Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Gij zult niet doden door dr. H.A. Hofman. Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek verscheen als deel 5 van de Kompas serie, onder redactie van prof. dr. ir. J. Blaauwendraad, dr. G. van de Hoek, dr. H.A. Hofman, J.H. Mauritz, ds. A. Moerkerken en drs. P. van Ruitenburg. In de Gereformeerde Gemeenten deed zich de behoefte gevoelen aan bezinnend materiaal op het gebied van bij belkunde, dogmatiek, kerkgeschiedenis en ethiek. Vooral de studerende jeugd, maar ook de ouderen hebben steeds dringender behoefte aan antwoord op vele vragen. De redactiecommissie streeft ernaar regelmatig publicaties te laten verschijnen, die een bijdrage vormen tot verantwoorde meningsvorming.

Dit boek bevat beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.

In de Inleiding zegt de schrijver o.a.:

“In 1985 verscheen een publikatie van het studie-centrum van de S.G.P. over het probleem van de (kern-) bewapening. Ondergetekende fungeerde als schrijver van deze nota, die de titel Aspecten van vrede, vrijheid en veil igheid meekreeg. Hij werd daarin bijgestaan door een commissie van vijf leden. Bij het schrijven van deze nota was overeengekomen dat de auteur het recht behield het materiaal andermaal te gebruiken voor een te verschijnen deel in de Kompas serie. Dat moment is thans aangebroken.

In dit deel van de Kompas serie vindt u derhalve de tekst van de S.G.P.-nota. Die tekst is wel bijgesteld naar de gegevens van het jaar 1988. Bovendien is de tekst in belangrijke mate aangevuld. Een behoorlijk aantal hoofdstukken is compleet nieuw geschreven. Aan de visie, die ten grondslag lag aan de S.G.P.-nota, behoefde naar het oordeel van de schrijver geen verandering te worden aangebracht. (.....)

Wat is het hoofddoel van deze studie? Wij proberen ons onderwerp in een breed kader te behandelen: bijbelse, historische, kerkhistorische en ethische gegevens komen ter sprake. Tenslotte monden deze gegevens uit in een zo goed mogelijk afgewogen eigen standpuntbepaling. In de opbouw van dit boek komt die brede aanpak tot uitdrukking. Wie de inhoudsopgave doorneemt, kan dat snel genoeg constateren. Tevens is zoveel mogelijk de literatuur over dit onderwerp bijgehouden. Aangezien het onmogelijk is alles bij te houden, is er gestreefd naar een verantwoorde selectie van het voorhanden zijnde materiaal.

Vanzelfsprekend wordt ieders recht op een eigen mening ten volle gerespecteerd. Naar we hopen heeft men omgekeerd ook respect voor onze argumenten.

Zo bieden we dan deze studie aan, niet als het definitieve antwoord op de problemen, maar als een bescheiden bijdrage aan de meningsvorming over het oude probleem van het oorlogsvraagstuk.”

Het boek bestaat uit drie delen en wel: deel 1: Historische gegevens, onderverdeeld in de hoofdstukken: Agressie als kenmerk van de menselijke natuur, hoe oorlogen ontstaan, Legers en soldaten: over huur-, beroeps- en dienstplichtige Soldaten, Nederland en zijn militaire traditie: tussen neutralisme en pacifisme, en Het drama van München (1938).

deel 2: Actuele beschouwingen, met de hoofdstukken: Koude oorlog en détente, Het ware gezicht van het communisme, Wapens, wapenwedloop en wapenindustrie, Het Strategisch Defensie Initiatief: oorlog in de ruimte?, Biologische en chemische wapens, Wapen-onderhandelingen en -akkoorden, Gorbatsjov en het nieuwe denken, Oorlog in woord en beeld, en Een case-study: slag zonder einde - Verdun in 1916.

deel 3: Bijbelse, kerkhistorische en ethische beschouwingen, met de hoofdstukken: Bijbelse gegevens, Kerkhistorische gegevens. Van Augustinus tot Erasmus, Kerkhistorische gegevens: Johannes Calvijn, Kerkhistorische gegevens: Van Calvijn tot Barth, Suggesties voor oplossingen, en: Een poging tot een gereformeerde standpuntbepaling. Daarna volgen nog een meditatie van ds. A. Hofman, de vader van de schrijver, over Jesaja 45 : 7b, een woordenlijst, een bronvermelding en een beknopt personen- en zakenregister.

Dat we hier met een zeer belangrijke uitgave hebben te maken is duidelijk. Het boek biedt ons veel informatie en veel om over na te denken.

Op de achterzijde van de omslag lezen we o.a.:

“Niemand kan er om heen en daarom is het voor elk mens van belang zijn houding te bepalen. Als iemand toch zijn ogen wil sluiten voor de realiteit van het oorlogsgebeuren dan is het mogelijk dat hij of zij op de meest wrede wijze onverwacht wakker wordt geschud.”

We behoeven hier niets aan toe te voegen. We willen het boek van harte aanbevelen. Deze studie is geen herhaling van het gebodene in vele andere boeken, maar benadert het onderwerp vanuit originele invalshoeken. We willen tenslotte nog aanhalen, wat de schrijver aan het slot van zijn studie zegt: “Als we terug zien op ons onderwerp ontwaren we hoe de gevallen mens in de geschiedenis een verwoestend spoor heeft achtergelaten, al is er ook steeds weer opnieuw hersteld en gebouwd. Maar nu is zijn vermogen tot zelfdestructie zo groot geworden dat hij in staat is de aarde te vernietigen. In het Woord van God lezen we hoe de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, ’in welke de hemelén met eén gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden’ (1 Petrus 3 : 10). De mens heeft zijn toren van Babel thans zo hoog opgetrokken dat zijn techniek het mogelijk maakt die ondergang in werking te zetten. Of de Heere dit ook zal toelaten kunnen wij niet weten, wel hebben wij te maken met de oproep die direct achter de aangehaalde tekst is vermeld: ’Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid’.” Het boek telt 185 blz. en kost ƒ 18,50.

Het juk afgeworpen door Theodorus van der Groe.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek bevat een verhandeling over Hosea 11:4: En was hun als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten.

De uitgever schrijft in een Woord vooraf, dat de verhandeling verscheen in een tijd dat de tegenstellingen tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen zich scherper gingen aftekenen. Steeds bruter probeerde men de oude Gereformeerde waarheden en de belijdenisgeschriften in te ruilen voor vrijzinnige leeropvattingen. Het boekje van Van der Groe werd niet overal welwillend ontvangen. Toch beleefde het verschillende herdrukken en ook nu is het weer uitgegeven. In een Voorrede van een zekere J.J. Cordes te Ijlst, gedateerd 27 februari 1832, wordt het werkje van harte aanbevolen.

Van der Groe neemt een eigen plaats in onder de predikanten van vroeger. Hij schrijft indringend en we kunnen ons voorstellen, dat zijn prediking beslag moet hebben gelegd op zijn gehoor. Zo moge het ook nu nog zijn, dat zijn woorden, die we nu nog kunnen lezen, de harten raken. Van der Groe had het oog op de verheerlijking van Gods naam in het behoud van zondaren.

Het werkje telt 89 bladzijden, is voortreffelijk uitgegeven en kost ƒ 12,90.

Verrijk je bijbelkennis door G.W. van Leeuwen - van Haaften.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek dient zich aan als kwisboek voor gezin, school en vereniging.

De schrijfster zegt in haar Ten Geleide het volgende:

“In dit boekje zijn 18 kwissen opgenomen. De moeilijkheidsgraad is aangegeven door middel van sterren. Een tamelijk eenvoudige kwis is aangegeven met één ster, een wat moeilijker met twee en een vrij pittige kwis met drie sterren. Elke kwis bestaat uit twee delen, die dezelfde moeilijkheidsgraad hebben. De groep die de meeste punten weet te verzamelen, heeft gewonnen. Wie er wint is eigenlijk niet zo belangrijk. Belangrijker is dat je je Bijbelkennis verrijkt!”

Er is een verscheidenheid van vragen en zo is er voor elk wat wils. In het algemeen kan gezegd worden, dat er veel zorg aan de samenstelling van dit werkje is besteed. Daarom is het jammer, dat verschillende vragen vaker voorkomen. We noemen: Hoe heet de vader van David? Hoe heet het laatste bijbelboek? Welke richter doodde koning Eglon? Wie waren Jemima, Kezia en Keren-Happuch?

De gevraagde antwoorden staan achter in het boekje.

Het telt 48 blz. en kost ƒ 5,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken