Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

9 minuten leestijd

Tocht van vertrouwen

door A. van den Born-Vlaanderen. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, postbus 11031, 2301 EA Leiden.

Dit boek is verschenen in de Groene Ankerreeks voor volwassenen. Het bevat een verhaal van een gezin, waarin het vele jaren heel goed was gegaan en waarin later allerlei moeilijkheden kwamen. Een vap de kinderen kreeg een gehandicapt kind. Een schoondochter werd overspannen. In het eerste geval kwam er een zekere berusting. In het tweede geval na verloop van tijd verbeteting. Er was ook nog een dochter geëmigreerd naar Canada. Het jonge gezinnetje dreigde het goede spoor bijster te raken. Toen hun eerste kindje geboren werd gingen de ouders er heen. Ze hadden zorg over hun kinderen. Later werd alles ten goede gekeerd. Toen de ouders in Canada waren bleef de jongste dochter thuis. Een belangrijk gedeelte van het boek gaat over de ervaringen en de moeilijkheden die toen voor deze dochter begonnen. Zij kwam in aanraking met een wat oudere jongeman van gegoede stand, die aan de drank was geraakt. Dat bleef voor het meisje lang verborgen. De moeder van de jongeman oefende veel invloed uit op haar enige zoon. De ouders van het meisje hoorden ervan toen ze van hun reis terug kwamen. Ze hadden er veel zorg over. Het leek wel alsof het niet te keren was dat het meisje haar ongeluk tegemoet ging. Er was al een datum voor het huwelijk bepaald en die datum was al dichtbij. Toen kwam de ontknoping. Het huwelijk ging niet door.

De schrijfster tekent alles op een levendige wijze als een stukje werkelijkheid. Er is wel veel moeite en zorg, maar het komt alles weer goed. Dat lijkt ons wel wat gunstig getekend. We vinden het boek in godsdienstig opzicht wat ondiep. We missen er de rechte geestelijke gesteldheid, die we bij Gods kinderen aan treffen wanneer de Heere met hen in tegenheden wandelt en zij het met de weg des Heeren eens mogen worden. Het is een boek met een goede strekking, maar het zou aan waarde gewonnen hebben wanneer het in geestelijk opzicht wat meer zou aanspreken. Het is eerder als vervolgverhaal in het Reformatorisch Dagblad verschenen.

Het is keurig uitgegeven en kost gebonden ƒ 21,50.

Bid je mee tot onze Vader? door Inge Oostdijk. Uitgeverij De Vuurbaak b.v., postbus 257, 3770 AG Barneveld.

Dit boek is een vervolg op een eerder verschenen Ga je mee naar de kerk?, eveneens van Inge Oostdijk. Het boekje is in een ongewoon formaat uitgegeven. Het ziet er keurig verzorgd uit, aantrekkelijk voor kinderen. Op de linkerbladzijden staan veelal tekeningen, op de rechterbladzijden tekst, eerst enige bladzijden over: Stil zijn, Bidden, Eerbiedig, Bidden in het verbond, Samen bidden, Wat je bidden mag, Bidden, dank zij de Heere Jezus, Bidden is danken, Verhoring. Daarna volgen er vele bladzijden waarop het Onze Vader op eenvoudige wijze verklaard wordt. Daarna volgen er nog bladzijden waarin dit gebed de ondergrond is van gebeden. We nemen een voorbeeld: Uw Naam worde geheiligd: Trouwe Vader in de hemel, wij willen U bedanken dat U zo machtig bent. U bent heilig en wij mogen zomaar bij U horen. Wilt U ons erbij helpen om met U mee te doen? Helpt U ons om aan elkaar te laten merken dat U leeft? Dank U wel dat U ons gebruiken wilt om iets van Uzelf te laten zien. Helpt U ons om, net zoals de bloemen, iets moois over U te vertellen? Amen.

Uit het boekje blijkt duidelijk dat de schrijfster de kinderen anders ziet dan wij. Zij ziet hen als kinderen die de Heere zoeken, dus een nieuw leven deelachtig zijn. Wij zien ze als kinderen des verbonds, die alleen door , wedergeboorte in het rijk Gods kunnen komen. Daarom spreken wij de kinderen anders aan dan hier in dit boekje voorkomt. Dit bepaalt ook ons oordeel over dit boekje.

Het telt 80 bladzijden en kost gebonden ƒ 17,90, voor vrienden van De Vuurbaak tot 1 augustus 1989 ƒ 12,90.

Twijfel, over aanvechting van ons geloof, door H. Westerink.

Uitgeverij De Vuurbaak bv, postbus 257, 3770 AG Barneveld.

We hebben dit boekje met grote belangstelling gelezen. Het gaat om een belangrijk onderwerp en Westerink weet de aandacht geboeid te houden. Hij heeft de gave om op een eenvoudige wijze zijn gedachten op schrift te stellen. Hij wil zich daarbij laten leiden door Gods Woord. Daarom hebben we ook veel in dit beok gevonden, waarmee we van harte kunnen instemmen. Dit houdt echter niet in dat we het in alles met de schrijver eens zijn. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat de schrijver twijfel vooral ziet als aanvechting van ons geloof. Het gaat om aanvechtingen van gelocigen. Maar zijn het allemaal ware gelocigen die aanvechtingen hebben? Zijn allerlei aanvechtingen als twijfel te beschouwen? Calvijn heeft wel eens geschreven dat er z.i. maar één ware gelovige is op honderd belijders. Vele mensen onder het Woord hebben sterker religieus besef en zo ook andere vragen dan mensen die zonder Gods Woord leven. Velen leven onverschillig. De duivel zaaide twijfel in het hart van Eva. Zij luisterde naar de duivel en zij verviel tot ongeloof. De mens is dwaas geworden en zegt: er is geen God. Hellenbroek zegt dat dit meer een wensen dan een dadelijk geloven is dat er geen God is. De mensen kunnen door de aanraking met en de invloed van het Woord met allerlei vragen komen te zitten, conscientie-overtuigingen krijgen enz., maar kunnen we dat alles zien als twijfel? Bij mensen die door de Heere zaligmakend worden bearbeid en die zo uit de strikken van het ongeloof worden bevrijd kan de twijfel zeer sterk zijn over het Godsbestaan en veel meer. Die hebben onderwijs nodig en de verlichting van de Heilige Geest om uit alle strikken te worden verlost. We zijn de duivel toegevallen en godloochenaars geworden, maar de Heere maakt door Zijn Woord en Geest van zulke mensen weer ware belijders van Zijn Naam. Wie is bekwaam om zielen op een rechte wijze te leiden? Westerink zegt veel goeds in zijn boekje, maar omdat zijn uitgangspunt anders is moeten we bij het lezen zekere reserves in acht nemen.

Het boekje telt 104 bladzijden en kost ƒ 15,90, voor vrienden van De Vuurbaak tot 1 september 1989 ƒ 11,90.

De Chaos en het Licht, een halve-eeuw lied door Mr. Isaac da Costa.

Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek verscheen als 3e deel van de serie Christelijk Erfgoed, een reeks tekstuitgaven onder redactie van drs. G.C. de Waard en C. Bregman. In deze reeks worden literaire geschriften van bekende en onbekende auteurs uitgegeven. Niet alleen werken waarvan geen moderne editie meer verkrijgbaar is, maar vooral teksten die nooit in een moderne uitgave zijn verschenen, worden in de serie gepubliceerd.

Wat dit deel betreft lezen we op de achterzijde: ”Van 1840 tot 1850 verscheen er een reeks van tijdzangen van Da Costa, die tot het belangrijkste in de dichtkunst van die jaren kan worden gerekend. De laatste vandeze reeks is het lied De Chaos en het Licht, dat in 1850 verscheen ter gelegenheid van het verstrijken der eerste eeuwhelft. Uit de ’politieke poëzy’ blijkt duidelijk hoe de christenjoodse dichter zijn tijd beleefde, met een anti-revolutionaire gezindheid de chaos van het staatkundig leven beklemtoonde en getuigde van het Licht van Christus’ uiteindelijke overwinning. De bezorger K. van Walsum schrijft in de inleiding helder Da Costa’s ontwikkelingsgang van contra- tot anti-revolutionair.”

De inleiding van Van Walsum is zeer belangrijk. Hij schrijft in een Verantwoording op blz. 65:

“Wie zich bezighoudt met Da Costa tussen 1823 en 1850 komt in aanraking met een christen in het ’spanningsveld van conservatisme en progressiviteit’ (J. Kamphuis), met een dichter die strijdt tegen de tijdgeest, maar die tegelijk kind van zijn tijd is, meer dan hij zelf beseft. Het is de actualiteit van dit spanningsveld die het de moeite waard maakt, ook nu nog, zich in Da Costa en zijn poëzie te verdiepen. In de hoop daartoe te kunnen stimuleren, ging ik met erkentelijkheid in op het verzoek van de redacteuren van deze serie mijn MO-B scriptie Nederlands (1983) in gewijzigde vorm voor publikatie gereed te maken.”

De Inleiding bevat de volgende hoofdstukken: 1. Tegen welke achtergrond moet Da Costa’s politieke poëzie gelezen worden? 2. De ontwikkeling van het Réveil in Nederland, 3. Het isolement doorbroken, een biografische schets, Da Costa’s opvattingen in zijn strijdperiode, 5. Van de chaos naar het licht: Een andere weg, 6. Da Costa’s laatste tijdzang. De hoofdstukken zijn onderverdeeld in paragrafen. Daarna volgt een Bibliografie waarin vele werken worden genoemd. In het tweede gedeelte van dit boek vinden we het gedicht van Da Costa met een toelichting van Van Walsum. Het is een gedicht van 514 regels. De laatste vier regels zijn een gebed en luiden als volgt:


Schenk ons, onmachtigen, o God van Alvermogen!
De krachten des geloofs, Uw Geest van uit den hoogen,
Bij ’t daavren van de stem, terwijl Uw rijk genaakt:
Ontwaakt, gij slapenden! en, reeds ontwaakten! WAAKT.’


Aan het lied gaat een Voorrede van Da Costa vooraf. Die kunnen we zien als een inleiding en verantwoording.

Als Da Costa nu zou leven zou hij nog meer kunnen spreken van een chaos en dan niet alleen in staatkundig opzicht, maar ook op allerlei ander gebied. Maar ook nu blijft van kracht het getuigenis van het Licht. Aan Christus is de overwinning.

Dit boek verdient veler belangstelling.

Het telt 105 bladzijden en kost als paperback ƒ 18,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken