Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Als het tarwegraan sterft door J.W. van den

Berg e.a.

Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek is uitgegeven in samenwerking met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. J.W. Mauritz schreef een Woord vooraf, waarin hij o.a. het volgende zegt: “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort (Joh.12 : 23-24). De Heere geeft door een beeld uit de natuur onderwijs met betrekking tot Zijn lijden en sterven. (.....) Als Zijn ziel Zich tot seen schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien (Jes. 53:10). Dat zaad zal er bij zijn. Ook daar waar de kerk verdrukt wordt. In de Sqvjet-Unie, in de Oostbloklanden en in Cnina. Daarvan getuigen de verhalen die in deze bundel zijn opgenomen. (.....) Het zijn indringende en tegelijk boeiende verhalen over situaties van jongeren en ouderen in landen waar het communisme de baas is. De verhalen zijn geschikt voor jong en oud. Ik hoop dat ook jongens en meisjes van 13, 14 jaar de verhalen in dit boek zullen lezen. Het zou dan fijn zijn als jij als jongere daardoor gestimuleerd zou worden tot meeleven met de kerk in de verdrukking. En vanzelfsprekend geldt dat ook voor de oudere lezers.” Tot zover Mauritz.

De verhalen gaan over: In zijn plaats (Rusland) door J.W. van den Berg, Zo God vóór ons is.....(Tsjecho-Slowakije) door M.H. Karels-Meeuse, De moeilijke tocht van Seth-Ja (China) door M. Schalk-Meijering, Een bijzondere samenkomst (Rusland) door F.A. Treurniet-Walraven, en Vluchten of sterven.... (Roemenië) door G. van Essen.

Het ene verhaal spreekt meer aan dan het andere, maar de algemene indruk is dat we hier verhalen hebben die weergeven hoe het gaat in tijden van vervolging. De schrijvers laten zien dat de vervolgden in het geloof mogen volharden. Het valt op dat ook jonge mensen een geestelijke gezindheid openbaren. In hoeverre alles diep geworteld is laten we buiten onze beoordeling. We kunnen ons beter afvragen hoe het met ons zou gaan in dagen van vervolging.

Laten velen dit boekje kopen en lezen. Het bevat illustraties van Jaap Kramer, telt 98 pagina’s en kost gebonden ƒ 12,50.

Johannes Calvijn, zijn werk en geschriften door dr. W. de Greef.

Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

We vinden in dit boek een Woord vooraf van prof. dr. W. van ’t Spijker, waarin hij o.a. het volgende zegt: “Dr. W. de Greef biedt zijn studie op een bescheiden manier aan als een wegwijzer in de vele literatuur rond en over Calvijn. En ook als een gids, een oriëntatie bij de vele geschriften, die uit zijn pen vloeiden. Het boek dat de lezer(es) in handen heeft, behoort tot het materiaal dat aan de reiziger verstrekt wordt, die heeft geboekt voor een boeiende tocht. Het bevat routebeschrijvingen, het vestigt de aandacht op belangwekkende zaken, het biedt hier en daar uitzichten, die ook vandaag verrassen. Een gids bij de studie van Calvijn: wie zou hem niet met dankbaarheid begroeten. Zo kan men met de reformator kennis maken. Zo doet men voldoende ervaring op om straks op eigen manier verder te gaan. Dan namelijk, wanneer men ontdekt heeft, dat Calvijn zelf een betrouwbare gids is, die ons oriënteren kan in een tijd die behoefte heeft aan een herinnering dat de mens in veelvoudige situaties altijd coram Deo, voor Gods aangezicht staat. Studie, werkelijk studie van Calvijn zal ons dit besef weer nabij kunnen brengen. En zo zal studie ook de pietas, de vroomheid bevorderen. Daarbij kan dit boek een wezenlijke dienst verlenen”.

Dr. De Greef schrijft zelf in zijn inleiding o.a.:

“Toen ik zelf probeerde wat meer zicht op Calvijn te krijgen en ik me vooral bezig wilde houden met zijn geschriften, miste ik een boek dat me als wegwijzer zou kunnen helpen. Het voor u liggende boek is een poging die leemte aan te vullen.

Ik begin dit boek met een schets van Calvijns leven. Wie zich in iemands werken verdiept, wil immers ook graag weten wie de betreffende persoon is. Een volledige biografie schrijven stond me niet voor ogen. Daarom beperk ik me in hoofdstuk 1 tot het geven van een overzicht van Calvijns leven tot aan zijn terugkeer in Genève. Vervolgens haal ik uit de periode 1541-1564 een aantal zaken naar voren die mij belangrijk lijken voor de kennis van Calvijn. Door zo te handelen hoop ik een verantwoorde schets van zijn leven gegeven te hebben.

Na hoofdstuk 1 tracht ik zicht te geven op de geschriften van Calvijn. Het leek me het beste dit aan de hand van verschillende onderwerpen te doen. Bovendien heb ik me wat de volgorde van de onderwerpen betreft min of meer laten leiden door de gang van Calvijns leven. Zo stel ik, nadat ik in hoofdstuk 2 de aandacht vestigde op zijn eerste publicaties, in hoofstuk 3 het onderwerp ’Calvijn en de bijbel’ aan de orde, omdat Calvijn in 1535 met de zaak van het vertalen van de bijbel in de franse taal in aanraking kwam. Maar behalve op zijn relatie tot de vertaling van de bijbel ga ik in dat hoofdstuk ook in op zijn commentaren, colleges, preken en wekelijkse bijbelbesprekingen.

Ik heb me echter niet alleen door de gang van Calvijns leven laten leiden. Ik houd ook een min of meer logische volgorde aan. Nadat ik ’de eerste geschriften’ (hoofdstuk 2) en ’Calvijn en de bijbel’ (hoofdstuk 3) aan de orde gesteld heb, richt ik me in hoofdstuk 4 op de opbouw van de kerk en wat daarmee samenhangt, en in hoofdstuk 5 op publicaties die horen bij het onderwerp ’discussie met roomskatholieken’. Wat valt onder discussie met andere stromingen en personen stel ik in hoofdstuk 6 aan de orde. In hoofdstuk 7 volgt wat te rangschikken is onder streven naar eenheid en de daaruit voortgekomen discussie. Op de Institutie richt ik me in hoofdstuk 8. Een aantal overige publicaties die ik in het voorafgaande nog niet aan de orde heb gesteld, noem ik in hoofdstuk 9. Tenslotte ga ik in hoofdstuk 10 in op de brieven van Calvijn en tracht ik zicht te geven op het belang van die brieven door op een aantal briefwisselingen in te gaan. In het laatste hoofdstuk schenk ik aandacht aan bibliografische gegevens, die van belang zijn voor verdere studie, (....)

Dit boek is bedoeld als inleiding en als oriëntatie voor degenen die met Calvijn-studie beginnen willen of daarmee bezig zijn. Ieder onderdeel kan verder uitgediept worden. De verwijzingen naar het Corpus Reformatorum, de genoemde vertalingen en de literatuur die ik noem, helpen hoop ik verder. (....). Wanneer dit boek dienen kan als hulpmiddel voor een ieder die zich met Calvijn-studie bezig wil houden, beschouw ik het doel bereikt te hebben dat me bij het schrijven van dit boek voor ogen stond”.

We hebben in het bovenstaande eerst Prof. Van ’t Spijker laten spreken en daarna de schrijver zelf. De eerste geeft een gunstige beoordeling en de tweede geeft beknopt de inhoud van zijn boek weer. Een en ander zeggen ons genoeg van de belangrijkheid van deze uitgave. Dit boek behoeft geen verdere aanbeveling. Het beveelt zich vanzelf aan. We komen ook onder de indruk van de grote betekenis van de hervormer, die zijn leven besteed heeft in de dienst des Heeren en die ook in onze dagen nog zijn invloed uitoefent. Het boek telt 236 bladzijden, is zorgvuldig uitgegeven in een voornaam formaat en kost gebonden ƒ 49,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken