macht en zijn sluwe listen! Wat moet dat dan zijn als hij ontbonden wordt. Huivering doortrekt ons.

Als vanzelf komt nu de vraag op: wanneer zal hij ontbonden worden? ’t Is zeker - hij zal ontbonden worden. Gods Woord zegt dat. Maar wat is het moment van zijn ontbinding? We lezen aan het eind van duizend jaar. Satans binding is voor de duur van duizend jaar. Een lastig probleem doet zich nu voor. Meningen lopen uiteen. We houden ons aan de meest gangbare opvatting op gereformeerd erf, aan de mening van de kerk van alle eeuwen, en die mening kunnen we ook verdedigen.

We zullen terdege op het verband moeten letten. Wat aan Openbaring 20 vooraf gaat, beschrijft de triomf van Christus over de antichrist en diens profeet, ’t Is toch begrijpelijk dat de kerk nu ook nog moet weten wat er met satan gebeurt? Voordat nu de ondergang van de duivel aan Johannes getoond wordt, moet hij eerst een juist inzicht krijgen in de macht van Gods tegenstander. En daarom wordt hem geopenbaard het eigenlij ke karakter van satans heerschappij, die in de diepste zin gebondenheid blijkt te zijn. Satan is gebonden. Dat wordt aan Johannes getoond. En dan is hier heel belangrijk het woord dat Christus, toen Hij op de aarde was, sprak: “nu is het oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld naar buiten uitgeworpen worden”. Door Christus’ werk heeft satan het verloren. Hij heeft door Zijn offer de macht over satan verkregen. De duivel kan zich slechts bewegen bij de gratie van de Koning der koningen.

Dit tijdvak van Christus’ regering wordt door het getal duizend gesymboliseerd. Duizend is tien maal tien maal tien. Tien drukt volkomenheid uit. De herhaling van het getal aksentueert dit nog. Jaren spreekt van een periode die beperkt is. Duizend jaar zegt dus, dat de tijd volkomen is, dat is: door God vastgelegd en afloopt op het door God bepaalde moment. Aan het eind van deze periode wordt satan losgelaten.

U kunt met uw tegenwerpingen komen. U kunt wijzen op de tijd van Nero, op het pausdom, op de inquisitie, op Napoleon, op Hitler, op de vergassing van zes miljoen joden, op Stalin. En schokschouderend zeggen: spreekt dat van de binding van satan? Ik zeg u: de zegevierende gang van de Ruiter op het witte paard zou onmogelijk zijn geweest. Satan zou terstond verdorven hebben wat Hij overwonnen had. Elke kerk in oprichting zou terstond vernietigd zijn geworden.

Nog meer huivering doortrekt ons als we horen van zijn loslating. En onwillekeurig komt de vraag op: zal die ontbinding lang duren? Die vraag brengt ons tot het derde: de duur van die ontbinding.

Er is troost, rijke troost voor de kerk. De ontbinding is slechts voor een kleine tijd. Die ontbinding moet er zijn. Terwille van Christus. Terwille van Zijn heerlijkheid. Christus, hoewel Hij reeds overwonnen heeft, zal geen krachteloze vijand tegemoet treden. Zijn tegenstander zal op één moment alle kracht en macht terugontvangen, om dan door Christus volkomen overwonnen te worden.

Het teksthoofdstuk geeft ook duidelijk antwoord op de vraag: wat betekent de loslating van satan? We lezen: ”hij zal uitgaan om de volken te verleiden.... om hen te vergaderen tot de krijg”. De binding van satan heeft dat onmogelijk gemaakt. Nooit heeft hij de volken tot één kunnen brengen. Soms enkelen, maar niet allen. Christenen konden daardoor vluchten van het ene naar het andere land. Als hij losgelaten wordt, is hij weer tenvolle overste van de wereld. Alle volken brengt hij bijeen om de strijd te voeren tegen het Lam en de volgelingen van het Lam.

Hier zie ik een verband met Openbaring 11. De twee profeten die zullen komen, en macht krijgen om de aarde te slaan zoveel als zij willen. Precies als toen in Egypte Mozes en Aaron. De tien plagen hebben farao al meer verhard. De haat tegen het Lam en Zijn volgelingen zal op een toppunt komen. Men zal de legers verzamelen. Geen enkel volk uitgezonderd. Dat zal een bange tijd zijn voor de kerk des Heeren. De legers die omringen van alle kanten. Maar ’t is een kleine tijd. Een verdrukking van slechts tien dagen, ’t Zal zijn als bij de Schelfzee. Er komt een pad naar de andere oever. Er kwam vuur neder van God uit de hemel, en heeft dat machtige satansleger verslonden. En de duivel werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers.

Ziet een aanstaande moeder voortdurend op de geboorteweeën die komen gaan? Neen toch - ze ziet het meest op wat daarna is: de geboorte van nieuw leven. O de schrik kan u om het hart slaan als u hoort van de ontbinding van satan. Maar Gods volk, de volgelingen van het Lam, mogen zien op wat daarna komt: nooit meer de satan, de aanvechtingen, de benauwingen. Het nieuwe leven, het eeuwige leven. Op de andere oever zingend het lied van Mozes en van het Lam.

Wat zal het voor u zijn: met de duivel geworpen te worden in de poel van vuur en sulfer of met het Lam zijn tot in alle eeuwigheid? Satanskinderen worden nog gemaakt tot volgeling van het Lam. Buig dan toch de knieën! Wie God leert kennen, leert ook satan kennen. Wat kan dat helse monster bevreesd doen zijn, schier tot wanhoop brengen. De verdrukking is slechts tien dagen. Dan zal de Heere opstaan tot de strijd!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De Heere zal opstaan tot de strijd!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken